بررسی طنز،هجو و هزل در شاعران دوران بازگشت قاآنی و سروش اصفهانی و ایرج میرزا

تعداد 204صفحه فایل word قابل ویرایش

Site: www.filenaab.ir

چکیده

اندیشه ترقی و پیشرفت در هر جامعه ،اندیشوران آن جامعه را بر آن می دارد تا از راههایی ،مسائلی را که در اجتماع رخ میدهد مورد انتقاد قرار دهند.در این میان «طنز» یکی از راههایی است که توانسته با استفاده از خنده و گاهی با هجو و هزل از عهده این کار برآید.

سعی پژوهنده در این پایان نامه برآن بوده است تا با تعریف طنز،هجو و هزل و انگیزه های و علل آنها ،به بررسی طنز در مورد اشعار قاآنی، سروش اصفهانی و ایرج میرزا و بیان شرح زندگانی آنان و تاثیر اندیشه ها و طرز تفکر آنها بپردازد و انتقادها و شکایت های آنان را در عصری که زندگی می کرده اند در لباس طنز و هجو و هزل با توجه به تحولات اجتماعی آنان و همچنین اخلاق عمومی حاکم بر جامعه مشخص کند.

این نوشتار در چهار فصل (کلیات ،قاآنی،سروش اصفهانی و ایرج میرزا) تهیه و تدوین شده است.

کلید واژه : قاآنی˓سروش اصفهانی˓ایرج میرزا˓ طنز˓هجو˓هزل.

