بررسی ساختاری و موضوعی داستان¬های کوتاه صادق هدایت و زکریا تامر

تعداد 162 صفحه در فایل word

چکیده

رساله­ای که پیش رو دارید با هدف واکاوی عناصر داستان­های کوتاه نویسنده ایرانی صادق هدایت و تطبیق آن با داستان­های کوتاه نویسنده معاصر سوری زکریا تامر نگاشته شده است. هدف از تطبیق آثار دو نویسنده ایرانی و سوری، به هیچ وجه ثابت کردن تأثیرپذیری این دو نویسنده از یکدیگر نیست؛ بلکه پژوهش حاضر می­کوشد به بیان و تحلیل شباهت­های ساختاری و محتوایی آثار دو نویسنده و نزدیک بودن دیدگاه­های آن­ها و تأثرشان از مکاتب ادبی جهان بپردازد و برای نیل به این مقصود، به انتخاب داستان­های مختلف از تمامی مجموعه­های داستانی هدایت با عناوین سگ ولگرد، سه قطره خون، سایه روشن و زنده به گور و داستان­های کودکانه از مجموعه نوشته­های پراکنده وی پرداخته است و از میان مجموعه داستان­های کوتاه تامر به گزینش داستان­هایی از مجموعه­های الرعد، الربیع فی الرماد، صهیل الجواد الأبیض، و دمشق الحرائق و مجموعه­های کودکانه لماذا سکت النهر و قالت الوردة للسنونو بسنده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که دو نویسنده با مهارت و هنرمندی تمام توانسته­اند عناصر تشکیل­دهنده داستان چون پیرنگ، شخصیت­پردازی، استفاده از شیوه جریان سیال ذهن و توصیفات ظاهری و باطنی در توصیف شخصیت­ها و دیالوگ و مونولوگ و هم چنین انتخاب زاویه دید متناسب با درونمایه را به کار گیرند و آثاری در خور توجه بیافرینند. همچنین هدایت و تامر در آثارشان به انعکاس شرایط و وضعیت جامعه پرداخته­اند. مضامینی چون یأس و بدبینی، مرگ و خودکشی، عشق و إبتذال، فقر و گرسنگی، تبعیض و فاصله طبقاتی و جایگاه زنان در جامعه از نقاط اشتراک محتوایی بین داستان­های هدایت و تامر است که هنرمندانه به تصویر کشیده شده­اند. همچنین هدایت و تامر با تأثیر از مکاتب ادبی بزرگ چون سوررئالیسم، مینیمالیسم و رئالیسم جادوئی به خلق آثاری ناب و برجسته دست زده­اند که جایگاه­شان را نه تنها در میان ملل خود بلکه در میان ادیبان و ادبیات جهان برجسته و والا می­سازد.

کلید واژه­ها: صادق هدایت، زکریا تامر، داستان کوتاه، داستان­های کودکانه، عناصر داستان، مضامین و محتوا، مکاتب ادبی.

فهرست مطالب

 

عنوان………………………………………………………………………………………………………………………………….صفحه

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………….۱

فصل اول: کلیات……………………………………………………………………………………………………………………….

