بررسی نقش برخی از پیشایند¬ها و پیامد¬های مهم انگیزشی، شخصیتی و اجتماعی بر اضطراب آمار دانشجویان رشته¬ی روانشناسی

تعداد 83 صفحه فایل word

چکیده

یکی از اضطراب‌های موقعیتی در حیطه‌ی تعلیم و تربیت، مربوط به درس آمار است. اضطراب امتحان آمار از آن دسته اضطراب‌های موقعیتی است که دانشجویان روانشناسی با آن مواجه هستند. هدف از پژوهش حاضر تعیین پیشایند­ها و پیامد­های مهم انگیزشی، شخصیتی و اجتماعی بر اضطراب آمار دانشجویان رشته روانشناسی می باشد. این پژوهش به روش همبستگی و با استفاده از روش معادلات ساختاری انجام گردید. جامعه­ی آماری شامل کلیه دانشجویان رشته روانشناسی در حال تحصیل دانشگاه­های دولتی استان قزوین بود. ۳۵۰ نفر از آن­ها به روش نمونه­گیری خوشه­ای چندمرحله­ای انتخاب شده و در این تحقیق شرکت کردند. برای تحلیل داده­ها از روش همبستگی و تحلیل مسیر با استفاده از معادلات ساختاری استفاده گردید. نتایج نشان داد، در مدل اصلاح شده مسیرهای ویژگی­های شخصیت به اضطراب آمار، نیازهای روان‌شناختی به اضطراب آمار، فراشناخت به اضطراب آمار، انتظار از موفقیت به اضطراب آمار و اهداف پیشرفت به اضطراب آمار معنی­دار بودند. همچنین مسیر­های اضطراب آمار به خودکارآمدی، اضطراب آمار به ارزش تکلیف و اضطراب آمار به سطح پردازش معنی‌دار بودند.  در مجموع مدل تحقیق، برازنده داده­ها بود. همچنین نتایج تحلیل همبستگی کانونی نشان داد از میان پیشایند­های اضطراب آمار، فراشناخت، شایستگی، انتظار موفقیت و اهداف تسلط، از قدرت پیش­بینی بالایی برخوردارند. و اضطراب آمار بر سطح پردازش و پس از آن بر خودکارآمدی تاثیر معنی داری دارد. بنابراین، اساتید آمار می­توانند برای تسهیل در آموزش دروس مرتبط با آمار و کاهش اضطراب آمار دانشجویان در کلاس، بر لزوم آموزش راهبرد­های یادگیری، ارزش­گذاری برای دروس مرتبط به آمار و رفع نیاز­های روانشناختی دانشجویان در کلاس تاکید کرده تا علاوه بر کاهش اضطراب آمار دانشجویان، بر انگیزه دانشجویان روانشناسی برای درس آمار نیز بیافزایند.

واژگان کلیدی: اضطراب آمار، نیاز­های روان­شناختی، حمایت اجتماعی، ویژگی­های شخصیتی، فراشناخت

