بررسی فیتوشیمیایی و ارزیابی خواص ضد میکروبی عصاره های متانولی چند نوع گونه گیاهی علیه باکتری های گرم مثبت و منفی

تعداد 128 صفحه فایل word قابل ویرایش

Site: www.filenaab.ir

بررسی فیتوشیمیایی و ارزیابی خواص ضد میکروبی عصاره­های متانولی چند نوع گونه گیاهی علیه باکتری­های گرم مثبت و منفی

 

با افزایش آگاهی مردم از عوارض خطرناك آنتی بیوتیک هاي سنتزي، میزان تقاضا براي جایگزین هاي طبیعی و نوین این داروها افزایش پیدا کرده است. فناوری ترکیبی عصاره­های گیاهی، وارد عرصه شده و با عصاره­های مختلف گیاهی به مبارزه با مقاومت­های میکروبی می­پردازد. هدف اصلی در این مطالعه بررسی اثرات ضد میکروبی و بررسی فیتوشیمیایی کیفی و کمی چند گونه گیاهی بومی ایران علیه باکتری­های بیماری­زا و معرفی آن­ها به عنوان جایگزین مناسب برای داروهای انتخابی علیه این باکتری­ها می­باشد.

در این مطالعه از گیاهان بادام کوهی (Amygdalus scoparia)، بومادران (Achillea millefolium)، کلپوره (Teucrium polium)، گلپر (Heracleum persicum) و مریم گلی (Salvia officinalis) استفاده شد. ابتدا گیاهان مورد نظر جمع­آوری و تعیین نام علمی گردیدند و پس از تهیه عصاره متانولی با رقت­های 500، 250، 125، 5/62، 25/31، 62/15 و 9/3 میلی­گرم بر میلی­لیتر، تاثیر آن­ها در مهار رشد میکروارگانیسم­های استافیلوکوکوس اورئوس، باسیلوس سرئوس، اشرشیا کلی و سالمونلا انتریتیدیس مورد بررسی قرار گرفت. سپس، عصاره­های بادام کوهی و بومادران با هم ترکیب شد و علیه باکتری­های منتخب استفاده گردید. تمام آزمایش­های ضد میکروبی با استفاده از روش انتشار در آگار و تعیین MIC و MBC بر روی باکتری­های گرم مثبت و منفی مورد مطالعه انجام پذیرفت. در مرحله آخر، اثرات آزمایش­های فیتوشیمیایی نیز بر روی عصاره­های تهیه شده  به منظور بررسی وجود آلکالوئید، تانن، ساپونین و آنتوسیانین و اندازه­گیری میزان فنل و اثر آنتی­اکسیدانی به روش DPPH و خاصیت احیاکنندگی انجام گرفت.

یافته­ها نشان دادند که عصاره بادام کوهی در مقایسه با سایر عصاره­ها خاصیت ضد میکروبی بیشتری دارد. تاثیر ترکیب عصاره بادام کوهی و بومادران بسیار بیشتر از تاثیر هر کدام از آن­ها بود به طوری که این ترکیب بیشترین تاثیر را بر روی باکتری باسیوس سرئوس داشت. نتایج فیتوشیمیایی نشان داد که محتوی ترکیبات فنلی موجود در هر یک از عصاره­ها، نقش مهمی در تعیین قدرت آنتی­اکسیدانی و فعالیت ضد میکروبی عصاره­ها دارند. از اثرات هم­افزایی عصاره­های ترکیبی که به وجود ترکیبات فنلی آن­ها مربوط می­شود می­توان برای مبارزه با عفونت­های بیمارستانی استفاده شود.

واژگان کلیدی: فعالیت ضد میکروبی، باکتری­های بیماری­زا، فعالیت آنتی­اکسیدانی، عصاره ترکیبی.

