بررسی علل رخداد انواع اشتباهات دانش‌آموزان سالدوم دبیرستانهای کرمان در حل مسائل‌کلامی ریاضی

تعداد 103 صفحه فایل word

چکیده

هدف این تحقیق، بررسی علّت رخداد اشتباهات دانش‌آموزان سال دوم دبیرستان در حل انواع مسائل کلامی ریاضی است. برای این منظور 9 مسئله از مسائل کلامی جبر، حساب و هندسه طراحی شد. در این مطالعه نمونه‌ای مشتمل بر 50 دانش‌آموز از 4 دبیرستان شهر کرمان انتخاب گردید. روش تحقیق کیفی توصیفی و ابزار تحقیق آزمون کتبی و مصاحبه بود. محقق پس از تصحیح دقیق برگه‌های آزمون، برای مشخص شدن علت اشتباهات دانش‌آموزان، با هر کدام از شرکت‌کنندگان مصاحبه‌­ای انجام داد. برای تجزیه و تحلیل خطاها و اشتباهات چارچوب نظری حق‌وردی و همکاران (2012) که تکمیل کننده‌ی چارچوب نظری هولتَن و نیفونگ (1976) است، مورد استفاده قرار گرفت. پس از مصاحبه و کد گذاری داده‌ها جدول­­های مربوطه، رسم و فراوانی هر خطا با شمردن تکرار خطاها تعیین گردید. یافته‌های تحقیق نشان داد که خطاهای دانش‌آموزان در حل مسائل کلامی حساب و هندسه، در نتیجه‌ی کمبود دانش­های محاسباتی، شهودی و معنایی است، و در حل مسائل کلامی جبر، کمبود دانش‌های ‌محاسباتی و ساختاری علت اصلی خطاهای دانش‌آموزان است. همچنین در این تحقیق دیده ‌شد زمینه‌ی نامناسب سوالات و طولانی بودن و چند مرحله‌ای بودن آن‌ها، یکی دیگر از علل رخداد خطاهای دانش‌آموزان است.

 

واژگان کلیدی: مسئله کلامی، حل مسائل کلامی، انواع اشتباهات، علل رخداد اشتباهات

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………….. ۱

 

فصل­اوّل: طرح­تحقیق

 • مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………….. ۳

 • بیان مسئله ………………………………………………………………………………………………………… ۴

 • اهمیت و ضرورت پژوهش……………………………………………………………………………………. ۵

 • هدف پژوهش……………………………………………………………………………………………………. ۶

۱-۵ سؤال پژوهش…………………………………………………………………………………………………….. ۷

۱-۶ تعاریف اصطلاحات، مفاهیم و واژه‌ها……………………………………………………………………….. ۷

 • ۶-۱ مسئله………………………………………………………………………………………………………. ۷

۱-۶-۲  مسئله ریاضی……………………………………………………………………………………………. ۷

۱-۶-۳  مسائل مدل­سازی………………………………………………………………………………………… ۷

۱-۶-۴  مسائل کلامی…………………………………………………………………………………………….. ۷

۱-۶-۵  حل مسئله………………………………………………………………………………………………… ۷

 • اشتباهات دانش‌آموزان…………………………………………………………………………………. ۷

 • ۶-۷ انواع دانش­های مورد نیاز برای حل مسائل کلامی……………………………………………….. ۸

۱-۷  قلمرو پژوهش………………………………………………………………………………………………….. ۸

۱-۸  متغیر تحقیق……………………………………………………………………………………………………… ۸

 

فصل دوم‌: مروری بر ادبیات و پیشینه موضوع

۲-۱ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰

۲-۲   پیشینه پژوهش…………………………………………………………………………………………………. ۱۱

۲-۳  مسئله……………………………………………………………………………………………………………… ۱۳

۲-۴  مسائل ریاضی…………………………………………………………………………………………………… ۱۴

۲-۵  انواع مسائل ریاضی…………………………………………………………………………………………….. ۱۵

۲-۵-۱  مسائل باز – پاسخ ………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۵

