%34تخفیف

بررسی نقش عقل در شناخت دین از دیدگاه علامه طباطبایی و علامه جعفری

تعداد 97صفحه  درword

گروه فلسفه و کلام اسلامی

کارشناسی ارشد در رشته فلسفه و کلام اسلامی

بررسی نقش عقل در شناخت دین از دیدگاه علامه طباطبایی و علامه جعفری

عقل در لغت امساک،پیوند دادن و نگه داشتن است و همچنین بستن،گره زدن و به همین دلیل عقال شتر را عقال گویند و عقال طنابی است که با آن زانوی شتر را می­بندند و در مقابل این عقل، جنون،سفاهت، حماقت و جهل قرار دارد.همچنین علامه طباطبایی(ره) می­گوید مدرکات آدمی و آن قوه­ای را که در خود سراغ دارد و به وسیله آن کاری می­کند و خیر و شر تمییز داده می­شود نیز عقل نام دارد.(طباطبایی،1374،ج2، 255)

 

فهرست

فصل اول: مفاهیم و کلیات

1-1-عقل……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1-2- عقل در لغت………………………………………………………………………………………………………………………………………

1-3- معنای اصطلاحی عقل……………………………………………………………………………………………………………………….

1-4- عقل در اصطلاح فلاسفه……………………………………………………………………………………………………………………

1-4-1- عقل از دیدگاه ملاصدرا…………………………………………………………………………………………………………….

1-4-2- عقل از دیدگاه علامه طباطبایی(ره)…………………………………………………………………………………………

1-4-3- عقل از دیدگاه علامه جعفری(ره)……………………………………………………………………………………………

1-4-4- عقل از دیدگاه آیت الله مصباح یزدی……………………………………………………………………………………….

1-4-5- عقل از دیدگاه آیت الله جوادی آملی……………………………………………………………………………………….

1-4-6- عقل از دیدگاه شهید مطهری…………………………………………………………………………………………………..

1-5- عقل در اصطلاح متون دینی………………………………………………………………………………………………………………

1-5-1- عقل در قرآن……………………………………………………………………………………………………………………………..

1-5-2- عقل در روایات……………………………………………………………………………………………………………………………

1-6- اقسام عقل……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1-7- جایگاه عقل در اسلام……………………………………………………………………………………………………………………………..

1-8- دین ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1-8-1- دین در لغت………………………………………………………………………………………………………………………………

  1-8-2- دین در اصطلاح………………………………………………………………………………………………………………………

1-9- دین در اصطلاح اندیشمندان اسلامی……………………………………………………………………………………………….

 1-9-1- دین از دیدگاه ابن سینا……………………………………………………………………………………………………………..

 1-9-2- دین از دیدگاه ملاصدرا…………………………………………………………………………………………………………………

 1-9-3- دین از دیدگاه علامه طباطبایی(ره)………………………………………………………………………………………………

 1-9-4- دین از دیدگاه علامه جعفری(ره)………………………………………………………………………………………………….

 1-9-5- دین از دیدگاه آیت الله جوادی آملی…………………………………………………………………………………………..

 1-9-6- دین از دیدگاه آیت الله سبحانی…………………………………………………………………………………………………..

  1-9-7- دین از دیدگاه آیت الله مصباح یزدی…………………………………………………………………………………………

1-10 – دین در اصطلاح اندیشمندان غیر اسلامی…………………………………………………………………………………………

 1-10-1- دین از دیدگاه کانت…………………………………………………………………………………………………………………..

 1-10-2- دین از دیدگاه کارل بارت…………………………………………………………………………………………………………

 1-10-3- دین از دیدگاه ویلیام جیمز……………………………………………………………………………………………………..

  1-10-4- دین از دیگاه اسپنسر………………………………………………………………………………………………………………….

1-11- دین در اصطلاح متون دینی……………………………………………………………………………………………………………

 1-11-1- دین در قرآن………………………………………………………………………………………………………………………………

 1-11-2- دین در روایات…………………………………………………………………………………………………………………….

1-12- پیشینه­ی­بحث عقل و دین…………………………………………………………………………………………………………

 1-12-1- پیشینه­ی بحث در غرب……………………………………………………………………………………………………….

  1-12-2- پیشینه­ی بحث در اسلام………………………………………………………………………………………………………….

فصل دوم: رابطه­ی عقل و دین

2-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2-2- عقل و دین ازدیدگاه اندیشمندان غربی…………………………………………………………………………………………..

 2-2-1- عقل­گرایی حداکثری یا افراطی…………………………………………………………………………………………………

2-2-2- عقل­­گرایی غیرافراطی…………………………………………………………………………………………………………………..

 2-2-2-1- دیدگاه توماس آکویناس و کانت………………………………………………………………………………………

 2-2-2-2- دیدگاه عقل­گرایی انتقادی………………………………………………………………………………………………….

