بررسی سبک¬شناسی مصیبت¬نامه عطار نیشابوری

تعداد 270 صفحه در فایل word

مقدمه                                                                        

امروزه سبک شناسی به عنوان یکی از رشته­های مجزا در تجزیه و تحلیل آثار هنری و ادبی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است چنانکه خواننده با مطالعه واژه­ها و ترکیبات و آشناشدن با اصول سبک­شناسی به محتوا و پیام یک اثر ادبی پی می‌برد و با اندیشه و ذهنیت یک هنرمند آشنا می‌شود و در واقع ، خواننده دنیایی را که هنرمند در اثرش ساخته است کشف می­کند. ((سبک در معنی عام و در متداولترین و رایج‌ترین مفهوم، عبارت است از«شیوة خاص انجام یک کار» و در ادبیات و زبانشناسی بر شیوة رفتارهای زبانی افراد اطلاق می‌شود))(فتوحی، 1390: 34).

عطار نیشابوری یکی از شاعرانی است که برای بیان افکار و مفاهیم شعریش در مصیبت‌نامه شیوه و سبک مخصوص به خود دارد به گونه‌ای که نوع گزینش و انتخاب صناعات ادبی و بلاغی و حتی موسیقی شعری او تابع افکار و اندیشه‌های عرفانی و مذهبی است. این مثنوی منظومه­ای است مشتمل بر7539 بیت به وزن رمل مسدس مقصور که شیخ آن را در بیان سیر آفاقی و سفر من الخلق الی الحق سروده است. در این کتاب سخن از مقامات است و بحث از عارف واصل، که قصۀ درد و طلب خود را با بیانی سوزناک نزد جبرئیل و ملائکه و قلم و بهشت و دوزخ و باد و کوه و خاک و وحوش و ابلیس می­برد و راز خود را درمیان می­نهد و هریک با زبانی، سالک را باز می‌گردانند و خود را برای درمان درد او عاجز می­دانند و گره ای از کار او نمی­گشایند و سالک ناامید نزد پیر خود باز می­گردد و پیر ویژگی­های هرکدام از آن­ها را برای سالک می­گوید. بعد از مقاله بیست و نهم،  سالک مشکل خود را نزد پیامبران می­برد و هیچ کدام از پیامبران مشکل او را حل نکرده و حل مشکل او را بسته به عنایت پیامبراکرم(ص)  می­دانند. عطار در این منظومه بسیاری از حقایق عرفان و توحید و اسرار معرفت و اسرار فقر را به سالک معرفت آموزش می­دهد و او را به طی کردن پنج وادی که عبارتند از حس و خیال و عقل و دل و جان راهنمایی می­کند. که هرگاه سالک آن­ها را طی کند به حق واصل می­گردد.

مثنوی مصیبت نامه علاوه براینکه از لحاظ پختگی فکر و تنوع اندیشه حائز اهمیت است، درسطح زبانی و ادبی نیز قابل توجه است که می­تواند نمایاننده­ی سبک دوره­ی شاعر باشد، چرا که واژه‌ها علاوه بر انتقال معنی و ایده‌ها، حامل نشانه‌های متمایزکننده هستند و هر طیف واژگانی، تناسب خاصی با نوع اندیشه و سبک دارد، استفاده از تشبیهات حسی، واژه‌های کهن یا عامیانه و استفاده از فعل‌های ساده یا پیشوندی هر کدام بیانگر شکلی از تفکر هستند.به نظر می‌رسد که عناصر زبانی و بلاغی به کار رفته در مصیبت‌نامه از ژرفای درون و نهان‌گاه مؤلف سر بر می‌آورد؛ به عبارتی دیگر از اندوختة درونی شدة عطار نیشابوری در قرن ششم بر می‌خیزد.  بنابراین نگارنده برای شناساندن ویژگی‌های ادبی این اثر ادبی پژوهش حاضر را به پنج فصل تقسیم کرده‌است؛ فصل اوّل به کلیات پژوهش(بیان مسأله، هدف از پژوهش و…) اختصاص دارد و فصل دوم به تعاریف پرداخته است در این فصل گریزی به زندگی عطار، معرفی مصیبت‌نامه، مبانی سبک شناسی، سبک عراقی و تأثیر و تأثر شاعر از دیگر شاعران پرداخته شده ‌است. فصل سوّم پایان‌نامه به بررسی سطح زبانی(بررسی سطح آوایی، انواع موسیقی و…) پرداخته است. در فصل چهارم به بررسی سطح ادبی که شامل استعاره، تشبیه، مجاز و… می‌باشد، اختصاص دارد و در نهایت فصل پنجم هم به بررسی سطح فکری عطار در مصیبت‌نامه اشاره دارد.