۲-۵-۲ مسائل الگوریتمی ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵

۲-۵-۳  مسائل خوب سازمان یافته……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵

۲-۵-۴ مسائل خوب سازمان نیافته……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۶

۲-۵-۵  مسائل کلامی………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۶

۲-۶   انواع مسائل کلامی …………………………………………………………………………………………… ۱۷

۲-۶-۱  تقسیم بندی وانگ …………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۷

۲-۶-۲  تقسیم بندی فرشافل…………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۸

۲-۶-۳  تقسیم بندی مایر، هگارتی و مونک…………………………………………………………………………………………………. ۱۸

۲-۶-۴  تقسیم بندی مایر و هگارتی ……………………………………………………………………………………………………………. ۱۹

۲-۶-۵  تقسیم­ بندی مسائل کلامی بر اساس تعداد مراحل …………………………………………………………………………… ۱۹

۲-۶-۶  تقسیم بندی الکان و همکاران …………………….. ………………………………………………………………………… ۲۰

۲-۶-۷  تقسیم ­بندی مسائل کلامی از نظر موقعیت توصیف شده ………………………………………………………………… ۲۱

 • تقسیم بندی گریر، فرشافل و موخاپدیای………………………………………………………………………………………… ۲۱

۲-۷ حل مسئله ……………………………………………………………………………………………………………………….۲۲

۲-۷-۱  استراتژی‌های حل مسائل ریاضی…………………………………………………………………………………………………….. ۲۲

۲-۸  عوامل موثر بر عملکرد حل مسئله­ی دانش­آموزان در حل مسائل کلامی……………………………. ۲۳

۲-۸-۱ تحقیقات مربوط به نوع مسئله کلامی و تأثیر آن بر عملکرد حل مسئله­ی دانش­آموز …….. ۲۴

۲-۸-۲  تحقیقات مربوط به شرایط حل کننده‌ی مسئله ………………………………………………………………………………. ۲۶

 • تحقیقات انجام شده در نوع استراتژی و راه حل بکار برده شده در حل مسائل کلامی…………………….. ۲۷

۲-۸-۴  تحقیقات انجام شده بر روی دانش­های مورد نیاز برای حل مسائل کلامی……………………………………….. ۲۹

 • دانش­های مورد نیاز برای حل مسائل کلامی…………………………………………………………….. ۳۰

۲-۹-۱  دانش زبانی…………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۰

 ۲-۹-۲  دانش ادراکی……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۰

۲-۹-۳  دانش ارتباطی……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۲

۲-۹-۴  دانش محاسباتی…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۲

۲-۱۰ انواع خطاهای دانش‌آموزان…………………………………………………………………………………… ۳۲

 • کمبود دانش مورد نیاز برای حل مسائل کلامی……………………………………………………………. ۳۵

 • خلاصه…………………………………………………………………………………………………………… ۳۷

 

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

۳-۱  مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… ۳۹

۳-۲  روش تحقیق  …………………………………………………………………………………………………… ۳۹

۳-۳  جامعه‌ی آماری و نمونه تحقیق………………………………………………………………………………. ۳۹

۳-۴  ابزار تحقیق………………………………………………………………………………………………………. ۳۹

۳-۵  روش اجرای تحقیق …………………………………………………………………………………………… ۴۰

۳-۶  روایی و پایایی تحقیق…………………………………………………………………………………………. ۴۲

۳-۷  روش آماری تحقیق……………………………………………………………………………………………. ۴۳

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

۴-۱ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. ۴۵

۴-۲ یافته­های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………۴۶

۴-۲-۱  بخش اول ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۶

 • عملکرد دانش­آموزان در حل مسائل کلامی هندسه………………………………………………………………………. ۴۶

 • عملکرد دانش­آموزان در حل مسائل کلامی جبر…………………………………………………………………………. ۵۲

 • عملکرد دانش آموزان در حل مسائل کلامی حساب ……………………………………………………………………. ۵۸

۴-۲-۲  بخش دوم ……………………………………………………………………………………………………………………………………… .۶۴.