فهرست مطالب

فصل یکم: چارچوب پژوهش…. ۱

۱-۱- مقدمه: ۲

۱-۲- بیان مسئله: ۴

۱-۳- اهمیت و ضرورت مسئله: ۶

۱-۴- هدف‌های پژوهش…. ۷

۱-۴-۱- هدف اصلی: ۷

۱-۴-۲- اهداف فرعی: ۷

۱-۵-  فرضیه‌های پژوهش…. ۸

۱-۵-۱- فرضیه کلی.. ۸

۱-۵-۲- فرضیه‌های مستقیم.. ۸

۱-۵-۳- فرضیه­های غیرمستقیم: ۹

۱-۶- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها ۱۰

فصل دوم: پیشینه پژوهش…. ۱۵

۲-۱- مقدمه: ۱۶

۲-۲- تعریف اضطراب آمار: ۱۶

۲-۳- مبانی نظری اضطراب: ۱۷

۲-۳-۱-رویکرد شناختی.. ۱۷

۲-۳-۲- الگوی شناختی بک و کلارک: ۱۷

۲-۴- مفهوم اضطراب آمار: ۱۸

۲-۵- ابعاد اضطراب آمار: ۱۸

۲-۶- تفاوت­های فردی در اضطراب آمار دانشجویان.. ۱۹

۲-۶-۱-تأثیر سن دانشجویان بر اضطراب آمار: ۲۰

۲-۶-۲- تفاوت جنسیتی و فرهنگی در اضطراب آمار دانشجویان: ۲۰

۲-۷- دلایل اضطراب آمار: ۲۱

۲-۷-۱- عوامل غیر موقعیتی.. ۲۱

۲-۷-۲- عوامل موقعیتی.. ۲۲

۲-۷-۳- عوامل محیطی.. ۲۲

۲-۸- مقایسه اضطراب آمار و اضطراب ریاضی در ارتباط با اضطراب عمومی: ۲۴

۲-۹- برخی از تفاوت‌ها و شباهت­های اضطراب آمار و اضطراب ریاضی: ۲۴

۲-۹-۱- تفاو­تهای میان اضطراب آمار و اضطراب ریاضی.. ۲۵

۲-۹-۲- شباهت­های بین اضطراب آمار و اضطراب ریاضی.. ۲۶

۲-۱۰- پیامدها و اثرات اضطراب آمار: ۲۸

۲-۱۱- حمایت اجتماعی ادراک شده: ۲۹

۲-۱۱-۱- مدل سنتی از حمایت اجتماعی: ۲۹

۲-۱۲- حمایت اجتماعی ادراک شده و اضطراب آمار: ۳۰

۲-۱۳- شخصیت: ۳۰

۲-۱۳-۱- نظریه صفات و مدل پنج عاملی شخصیت کاستا و مک کری (۱۹۹۲) ۳۰

۲-۱۴- اضطراب آمار و پنج عامل بزرگ شخصیت.. ۳۳

۲-۱۵- نیازهای روان‌شناختی: ۳۵

۲-۱۵-۱- نظریه­ی خودتعیینی: ۳۶

۲-۱۶- نظریه خبرپردازی و راهبردهای یادگیری: ۳۹

۲-۱۶-۱- راهبردهای یادگیری شناخت و فراشناخت: ۴۰

۲-۱۶-۲- شناخت: ۴۱

۲-۱۶-۳- فراشناخت: ۴۱

۲-۱۷- اضطراب امتحان و راهبردهای یادگیری.. ۴۳

۲-۱۸- انتظار موفقیت: ۴۴

۲-۱۹- انگیزه درونی: ۴۵

۲-۲۰- اهداف پیشرفت: ۴۶

۲-۲۱- اضطراب و اهداف پیشرفت: ۴۷

۲-۲۲- سطح پردازش: ۴۸

۲-۲۳- ارزش تکلیف: ۴۹

۲-۲۴- خودکارآمدی: ۵۰

۲-۲۴-۱- مفهوم خود کارآمدی: ۵۰

۲-۲۴-۲- اهمیت خودکارآمدی: ۵۰

۲-۲۴-۳- اثر خودکارآمدی بر سطح انگیزش…. ۵۱

۲-۲۴-۴- انتخاب هدف: ۵۱

۲-۲۴-۵-کسب نتایج یا پیامدهای مورد انتظار: ۵۱

۲-۲۵- اضطراب و خودکارآمدی تحصیلی: ۵۲

۲-۲۶- اضطراب، ارزش تکلیف و خودکارآمدی: ۵۳

۲-۲۷-پیشینه­ی تحقیق: ۵۳

۲-۲۷-۱- پژوهش­های انجام شده در خارج از کشور: ۵۳

۲-۲۷-۲- پژوهش­های انجام شده در داخل کشور: ۶۵

فصل سوم: روش‏شناسی پژوهش…. ۶۷

۳-۱- مقدمه: ۶۸

۳-۲- روش پژوهش: ۶۸

۳-۳- جامعه و نمونه آماری: ۶۸

۳-۴- روش نمونه­گیری: ۶۸

۳-۵- ابزار جمع­آوری اطلاعات: ۶۹

۳-۵-۱- اندازه‌گیری اضطراب آمار (SAM) مورگان (۲۰۰۷): ۶۹

۳-۵-۲- پرسشنامه راهبردهای انگیزشی، شناختی و فراشناختی زوشو و بارنت (۲۰۱۱): ۷۴

۳-۵-۳- فرم کوتاه پرسشنامهی پنج عاملی شخصیت (NEO-FFI-۶۰): ۷۴

۳-۵-۴- مقیاس چندبعدی حمایت اجتماعی ادراک شده (MSPSS) 75

۳-۵-۵- مقیاس ارضای نیازهای اساسی روانشناختی عمومی (BNSG-S) (جوهانسون و فینی، ۲۰۱۰) ۷۵