قابل ذکر است منبع اصلی این پایان‌نامه، کتاب مصیبت‌نامه است که محمدرضا شفیعی­کدکنی بر آن شرح و تفسیر نگاشته‌است و نگارنده در ارجاع درون متنی اشعار به ذکر شمارة بیت‌ها و صفحه بسنده کرده است.

فهرست مطالب

 عنوان                                                                                   صفحه

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………..۱

فصل اول: کلیات……………………………………………………………………………………………۳

۱-۱.شرح وبیان مسئله پژوهشی…………………………………………………………………………….۴

۱ـ۲ .اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………..۴

۱ـ ۳.سؤالات تحقیق……………………………………………………………………………………………۵

۱ـ۴ .پیشینه ……………………………………………………………………………………………………….۵

۱ـ ۵.شرح روش تحقیق………………………………………………………………………………………..۶

۱-۶. ضرورت و اهمیت تحقیق………………………………………………………………………………۶

فصل دوم: تعاریف………………………………………………………………………………………………۷

۲ـ ۱.زندگی و شعر عطار نیشابوری و مبانی سبک شناسی……………………………………………۸

۲ـ ۱ـ۱ .زندگینامه عطار نیشابوری…………………………………………………………………………..۸

۲ـ۱ـ۲ .مذهب عطار نیشابوری………………………………………………………………………………۱۰

۲ـ ۱ـ۳ آثار عطار نیشابوری………………………………………………………………………………….۱۱

۲ـ۱ـ ۴.تاریخ وفات شاعر……………………………………………………………………………………..۱۲

۲ ـ ۱ـ۵ .مصیبت نامه……………………………………………………………………………………………۱۲

۲ـ  ۱ ـ۶  .سبک………………………………………………………………………………………………….۱۵

۲ـ ۱ـ۷ .مفهوم سبک……………………………………………………………………………………………۱۸

۲ـ ۱ـ ۸ .سبک عراقی…………………………………………………………………………………………..۲۱

۲ـ ۱ـ ۹.مختصات سبک عراقی………………………………………………………………………………۲۲

۲ـ ۱ـ ۱۰.تأثیر عطار بر دیگر شاعران و تأثیرپذیری عطار از دیگر شاعران……………………….۲۴

فصل سوم: سطح زبانی………………………………………………………………………………………..۲۸

۳ـ ۱ .ویژگی های زبانی………………………………………………………………………………………۲۸

۳ـ ۱ـ ۱.سطح آوایی……………………………………………………………………………………………۲۹

۳ـ ۱ـ ۱ـ ۱.موسیقی یا وزن بیرونی………………………………………………………………………….۲۹

۳ـ ۱ـ ۱ـ ۲.موسیقی کناری یا قافیه………………………………………………………………………….۳۰

۳ـ ۱ـ ۱ـ ۲ـ ۱.قافیه………………………………………………………………………………………………۳۰

۳ـ ۱ـ ۱ـ ۲ـ۳ .عیوب قافیه……………………………………………………………………………………..۳۱

۳ـ ۱ـ ۱ـ ۲ـ ۴.ردیف……………………………………………………………………………………………۳۳

۳ـ ۱ـ ۱ـ ۳.موسیقی درونی(صنایع بدیع لفظی)…………………………………………………………..۳۳