 • علّت رخداد اشتباهات و خطاهای دانش‌آموزان در حل مسائل کلامی هندسه…………………………….. ..  ۶۴

 • علت رخداد خطاها و اشتباهات دانش‌آموزان در حل مسائل کلامی جبر ……………………………………… ۶۵

 • علت رخداد اشتباهات دانش‌آموزان در حل مسائل کلامی حساب ……………………………………………… ۶۶

 

 

فصل­پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

۵-۱ مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………… ۶۹

۵-۲ پاسخ به سؤال تحقیق……………………………………………………………………………………………. ۶۹

۵-۳ محدودیتهای تحقیق…………………………………………………………………………………………….. ۷۱

۵-۴ سخنی با دبیران …………………………………………………………………………………………………. ۷۲

۵-۵  توصیه‌هایی برای مؤلفان کتب‌درسی ……………………………………………………………………….. ۷۳

۵-۶ سوال‌هایی برای تحقیقات آینده ……………………………………………………………………………… ۷۴

منابع

منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………….. ۷۶

منابع لاتین………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۷

پیوست……………………………………………………………………………………………………………………. ۷۹

چکیده انگلیسی

فهرست جدول‌ها

عنوان                                                                                                                        صفحه

جدول ۴-۱ درصد فراوانی نسبی پاسخ­های دانش­آموزان به مسائل قبل از مصاحبه ………………………………………….. ۴۵

جدول ۴-۲ تعداد و درصد فراوانی نسبی اشتباهات دانش­آموزان در حل مسئله­ی ۱…………………………………………. ۴۷

جدول ۴-۳  تعداد و درصد فراوانی نسبی اشتباهات دانش­آموزان در حل مسئله­ی ۲……………………………………….. ۴۹

جدول ۴-۴ تعداد و درصد فراوانی نسبی اشتباهات دانش­آموزان در حل مسئله­ی ۳…………………………………………. ۵۰

جدول ۴-۵ تعداد و درصد فراوانی نسبی کل خطاهای انجام شده در مسائل کلامی هندسه………………………………. ۵۱

جدول ۴-۶ تعداد و درصد فراوانی نسبی اشتباهات دانش­آموزان در حل مسئله­ی ۴…………………………………………. ۵۳

جدول ۴-۷ تعداد و درصد فراوانی نسبی اشتباهات دانش­آموزان در حل مسئله­ی ۵…………………………………………. ۵۵

جدول ۴-۸ تعداد و درصد فراوانی نسبی اشتباهات دانش­آموزان در حل مسئله­ی ۶…………………………………………. ۵۶

جدول ۴-۹ تعداد و درصد فراوانی نسبی کل خطاهای انجام شده در مسائل کلامی جبر………………………………….. ۵۷

جدول ۴-۱۰ تعداد و درصد فراوانی نسبی اشتباهات دانش­آموزان در حل مسئله­ی ۷………………………………………. ۵۹

جدول ۴-۱۱ تعداد و درصد فراوانی نسبی اشتباهات دانش­آموزان در حل مسئله­ی ۸………………………………………. ۶۱

جدول ۴-۱۲ تعداد و درصد فراوانی نسبی اشتباهات دانش­آموزان در حل مسئله­ی ۹………………………………………. ۶۲

جدول ۴-۱۳ تعداد و درصد فراوانی نسبی کل خطاهای انجام شده در مسائل کلامی حساب……………………………. ۶۳

جدول ۴-۱۴ تعداد و درصد فراوانی نسبی کمبود دانش­های مورد نیاز در حل سه مسئله کلامی هندسه ………….. ۶۵

جدول ۴- ۱۵ تعداد و درصد فراوانی نسبی کمبود دانش­های مورد نیاز در حل سه مسئله کلامی جبر………………. ۶۶

جدول ۴- ۱۶  تعداد و درصد فراوانی نسبی کمبود دانش­های مورد نیاز در حل سه مسئله کلامی حساب………… ۶۷

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بررسی علل رخداد انواع اشتباهات دانش‌آموزان سالدوم دبیرستانهای کرمان در حل مسائل‌کلامی ریاضی”
قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...