۳-۵-۶- پرسشنامه تجربه یادگیری هانزه و برگر (۲۰۰۷) ۷۹

۳-۵-۷- مقیاس انگیزش و التزام تحصیلی مارتین (۲۰۰۷) ۸۰

۳-۶- روش جمع­آوری اطلاعات: ۸۱

۳-۷- روش تجزیه و تحلیل داده­ها: ۸۱

۳-۸- همبستگی کانونی: ۸۲

فصل چهارم: یافته‏های پژوهش…. ۸۳

۴-۱- مقدمه: ۸۴

۴-۲- یافته­های توصیفی: ۸۴

۴-۳- یافته­های استنباطی.. ۱۲۰

۴-۳-۱- بررسی پیش فرض ها ۱۲۰

۴-۳-۲- یافته های مربوط به آزمایش مدل پیشنهادی… ۱۲۸

۴-۳-۳- مدل اصلاح شده. ۱۳۰

۴-۳-۴- ارزیابی مدل پیشنهادی و اصلاح شده. ۱۳۰

۴-۳-۵- همبستگی کانونی.. ۱۴۰

۴-۴- یافته­های جانبی پژوهش: ۱۵۲

فصل پنجم: نتیجه‏گیری و پیشنهادها ۱۶۴

۵-۱- مقدمه: ۱۶۵

۵-۲- تبیین یافته‌های مربوط به مدل کلی.. ۱۶۵

۵-۳- تبیین یافته­های مربوط به فرضیه­های پژوهش…. ۱۶۵

۵-۳-۱- تبیین یافته­های مربوط به فرضیه‌های مستقیم.. ۱۶۵

۵-۳-۲- تبیین یافته‌های فرضیه‌های غیرمستقیم.. ۱۷۹

۵-۴- محدودیت­ها: ۱۸۳

۵-۵- پیشنهادات پژوهشی: ۱۸۳

۵-۶- پیشنهادات کاربردی: ۱۸۴

منابع.. ۱۸۶

پیوست‏ها ۲۰۵

 

فهرست جدول‏ها

جدول ۳-۱- شاخص‌های برازش پرسشنامه اضطراب آمار. ۷۲

جدول ۳-۲- همبستگی و آمار توصیفی، مقیاس ارضای نیازهای اساسی روانشناختی عمومی در یک نمونه روانشناسی  ۷۶

جدول۳-۳- شاخص متناسب با نمونه روانشناسی.. ۷۶

جدول۳-۴- ضرایب الگوی استاندارد شده برای مدل. ۷۶

جدول ۳-۵- زیرمقیاسها، پایایی، واریانس تبیین­شده از نمونه­های روانشناسی.. ۷۷

جدول ۳-۶- همبستگی عاملها و آزمونهای همبستگی­های افتراقی بین سه عامل نیازها و عوامل درونی در نمونه روانشناسی  ۷۸

جدول ۳-۷- شاخص‌های برازش پرسشنامه نیازهای اساسی روانشناختی دانشجویان. ۷۸

جدول ۳-۸- شاخص‌های برازش پرسشنامه انگیزه درونی و سطح پردازش… ۸۰

جدول ۴-۹- توزیع فراوانی جنسیت، تحصیلات، رشته تحصیلی در دبیرستان و نوع دانشگاه دانشجویان روانشناسی دانشگاه بینالملل امام خمینی قزوین، دانشگاه پیام نور و آزاد قزوین.. ۸۴

جدول ۴- ۱۰-  شاخص های توصیفی، مقدار، میانگین، انحراف معیار، حداقل و حداکثر متغیرهای پیش بین اضطراب آمار در کل آزمودنی ها ۸۶

