%34تخفیف

بررسی عوامل موثر بر تصویر برند بانک مسکن و ارائه راهبردها در جهت بهبود آن در شهر کرمانشاه

تعداد 286صفحه در فایل word

کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی- داخلی ( M.A)

 

بررسی عوامل موثر بر تصویر برند بانک مسکن

و ارائه راهبردها در جهت بهبود آن در شهر کرمانشاه

 

چکیده

تصویر برند، تصویر ذهنی کلی مشتری در مورد برند و جنبه‌های منحصر به فرد آن نسبت به سایر برند‌ها می‌باشد. اگر مصرف کننده دارای تصویر برند مطلوبی باشد، پیام‌های برند در مقایسه با پیام‌های برند‌های رقیب تاثیر قوی تری در او ایجاد می‌نماید. لذا یک تصویر مطلوب از برند در ذهن مصرف کننده می‌تواند تاثیر خوبی بر رفتار او از نظر افزایش وفاداری و ایجاد تبلیغ گفتاری مثبت داشته باشد. تحقیق حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر تصویر برند بانک مسکن انجام گرفت. در این راستا چهار متغیر به عنوان عوامل موثر بر تصویر برند بانک در قالب فرضیات تحقیق در نطر گرفته شد. جامعه آماری تحقیق را مشتریان بانک مسکن در شهر کرمانشاه تشکیل می‌دهند، همچنین از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده برای تعیین حجم نمونه استفاده کریم که پس از محاسبات لازم مقدار حجم نمونه عدد 384 به دست آمد. ابزار اصلی گردآوری داده‌ها برای تحقیق حاضر استفاده از پرسشنامه می‌باشد. مقدار آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه عدد 815/0 را نشان می‌دهد که نشان از تایید پایایی پرسشنامه است. همچنین نتایج آزمون KMO-بارتلت به منظور کفایت و تناسب داده‌ها از تناسب مطلوب داده‌ها خبر می‌دهد. درگام بعدی برای تجزیه و تحلیل داده‌های گردآوری شده از جامعه آماری، از روش معادلات ساختاری SEM بهره گرفتیم. نتایج تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از تحلیل مسیر نشان داد که هر چهار فرضیه تحقیق مورد تایید هستند. بعبارتی متغیرهای : کیفیت خدمات، تنوع خدمات، مدیریت ارتباط با مشتری و ویژگی های کارکردی تاثیر مثبت و معناداری بر تصویر برند بانک دارند.

کلمات کلیدی:تصویر برند،کیفیت خدمات، نوع خدمات،مدیریت ارتباط با مشتری،ویژگی‌های کارکردی،معادلات ساختاری

 

 

 

فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1مقدمه. 3

1-2 بيان مسأله اساسي تحقيق.. 4

1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقيق.. 5

1-4 جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق.. 6

1-5 قلمرو تحقیق.. 6

1-6 اهداف مشخص تحقيق.. 6

1-7  فرضيه‏هاي تحقیق: 7

1-8  تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی.. 7

1-8-1 تصویر برند (مفهومی) . 7

1-8-2 تصویر برند (عملیاتی). 7

1-8-3 کیفیت خدمات (مفهومی) 8

1-8-4 کیفیت خدمات (عملیاتی). 8

1-8-5 مزیت‌های کارکردی و غیر کارکردی (مفهومی). 8

1-8-6 مزیت‌های کارکردی و غیر کارکردی (عملیاتی) 8

1-9 بیان متغیرها در غالب یک مدل مفهومی‌تحقیق.. 9

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1 مقدمه. 11

2-2 تعريف برند. 12

2-3 بانک و نام تجاری (برند) 16

2-3-1 مدیریت برند در بانک‌ها 16

2-3-2 برندگذارى در صنعت بانكدارى.. 19

2-4 ایجاد برند موفق.. 19

2-5 ابعاد نام تجاری (برند) 20

2-6 ارزش برند. 23

2-6-1 ارزش ویژه برند. 23

2-6-2 ارزش اجتماعی برند. 27

2-6-3 ارزش مالی برند. 27

2-7 تصویر برند. 28

2-7-1 مفهوم تصویر برند. 28

2-7-2 باورها، عقاید و تصویر ذهنی.. 31

2-7-3 اهمیت پرداختن به ذهن و تصویر ذهنی مشتریان. 32

2-7-4 مولفه‌های تصویر ذهنی.. 33

2-7-5 سطوح تصویر ذهنی.. 34

2-7-6 اثر تصویر ذهنی بر تصمیم گیری خرید مصرف کننده 35

2-7-7 تصویر ذهنی در تجزیه و تحلیل رقبا 35

2-7-8 هویت در مقایسه با تصویر ذهنی.. 36

2-7-9 ایجاد تصویر ذهنی مثبت.. 37

2-7-10 سنجش تصویر ذهنی در بازاریابی.. 38

2-7-11 مشکل سنجش طرز فکر. 38

2-7-12 رابطه بین تصویر ذهنی و رفتار. 39

2-7-13 شاخص‌های تعیین کننده در ایجاد تصویر ذهنی.. 39

2-8 تفاسیر مختلف از برند. 40

2-8-1 برند به عنوان آرم (لوگو) 40

2-8-2 نام تجاری به‌عنوان ابزاری قانونی.. 41

2-8-3 نام تجاری به‌عنوان شرکت.. 41

2-8-4 برند به عنوان چشم انداز. 42

2-8-5 نام تجاری به‌عنوان یک میان بر. 42

2-8-6 نام تجاری به‌عنوان یک کاهش دهنده ریسک43

2-8-7 نام تجاری به‌عنوان شخصیت.. 44

2-8-8 نام تجاری به‌عنوان مجموعه‌ای از ارزش‌ها 45

2-8-9 برند  به‌عنوان عامل وفاداری.. 46

2-8-10 برند  به‌عنوان موضع‌یابی.. 46

2-8-11 برند به عنوان هویت.. 48

2-8-12 برند  به‌عنوان رابطه. 49

2-8-13 برند  به‌عنوان اضافه ارزش50

2-8-14 برند به‌ عنوان چشم‌انداز. 51

2-9 تعریف متغیرهای بکار رفته در مدل تحقیق.. 51

