«بررسی رابطه ی بین حاکمیت شرکتی با مدیریت موجودی کالا در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»

تعداد 199 صفحه فایل word

چکیده

در تحقیق حاضر به بررسی نقش و تأثیر متغیر مالکیت نهادی و همچنین تاثیر تعدیلی سه متغیر تمرکز مالکیت، دوگانگی مدیرعامل و اندازه ی هیئت مدیره بر مدیریت موجودی کالا در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. نمونه آماری پژوهش شامل 83 شرکت در طی دوره زمانی 1385 لغایت 1391 بوده است. در این تحقیق برای مطالعه اثر هریک از عوامل یاد شده فوق بر مدیریت موجودی کالا از روش داده های تلفیقی ایستا استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از وجود یک رابطه منفی خطی و معنادار بین مالکیت نهادی و مدیریت موجودی کالا بوده است. همچنین حضور هر سه متغیر تمرکز مالکیت، دوگانگی مدیرعامل و اندازه ی هیئت مدیره بر این ارتباط تاثیر داشته است. با وارد کردن متغیر تمرکز مالکیت در مدل اصلی ارتباط معنادار و منفی بین مالکیت نهادی و مدیریت موجودی کالا از بین رفت اما با وارد کردن دو متغیر مذکور ارتباط منفی و معنادار بین دو متغیر مالکیت نهادی و مدیریت موجودی کالا حفظ شد و ضریب تعیین تعدیل شده رقم بالاتری را نشان داد که حاکی از قوی تر شدن ارتباط این دو متغیر می باشد.

واژه های کلیدی: ساختار مالکیت، تمرکز مالکیت، اندازه هیئت مدیره، دوگانگی مدیرعامل، مدیریت موجودی کالا

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                               صفحه