جدول ۴-۱۱- شاخص­های توصیفی کل آزمودنیها در ابعاد اضطراب آمار ۸۷

جدول ۴-۱۲- شاخص­های توصیفی کل متغیرهای پیامدهای اضطراب آمار ۸۷

جدول ۴-۱۳- شاخص­های توصیفی کل آزمودنیها در ابعاد اضطراب آمار (به تفکیک جنسیت) ۸۷

جدول ۴-۱۴- شاخص­های توصیفی کل آزمودنیها در ابعاد اضطراب آمار (به تفکیک مقطع تحصیلی) ۸۸

جدول ۴-۱۵- شاخص­های توصیفی کل آزمودنیها در ابعاد اضطراب آمار (به تفکیک نوع دانشگاه) ۸۹

جدول ۴-۱۶- شاخص­های توصیفی کل آزمودنیها در ابعاد اضطراب آمار (به تفکیک رشته تحصیلی در دبیرستان) ۹۰

جدول ۴-۱۷- ماتریس همبستگی بین ابعاد اضطراب آمار (اضطراب، کلاس، ریاضی و عملکرد) و نیازهای روانشناختی، ویژگیهای شخصیتی، حمایت اجتماعی، اهداف پیشرفت، راهبردهای یادگیری، انگیزهی تحصیلی، معدل ترم گذشته و انتظار موفقیت.. ۹۱

جدول ۴-۱۸- ماتریس همبستگی بین ابعاد اضطراب آمار (اضطراب، کلاس، ریاضی و عملکرد) و سطح پردازش، خود کارآمدی، ارزش تکلیف   ۱۱۹

جدول ۴-۱۹- مقادیر کشیدگی و چولگی متغیرهای پژوهش… ۱۲۰

جدول ۴-۲۰- نتایج بررسی هم خطی چندگانه متغیرهای پژوهش… ۱۲۷

جدول ۴-۲۱- شاخص های برازش مدل پیشنهادی و اصلاح شده تحقیق در دانشجویان. ۱۳۱

جدول ۴- ۲۲- پارامترهای اندازه گیری روابط مستقیم در مدل پیشنهادی.. ۱۳۲

جدول ۴-۲۳- پارامترهای اندازه گیری روابط مستقیم در مدل اصلاح شده ۱۳۴

جدول ۴-۲۴- آزمون میانجیگری چندگانه روابط غیر مستقیم در مدل اصلاح شده دانشجویان. ۱۳۵

جدول شماره ۴-۲۵- نتایج مدل همبستگی کانونی برای متغیّرهای روانرنجوری، برونگرایی، گشادگی به تجربه، توافق، وجدان با مجموعه متغیّرهای اضطراب، کلاس، ریاضی، عملکرد، اضطراب آمار ۱۴۰

جدول شماره ۴-۲۶- نتایج تحلیل همبستگی کانونی رابطه مجموعه ویژگیهای شخصیت با مجموعه اضطراب آمار بر اساس آماره خی دو بارتلت   ۱۴۰

جدول شماره ۴-۲۷ – بار کانونی، ضریب کانونی استانداردشده، واریانس تبیین شده مجموعه اول متغیرهای ملاک و پیش بین  ۱۴۱

جدول شماره ۴-۲۸- نتایج مدل همبستگی کانونی برای متغیّرهای خودمختاری، شایستگی و ارتباط با  مجموعه متغیّرهای اضطراب، کلاس، ریاضی، عملکرد، اضطراب آمار ۱۴۲

جدول شماره ۴-۲۹- نتایج تحلیل همبستگی کانونی رابطه مجموعه نیازهای روان‌شناختی با مجموعه اضطراب آمار بر اساس آماره خی دو بارتلت   ۱۴۳

جدول شماره ۴-۳۰- بار کانونی، ضریب کانونی استانداردشده، واریانس تبیین شده مجموعه اول متغیرهای ملاک و پیش بین  ۱۴۳

جدول شماره ۴-۳۱- نتایج مدل همبستگی کانونی برای متغیّرهای راهبردهای یادگیری سازمان‌دهی، مرور، فراشناخت با  مجموعه متغیّرهای اضطراب ، کلاس، ریاضی، عملکرد، اضطراب آمار ۱۴۴

