بررسی مقایسه‌ای میزان بیان ژن‌های SOX2، MHC-I وCD90 در سلول‌های بنیادی مزانشیمی استحصال‌شده از مغز استخوان و بافت چربی اسب

تعداد 140 صفحه فایل word

چکیده

به علت ویژگــی­های منحصربه‌فرد سلول­های بنیادی مزانشیمی ازجمله خودنوزایی، پتانسیل تمایزی بالا و خاصیت تعدیل ایمنی و از طرفی ظرفیت پایین خودنوزایی غضروف‌های مفصلی و تاندون­، تا­کنون مطالعات بسیاری بر روی این سلول­ها، به‌عنوان راه درمان بیماری‌های مفصلی در اسب انجام ‌شده­است. سلول­های بنیادی مزانشیمی در اسب تاکنون از بافت­های متعددی جداسازی شده‌اند. از این میان مغز استخوان و بافت چربی منابع اصلی مورداستفاده در آزمایش‌های بالینی درمان با این سلول­ها بوده­اند. علی‌رغم وجود شباهت­ زیاد بین سلول­های بنیادی مزانشیمی با منشأ مغز استخوان و بافت چربی، تفاوت­هایی نیز در خصوص ویژگی­های زیست‌شناختی، تکثیری، ایمنی‌زایی و تمایزی آن­ها گزارش‌شده است. ازآنجایی‌که این تفاوت­ها در سطوح بیان ژن قابل‌ردیابی هستند، استفاده از روش­های آنالیز کمّی نسبی بیان ژن همانند Quantitative Real-Time RT-PCR (qRT-PCR) در شناسایی بهتر این سلول­ها و مقایسه این منابع، نقش بسیار مهمی دارد. هدف این مطالعه بررسی مقایسه­ای میزان رونوشت ژن‌های SOX2، MHC-I و CD90 است که به ترتیب ژن‌های مؤثر در تکثیر و تمایز، ایمنی‌زایی و نشانگر شناسایی در سلول‌های بنیادی مزانشیمی اسب با دو منبع بافت چربی  مغزاستخوان هستند. برای این منظور، سلول­های بنیادی مزانشیمی بافت چربی و مغز استخوان 3 رأس اسب مورد استفاده قرار گرفت. RNA تام سلول­های پاساژ سوم استخراج گردید و پس از سنتز cDNA، میزان بیان ژن­های موردبررسی، با روش qRT-PCR و با استفاده از آغـــازگر­های اختصاصی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که میزان بیان برخی ژن­ها در سلول­های بنیادی مزانشیمی بافت چربی و سلول­های بنیادی مزانشیمی مغزاستخوان یکسان و میزان بیان برخی دیگر متفاوت است. بر اساس نتایج این بررسی، سلول­های بنیادی مزانشیمی بافت چربی میزان برابری از ژن­ MHC-I و میزان بیشتری از ژن‌هایCD90 و CD29را در مقایسه با سلول­های بنیادی مزانشیمی مغزاستخوان بیان می‌کنند. بنابراین سلول‌های بنیادی مزانشیمی استحصال شده از مغزاستخوان و بافت چربی اسب تفاوت‌هایی را در بیان ژن نشان می‌دهند که می‌توانند نشان‌دهنده تفاوت‌های عملکردی باشند. تفاوت‌هایی که باید در درمان‌های مبتنی بر سلول مورد توجه قرار گیرند.

کلمات کلیدی: سلول­های بنیادی مزانشیمی اسب، مغزاستخوان، بافت چربی، آنالیز بیان ژن، SOX2، MHC-I، CD90

 

فهرست مطالب

 

بررسی مقایسه­ای میزان بیان ژن­های SOX2، MHC-I وCD90 در سلول‌های بنیادی مزانشیمی استحصال‌شده از مغز استخوان و بافت چربی اسب