فهرست مطالب

عنوان………………………………………………………………………………………………………………………………صفحه

 

فصل اول: مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱

۱-۱ گیاهان دارویی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲

۱-۱-۱ صفات گیاهان دارویی……………………………………………………………………………………………………………………………….۲

۱-۱-۲ تاریخچه گیاهان دارویی در جهان……………………………………………………………………………………………………………۲

۱-۱-۳ تاریخچه گیاهان دارویی در ایران…………………………………………………………………………………………………………….۳

۱-۱-۴ علل توجه و اهمیت گیاهان دارویی…………………………………………………………………………………………………………۳

۱-۲ طبقه­بندی گیاهان مورد بررسی…………………………………………………………………………………………………………………..۴

۱-۲-۱ بادام کوهی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴

۱-۲-۲ بومادران……………………………………………………………………………………………………………………………………………………۴

۱-۲-۳ کلپوره……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴

۱-۲-۴ گلپر…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵

۱-۲-۵ مریم گلی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵

۱-۳ معرفی و خصوصیات گونه­های مورد بررسی………………………………………………………………………………………………..۵

۱-۳-۱ گیاه بادام کوهی……………………………………………………………………………………………………………………………………….۵

۱-۳-۱-۱ سیستماتیک بادام کوهی…………………………………………………………………………………………………………………….۵

۱-۳-۱-۲ پراکنش جغرافیایی بادام کوهی………………………………………………………………………………………………………….۶

۱-۳-۱-۳ خواص ضد میکروبی بادام کوهی……………………………………………………………………………………………………….۶

۱-۳-۱-۴ خواص درمانی بادام کوهی…………………………………………………………………………………………………………………..۶

۱-۳-۲ گیاه بومادران…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶

۱-۳-۲-۱ سیستماتیک بومادران………………………………………………………………………………………………………………………….۷

۱-۳-۲-۲ پراکنش جغرافیایی بومادران……………………………………………………………………………………………………………….۷

۱-۳-۲-۳ خواص ضد میکروبی بومادران……………………………………………………………………………………………………………..۷

۱-۳-۲-۴ خواص درمانی بومادران……………………………………………………………………………………………………………………….۷

۱-۳-۳ گیاه گلپر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………۸

۱-۳-۳-۱ سیستماتیک گلپر………………………………………………………………………………………………………………………………..۸

۱-۳-۳-۲ پراکنش جغرافیایی گلپر………………………………………………………………………………………………………………………۸

۱-۳-۳-۳ خواص ضد میکروبی گلپر…………………………………………………………………………………………………………………….۹

۱-۳-۳-۴ خواص درمانی گلپر………………………………………………………………………………………………………………………………۹

۱-۳-۴ گیاه کلپوره………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۹

عنوان………………………………………………………………………………………………………………………………صفحه

۱-۳-۴-۱ سیستماتیک کلپوره……………………………………………………………………………………………………………………………..۹

۱-۳-۴-۲ پراکندگی جغرافیایی کلپوره……………………………………………………………………………………………………………..۱۰

۱-۳-۴-۳ خواص ضد میکروبی کلپوره……………………………………………………………………………………………………………..۱۰

۱-۳-۴-۴ خواص درمانی کلپوره………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰

۱-۳-۵ گیاه مریم گلی………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱

۱-۳-۵-۱ سیستماتیک مریم گلی……………………………………………………………………………………………………………………..۱۱

۱-۳-۵-۲ پراکنش جغرافیایی مریم گلی……………………………………………………………………………………………………………۱۱

۱-۳-۵-۳ خواص ضد میکروبی مریم گلی………………………………………………………………………………………………………..۱۲

۱-۳-۵-۴ خواص درمانی مریم گلی…………………………………………………………………………………………………………………..۱۲

۱-۴- عصاره­گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲

۱-۴-۱ عصاره………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۲

۱-۴-۲- انتخاب ماده گیاهی و نوع حلال…………………………………………………………………………………………………………..۱۲

۱-۴-۳ روش­های مختلف عصاره­گیری……………………………………………………………………………………………………………….۱۳

۱-۴-۳-۱ روش ماسراسیون……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۳

۱-۴-۳-۲روش پرکولاسیون……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۳

۱-۴-۳-۳ روش سوکسله…………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۴

۱-۴-۳-۴ امواج فراصوت…………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۴

۱-۵ روش­های اندازه­گیری و بررسی اثرات ضد میکروبی…………………………………………………………………………………..۱۵