 2-2-2-3- معرفت شناسی اصلاح شده………………………………………………………………………………………………..

2-3- ایمان گرایی……………………………………………………………………………………………………………………………………..

 2-3-1- ایمان­گرایی افراطی………………………………………………………………………………………………………………….

 2-3-2- ایمان گرایی غیرافراطی……………………………………………………………………………………………………………

2- 4- عقل و دین از دیدگاه اندیشمندان اسلامی……………………………………………………………………………………..

  2-4-1- رویکرد مکاتب اسلامی در رابطه با عقل و دین………………………………………………………………………..

 2-4-1-1- عقل­گرایان افراطی……………………………………………………………………………………………………………….

 2-4-1-2- نص­گرایان…………………………………………………………………………………………………………………………..

 2 -4-1-3- نص­گرایی در حوزه­ی اهل سنت………………………………………………………………………………………

 2-4-1-4- نص­گرایی در حوزه­ی تشیع……………………………………………………………………………………………..

 2-4-1-5- عقل­گرایی معتدل……………………………………………………………………………………………………………..

2-5- رابطه­ی عقل و دین از دیدگاه حکمای متعالیه……………………………………………………………………………………

    2-5-1- دیدگاه ملاصدرا………………………………………………………………………………………………………………………….

    2-5-2- دیدگاه شهیدمطهری…………………………………………………………………………………………………………………

    2-5-3- دیدگاه آیت الله مصباح یزدی …………………………………………………………………………………………………….

    2-5-4- دیدگاه آیت الله جوادی………………………………………………………………………………………………………………..

    2-5-5- دیدگاه علامه طباطبایی(ره)…………………………………………………………………………………………………………

    2- 5- 6-  دیدگاه علامه جعفری(ره)……………………………………………………………………………………………………….

2-6- نقاط اشتراک علامه طباطبایی(ره) با علامه جعفری(ره)…………………………………………………………………….

فصل سوم: کارکرد های عقل در شناخت دین ………………………………………….……………………………

  • 3- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………..

  • 3- 2- کارکردهای عقل نظری…………………………………………………………………………………………………………….

  • 3- 2- 1- براهین عقلی اثبات خداوند متعال ………………………………………………………………………….

  • 3- 2- 2- براهین عقلی اثبات واجب الوجود………………………………………………………………………………………

  • 3- 2- 2- 1- برهان صدیقین …………………………………………………………………………………………………..

3- 2- 1- 2- برهان وجوب و امکان…………………………………………………………………………………………..

3-2-1- 3- برهان حدوث……………………………………………………………………………………………………………

3-2-2- نقش عقل در شناخت صفات خداوند………………………………………………………………………….

3-2-3-براهین عقلی اثبات ضرورت نبوت…………………………………………………………………………………

3-2-3-1- برهان حکمت………………………………………………………………………………………………………………….

3-2-3-2- برهان اعجاز…………………………………………………………………………………………………………………….

3-2-3-3- خالی نبودن زمین از حجت…………………………………………………………………………………………..

3-2-4- نقش عقل در شناخت امام……………………………………………………………………………………………………

3-2-5- براهین عقلی اثبات ضرورت معاد……………………………………………………………………………………………

3-2-5-1- برهان حکمت ……………………………………………………………………………………………………………………

3-2-5-2- برهان عدالت ……………………………………………………………………………………………………………….

3-2-5-3- برهان حرکت…………………………………………………………………………………………………………………………

3-3-کارکرد عقل عملی از نگاه علامه­طباطبایی(ره) …………………………………………………………………………………

3-3-1- حسن و قبح عقلی ………………………………………………………………………………………………………………………..

3-3-کارکردعقل نظری از دیدگاه علامه جعفری(ره)…………………………………………………………………………..

3-4-1- براهین عقلی اثبات خدا……………………………………………………………………………………………………………………

 3-4-2- دلایل اثبات عقلی نبوت……………………………………………………………………………………………………………

  3-4-3- دلایل اثبات عقلی امامت ………………………………………………………………………………………………….

 3-4-4- دلایل اثبات عقلی معاد………………………………………………………………………………………………..

   3-4-5- حکمت …………………………………………………………………………………………………………………………….

3-5- کارکرد عقل عملی از دیدگاه علامه جعفری(ره) ………………………………………………………………..

3ـ5ـ1ـ کارکرد عقل عملی در فقه………………………………………………………………………………………………..

3-5-2- کاربرد عقل عملی در انسان­شناسی…………………………………………………………………………………..

فصل چهارم: جمع بندی نتیجه­گیری کلی……………………………………………………………………………….

1-4- جمع بندی مباحث………………………………………………………………………………………………………….

2-4-نظر برگزیده…………………………………………………………………………………………………………………………..

3-4-نتیجه گیری

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بررسی نقش عقل در شناخت دین از دیدگاه علامه طباطبایی و علامه جعفری”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...
enemad-logo