09371890624
ashkan0333@gmail.com

بررسی نقش آلاینده های صنعتی در شیوع سقط جنین و مرده زایی

تعداد 93 صفحه فایل word

چکیده :

امروزه یک تهدید بهداشتی عمده در کشورهای توسعه نیافته ودر حال توسعه ناشی از آلودگی هوا، به ویژه مواد دارای ذرات معلق است و بسیاری از آلودگی­هایی که در هوا رخ می­دهد، در منابع غذایی و آب نیز وجود دارد . هم چنین اعتقاد بر این است که آلوده کننده­های زیست محیطی مدرن اثرات منفی بر قابلیت باروری انسان و بهداشت باروری دارند.  مهم­ترین آلاینده در شهرهای بزرگ و صنعتی ذرات معلق می باشد که بر اساس مطالعات انجام شده در مقایسه با سایر آلاینده­ها برای سلامتی مخاطره آمیزتر است. و اثرات مواجهه با این ذرات باعث افزایش مرگ ومیر جنین می­شود. هدف این مطالعه بررسی نقش آلاینده­های صنعتی که مهم ترین آن ذرات معلق است بر روی سقط جنین خودبخودی و مرده­زایی در شهر اراک است که یکی از کلانشهرهای آلوده کشورمی­باشد .پژوهش از نوع مطالعات اپیدمیولوژیک محسوب می­شود که  روش آن  از نوع مقطعی است،که یک عامل خطر (آلاینده های صنعتی) را در یک برش از زمان (93ـ88)و مکان(شهر اراک)  مورد بررسی قرار می­دهد و با استفاده از پرسشنامه هایی که توسط  400 نمونه مورد تحقیق پاسخ داده شده اند به تحلیل نتایج می پردازد . که از این 400 نمونه 200 پرسشنامه در اراک (شهر مورد مطالعه) و200 پرسشنامه نیز در شهرستان تفرش (شهر کنترل ) پاسخ داده شده است . روش نمونه گیری از بیمارستان­ها نیز به صورت سهمیه­ای بوده است . و ارتباط بین آلاینده­ها ی هوا و سقط جنین و مرده زایی با استفاده از آزمون های تی و کای اسکوار و رگرسیون لجستیک در نرم افزار spss انجام شده است. با کنترل عوامل اجتماعی ـ اقتصادی( تحصیلات ، درآمد والدین ، شغل) وجمعیت شناختی(سن) و ژنتیکی (سابقه بیماری زنان، سابقه فامیلی سقط، سابقه سقط های قبلی) درنمونه مورد بررسی، نتایج بدست آمده به این صورت بود که در میان این عوامل رابطه محل سکونت و سقط جنین خودبخودی و مرده زایی برابر بود با 0.000p= که نشانگر آن است که محل سکونت بیشترین معنی داری را با سقط جنین و مرده زایی دارد . ­یافته­های­ این پژوهش نشان می­دهد که میان آلودگی­هوا و شیوع سقط جنین خودبخودی و مرده­زایی ارتباط وجود دارد.

واژه های کلیدی : آلودگی هوا ، سقط جنین خودبخودی ، مرده­زایی

 

فهــــرســـت مــــــطالب

عنــــوان                                                                                                      صفـــحه  