۱-۵-۱ روش­های نفوذی…………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۵

۱-۵-۱-۱ روش چاهک……………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۵

۱-۵-۱-۲ سیلندر پلیت………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۵

۱-۵-۱-۳ دیسک……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۶

۱-۵-۲ روش­های رقیق­سازی………………………………………………………………………………………………………………………………۱۶

۱-۵-۲-۱ روش رقت آگار…………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۶

۱-۵-۲-۲ روش لوله یا رقت مایع……………………………………………………………………………………………………………………….۱۶

۱-۶ بررسی میکروارگانیسم­های مورد استفاده……………………………………………………………………………………………………۱۷

۱-۶-۱ تاریخچه میکروب­شناسی………………………………………………………………………………………………………………………..۱۷

۱-۶-۲ مورفولوژی باکتری­ها………………………………………………………………………………………………………………………………۱۷

۱-۶-۳ استافیلوکک­ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۷

۱-۶-۳-۱ استافیلوکوکوس اورئوس…………………………………………………………………………………………………………………….۱۸

۱-۶-۴ باسیلوس­ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۸

۱-۶-۴-۱ باسیلوس سرئوس……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۹

۱-۶-۵ سالمونلاها……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۹

۱-۶-۵-۱ سالمونلا انتریتیدیس………………………………………………………………………………………………………………………….۲۰

عنوان ……………………………………………………………………………………………………………………………..صفحه

۱-۶-۶ اشرشیا کلی……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۰

۱-۷ بررسی آنتی­بیوتیک­های مورد استفاده……………………………………………………………………………………………………….۲۱

۱-۷-۱ تاریخچه آنتی­بیوتیک……………………………………………………………………………………………………………………………..۲۱

۱-۷-۲ پنی­سیلین……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۱

۱-۷-۳ جنتامایسین……………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۲

۱-۷-۴ تتراسایکلین…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۲

۱-۷-۵ اریترومایسین………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۳

۱-۷-۶ تری متوپریم و سولفامتاکسازول…………………………………………………………………………………………………………….۲۳

۱-۷-۷ استرپتومایسین……………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۳

۱-۸ بررسی فیتوشیمیایی گیاهان مورد بررسی…………………………………………………………………………………………………۲۴

۱-۸-۱ آلکالوئیدها………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۵

۱-۸-۲ آنتوسیانین­ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۵

۱-۸-۳ تانن­ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۶

۱-۸-۴ ساپونین­ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۶

۱-۸-۵ فنل­ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۶

۱-۸-۶ فعالیت آنتی­اکسیدانی…………………………………………………………………………………………………………………………….۲۷

۱-۹ اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۸

فصل دوم : مواد و روش­ها………………………………………………………………………………………………………………………………۲۹

۲-۱ مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز…………………………………………………………………………………………………………………..۳۰

۲-۲ تهیه گیاهان مورد بررسی و تعیین نام علمی آن­ها…………………………………………………………………………………….۳۱

۲-۳ استخراج عصاره متانولی………………………………………………………………………………………………………………………………۳۱

۲-۴ روش تهیه محیط­های کشت………………………………………………………………………………………………………………………۳۲

۲-۵ استریلیزاسیون محیط­های کشت میکروبی، ظروف و مواد مصرفی……………………………………………………………۳۲

۲-۶ احیاء باکتری……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۲

۲-۷ تهیه کشت تازه (در فاز لگاریتمی) از میکروارگانیسم­ها…………………………………………………………………………….۳۳

۲-۸ تهیه استاندارد نیم مک­فارلند……………………………………………………………………………………………………………………..۳۳

۲-۹ تهیه سوسپانسیون میکروبی……………………………………………………………………………………………………………………….۳۴

۲-۱۰ آزمون­های میکروبی………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۴

۲-۱۰-۱ تست دیسک دیفیوژن………………………………………………………………………………………………………………………….۳۴

۲-۱۰-۲ تست آنتی­بیوگرام…………………………………………………………………………………………………………………………………۳۵

۲-۱۰-۳ تعیین حداقل غلظت بازدارندگی و تعیین حداقل غلظت کشندگی……………………………………………………۳۵

۲-۱۰-۳-۱ تعیین MIC عصاره…………………………………………………………………………………………………………………………۳۶

۲-۱۰-۳-۲ تعیین MBC عصاره……………………………………………………………………………………………………………………….۳۷

۲-۱۱ بررسی خواص فیتوشیمیایی اولیه……………………………………………………………………………………………………………۳۷

۲-۱۱-۱ آلکالوئید……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۷

عنوان …………………………………………………………………………………………………………………………….صفحه

۲-۱۱-۱-۱ معرف مایر………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۷

۲-۱۱-۱-۲ معرف بوشاردا…………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۸

۲-۱۱-۲ آنتوسیانین……………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۸

۲-۱۱-۳ تانن………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۸

۲-۱۱-۴ ساپونین………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۸

۲-۱۱-۵ اندازه­گیری میزان فنل عصاره­های گیاهی……………………………………………………………………………………………۳۹