۱-۱ شرح و بیان مسئله پژوهشی…………………………………………………………………………………………………..۵

۱-۲ ضرورت و اهمیت موضوع تحقیق……………………………………………………………………………………………۵

۱-۳ اهداف تحقیق مورد نظر…………………………………………………………………………………………………………۶

۱-۴ کاربرد نتایج تحقیق………………………………………………………………………………………………………………۶

۱-۵ سازمان­های بهره­بردار احتمالی………………………………………………………………………………………………..۶

۱-۶ مرور و نقد پژوهش­های گذشته تحقیق……………………………………………………………………………………..۶

۱-۷ سوالات پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….۷

۱-۸ جنبه نوآوری در پژوهش……………………………………………………………………………………………………….۷

۱-۹ شرح روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………………..۸

فصل دوم: تعاریف …………………………………………………………………………………………………………………….. ۹

۲-۱ تاریخچه داستان­نویسی………………………………………………………………………………………………………….۱۰

۲-۱-۱ تعریف داستان………………………………………………………………………………………………………………..۱۰

۲-۱-۲ داستان کوتاه………………………………………………………………………………………………………………….۱۱

۲-۱-۳ داستان کوتاه در ایران………………………………………………………………………………………………………۱۲

۲-۱-۴ داستان کوتاه در سوریه…………………………………………………………………………………………………..۱۳

۲-۲ معرفی عناصر داستان………………………………………………………………………………………………………….۱۶

۲-۲-۱ پیرنگ یا هسته­ی داستان (طرح)……………………………………………………………………………………….۱۶

۲-۲-۲ گره­افکنی…………………………………………………………………………………………………………………….۱۸

۲-۲-۳ کشمکش(جدال)……………………………………………………………………………………………………………۱۸

۲-۲-۴ هول و ولا(تعلیق)………………………………………………………………………………………………………….۱۸

۲-۲-۵ بحران…………………………………………………………………………………………………………………………۱۹

۲-۲-۶ گره­گشایی…………………………………………………………………………………………………………………..۲۰

۲-۲-۷ شخصیّت…………………………………………………………………………………………………………………….۲۰

۲-۲-۸ زاویه­ی دید و راوی………………………………………………………………………………………………………۲۱

۲-۲-۹ صحنه (زمان و مکان)…………………………………………………………………………………………………….۲۴

۲-۲-۱۰ موضوع……………………………………………………………………………………………………………………۲۵

۲-۲-۱۱ حادثه(رویداد)…………………………………………………………………………………………………………..۲۵

۲-۲-۱۲ درونمایه………………………………………………………………………………………………………………….۲۶

۲-۲-۱۳ گفت­وگو………………………………………………………………………………………………………………….۲۶

۲-۳ معرفی نویسندگان…………………………………………………………………………………………………………….۲۷

۲-۳-۱ صادق هدایت……………………………………………………………………………………………………………..۲۷

۲-۳-۲ معرفی زکریا تامر………………………………………………………………………………………………………..۳۱

۲-۴ داستان­های کوتاه صادق هدایت………………………………………………………………………………………….۳۴

۲-۴-۱ زنی که مردش را گم کرد………………………………………………………………………………………………۳۴

۲-۴-۲ عروسک پشت پرده…………………………………………………………………………………………………….۳۴

۲-۴-۳ تاریکخانه………………………………………………………………………………………………………………….۳۵

۲-۴-۴ چنگال………………………………………………………………………………………………………………………۳۵

۲-۴-۵  داوود گوژپشت………………………………………………………………………………………………………….۳۶

۲-۴-۶ سه قطره خون…………………………………………………………………………………………………………….۳۷

۲-۴-۷ شنگول و منگول…………………………………………………………………………………………………………۳۷

۲-۴-۸ لچک کوچولوی قرمز………………………………………………………………………………………………….۳۸

۲-۵ داستان­های کوتاه تامر………………………………………………………………………………………………………۳۸

۲-۵-۱ الخراف……………………………………………………………………………………………………………………..۳۸

۲-۵-۲ امرأه وحیده……………………………………………………………………………………………………………….۳۹

۲-۵-۳ العرس الشرقی……………………………………………………………………………………………………………۴۰

۲-۵-۴ أغنیه زرقاء­الخشنه……………………………………………………………………………………………………….۴۰

۲-۵-۵ الجوع……………………………………………………………………………………………………………………….۴۱

۲-۵-۶ ثلج آخر اللیل…………………………………………………………………………………………………………….۴۲

۲-۵-۷ الذکی لا یخدع مرتین…………………………………………………………………………………………………..۴۲

۲-۵-۸ الحصان­الخشبی…………………………………………………………………………………………………………..۴۳

۳-۱-۱ بررسی عناصر داستان در داستان­های کوتاه صادق هدایت و زکریا تامر……………………………………۴۵

۳-۱-۱-۱ آغاز داستان…………………………………………………………………………………………………………..۴۵

۳-۱-۱-۲ پیرنگ………………………………………………………………………………………………………………….۴۹

۳-۱-۱-۳ کشمکش………………………………………………………………………………………………………………۵۰

۳-۱-۱-۴ پایان­بندی……………………………………………………………………………………………………………..۵۲

۳-۱-۱-۵ درونمایه (تمّ)…………………………………………………………………………………………………………۵۶

۳-۱-۱-۶ شخصیت­پردازی و شیوه­های آن ………………………………………………………………………………..۶۰

۳-۱-۱-۶-۱ نامگذاری شخصیت­ها…………………………………………………………………………………………۶۲

۳-۱-۱-۶-۲ توصیف باطنی شخصیت­ها…………………………………………………………………………………..۶۴

۳-۱-۱-۶-۳ توصیف ظاهری شخصیت­ها…………………………………………………………………………………۶۷

۳-۱-۱-۶-۴ شخصیت­پردازی از طریق جریان سیال ذهن…………………………………………………………….۷۲

۳-۱-۱-۷ گفت­و گو (دیالوگ و مونولوگ)…………………………………………………………………………………۷۴

۳-۱-۱-۸ زاویه دید……………………………………………………………………………………………………………..۸۲

۳-۱-۱-۹ صحنه­پردازی (زمان و مکان وقوع داستان)…………………………………………………………………..۸۳

۳-۱-۱-۱۰ سبک نوشتاری……………………………………………………………………………………………………۸۵

۳-۱-۱-۱۰-۱ تشبیه……………………………………………………………………………………………………………۸۵

۳-۱-۱-۱۰-۲ کنایه…………………………………………………………………………………………………………….۸۹

۳-۱-۱-۱۰-۳ ضرب­المثل…………………………………………………………………………………………………….۸۹

۳-۱-۱-۱۰-۴ استفاده از زبان طنز………………………………………………………………………………………….۸۹

۳-۱-۱-۱۰-۵ استفاده از شعر در بطن داستان……………………………………………………………………………۹۰

۳-۱-۱-۱۰-۶ تشخیص……………………………………………………………………………………………………..۹۲

۳-۱-۲ بررسی شباهت­ها و تفاوت­های کاربرد عناصر داستانی در آثار دو نویسنده…………………………….۹۲