۳ـ ۱ـ ۱ـ۳ ـ۱ .سجع……………………………………………………………………………………………..۳۴

۳ـ ۱ـ ۱ـ۳ـ ۱ـ ۱.متوازی……………………………………………………………………………………….۳۴

۳ـ  ۱ـ ۱ ـ ۳ـ ۱ـ ۱ـ۱.ترصیع…………………………………………………………………………………..۳۴

۳ـ ۱ـ ۱ـ۳ ـ ۱ـ ۲.سجع متوازن……………………………………………………………………………….۳۵

۳ـ ۱ـ ۱ـ۳ ـ۱ ـ۲ـ ۱.موازنه…………………………………………………………………………………….۳۵

۳ـ ۱ـ ۱ ـ ۳ـ ۱ـ۳.سجع مطرف……………………………………………………………………………….۳۵

۳ـ ۱ـ ۱ـ۳ ـ ۱ـ۴ .جناس……………………………………………………………………………………….۳۶

۳ـ ۱ـ۱ ـ ۳ـ۱ ـ ۴ـ ۱.جناس تام……………………………………………………………………………۳۶

۳ـ ۱ـ ۱ـ۳ ـ ۱ـ ۴ـ ۲.جناس مرکب………………………………………………………………………۳۷

۳ـ ۱ـ ۱ـ۳ ـ ۱ـ ۴ـ ۳.جناس قلب………………………………………………………………………….۳۷

۳ـ ۱ـ۱ ـ ۳ـ ۱ـ ۴ـ ۴.جناس خط…………………………………………………………………………..۳۷

۳ـ ۱ـ ۱ـ ۳ـ ۱ـ۴ ـ ۵.جناس اشتقاق یا اقتضاب………………………………………………………..۳۸

۳ـ ۱ـ ۱ـ۳ ـ ۱ـ ۴ـ ۶. جناس شبه اشتقاق………………………………………………………………..۳۸

۳ـ ۱ـ ۱ـ۳ ـ ۱ـ ۴ـ ۷. جناس ناقص……………………………………………………………………….۳۸

۳ـ ۱ـ ۱ـ ۳ـ ۱ـ ۴ـ ۸.جناس لاحق………………………………………………………………………..۳۹

۳ـ ۱ـ ۱ ـ ۱ـ۳ـ ۴ـ ۹.جناس مضارع………………………………………………………………………۳۹

۳ـ ۱ـ ۱ـ ۱ـ ۳ـ ۴ـ ۱۰. جناس زاید…………………………………………………………………………۴۰

۳ـ ۱ـ۱ـ ۳ـ ۱ـ ۴ـ ۱۰ـ ۱.جناس مطرف یا مزید………………………………………………………..۴۰

۳ـ ۱ـ ۱ـ ۳ـ ۱ـ۴ ـ ۱۰ـ ۲.جناس وسط…………………………………………………………………….۴۰

۳ـ ۱ـ ۱ـ ۳ـ ۱ـ۴ ـ۱۰ـ۳.جناس مذیل……………………………………………………………………..۴۱

۳ـ ۱ـ ۱ـ ۳ـ ۱ـ ۵ .اعنات القرینه……………………………………………………………………………۴۱

۳-۱-۱-۳-۱-۶. تکرار……………………………………………………………………………………..۴۱

۷-۱-۳-۱-۱-۳.دگرگونی واژگان…………………………………………………………………………۴۴

۳ـ ۱ـ ۲ .مختصات لغوی……………………………………………………………………………………۴۹

۳ـ ۱ـ ۲ ـ۱. استعمال لغات پهلوی………………………………………………………………………..۵۰

۳ـ ۱ـ ۲ـ ۲.کاربرد لغات فارسی و عربی………………………………………………………………۵۲

۳ـ ۱ـ ۲ـ ۳. بسامد واژگان…………………………………………………………………………………۵۲

۳ـ ۱ـ ۲ـ ۴. استعمال برخی از کلمات عربی به جای فارسی معمول ……………………………۵۴

۳ـ ۱ـ ۲ـ ۵.استعمال لغات فارسی قدیم(غیر مهجور) به جای لغات فارسی……………………۵۵

۳ـ ۱ـ ۲ـ ۶. استعمال لغات مهجور………………………………………………………………………..۵۵

۳ـ ۱ ـ ۲ ـ ۷.استعمال مصادر عربی به صورت صحیح فارسی…………………………………….۵۵

۳ـ ۱ـ ۲ـ ۸ .ساختن مصدر با(یاء) مصدری از کلمات عربی……………………………………….۵۵