۲-۱۱-۵-۱ رسم منحنی استاندارد اسید گالیک………………………………………………………………………………………………..۳۹

۲-۱۱-۶ بررسی فعالیت آنتی­اکسیدانی………………………………………………………………………………………………………………۳۹

۲-۱۱-۶-۱ توانایی به­دام اندازی DPPH…………………………………………………………………………………………………………..39

۲-۱۱-۶-۲ تعیین قدرت احیاکنندگی……………………………………………………………………………………………………………….۴۰

۲-۱۲ تجزیه و تحلیل آماری………………………………………………………………………………………………………………………………۴۱

فصل سوم : نتایج……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۲

۳-۱ ارزیابی فعالیت ضد میکروبی عصاره­ها………………………………………………………………………………………………………..۴۳

۳-۱-۱ نتایج ضد میکروبی حاصل از تست دیسک دیفیوژن……………………………………………………………………………..۴۳

۳-۱-۱-۱ ارزیابی فعالیت ضد میکروبی عصاره بادام کوهی……………………………………………………………………………….۴۴

۳-۱-۱-۲ ارزیابی فعالیت ضد میکروبی عصاره بومادران……………………………………………………………………………………۴۵

۳-۱-۱-۳ ارزیابی فعالیت ضد میکروبی عصاره کلپوره……………………………………………………………………………………….۴۶

۳-۱-۱-۴ ارزیابی فعالیت ضد میکروبی عصاره گلپر………………………………………………………………………………………….۴۷

۳-۱-۱-۵ ارزیابی فعالیت ضد میکروبی عصاره مریم گلی…………………………………………………………………………………۴۸

۳-۱-۱-۶ ارزیابی فعالیت ضد میکروبی عصاره ترکیبی……………………………………………………………………………………..۴۹

۳-۱-۲ نتایج ضد میکروبی حاصل از تست آنتی­بیوگرام…………………………………………………………………………………….۵۰

۳-۱-۲-۱ حساسیت سویه­های باکتریایی به آنتی­بیوتیک­های انتخابی……………………………………………………………..۵۰

۳-۱-۲-۲ ارزیابی فعالیت ضد میکروبی عصاره­ها و آنتی­بیوتیک­های مورد مطالعه علیه باکتری استافیلوکوکوس اورئوس…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۱

۳-۱-۲-۳ ارزیابی فعالیت ضد میکروبی عصاره­ها و آنتی­بیوتیک­های مورد مطالعه علیه باکتری باسیلوس سرئوس………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۲

۳-۱-۲-۴ ارزیابی فعالیت ضد میکروبی عصاره­ها و آنتی­بیوتیک­های مورد مطالعه علیه باکتری اشرشیاکلی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۳

۳-۱-۲-۵ ارزیابی فعالیت ضد میکروبی عصاره­ها و آنتی­بیوتیک­های مورد مطالعه علیه باکتری سالمونلا انتریتیدیس………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۴

۳-۱-۳ تعیین حداقل غلظت مهارکنندگی (MIC) عصاره­ها…………………………………………………………………………….۵۵

۳-۱-۴ تعیین حداقل غلظت مهارکنندگی (MBC) عصاره­ها…………………………………………………………………………..۵۶

۳-۲ ارزیابی خواص فیتوشیمیایی عصاره­ها………………………………………………………………………………………………………..۵۷

۳-۲-۱ تشخیص آلکالوئید………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۷

عنوان………………………………………………………………………………………………………………………………صفحه

 

۳-۲-۲ تشخیص آنتوسیانین………………………………………………………………………………………………………………………………۵۷

۳-۲-۳ تانن………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۸

۳-۲-۴ ساپونین…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۸

۳-۲-۵ ارزیابی میزان فنل…………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۹