فهرست مطالب

مقدمه. ۳

هدف… ۵

پیشینه‌ی تحقیق.. ۵

روش کار و تحقیق.. ۵

طنز چیست؟. ۵

سخره در قرآن.. ۸

طنز در قرآن و روایات اسلامی.. ۸

عناصر طنز.. ۹

شیوه‌های طنزپردازی.. ۱۰

شیوه‌ی دیگر در طنزپردازی.. ۱۴

۱- کوچک کردن.. ۱۴

۲- بزرگ کردن.. ۱۴

۳- تقلید مضحک و کنایه‌آمیز.. ۱۴

۴- طنز یا کنایه طنزآمیز irony 15

نقل قول مستقیم.. ۱۵

شیوه‌ی دیگر از طنزپردازی.. ۱۵

ویژگی‌ طنز.. ۱۶

هنر طنزپرداز. ۱۶

در هویت و کارکرد طنز.. ۱۷

فایده و نتیجه‌ی طنز.. ۱۷

چرا شاعران از طنز استفاده می‌کردند؟. ۱۸

افشاگری طنز.. ۱۹

چگونه طنزپرداز معایب و زشتی‌ها را طنز می‌کند؟. ۱۹

ویژگی هزل.. ۲۰

از دیگر ویژگی‌ هذل: ۲۰

تفاوت طنز یا هزل.. ۲۰

هجو در لغت: ۲۱

فرهنگ معین: ۲۱

فرهنگ عمید.. ۲۲

ویژگی هجو.. ۲۲

تفاوت طنز با هجو.. ۲۲

تفاوت طنز و کمدی.. ۲۳

جامعه‌شناسی طنز، هزل و هجو.. ۲۳

سبک بازگشت…. ۲۵

نمایندگان سبک… ۲۶

دیگر شاعران این سبک عبارتند از: ۲۶

ادبیات در دوره ی قاجار. ۲۷

الف) علل بازگشت ادبی.. ۲۸

ب) ویژگی های ادبی دوره ی بازگشت: ۳۱

شرح حال قاآنی.. ۳۳

«اقضی القضات». ۳۷

آثار قاآنی: ۳۹

پریشان.. ۳۹

اخلاق و اوصاف آقانی.. ۴۰

سبک شعر قاآنی.. ۴۰

وفات قاآنی.. ۴۱

قاآنی در قصیده‌ای: ۴۲

هزل.. ۴۳

هجو: ۴۶

طنز و هجو: ۴۹

قاآنی در قصیده‌ای: ۵۲

هزل قطعه. ۷۰

هزل ص ۹۸۷. ۷۱

هزل ص ۹۸۸. ۷۱

طنز قصیده ص۷۰۵ و من نوا در طبعه. ۷۲

هزل قصیده ص ۷۲۹. ۷۴

هزل قصیده ص۷۳۰. ۷۵

شرح حال سروش…. ۸۲

ممدوحان: ۸۴

خصوصیّت دوره‌ و مقام شاعری سروش…. ۸۵

آثار سروش…. ۸۵

مذهب و عقیدت سروش…. ۸۷

در مذمت اهل نجوم(۲۷۵) طنز ص ۵۰۵ دیوان.. ۸۸

در مدح محمد خان امیر نظام (۲۸۴) طنز ص ۵۱۶ دیوان.. ۸۹

در مدح حکمران مازندران (۲۹۲) طنز ص۵۳۵ دیوان.. ۹۱

غزل ۸ طنز ص ۶۸۲ دیوان.. ۹۲

غزلیات طنز غزل ۶ ص ۶۸۱ دیوان.. ۹۲

طنز غزل ۱۹ ص ۶۸۸ دیوان.. ۹۳

طنز غزل ۲ ص ۶۷۹ دیوان.. ۹۳

شرح حال ایرج میرزا ۹۴

شکل ظاهری ایرج میرزا ۹۶

دیدگاه سیاسی ایرج میرزا در غالب (طنز) ۹۶

دیدگاه مذهبی ایرج میرزا در غالب (طنز) ۹۷

دیدگاه اجتماعی ایرج میرزا در غالب (طنز) ۹۹

آثار ایرج میرزا ۱۰۰

مثنوی عارف‌نامه. ۱۰۱

مثنوی زهره و منوچهر.. ۱۰۱

ایرج میرزا در قطعه‌ای: ۱۰۲

قطعه ۹ در هجو شیخ فضل الله نوری ص۱۲. ۱۰۲

قطعه ۱۰. طنز انتقاد از حجاب ص۱۳. ۱۰۳

قطعه ۱۸ – مزاح با یکی از وزیران ص۲۸ هزل.. ۱۰۴

ایرج در قطعه‌ای: قطعه ۱۹- مطایبه طنز ص ۲۹. ۱۰۵

قطعه ۲۱- مزاح با ابوالحسن خان ص۳۱. ۱۰۶

ایرج میرزا در قطعه‌ای: قطعه ۲۵ – وسوسه. هزل ص ۳۷. ۱۰۷

غزل.. ۱۱۱

مثنوی‌ها ۱۱۲

ص ۷۵ دیوان عارف‌ نامه (هزل) ۱۱۲

مثنوی عارف‌نامه ایرج میرزا ۱۲۳

مثنوی عارف‌نامه ایرج میرزا: ۱۲۷

مثنوی زهره و منوچهر هزل ص۹۷. ۱۳۵

مثنوی انقلاب ادبی . ص۱۲۰. ۱۶۰

هزل ص ۱۳۳ مکاتبات منظوم ایرج میرزا: ۱۶۸

مثنوی مکتوب ۷ منظوم طنز ص۱۳۹. ۱۷۱

مثنوی(۱۵) انتقاد هجو ص۱۵۰. ۱۷۳

مثنوی(۱۶) جواب به خرده گیر طنز ص۱۵۰. ۱۷۴

مثنوی (۱۷)مزاح با یکی از وزیران هزل ص۱۵۱. ۱۷۵

پسر بی هنر(۲۴) طنز ص۱۵۵. ۱۷۵

بر سنگ مزار(۱۸)طنز ۱۵۲. ۱۷۶

مثنوی انتقاد از مستشاران(۲۳) طنزص۱۵۵. ۱۷۷

در هجو اعتماد التجّار اصفهانی(۲۵) هجو ص۱۵۶. ۱۷۸

نکته(۲۷) طنز ص ۱۵۷. ۱۷۸

گفت و گو با جوان فرنگی مآب(۳۲) طنز ص ۱۵۸. ۱۷۸

قطعه شراب(۳) هزل ص ۱۶۴. ۱۷۹

قطعه مادر(۱۰) طنز ص ۱۶۷. ۱۷۹

قطعات ایرج میرزا بدون توضیح: ۱۸۰

قطعه احمد لا ینصرف(۱۴) طنز ص ۱۶۸. ۱۸۰

قطعه افکار خنده آور (۱۷) هزل ص ۱۶۹. ۱۸۰

قطعه کوه نور(۱۸) هزل ص ۱۷۰. ۱۸۱

قطعه مطایبه با مرحوم عبدالحسین آگاهی (۲۰) طنز ص ۱۷۱. ۱۸۱

قطعه دوزخ(۲۷) هجو ص ۱۷۳. ۱۸۱

قطعه ماکیان وشیر(۲۵) طنز ص ۱۷۳. ۱۸۱

قطعه جواب به حامی عارف(۲۹) طنز ص ۱۷۴. ۱۸۲

قطعه (۳۰) هزل ص ۱۷۵. ۱۸۳

قطعه تصویر زن(۳۶) طنز ص ۱۷۷ -. ۱۸۳

قطعه اشک شیخ(۳۹) هزل ص ۱۷۹. ۱۸۴

قطعه(۴۵) طنز ص ۱۸۳. ۱۸۵

قطعه(۵۱) هزل ص ۱۸۶. ۱۸۵

هجو حاکم(۵۲ ) هجو ص ۱۸۶. ۱۸۶

قطعه جهاد اکبر !(۵۵) طنز ص ۱۸۷. ۱۸۶

قطعه مزاح با یکی از دوستان(۵۹) هزل ص ۱۹۱. ۱۸۶

قطعه درویش(۶۳) طنز ص ۱۹۱. ۱۸۷

قطعه انتقاد از قمه زنی (۶۳) طنز ص ۱۹۱. ۱۸۷

قطعه سازش روس وانگلیس(۶۶) طنز ص ۱۹۲. ۱۸۷

قطعه مطایبه(۱۹۳) هزل ص ۱۹۳. ۱۸۷

پیام به ناظم الدوله(۷۱) هزل ص ۱۹۳. ۱۸۸

رسوا(۷۴) هزل ص ۱۹۴. ۱۸۸

مزاح با مقبل دیوان(۷۵) هزل ص ۱۹۵. ۱۸۸

حیله(۷۷) هزل ص ۱۹۶. ۱۸۹

قطعه آب حیات(۸۰) هزل ص ۲۰۱. ۱۹۱

انتقاد از قمه زنان(۸۱)هجو ص ۲۰۲. ۱۹۲

شهر کثیف(۸۲) هزل ص ۲۰۳. ۱۹۳

مزاح با وثوق الدوله(۸۵) طنز ص ۲۰۳. ۱۹۳

طنز ص ۲۰۱. ۱۹۳

رباعیات ایرج میرزا ۱۹۴

جواب ملک التجار. ۱۹۴

پاسخ ایرج.. ۱۹۴

جواب ملک التجار. ۱۹۴

پاسخ ایرج.. ۱۹۴

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بررسی طنز،هجو و هزل در شاعران دوران بازگشت قاآنی و سروش اصفهانی و ایرج میرزا”
قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...