۳ـ ۱ ـ ۲ـ ۹ .کثرت پسوندهای کاف…………………………………………………………………….۵۶

۳ـ ۱ـ ۲ـ ۱۰.افزودن الف به آغاز کلمات………………………………………………………………۵۶

۳ـ ۱ ـ ۲ـ ۱۱. انواع جمع……………………………………………………………………………………۵۶

۳ـ ۱ـ۲ ـ ۱۲ . انواع حروف………………………………………………………………………………..۵۷

۳ـ ۱ـ ۳ . مختصات نحوی…………………………………………………………………………………..۵۹

۳ـ ۱ـ ۳ـ ۱. آوردن واو عطف در آغاز کلام ………………………………………………………….۵۹

۳ـ ۱ـ ۳ ـ ۲.کاربرد افعال……………………………………………………………………………………..۵۹

۳ـ ۱ـ ۳ـ ۲ـ ۱. فعل ساده……………………………………………………………………………………..۵۹

۳ـ ۱ ـ ۳ـ ۲ ـ ۲. فعل مرکب…………………………………………………………………………………۵۹

۳ـ ۱ ـ ۳ـ ۲ـ ۳ . فعل پیشوندی………………………………………………………………………………۶۰

۳ـ ۱ـ ۳ـ ۲ـ ۴. فراوانی افعال پیشوندی……………………………………………………………………۶۰

۳ـ ۱ـ ۳ ـ ۳. افعال ماضی…………………………………………………………………………………….۶۱

۳ـ ۱ـ ۳ـ ۳ـ ۱. استعمال ماضی بعید……………………………………………………………………….۶۱

۳ـ ۱ـ ۳ـ ۳ـ ۲. استعمال فعل ماضی ساده  به همراه جز پیشین(ب)………………………………….۶۱

۳ـ ۱ـ ۳ـ ۳ ـ ۳. ساخت ماضی استمراری………………………………………………………………….۶۱

۳ـ ۱ـ ۳ـ ۳ ـ ۴. همی + فعل ساده……………………………………………………………………………..۶۲

۳ـ ۱ـ ۳ـ ۳ـ ۵. ماضی ساده + ی……………………………………………………………………………..۶۲

۳ـ ۱ـ۳ ـ۳ـ ۶ . کاربرد فعل استمراری با((می))…………………………………………………………..۶۳

۳ـ ۱ـ ۳ـ ۳ـ ۷ . صرف ماضی نقلی با صیغه­های ((استن))……………………………………………..۶۳

۳ـ ۱ـ ۳ـ ۴. افعال مضارع……………………………………………………………………………………….۶۳

۳ـ ۱ـ۳ ـ ۴ـ ۱. استعمال فعل مضارع بدون (می) ………………………………………………………….۶۴

۳ـ ۱ـ ۳ـ ۴ـ ۲. کاربرد مضارع اخباری (همی + مضارع ساده)…………………………………………۶۶

۳ـ ۱ـ ۳ـ ۴ـ ۳. مضارع منفی…………………………………………………………………………………….۶۶

۳ـ ۱ـ ۵.  فعل امر………………………………………………………………………………………………۶۸

۳ـ ۱ـ ۳ـ ۶. فعل دعایی…………………………………………………………………………………………..۷۰

۳ـ ۱ـ ۳ـ ۷. افعال در معنای خاص یا افعالی که امروزه مرسوم نیستند……………………………….۷۰

۳ـ ۱ـ ۳ـ ۸. .افعال غریب  و مهجور…………………………………………………………………………۷۲

۳ـ ۱ـ ۳ـ ۹. فاصله افتادن بین (می) و فعل (ماضی و مضارع)………………………………………..۷۲

۳ـ ۱ـ۳ ـ۱۰. کاربرد (ب) تأکید پیش از پیشوند (می)………………………………………………….۷۲

۳ـ ۱ـ ۳ـ ۱۱. فاصله افتادن بین(نه) و فعل………………………………………………………………….۷۳

۳ـ ۱ـ۳ ـ ۱۲. حذف فعل به قرینه……………………………………………………………………………۷۳