2-9-1 ارتباط موفق با مشتری.. 51

2-9-2 کیفیت خدمات.. 52

2-9-3 مزیت‌های کارکردی و غیر کارکردی.. 54

2-10 پیشینه تحقیق.. 55

2-10-1 تحقیقات داخلی.. 55

2-10-2 مطالعات خارج از کشور. 59

فصل سوم : روش شناسی تحقیق

3-1 مقدمه. 63

3-2 روش تحقیق.. 63

3-3 متغیرهای تحقیق.. 64

3-4 جامعه آماري.. 64

3-5 نمونه آماری و حجم نمونه. 65

3-6 ابزارها و روش جمع‌آوری اطلاعات.. 67

3-6-1 پرسشنامه سنجش عوامل تاثیرگذار بر تصویر برند. 67

3-6-2 روایی پرسشنامه. 69

3-6-2-1 آزمون بارتلت – کایزر، میر و اولکین KMO)) 69

3-6-3 پایایی پرسشنامه. 70

3-7 روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها 72

3-7-1  توصیف متغیرهاي اصلی پژوهش72

3-7-2 آزمون K-S. 72

3-7-3 معادلات ساختاری (SEM) 74

3-8-3-1 تحلیل عاملی تاییدی و اکتشافی.. 74

3-8-3-2 تحلیل مسیر. 75

3-8-3-3 شاخص‌های نیکویی برازش75

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1 مقدمه. 80

4-2 آمار توصیفی.. 81

4-2-1 توصیف ویژگی‌های دموگرافیک81

4-2-2 آمار توصیفی متغیرهای تحقیق.. 84

4-2-3 بررسی توزیع داده‌ها 85

4-2-4 آزمون KMO و بارتلت.. 88

4-3 آمار استنباطی.. 91

4-3-1 بررسی همبستگی …………………………………………………………………………………………………..91

4-3-2-1 تحلیل عاملی تاییدی متغیر مکنون کیفیت خدمات.. 93

4-3--22 تحلیل عاملی تاییدی متغیر مکنون تنوع خدمات.. 97

4-3-2-3 تحلیل عاملی تاییدی متغیر مکنون ارتباط با مشتری.. 100

4-3-2-4 تحلیل عاملی تاییدی متغیر مکنون ویژگی‌های کارکردی.. 101

4-3-2-5 تحلیل عاملی تاییدی متغیر مکنون تصویر برند. 104

4-3-2-6 تحلیل عاملی درجه اول متغیرهای مستقل تحقیق.. 106

4-3-2-7 بررسی مدل ساختاری تحقیق.. 111

4-3-2-8 بررسی فرضیات تحقیق.. 113

4-4-1 آزمون فرضیه اول. 113

4-4-2 آزمون فرضیه دوم. 114

4-4-3 آزمون فرضیه سوم. 114

4-4-4 آزمون فرضیه چهارم. 115

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1 مقدمه. 117

5-2 یافته‌های تحقیق.. 118

5-2-1 نتایج فرضیه اول. 119

5-2-2 نتایج فرضیه دوم. 119

5-2-3 نتایج فرضیه سوم. 120

5-2-4 نتایج فرضیه چهارم. 121

5-3 پیشنهادهای تحقیق.. 121

5-3-1 پیشنهادها براساس فرضیات تحقیق.. 122

5-3-2 پیشنهادها برای تحقیقات آتی.. 126

5-4 محدودیت‌های تحقیق.. 126

5-5 نتیجه‌گیری.. 127

پیوست 1 : پرسشنامه. 131

پیوست 2 : خروجی نرم افزار. 121

الف) منابع فارسی.. 149

ب) منابع لاتین.. 151

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول :

جدول 2-1 : دیدگاه‌های مختلف در تعاریف برند. 13

جدول 2-2 : سهم بازار، سهم ذهنی و سهم عاطفی (کاتلر، 1384). 36

جدول 2-3 : تفاسیر از برند. 40

جدول 3-1 : متغیرهای تحقیق.. 64

جدول 3-2 : سنجه‌های پرسشنامه. 68

جدول 3-3 : ضریب پایایی.. 71

جدول 3-4 : شاخص‌های برازش76

جدول 4-1 توزیع فراوانی و درصد آزمودنیها بر حسب جنسیت.. 81

جدول 4-2 : توزیع فراوانی مربوط به سن.. 82

جدول 4-3 : توزیع فراوانی مربوط به تحصیلات.. 83

جدول 4-4 : شاخصهای مرکزی، پراکندگی و توزیع متغیرهای تحقیق.. 84

جدول 4-5 : نتایج آزمون کلموگروف ـ اسمیرنف86

جدول 4-6 : قضاوت در مورد مقدار KMO.. 89

جدول 4-7 : آزمون KMO و بارتلت برای داده‌های پرسشنامه. 90

جدول 4-8 : بررسی معنی‌داری بارهای عاملی متغیر مکنون کیفیت خدمات.. 94

جدول 4-9 : شاخص‌های برازش مدل کیفیت خدمات.. 96

جدول 4-10 : بررسی معنی‌داری بارهای عاملی متغیر مکنون تنوع خدمات.. 98

جدول 4-11 : شاخص‌های برازش مدل تنوع خدمات.. 98

جدول 4-12 : شاخص‌های برازش مدل اصلاحی تنوع خدمات.. 99

جدول 4-13 : بررسی معنی‌داری بارهای عاملی متغیر مکنون ارتباط با مشتری.. 100

جدول 4-14 : شاخص‌های برازش مدل ارتباط با مشتری.. 101

جدول 4-15 : بررسی معنی‌داری بارهای عاملی متغیر مکنون ویژگی‌های کارکردی.. 102

جدول 4-16 : شاخص‌های برازش مدل ویژگی‌های کارکردی.. 103

جدول 4-17 : شاخص‌های برازش مدل ویژگی‌های کارکردی.. 104

جدول 4-18 : بررسی معنی‌داری بارهای عاملی متغیر مکنون تصویر برند. 105

جدول 4-19 : شاخص‌های برازش مدل تصویر برند. 105

جدول 4-20 : شاخص‌های برازش مدل اصلاحی تصویر برند. 106

جدول 4-21 : بررسی معنی‌داری بارهای عاملی مدل تحلیل عاملی درجه اول متغیرهای مستقل.. 110

جدول 4- 22 : آماره  مدل تاییدی درجه اول. 111

جدول 4-23 : بررسی معنی‌داری بارهای ضرایب رگرسیونی مدل ساختاری تحقیق.. 113

جدول 4-24 : آزمون فرضیه اول. 113

جدول 4-25 : آزمون فرضیه دوم. 114

جدول 4-26 : آزمون فرضیه سوم. 114

جدول 4-27 : آزمون فرضیه چهارم. 115

جدول 5-1 : یافته‌های تحقیق.. 118

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست اشکال و نمودارها

شکل 1-1 : مدل مفهومی تحقیق.. 9

شکل 2-1 : چارچوب مفهومی ارزش ویژه برند (آکر، 1991) 16

شکل 2-2 : اجزای تشکیل دهنده هویت نام تجاری (لسلی، 2003) 48

شکل 2-3 : مدل مفهومی کیفیت خدمات (دانلی، 2006). 53

نمودار 4-1 : درصد فراوانی مربوط به جنسیت.. 81

نمودار 4-2 : فراوانی مربوط به سن پاسخ‌دهندگان. 82

نمودار 4-3 : درصد فراوانی مربوط به تحصیلات.. 83

نمودار 4-4 : نمودار سه بعدی پراکنش متغیرهای تحقیق.. 91

نمودار 4-5 : مدل تحلیل عاملی تاییدی کیفیت خدمات با ضرایب غیر استاندارد. 93

نمودار 4-6 : مدل تحلیل عاملی تاییدی کیفیت خدمات با ضرایب استاندارد. 94

نمودار 4-7 : مدل تحلیل عاملی تاییدی تنوع خدمات با ضرایب غیر استاندارد. 97

نمودار 4-8 : مدل تحلیل عاملی تاییدی تنوع خدمات با ضرایب استاندارد. 97

نمودار 4-9 : مدل اصلاحی تنوع خدمات با ضرایب استاندارد. 99

نمودار 4-10 : مدل تحلیل عاملی تاییدی ارتباط با مشتری با ضرایب غیر استاندارد. 100

نمودار 4-11 : مدل تحلیل عاملی تاییدی ارتباط با مشتری با ضرایب استاندارد. 100

نمودار 4-12 : مدل تحلیل عاملی تاییدی ویژگی‌های کارکردی با ضرایب غیر استاندارد. 101

نمودار 4-13 : مدل تحلیل عاملی تاییدی ویژگی‌های کارکردی با ضرایب استاندارد. 102

نمودار 4-14 : مدل اصلاحی ویژگی‌های کارکردی با ضرایب استاندارد. 103

نمودار 4-15 : مدل تحلیل عاملی تاییدی تصویر برند با ضرایب غیر استاندارد. 104

نمودار 4-16 : مدل تحلیل عاملی تاییدی تصویر برند با ضرایب استاندارد. 105

نمودار 4-17 : مدل اصلاحی تصویر برند با ضرایب استاندارد. 106

نمودار 4-18:  مدل تحلیل عاملی درجه اول تحقیق در حالت تخمین غیر استاندارد. 108

نمودار 4-19:  مدل تحلیل عاملی درجه اول تحقیق در حالت تخمین استاندارد. 109

نمودار 4-20:  مدل معادلات ساختاری در حالت تخمین استاندارد. 112

 

قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...
enemad-logo