مقدمه. 2

1- مروری بر تحقیقات انجام‌شده 6

1-1- سلول‌های بنیادی.. 6

1-2- انواع سلول‌های بنیادی.. 8

1-3- منابع سلول‌های بنیادی مزانشیمی.. 12

1-4- شناسایی سلول‌های بنیادی مزانشیمی.. 14

1-5- ویژگی‌های سلول‌های بنیادی مزانشیمی.. 27

1-6- ویژگی‌های ایمونولوژیک سلول‌های بنیادی مزانشیمی.. 34

2- مواد و روشها 42

2-1- مواد و وسایل مورداستفاده 43

2-2- سلول‌های موردمطالعه. 44

2-3- انتخاب ژن‌های موردمطالعه. 44

2-4- طراحی و آماده‌سازی آغازگرها 45

2-5- نمایش محل اتصال آغازگر‌ها 47

2-6- رقیق‌سازی آغازگرها 50

2-7- استخراج RNA از سلول‌های بنیادی مزانشیمی بافت چربی و مغزاستخوان.. 50

2-8- بررسی کمی و کیفی RNA.. 52

2-9- ساخت cDNA.. 52

2-10- بررسی صحت عملکرد آغازگرها و واکنش رونویسی معکوس…. 54

2-11- تهیه محلول مسترمیکس…. 54

2-12- انجام واکنش زنجیره‌ای پلیمراز 55

2-13- بررسی وجود آلودگی به Genomic DNA.. 56

2-14- بررسی کمی و نسبی ژن‌ها 56

2-15- واکنش زنجیره‌ای پلیمراز در زمان واقعی.. 57

2-16- رسم منحنی ذوب… 58

2-17- انتخاب ژن مرجع یا کنترل داخلی.. 59

2-18- بررسی کمی و نسبی بیان ژن‌ها و آنالیز داده‌ها 59

3- نتایج.. 62

3-1- جداسازی، کشت، تخلیص و تکثیر سلول‌های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان و بافت چربی تا مرحله پاساژ 3 سلولی و تائید بنیادی بودن آن‌ها 62

3-2- استخراج RNA از سلول‌های بنیادی مزانشیمی بافت چربی و مغزاستخوان.. 62

3-3- بررسی عدم آلودگی به Genomic DNA.. 64

3-4- بررسی صحت عملکرد آغازگرها 64

3-5- بررسی کمّی و نسبی ژن‌ها 66

4- بحث، نتیجهگیری و پیشنهاد‌ها 82

4-1- بررسی کمی و نسبی تفاوت در میزان رونوشت ژن‌ 83

4-2- نتیجه‌گیری.. 90

4-3- پیشنهادها 91

منابع و مراجع.. 93

ضمائم.. 106

 

فهرست جدول­ها و نمودار‌ها

 

عنوان و شماره                                                                         صفحه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جدول شماره 1: مواد مورداستفاده در مطالعه. 43

جدول شماره 2: دستگاهها و وسایل مورداستفاده در مطالعه. 44

جدول شماره 3: مشخصات آغازگرها 46

جدول شماره 4: مقدار و غلظت مواد در واکنش ساختcDNA  را نشان می‌دهد. 53

جدول شماره 5: مواد و مقادیر موردنیاز برای تهیه مسترمیکس. 55

جدول شماره 6:  برنامه زمانی دمایی واکنش زنجیره‌ای پلیمراز. 55

جدول شماره 7: مواد موردنیاز برای واکنش زنجیره‌ای پلیمراز در زمان واقعی.. 58

جدول شماره 8: برنامه زمانی دمایی واکنش زنجیره‌ای پلیمراز در زمان واقعی. 58

جدول شماره 9: مقادیر CT را برای نمونه‌ها نشان می‌دهد. 110

نمودار شماره 1: پراکندگی مقادیر CT در دو دسته سلول بنیادی مزانشیمی.. 75

نمودار شماره 2: مقادیر fold change را برای ژن‌های مرجع نشان می‌دهد. 76

نمودار شماره 3: مقایسه پراکندگی مقادیر CT در مورد ژن CD90. 77

نمودارشماره 4: مقایسه پراکندگی مقادیر CT در مورد ژن CD29. 78

نمودار شماره 5: مقایسه نسبت بیان ژن‌های CD90 و CD29. 79

فهرست شکل‌ها

 

شماره و عنوان                                                                           صفحه

 

شکل شماره 1: تقسیمات سلول‌های بنیادی را نشان می‌دهد. 8

شکل شماره 2: ساختار و ترکیب اتصال موضعی را نشان می‌دهد. 25

شکل شماره 3: مکانیسم پیشنهادی برای نقش تنظیمی SOX2. 33

شکل شماره 4:  مهار مسیر پیام رسان Conical WNT را نشان می‌دهد.. 33

شکل شماره 5: محل اتصال پرایمر طراحی شده برای ژن‌ها 50

شکل شماره 6: مراحل استخراج RNA را نشان می‌دهد. 52

شکل شماره 7:  نحوه تهیه رقت‌های متوالی را نشان می‌دهد. 57

شکل شماره 8: تصویر ژل الکتروفورز RNA استخراج شده 63

شکل شماره 9: نانودراپ مربوط به RNA استخراج‌شده 63

شکل شماره 10: تصویر ژل الکتروفورز محصولات PCR.. 64

شکل شماره 11: تصویر ژل الکتروفورز محصولات واکنش زنجیره‌ای پلیمراز 65

شکل شماره 12: الکتروفورز محصولات واکنش زنجیره‌ای با استفاده از آغازگر GAPDH.. 65

شکل شماره 13: منحنی‌های استاندارد مربوط به ژن‌ها. 68

شکل شماره 14: منحنی‌های تکثیر را نشان می‌دهد. 70

شکل شماره 15: منحنی‌های ذوب ژن‌های مورد‌مطالعه را نشان می‌دهد. 72

شکل شماره 16: الکتروفورز محصولات زنجیره‌ای پلیمراز در زمان واقعی.. 73

شکل شماره 17: شکل منحنی ذوب ژن SOX2. 107

شکل شماره 18: بهبود وضعیت منحنی ذوب… 107

شکل شماره 20: ژل الکتروفورز محصولات واکنش زنجیره‌ای پلیمراز 108

شکل شماره 21: تصویر ژل الکتروفورز محصولات واکنش زنجیره‌ای معمول.. 109

شکل شماره 22: تصویر ژل الکتروفورز محصولات زنجیرهای پلیمراز معمول.. 109

22 دیدگاه برای بررسی مقایسه‌ای میزان بیان ژن‌های SOX2، MHC-I وCD90 در سلول‌های بنیادی مزانشیمی استحصال‌شده از مغز استخوان و بافت چربی اسب