۳ـ ۱ـ۳ ـ ۱۳. کاربرد حروف…………………………………………………………………………………۷۳

۳ـ ۱ـ ۳ـ ۱۴. کاربرد مصدر…………………………………………………………………………………۸۴

۳ـ ۱ـ ۳ـ ۱۵. کاربرد قید……………………………………………………………………………………..۸۴

۳ـ ۱ـ ۳ـ ۱۶ . کاربرد ضمایر……………………………………………………………………………….۸۸

۳ـ ۱ـ ۳ـ ۱۷. کاربرد صفت…………………………………………………………………………………۹۲

۳ـ ۱ـ  ۳ـ ۱۸ . کاربرد وندها………………………………………………………………………………..۹۴

۳-۱-۴. نمودار فصل سوم………………………………………………………………………………….۹۵

فصل چهارم: سطح ادبی………………………………………………………………………………….۱۰۰

۴ـ ۱. بیان……………………………………………………………………………………………………..۱۰۱

۴ـ ۱ـ ۱. مجاز………………………………………………………………………………………………..۱۰۱

۴ـ ۱ـ ۱ـ ۱. ذکر خاص و اراده عام …………………………………………………………………….۱۰۱

۴ـ ۱ـ ۱ـ ۲ . ذکر محل و اراده حال…………………………………………………………………….۱۰۲

۴ـ ۱ـ ۱ـ ۳. مجاز به علاقه جنس………………………………………………………………………..۱۰۲

۴ـ ۱ـ ۱ـ ۴. ذکر سبب و اراده مسبب………………………………………………………………….۱۰۲

۴ـ ۱ـ ۱ـ۵. ذکر جز و اراده کل…………………………………………………………………………۱۰۲

۴ـ ۱ـ ۲. تشبیه……………………………………………………………………………………………….۱۰۳

۴ـ ۱ـ ۲ـ ۱.تشبیه به اعتبار طرفین……………………………………………………………………….۱۰۳

۴ـ ۱ـ ۲ـ ۱ـ۱. مشبه حسی و مشبه­به عقلی……………………………………………………………۱۰۴

۴ـ ۱ـ ۲ـ ۱ـ ۲. مشبه عقلی و مشبه­به حسی…………………………………………………………..۱۰۶

۴ـ ۱ـ ۲ـ ۱ـ ۳. مشبه حسی و مشبه­به عقلی…………………………………………………………..۱۰۷

۴ـ ۱ـ ۲ ـ ۲ .انواع تشبیه به لحاظ مفرد، مقید و مرکب…………………………………….۱۰۷

۴ـ ۱ـ ۲ـ ۳. انواع تشبیه به لحاظ شکل………………………………………………………….۱۰۹

۴ـ ۱ـ ۲ـ ۳ ـ ۱. تشبیه مضمر………………………………………………………………………۱۰۹

۴ـ ۱ـ ۲ـ ۳ـ ۲. تشبیه معکوس……………………………………………………………………۱۰۹

۴ـ ۱ـ ۲ـ ۳ـ ۳. تشبیه بلیغ………………………………………………………………………….۱۱۰

۴ـ ۱ـ ۲ـ ۳ـ ۳ـ ۱. اضافه تشبیهی…………………………………………………………………۱۱۰

۴ـ ۱ـ ۲ـ ۳ـ ۴. تشبیه تفضیل……………………………………………………………………..۱۱۱

۴ـ ۱ـ ۲ـ ۳ـ ۵. تشبیه مفروق……………………………………………………………………….۱۱۱

۴ـ ۱ـ ۲ـ ۳ـ ۶. تشبیه مجمل و مرسل…………………………………………………………….۱۱۲

۴ـ ۱ـ ۲ـ ۳ـ ۷. تشبیه مؤکد…………………………………………………………………………۱۱۲

۴ـ ۱ـ ۲ـ ۴. وجه­شبه………………………………………………………………………………….۱۱۲

۴ـ ۱ـ ۳. ارسال المثل…………………………………………………………………………………۱۱۳

۴ـ ۱ـ ۴. تمثیل…………………………………………………………………………………………۱۱۵

۴ـ ۱ـ ۵.استعاره……………………………………………………………………………………….۱۱۷