جدول شماره ۴-۳۲- نتایج تحلیل همبستگی کانونی رابطه مجموعه راهبردهای یادگیری با مجموعه اضطراب آمار بر اساس آماره خی دو بارتلت   ۱۴۵

جدول شماره ۴- ۳۳- بار کانونی، ضریب کانونی استانداردشده، واریانس تبیین شده مجموعه اول متغیرهای ملاک و پیش بین  ۱۴۵

جدول شماره ۴- ۳۴- نتایج مدل همبستگی کانونی برای متغیّرهای اهداف تسلط، عملکردی، اجتنابی با  مجموعه متغیّرهای اضطراب ، کلاس، ریاضی، عملکرد، اضطراب آمار ۱۴۶

جدول شماره ۴-۳۵- نتایج تحلیل همبستگی کانونی رابطه مجموعه اهداف پیشرفت با مجموعه اضطراب آمار بر اساس آماره خی دو بارتلت   ۱۴۷

جدول شماره ۴-۳۶- بار کانونی، ضریب کانونی استانداردشده، واریانس تبیین شده مجموعه اول متغیرهای ملاک و پیش بین  ۱۴۷

جدول شماره ۴-۳۷- نتایج مدل همبستگی کانونی برای متغیّرهای اضطراب ، کلاس، ریاضی، عملکرد، اضطراب آمار با  مجموعه متغیّرهای سطح پردازش، خودکارآمدی و ارزش تکلیف.. ۱۴۸

جدول شماره ۴-۳۸- نتایج تحلیل همبستگی کانونی رابطه مجموعه اضطراب آمار با مجموعه پیامدهای احتمالی اضطراب آمار بر اساس آماره خی دو بارتلت   ۱۴۹

جدول شماره ۴- ۳۹- بار کانونی، ضریب کانونی استانداردشده، واریانس تبیین شده مجموعه اول، دوم، سوم متغیرهای ملاک و پیش بین  ۱۴۹

جدول ۴-۴۰- نتایج تحلیل رگرسیون اضطراب آمار از طریق متغیرهای پیش بین.. ۱۵۲

جدول  ۴-۴۱-  نتایج تحلیل رگرسیون اضطراب آمار از طریق متغیرهای پیشبین.. ۱۵۳

جدول   ۴-۴۲- نتایج تحلیل رگرسیون اضطراب آمار از طریق متغیرهای پیشبین.. ۱۵۴

جدول  ۴-۴۳- نتایج تحلیل رگرسیون اضطراب آمار از طریق متغیرهای پیشبین.. ۱۵۴

جدول  ۴- ۴۴- نتایج تحلیل رگرسیون خودکارآمدی و ابعاد اضطراب آمار به عنوان پیامدهای خودکارآمدی.. ۱۵۵

جدول ۴-۴۵- نتایج تحلیل رگرسیون ارزش تکلیف و ابعاد اضطراب آمار به عنوان پیامدهای ارزش تکلیف.. ۱۵۵

جدول ۴-۴۶- نتایج تحلیل رگرسیون سطح پردازش و ابعاد اضطراب آمار به عنوان پیامدهای سطح پردازش… ۱۵۶

جدول   ۴-۴۷- شاخص های تحلیل واریانس چند متغیری در دانشجویان زن ، مرد رشته روانشناسی از لحاظ ابعاد اضطراب آمار ۱۵۶

جدول  ۴-۴۸- شاخص های تحلیل واریانس یک راهه در متن تحلیل واریانس چند متغیری در دانشجویان زن ، مرد رشته روانشناسی و  از لحاظ متغیرهای وابسته  تحقیق.. ۱۵۷

جدول ۴- ۴۹- نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی.. ۱۵۷

جدول ۴- ۵۰- شاخص های تحلیل واریانس چند متغیری در دانشجویان  با سابقه تحصیل در رشتههای ریاضی فیزیک، علوم تجربی  و علوم انسانی، رشته روانشناسی، از لحاظ ابعاد اضطراب آمار. ۱۵۷