۳-۲-۵-۱ نتایج میزان فنل عصاره بادام کوهی………………………………………………………………………………………………….۶۰

۳-۲-۵-۲ نتایج میزان فنل عصاره بومادران……………………………………………………………………………………………………….۶۱

۳-۲-۵-۳ نتایج میزان فنل عصاره کلپوره………………………………………………………………………………………………………….۶۲

۳-۲-۵-۴ نتایج میزان فنل عصاره گلپر……………………………………………………………………………………………………………..۶۳

۳-۲-۵-۵ نتایج میزان فنل عصاره مریم گلی…………………………………………………………………………………………………….۶۴

۳-۲-۵-۶ نتایج مقایسه­ای میزان فنل عصاره­ها و اسید گالیک………………………………………………………………………….۶۵

۳-۲-۶ ارزیابی فعالیت آنتی­اکسیدانی…………………………………………………………………………………………………………………۶۶

۳-۲-۶-۱ توانایی مهار رادیکال­های آزاد DPPH عصاره­ها………………………………………………………………………………..۶۶

۳-۲-۶-۱-۱ نتایج مهار رادیکال­های آزاد عصاره بادام کوهی…………………………………………………………………………….۶۷

۳-۲-۶-۱-۲ نتایج مهار رادیکال­های آزاد عصاره بومادران………. ………………………………………………………………………۶۸

۳-۲-۶-۱-۳ نتایج مهار رادیکال­های آزاد عصاره کلپوره……………………………………………………………………………………۶۹

۳-۲-۶-۱-۴ نتایج مهار رادیکال­های آزاد عصاره گلپر……………………………………………………………………………………….۷۰

۳-۲-۶-۱-۵ نتایج مهار رادیکال­های آزاد عصاره مریم گلی………………………………………………………………………………۷۱

۳-۲-۶-۱-۶ نتایج مقایسه­ای درصد مهار عصاره­ها و اسیدآسکوربیک………………………………………………………………۷۲

۳-۲-۶-۲ قدرت احیاکنندگی عصاره­ها………………………………………………………………………………………………………………۷۴

۳-۲-۶-۲-۱ نتایج تعیین قدرت احیاکنندگی عصاره بادام کوهی……………………………………………………………………..۷۴

۳-۲-۶-۲-۲ نتایج تعیین قدرت احیاکنندگی عصاره بومادران………………………………………………………………………….۷۵

۳-۲-۶-۲-۳ نتایج تعیین قدرت احیاکنندگی عصاره کلپوره…………………………………………………………………………….۷۶

۳-۲-۶-۲-۴ نتایج تعیین قدرت احیاکنندگی عصاره گلپر………………………………………………………………………………..۷۷

۳-۲-۶-۲-۵ نتایج تعیین قدرت احیاکنندگی عصاره مریم گلی……………………………………………………………………….۷۸

۳-۲-۶-۲-۶ نتایج مقایسه­ای قدرت احیاکنندگی عصاره­ها و اسیدآسکوربیک………………………………………………….۷۹

فصل چهارم: بحث و نتیجه گیری.……………………………………………………………………………………………………………….۸۰

۴-۱ فعالیت ضد میکروبی عصاره­های مورد بررسی……………………………………………………………………………………………۸۱

۴-۱-۱ فعالیت ضد میکروبی حاصل از تست دیسک دیفیوژن………………………………………………………………………….۸۱

۴-۱-۲ فعالیت ضد میکروبی حاصل از تست آنتی­بیوگرام…………………………………………………………………………………۸۵

۴-۱-۳ حداقل غلظت مهارکنندگی (MIC) و حداقل غلظت کشندگی (MBC)……………………………………………86

۴-۲ خواص فیتوشیمیایی عصاره­های مورد بررسی……………………………………………………………………………………………۸۹

۴-۲-۱ فیتوشیمیایی کمی…………………………………………………………………………………………………………………………………۸۹

۴-۲-۲ ارزیابی محتوی فنل………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۰

۴-۲-۳ ارزیابی فعالیت آنتی­اکسیدانی………………………………………………………………………………………………………………..۹۲

۴-۲-۳-۱ رادیکال­های آزاد DPPH…………………………………………………………………………………………………………………..93

عنوان………………………………………………………………………………………………………………………………صفحه

۴-۲-۳-۲ قدرت احیاکنندگی…………………………………………………………………………………………………………………………….۹۵

نتیجه گیری کلی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۹۸

پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۹۹

منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۰

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بررسی فیتوشیمیایی و ارزیابی خواص ضد میکروبی عصاره های متانولی چند نوع گونه گیاهی علیه باکتری های گرم مثبت و منفی”
قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...