۴ـ ۱ـ ۵ ـ ۱. استعاره مصرحه………………………………………………………………………۱۱۷

۴ـ ۱ـ ۵ ـ ۱ـ ۱. استعاره مصرحه مجرده………………………………………………………….۱۱۸

۴ـ ۱ـ ۵ ـ ۱ـ ۲. استعارا مصرحه مرشحه…………………………………………………………..۱۱۸

۴ـ ۱ـ ۵ ـ ۲. استعاره بالکنایه……………………………………………………………………….۱۱۸

۴ـ ۱ـ ۵ ـ ۲ـ ۱. تشخیص…………………………………………………………………………….۱۱۹

۴ـ ۱ـ ۶. کنایه…………………………………………………………………………………………..۱۱۹

۴ـ ۱ـ ۶ ـ ۱. کنایه ایماء …………………………………………………………………………….۱۲۰

۴ـ ۱ـ ۶ ـ ۲. کنایه تلویح……………………………………………………………………………۱۲۲

۴ـ ۱ـ ۶ ـ ۳. کنایه رمز……………………………………………………………………………….۱۲۳

۴ـ ۲. بدیع معنوی…………………………………………………………………………………….۱۲۳

۴ـ ۲ـ ۱. مراعات نظیر……………………………………………………………………………….۱۲۴

۴ـ ۲ـ ۲. تضاد………………………………………………………………………………………….۱۲۵

۴ـ ۲ـ ۲ـ ۱. پارادوکس………………………………………………………………………………۱۲۷

۴ ـ ۲ـ ۳. ایهام …………………………………………………………………………………………۱۲۸

۴ـ ۲ـ ۳ـ ۱. ایهام تناسب……………………………………………………………………………..۱۲۸

۴ـ ۲ـ ۳ـ ۲. ایهام تضاد……………………………………………………………………………….۱۲۹

۴ـ ۲ـ ۴. اغراق…………………………………………………………………………………………۱۳۰

۴ـ ۲ـ ۵. تلمیح…………………………………………………………………………………………۱۳۰

۴ـ ۲ـ ۶. شیوه­های کاربرد آیات و احادیث……………………………………………………۱۳۵

۴ـ ۲ـ ۷. ملمع…………………………………………………………………………………………..۱۳۷

۴-۲-۸.. نمودار فصل چهارم……………………………………………………………………..۱۳۷

فصل پنجم:سطح فکری…………………………………………………………………………….۱۴۱

۵ ـ ۱. بازتاب اندیه­های فلسفی و کلامی در مصیبت­نامۀ عطار……………………………۱۴۱

۵ ـ ۱ـ ۱. علم کلام………………………………………………………………………………….۱۴۱

۵ـ ۱ـ ۱ـ ۱ـ رؤیت خداوند……………………………………………………………………….۱۴۳

۵ ـ ۱ـ ۱ـ ۲.قضا و قدر……………………………………………………………………………..۱۴۷

۵ ـ۱ـ ۱ـ ۳. جبر و اختیار…………………………………………………………………………..۱۴۸

۵ ـ۱ـ ۱ـ ۴. معاد……………………………………………………………………………………..۱۵۰

۵ ـ۱ـ ۱ـ ۵ . قدم……………………………………………………………………………………..۱۵۱

۵ ـ ۱ـ ۱ـ۶. حادث یا قدیم بودن قرآن………………………………………………………..۱۵۲

۵ ـ۱ـ ۱ـ ۷. صفات خداوند………………………………………………………………………۱۵۳

۵ ـ۱ـ ۱ـ ۸.. توحید………………………………………………………………………………..۱۵۴

۵ ـ۱ـ ۲. مخالفت با فلسفه……………………………………………………………………….۱۵۴

۵ ـ ۱ـ ۳ .دیدگاههای دینی……………………………………………………………………..۱۶۱

۵ ـ ۱ـ ۳ـ ۱.مدح خلفای راشدین………………………………………………………………۱۶۱

۵ ـ ۱ـ ۳ـ ۲.چهار تکبیر گفتن……………………………………………………………………۱۶۲