فصـــــــــل اول : سیـــــمای پژوهـــــــــش

۱-۱-مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲

۱-۲-بیان مسئله ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳

۱-۳-ضرورت و اهمیت تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………….۷

۱-۴- اهداف پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………….۱۴

فصــــــــل دوم : چهارچوب نظــری و مروری بر ادبــیات تحــــــقیق

۲-۱-مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۴

۲-۲-پیشینه تجربی تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………..۱۴

 ۲-۳-مبانی نظری ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۰

۲-۴ – مدل متغیرهای بینابین ………………………………………………………………………………………………………………………۲۱

۲-۵-مدل بونگارت …………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۳

۲-۶- مدل موسلی وچن …………………………………………………………………………………………………………………………………۲۴

۲-۷- نظریه­ی انتقال اپیدمیولوژیک ………………………………………………………………………………………………………………۲۵

۲-۸- چهارچوب مفهومی ……………………………………………………………………………………………………………………………….۲۷

۲-۱۰- سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………۳۰

۲-۱۱- فرضیات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………۳۰

فصــــــــــــل ســــوم: روش شـــــــــناسی تحــــــــقیق

۳-۱-  مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۳

۳-۲- روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۳

۳-۳- واحد تحلیل ………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۴

۳-۴- جامعه آماری …………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۴

۳-۵- روش نمونه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………………۳۵

۳-۶ حجم نمونه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۶

۳-۷- تعریف نظری و عملیاتی مفاهیم تحقیق ………………………………………………………………………………………………۳۷

۳-۸- متغیرهای پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۱

۳-۹- اعتبار و پایایی ………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۲

۳-۱۰- روایی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۲

۳-۱۱- ابزار گرد آوری داده ها ………………………………………………………………………………………………………………………۴۳

۳-۱۲- روش تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………………………………………………………………….۴۴

فصــــــــــــل چـــهارم : یافـــته هــای تحـــــــقیق

۴-۱- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۶

۴-۲- مشخصه های جمعیت شناسی ، اجتماعی اقتصادی پاسخگویان ………………………………………………………..۴۶

۴-۲-۱-میانگین سنی پاسخگویان ………………………………………………………………………………………………………………..۴۷

۴-۲-۲- توزیع سنی پاسخگویان …………………………………………………………………………………………………………………..۴۷

۴-۲-۳- توزیع سن ازدواج پاسخگویان …………………………………………………………………………………………………………۴۸

۴-۲-۴-تحصیلات پاسخگویان ……………………………………………………………………………………………………………………. ۴۹

۴-۲-۵-وضعیت فعالیت پاسخگویان……………………………………………………………………………………………………………. ۵۰

۴-۲-۶- وضعیت فعالیت همسر پاسخگویان ………………………………………………………………………………………………..۵۱

۴-۲-۷-وضعیت اقتصادی پاسخگویان …………………………………………………………………………………………………………..۵۲

۴-۲-۸- وضعیت استعمال دخانیات همسرپاسخگوان …………………………………………………………………………………..۵

۴-۲-۹- وضعیت سابقه بیماری در پاسخگویان ……………………………………………………………………………………………۵۳

۴-۲-۱۰-وضعیت سقط جنین (ارادی و غیر ارادی ) …………………………………………………………………………………..۵۴

۴-۳-تحلیل استنباطی متغیرها ……………………………………………………………………………………………………………………..۵۵

۴-۳-۱- تحلیل دو متغیره سقط جنین ……………………………………………………………………………………………………….۵۶

۴-۴-۵ رگرسیون لجستیک سقط جنین ……………………………………………………………………………………………………. ۵۹

۴-۵- تحلیل مرده زایی …………………………………………………………………………………………………………………………………۶۰

فصـــــــل پنجــــم : نتیــــجه گیــــری و پیشـــــنهادات

۵-۱- بحث و نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………..۶۳

۵-۲-پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۸

۵-۳- محدودیت ها ………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۹

فهـــــــــــرست مــــــــــــــــنابع

منابع فارسی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۱

 منابع لاتین …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۳

پیوست ها ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۵

فهــــــــــــــرست جـــــــــــداول

عنوان جداول                                                                                                              شماره صفحه

جدول شماره ۱. پایگاه های سنجش کیفیت هوای اراک ……………………………………………………………………………۱۰

جدول شماره۲.تعداد روزهای سالم و ناسالم در پنج سال گذشته شهرستان اراک(۸۹-۹۳)………………………..۱۱

جدول شماره ۳. نمونه های گرفته شده به تفکیک مراکز درمانی اراک………………………………………………………….۳۵