 1. Inpuluple

  stromectol thailand Prior applying CRISPR Cas9 directly to human cells, animal cancer models serve as a preclinical platform in which this tool could be used to create models to deeply elucidate the causative genes of such disease

 2. addebra

  Time to first swelling occurrence was calculated as the time from surgery until the first occurrence of swelling priligy precio 1 billion euros quoted by numerous media wasГў Bernard wTNAkAOxOIORAFYy 6 17 2022

 3. slenogy

  B The mechanisms of aromatase inhibitor AI resistance share similarities with tamoxifen resistance, especially in terms of growth factor pathway upregulation tamoxifen citrate bodybuilding

 4. frarverot

  how to take doxycycline hyclate 2014; 32 15 1605 1619

 5. TopUnioto

  15 mL of oil 1 to 2 times daily, to help reduce inflammation and help with immunity lasix administration A study of 4560 high risk postmenopausal women taking exemestane 25 mg daily for a median of three years found a 65 relative reduction in the annual occurrence of invasive breast cancer compared with placebo 0

 6. Dreshorne

  clomiphene pct B Western analyses of MCF7 cells following 48 hour exposures to various metformin doses

 7. kayaptatt

 8. Lelosmest

  priligy kaufen Gerry mjiIrjeksgAYUppOHH 6 28 2022

 9. Dauchfuck

 10. ragsweego

  cialis 20mg for sale Bratislava, Slovak Republic Peter Pavlik; Institut za mikrobiologijo in imunologijo, Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta, Ljubljana, Slovenia Irena Klavs, Tanja Kustec; National Institute of Health Carlos III, Madrid, Spain Julio Vazquez, Asuncion Diaz, Raquel Abad Torreblanca; Public Health Agency of Sweden, Stockholm, Sweden Inga Velicko, Magnus Unemo; Royal Infirmary of Edinburgh, Edinburgh, UK Helen Fifer, Kate Templeton

 11. Extergo

  In an effort to improve recruitment for this feasibility study, we converted to an open label drug design side effects of propecia

 12. PoinnaCen

  Co therapy with an ACE inhibitor is often considered when there is intercurrent renal disease can i take ibuprofen with doxycycline beta blocker to lower blood pressure short term high blood pressure medication and e d Use my orders to mobilize the guards of the Grand Duke s Mansion to arrest all Dan Luo s family members and subordinates

 13. Eramisy

  Amia, USA 2022 06 26 14 56 13 where to buy cialis cheap Blocking NOTCH signaling abrogates growth of resistant breast cancer cells

 14. Itaniacig

  Ilana s condition was changing rapidly, and she was drowsy for most of the day least expensive azithromycin Fulvestrant appears to be a reasonable sequential therapy option in patients with metastatic MBC whose disease has progressed on tamoxifen and or the combination of AI and GNRHa

 15. Earneno

  The bullous phase characteristically presents with vesicles and bullae on a background of normal or erythematous skin dapoxetine priligy uk

 16. alkague

  where to buy cialis online forum The 15 mg tablets are elliptical, blue, as well as debossed regarding LILLY and tablet propecia proscar number

 17. Sleexia

  Oral extended release As one regimen option, patients may have been administered one tablet 202 mg of quinidine base every eight hours or twelve hours viagra pen I feel, like my wife, that the cure is worse than the disease

 18. GaigmaDug

  com 20 E2 AD 90 20Nombre 20Generico 20Del 20Viagra 20Ecuador 20 20Viagra 20Generico 20Preo 20Nissei nombre generico del viagra ecuador The Patient Protection and Affordable Care Act, commonly known as Obamacare, will provide subsidized health insurance based on income through the state exchanges and expand Medicaid coverage for the poor from January 1, representing the most ambitious U stromectol over the counter 5 percent, though it is down from a peak of above 5 percent, according to MBA

 19. Wextulk

  Across the fluoroquinolone antibiotic class, a range of psychiatric adverse reactions are already described in the Warnings and Precautions section under Central Nervous System Effects, which differed by individual drug clomid side effects in men hydrea manfaat obat amoxicillin kaplet 500 mg 5

 20. Drehype

  36 hour cialis online I had 3 rounds of Clomid and used Ovidrel 2x and I finally got my BFP

 21. Piolymn

  With simultaneous application phenylbutazone reduces uricosuria caused by Zolidime Aspirin stromectol effets secondaires The incidence of cardiovascular events associated with AIs in large trials has been reported to be higher in trials comparing AIs with tamoxifen; comparisons within the MA

 22. embange

  Holtdirk F, Mehnert A, Weiss M, Mayer J, Meyer B, Bröde P, Claus M, Watzl C accutane prescription

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...