۵ ـ ۱ـ ۴. عرفان و تصوف…………………………………………………………………………۱۶۳

۵ ـ ۱ـ ۴ـ ۱. عشق…………………………………………………………………………………..۱۶۹

۵ ـ ۱ـ ۴ـ ۱ـ ۱. محبت……………………………………………………………………………..۱۷۲

۵ ـ ۱ـ ۴ـ ۱ـ ۲.غیرت……………………………………………………………………………….۱۷۳

۵ ـ ۱ـ ۴ـ ۲. اصطلاحات عرفانی………………………………………………………………..۱۷۴

۵ـ ۱ـ ۴ـ ۲ ـ ۱.  اصطلاحاتی که بیانگر حالات صوفیه می­باشد………………………….۱۷۴

۵ ـ ۱ـ ۴ـ ۲ـ ۱ـ ۱. خوف و رجا…………………………………………………………………۱۷۵

۵ ـ ۱ ـ۴ـ ۲ـ ۱ـ ۲. قبض و بسط……………………………………………………………………..۱۷۶

۵ ـ ۱ـ ۴ـ ۲ـ ۱ـ ۳.جذبه……………………………………………………………………………….۱۷۶

۵ ـ ۱ـ ۴ـ ۲ـ ۲. اصطلاحاتی که بیانگر مقامات صوفیه می­باشند……………………………۱۷۷

۵ ـ ۱ـ ۴ـ ۲ـ ۲ـ ۱. فقر………………………………………………………………………………….۱۷۷

۵ ـ ۱ـ ۴ ـ۲ـ ۲ـ ۲.فنا ………………………………………………………………………………….۱۷۹

۵ ـ ۱ـ ۴ـ ۲ـ ۲ـ ۳.رضا…………………………………………………………………………………۱۸۰

۵ ـ ۱ـ ۴ـ ۲ـ ۲ـ ۴.  صبر……………………………………………………………………………….۱۸۰

۵ ـ ۱ـ ۴ـ ۲ـ ۲ـ ۵. قرب و بعد……………………………………………………………………….۱۸۱

۵ ـ ۱ـ ۴ـ ۲ـ ۲ـ ۶. توکل……………………………………………………………………………….۱۸۱

۵ ـ ۱ـ ۴ـ ۲ـ ۳. اصطلاحاتی که بیانگر ریاضت و شرایط آن می­باشد…………………….۱۸۲

۵ ـ ۱ـ ۴ـ ۲ـ۴. اصطلاحاتی که بیانگر آداب و رسوم صوفیه می­باشند…………………….۱۸۳

۵ ـ ۱ـ ۴ـ ۲ـ ۴ـ ۱. ماجرا گفتن……………………………………………………………………….۱۸۳

۵ ـ ۱ـ ۴ـ ۲ـ ۴ـ ۲. چله­نشینی………………………………………………………………………….۱۸۳

۵ ـ ۱ـ ۴ـ ۲ـ ۵.آدابی که بیانگر وجد و شور وسماع صوفیه است…………………………..۱۸۴

۵ ـ ۱ـ ۴ـ ۲ـ ۶.اصطلاحاتی که مربوط به جامه و پوشش صوفیه است……………………۱۸۵

۵ ـ ۱ـ ۴ـ ۲ـ ۶ ـ ۱. خرقه دریدن و خرقه بر آتش سوختن……………………………………۱۸۵

۵ ـ ۱ـ ۴ـ ۲ـ ۶ ـ ۲ . آستین کوتاه صوفیان………………………………………………………..۱۸۶

۵ ـ ۱ـ ۴ـ ۲ـ ۶ ـ ۳. جامۀ کبود صوفیان……………………………………………………………۱۸۷

۵ ـ ۱ـ ۴ـ ۲ـ ۷.خطاب صوفیان به یکدیگر با کلمۀ ((اخی))………………………………..۱۸۷

۵ ـ ۱ـ ۵. اندیشه­های حکمی و آموزه­های اخلاقی…………………………………………….۱۸۹

۵ ـ ۱ـ ۵ ـ ۱. نکوهش ارباب قدرت……………………………………………………………….۱۸۹

۵ ـ ۱ـ ۵ ـ ۲. مرگ و ناپایداری…………………………………………………………………….۱۹۱

۵ ـ ۱ـ ۵ ـ ۳. بی­اعتباری دنیا و نکوهش آن (زهد)…………………………………………….۱۹۵

۵ ـ ۱ـ ۶.اخلاق………………………………………………………………………………………..۲۰۰

۵ ـ ۱ـ ۷. رسم و رسوم و سنت­ها و فرهنگ عامه…………………………………………….۲۰۸