جدول شماره ۴.نمونه های گرفته شده به تفکیک مراکز درمانی تفرش ………………………………………………………..۳۵

جدول شماره ۵ . تفاوت بین  هوای پاک و آلوده بر اساس شاخص های سنجش کیفیت هوا (PSI)………….40

جدول شماره ۶ میانگین سن پاسخگویان به تفکیک محل سکونت ………………………………………………………………۴۶

جدول شماره ۷.. توزیع درصدی سن پاسخگویان  به تفکیک محل سکونت…………………………………………………..۴۶

جدول شماره ۸.توزیع درصدی سن ازدواج پاسخگویان به تفکیک محل سکونت…………………………………………..۴۸

جدول شماره ۹. تحصیلات پاسخگویان و همسر وی به تفکیک محل سکونت…………………………………………….. ۴۹

جدول شماره ۱۰و ۱۱. وضعیت فعالیت پاسخگویان و همسر وی به تفکیک محل سکونت………………………….۵

جدول شماره ۱۲. وضعیت درآمد پاسخگویان به تفکیک شهر محل سکونت……………………………………………….۵۲

جدول شماره ۱۳. وضعیت استعمال دخانیات در میان همسر پاسخگویان…………………………………………………….۵۲ جدول شماره ۱۴. وضعیت سابقه بیماری مزمن در پاسخگویان….. ……………………………………………………………….۵۳

جدول شماره ۱۵. وضعیت سقط جنین ( ارادی ، غیر ارادی )……………………………………………………………………….۵۴

جدول شماره ۱۶. رابطه سابقه سقط جنین در ۵ سال گذشته (۱۳۸۹-۱۳۹۳) و مواجهه با آلاینده های هوا (محل سکونت)……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۶

جدول شماره ۱۷. بررسی رابطه نسبت فامیلی و سقط جنین……………………………………………………………………….۵۷

جدول شماره ۱۸. رابطه فامیلی سقط و سقط جنین…………………………………………………………………………………….۵۷

جدول شماره ۱۹. رابطه سابقه بیماری مزمن و سقط جنین   ……………………………………………………………………..۵۸

جدول شماره ۲۰. تحلیل رگرسیون لجستیک  احتمال سقط جنین توسط متغیرهای مستقل……………………۵۹

جدول شماره ۲۱ . رابطه مرده زایی و محل سکونت………………………………………………………………………………………۶۰

جدول شماره ۲۲ . رابطه مرده زایی و سابقه بیماری مزمن……………………………………………………………………………۶۱

جدول شماره ۲۳. رابطه مرده زایی و سابقه فامیلی مرده زایی………………………………………………………………………۶۱

 

فـــــهرست نمـــــودارها

عنوان نمــــودارها                                                                                        شماره صفحـــــه

نمودار شماره ۱. سهم هر آلاینده در آلودگی هوای شهر در طی پنج سال گذشته………………………………………..۱۱

نمودار شماره ۲ . روزهای ناسالم در پنج سال گذشته(۸۹-۹۳)در اراک ……………………………………………………۴۰

نمودار شماره ۳. سن پاسخگویان ………………………………………………………………………………………………………………….۴۸

نمودارشماره۴. سن ازدواج پاسخگویان ………………………………………………………………………………………………………….۴۹

نمودار شماره ۵. تحصیلات پاسخگویان …………………………………………………………………………………………………………۵۰

نمودارشماره ۶. سقط های ارادی و غیر ارادی ………………………………………………………………………………………………۵۴

 

مـــــــدل های تحــــقیق

عنــــــوان                                                                                                                 صفـــحه

مدل شماره ۱. مدل تحلیل عوامل مؤثر بر سقط جنین ( خودبخودی ) و مرده زایی ………………………………….۲۹

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “بررسی نقش آلاینده های صنعتی در شیوع سقط جنین و مرده زایی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...