۳-۲ محتوا و درونمایه داستان­های کوتاه دو نویسنده…………………………………………………………………….۹۴

۳-۲-۱ بدبینی و یأس…………………………………………………………………………………………………………..۹۴

۳-۲-۲ مرگ و خودکشی………………………………………………………………………………………………………۹۶

۳-۲-۳ عشق و اِبتذال…………………………………………………………………………………………………………..۹۶

۳-۲-۴ فقر و گرسنگی…………………………………………………………………………………………………………۹۸

۳-۲-۵ مبارزه با سنت­ها و عقاید خرافی………………………………………………………………………………….۹۹

۳-۲-۶ تبعیض و فاصله طبقاتی……………………………………………………………………………………………..۱۰۰

۳-۲-۷ جایگاه زن در جامعه…………………………………………………………………………………………………۱۰۲

۳-۲-۸ حیوانات…………………………………………………………………………………………………………………۱۰۳

۳-۲-۹ طبیعت……………………………………………………………………………………………………………………۱۰۴

۳-۲-۱۰ مضامین اخلاقی- تربیتی………………………………………………………………………………………….۱۰۴

فصل چهارم: تأثیر جنبش­ها و مکاتب ادبی بر آثار دو نویسنده………………………………………………………..۱۰۵

۴-۱ معنا و مفهوم سوررئالیسم………………………………………………………………………………………………..۱۰۶

۴-۱-۱ پیشینه رواج سوررئال در ادبیات داستانی ایران و سوریه……………………………………………………۱۰۶

۴-۱-۲ مؤلفه­های سوررئال و واکاوی آن­ها در آثار دو نویسنده…………………………………………………….۱۰۷

۴-۱-۲-۱ عالم خیال و رؤیا…………………………………………………………………………………………………۱۰۷

۴-۱-۲-۲ عشق…………………………………………………………………………………………………………………۱۰۹

۴-۱-۲-۳ نگارش خودکار…………………………………………………………………………………………………..۱۱۰

۴-۱-۲-۴ جذبه و جنون……………………………………………………………………………………………………..۱۱۳

۴-۱-۲-۵ اُمور شگرف و فراواقعی…………………………………………………………………………………………۱۱۴

۴-۱-۲-۶ طنز و هزل…………………………………………………………………………………………………………۱۱۵

۴-۱-۲-۷ تصادف عینی………………………………………………………………………………………………………۱۱۷

۴-۲ مکتب رئالیسم جادوئی………………………………………………………………………………………………….۱۱۷

۴-۲-۱ دوگانگی………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۹

۴-۲-۲ آشنائی­زدایی……………………………………………………………………………………………………………..۱۱۹

۴-۲-۳ خموشی نویسنده………………………………………………………………………………………………………..۱۱۹

۴-۲-۴ درونمایه مهم و عمیق…………………………………………………………………………………………………۱۲۰

۴-۲-۵ عرضه مطالب مبتنی بر حقیقت اَمر………………………………………………………………………………….۱۲۰

۴-۲-۶ همزیستی متعادل بین حقیقت و جادو………………………………………………………………………………۱۲۰

۴-۲-۷ واکاوی تأثیر جنبش رئالیسم جادوئی……………………………………………………………………………۱۲۱

۴-۳ مینیمالیسم…………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۶

۴-۳-۱ سادگی طرح…………………………………………………………………………………………………………..۱۲۸

۴-۳-۲ ایجاز بیش از حد…………………………………………………………………………………………………….۱۲۸

۴-۳-۳ محدودیت زمان و مکان…………………………………………………………………………………………….۱۲۸

۴-۳-۴ شخصیت­پردازی……………………………………………………………………………………………………….۱۲۹

۴-۳-۵ سادگی زبان…………………………………………………………………………………………………………….۱۲۹

۴-۳-۶ واقع­گرایی……………………………………………………………………………………………………………….۱۲۹

۴-۳-۷ بهره­مندی از تمّ جذاب……………………………………………………………………………………………….۱۲۹

۴-۳-۸ برجستگی برخی از عناصر داستان………………………………………………………………………………..۱۳۰

۴-۳-۹ سکوت…………………………………………………………………………………………………………………..۱۳۰

۴-۳- ۱۰ دغدغه­های بشری………………………………………………………………………………………………….۱۳۰

۴-۳-۱۱ بررسی مینمالیسم در داستان­های دو نویسنده………………………………………………………………..۱۳۱

نتیجه­گیری………………………………………………………………………………………………………………………….۱۴۲

المُلَخَّص……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۴۴

منابع………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۴۶

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بررسی ساختاری و موضوعی داستان¬های کوتاه صادق هدایت و زکریا تامر”
قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...