۵ ـ ۱ـ ۷ـ ۱ . دستار پیش کسی نهادن……………………………………………………………۲۰۸

۵ ـ ۱ـ ۷ـ ۲. واژه گونه بر خر نشاندن……………………………………………………………۲۰۸

۵ ـ ۱ـ ۷ـ ۳. فاتحه خواندن بر بیمار………………………………………………………………۲۰۸

۵ ـ ۱ـ ۷ـ ۴. دبّه در پای شتر افکندن……………………………………………………………..۲۰۹

۵ ـ ۱ـ ۷ـ ۵. گوهر بر بازو انداختن……………………………………………………………….۲۰۹

۵ ـ ۱ـ ۷ـ ۶. پنج نوبت زدن………………………………………………………………………..۲۰۹

۵ ـ ۱ـ ۷ـ ۷. آداب گرمابه رفتن……………………………………………………………………۲۰۹

۵ ـ ۱ـ ۷ـ ۸ آداب سوگواری و خاکسپاری……………………………………………………..۲۱۰

۵ ـ ۱ـ ۷ـ ۹. آداب غذا خوردن…………………………………………………………………….۲۱۱

۵ ـ ۱ـ ۷ـ ۱۰. حالات مجانین……………………………………………………………………….۲۱۲

۵ ـ ۱ـ ۷ ـ ۱۱. اعتقادات و خرافات……………………………………………………………….۲۱۴

۵ ـ ۱ـ ۷ـ ۱۱ـ ۱. پری و جن…………………………………………………………………………۲۱۴

۵ ـ ۱ـ ۷ـ ۱۱ـ ۲. چشم زخم…………………………………………………………………………۲۱۶

۵ ـ ۱ـ ۸.. معلومات و دانش شاعر…………………………………………………………………۲۱۶

۵ ـ ۱ـ ۸ ـ ۱. اصطلاحات و ابزار موسیقی………………………………………………………..۲۱۷

۵_۱_۸_۲.اصطلاحات شطرنج و قمار…………………………………………………………..۲۱۹

۵ ـ ۱ـ ۸ ـ ۳. اصطلاحات نجوم………………………………………………………………………۲۲۰

۵ ـ ۱ـ ۸.. اصطلاحات پزشکی………………………………………………………………………۲۲۹

۵ ـ ۱ـ ۹. اوضاع جامعۀ عصر عطار و تأثیرآن بر شعر عطار……………………………………۲۳۰

۵ ـ ۱ـ ۹ـ ۱. شیوه­های انتقاد عطار از اوضاع جامعه……………………………………………..۲۳۲

۵ ـ ۱ـ ۹ـ ۱ـ ۱. روش اول: طرح مسائل اخلاقی…………………………………………………..۲۳۲

۵ ـ ۱ ـ ۹ـ ۱ـ ۲. روش دوم: بیان نقد از زبان  دیوانگان………………………………………….۲۳۴

۵ ـ ۱ـ ۹ـ ۱ـ ۳. روش سوم :  قصه­گویی و داستان­پردازی………………………………………۲۳۵

۵ ـ ۱ـ ۹ ـ ۲. انتقادات عطار از اقشار مختلف………………………………………………………۲۳۷

۵ ـ ۱ـ ۹ـ ۲ ـ۱. صاحبان جاه و مقام…………………………………………………………………..۲۳۷

۵ ـ ۱ـ ۹ـ ۲ـ ۲. شیفتگان زر و ثروت(دنیادوستان)……………………………………………….۲۳۸

۵ ـ ۱ـ ۹ـ ۲ـ ۳. مدعیان عشق…………………………………………………………………………..۲۳۹

۵ ـ ۱ـ ۹ـ ۲ـ ۴. زاهدان ریایی………………………………………………………………………….۲۳۹

نتیجه­گیری…………………………………………………………………………………………………۲۴۱

فهرست منابع………………………………………………………………………………………………۲۴۴

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بررسی سبک¬شناسی مصیبت¬نامه عطار نیشابوری”
قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...