جدول  ۴-۵۱- شاخص های تحلیل واریانس یک راهه در متن تحلیل واریانس چند متغیری در دانشجویان  با سابقه تحصیل در رشتههای ریاضی فیزیک، علوم تجربی  و علوم انسانی،رشته روانشناسی و  از لحاظ متغیرهای وابسته  تحقیق. ۱۵۸

جدول ۴-۵۲- نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی.. ۱۵۸

جدول ۴-۵۳- شاخص های تحلیل واریانس چند متغیری در دانشجویان زن ، مرد رشته روانشناسی با توجه به سابقه تحصیلی در دبیرستان از لحاظ ابعاد اضطراب آمار ۱۶۰

جدول ۴-۵۴- شاخص های تحلیل واریانس یک راهه در متن تحلیل واریانس چند متغیری در دانشجویان زن ، مرد رشته روانشناسی با توجه به سابقه تحصیلی در دبیرستان و از لحاظ متغیرهای وابسته  تحقیق. ۱۶۰

جدول ۴-۵۵- شاخص های تحلیل واریانس چند متغیری در گروه دانشجویان رشته روانشناسی در دانشگاههای سراسری، آزاد، پیام نور ، از لحاظ ابعاد اضطراب آمار. ۱۶۱

جدول  ۴- ۵۶- نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی.. ۱۶۳

 

فهرست شکل‏ها

شکل  ۱-۱- مدل پیشنهادی پژوهش حاضر. ۶

شکل ۳- ۲- اندازه­گیری اضطراب آمار مورگان (۲۰۰۷) ۷۱

شکل ۳-۳- نتایج تحلیل عاملی تاییدی پرسشنامه اضطراب آمار در پژوهش حاضر. ۷۳

شکل۳- ۴- مدل تحلیل عامل جوهانسون و فینی (۲۰۱۰) ۷۸

شکل۳- ۵- ساختار مدل تحلیل عاملی تاییدی مقیاس ارضای نیازهای روانشناختی عمومی در پژوهش حاضر  ۷۹

شکل۳- ۶- ساختار مدل تحلیل عاملی تاییدی پرسشنامه انگیزه درونی و سطح پردازش در پژوهش حاضر. ۸۰

شکل۴- ۷- مدل پیشنهادی و ضرایب استاندارد آن در دانشجویان. ۱۲۹

شکل۴- ۸- مدل اصلاح شده ۱۳۰

 

فهرست نمودارها

نمودار ۴-۱ – رابطه خطی بین خودکارآمدی و متغیرهای پیشبین تحقیق.. ۱۲۲

نمودار۴- ۲- رابطه خطی بین سطح پردازش و متغیرهای پیشبین تحقیق.. ۱۲۲

نمودار۴- ۳- رابطه خطی بین ارزش تکلیف و متغیرهای پیشبین تحقیق.. ۱۲۳

نمودار۴- ۴- رابطه خطی بین خودکارآمدی و ابعاد اضطراب آمار ۱۲۳

نمودار۴- ۵- رابطه خطی بین سطح پردازش و ابعاد اضطراب آمار ۱۲۴

نمودار۴- ۶- رابطه خطی بین ارزش تکلیف و ابعاد اضطراب آمار ۱۲۴

نمودار۴- ۷- رابطه خطی بین بعد اضطراب، اضطراب آمار و متغیرهای پیشبین تحقیق.. ۱۲۵

نمودار۴- ۸- رابطه خطی بین بعد کلاس، اضطراب آمار و متغیرهای پیشبین تحقیق.. ۱۲۵

نمودار۴- ۹- رابطه خطی بین بعد ریاضی، اضطراب آمار و متغیرهای پیشبین تحقیق.. ۱۲۶

نمودار ۴-۱۰- رابطه خطی بین بعد عملکرد، اضطراب آمار و متغیرهای پیشبین تحقیق.. ۱۲۶

نمودار۴-۱۱- حداقل میانگین تخمینی.. ۱۶۱

 نمودار ۴-۱۲- حداقل میانگین تخمینی.. ۱۶۳

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بررسی نقش برخی از پیشایند¬ها و پیامد¬های مهم انگیزشی، شخصیتی و اجتماعی بر اضطراب آمار دانشجویان رشته¬ی روانشناسی”
قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...