چکیده ۱

فصل اول: کلیات پژوهش

۱-۱-مقدمه. ۳

۱-۲- بیان مسئله. ۵

۱-۳- ضرورت و اهمیت تحقیق.. ۷

۱-۴-اهداف تحقیق.. ۷

۱-۴-۱- هدف اصلی.. ۷

۱-۱-۴-۱- هدف فرعی اول: ۷

۱-۱-۴-۲- هدف فرعی دوم. ۷

۱-۵- سوالات تحقیق.. ۸

۱-۵-۱- سوال اصلی.. ۸

۱-۵-۱-۱- سوال اصلی اول. ۸

۱-۵-۱-۲- سوال اصلی دوم. ۸

۱-۵-۱-۲-۱-سوال اصلی دوم-فرعی اول. ۸

۱-۵-۱-۲-۲- سوال اصلی دوم-فرعی دوم. ۸

۱-۵-۱-۲-۳- سوال اصلی دوم-فرعی سوم. ۸

۱-۶- فرضیات تحقیق.. ۸

۱-۶-۱- فرضیه اول. ۸

۱-۶-۲- فرضیه دوم. ۸

۱-۶-۲-۱- فرضیه دوم-فرعی اول. ۸

۱-۶-۲-۲- فرضیه دوم- فرعی دوم. ۸

۱-۶-۲-۳- فرضیه دوم-فرعی سوم. ۹

۱-۷-روش کلی تحقیق.. ۹

۱-۸- قلمرو تحقیق.. ۹

۱-۹-۱-قلمرو زمانی.. ۹

۱-۸-۲- قلمرو مکانی.. ۹

۱-۸-۳- قلمرو موضوعی.. ۱۰

۱-۹-تعریف عملیاتی متغیرها ۱۰

۱-۹-۱- متغیر وابسته. ۱۰

۱-۹-۱-۱- مدیریت موجودی کالا. ۱۰

۱-۹-۲-۱- مالکیت نهادی.. ۱۰

۱-۹-۲-۲- تمرکز مالکیت… ۱۱

۱-۹-۲-۳-دوگانگی وظیفه مدیر عامل اجرایی.. ۱۱

۱-۹-۲-۴-اندازه هیئت مدیره ۱۲

۱-۹-۳-۱- نرخ رشد دارایی ها ۱۳

۱-۹-۳-۲-اندازه شرکت… ۱۳

۱-۹-۳-۳-اهرم مالی.. ۱۳

۱-۹-۳-۴- میزان سرمایه بر بودن. ۱۳

۱-۹-۳-۵-سودآوری.. ۱۴

۱-۹-۳-۶- عمر شرکت… ۱۴

۱-۱۰-استفاده کنندگان از نتایج پژوهش… ۱۴

۱-۱۱- ساختار تحقیق.. ۱۴

۱-۱۲-خلاصه فصل.. ۱۵

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

۲-۱- مقدمه. ۱۷

۲-۲-موجودی مواد و کالا. ۱۹

۲-۲-۱- خالص ارزش فروش… ۱۹

۲-۲-۲- بهای جایگزینی.. ۱۹

۲-۳- اندازه گیری موجودی مواد و کالا. ۲۰

۲-۳-۱- بهای تمام شده موجودی مواد و کالا. ۲۰

۲-۳-۱-۱-مخارج خرید. ۲۰

۲-۳-۱-۲-مخارج تبدیل.. ۲۰

۲-۳-۱-۳-سایر مخارج.. ۲۲

۲-۴-بهای تمام موجودی ها در واحدهای خدماتی شده ۲۳

۲-۵- خالص ارزش فروش… ۲۳

۲-۵-۲- موارد کاربرد خالص ارزش فروش… ۲۵

۲-۶- انواع سیستم کنترل موجودی و برنامه ریزی.. ۲۶

۲-۶-۲- مدیریت موجودی.. ۲۶

۲-۷-تعریف موجودی.. ۲۶

۲-۷-۱- انواع موجودى کالا. ۲۷

۲-۸-مالکیت و انتقال مالکیت موجودی های مواد و کالا. ۲۸

۲-۸-۱- فوب (Freight On Board) 28

۲-۸-۲-سی اند اف (Cost & Freight) 29

۲-۸-۳-سیف  (Cost. Insurance. Freight) 29

۲-۸-۴-تحویل در محل کارخانه (EX-Work) 29

۲-۹-ارزیابی موجودی کالای پایان دوره ۲۹

۲-۹-۲- تعیین بهای تمام شده موجودی ها ۳۰

۲-۱۰-ارزشیابی بهای تمام شده یک واحد موجودی.. ۳۰

۲-۱۰-۱- ارزشیابی بهای تمام شده کالای فروش رفته یا جریان موجودی ها ۳۱

۲-۱۱- روش های محاسبه بهای تمام شده ۳۱

۲-۱۱-۱- اولین صادره از اولین وارده ۳۱

۲-۱۱-۲-میانگین موزون. ۳۱

۲-۱۱-۳- شناسایی ویژه ۳۲

۲-۱۱-۴- اولین صادره از آخرین وارده ۳۲

۲-۱۱-۵- موجودی پایه. ۳۲

۲-۱۱-۶-مزیت ها و معایب شناسایی ویژه ۳۳

۲-۱۱-۷- مزیت و معایب روش FIFO.. 34

۲-۱۱-۸- مزایا و معایب LIFO.. 34

۲-۱۱-۹- مزایا و معایب میانگین موزون و متحرک.. ۳۵

۲-۱۲-مقایسه روش های ارزشیابی موجودی های کالا. ۳۵

۲-۱۳-اهمیت موجودی ها ۳۶

۲-۱۴-۱مواضع مختلف بخش ها و گروههای درون سازمان نسبت به حجم موجودی ها ۳۶

۲-۱۵-هزینه های نگهداری و انبار کردن موجودی ها ۳۷

۲-۱۶-کنترل میزان موجودی ها ۳۹

۲-۱۶-۱-مدل های کنترل موجودی.. ۴۰

۲-۱۶-۱-۱-ذخیره ایمنی یا حداقل موجودی.. ۴۰

۲-۱۶-۱-۲-حداکثر موجودی.. ۴۱

۲-۱۶-۱-۳–نقطه سفارش… ۴۲

۲-۱۶-۲-تأثیر کنترل موجودی کالا بر سودآوری شرکت ها ۴۲

۲-۱۶-۳- گردش موجودی کالا. ۴۳

۲-۱۷- حوزه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مسئله‌‌‌‌‌‌‌‌‌خیز در مدیریت موجودی کالا. ۴۶

۲-۱۷-۱-تجزیه و تحلیل نسبت‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مالی در حوزه مدیریت موجودی.. ۴۶

۲-۱۷-۱-۱-نقاط قوت نسبت‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مالی در حوزه مدیریت موجودی.. ۴۷

۲-۱۷-۱-۲-نقاط ضعف نسبت‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مالی در حوزه مدیریت موجودی.. ۴۷

۲-۱۷-۱-۳-تشریح نسبت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها ۴۸

۲-۱۷-۱-۳-۱- نسبت دوره گردش موجودی.. ۴۸

۲-۱۷-۱-۳-۲- میانگین سنی موجودی کالا. ۴۸

۲-۱۷-۱-۳-۳- حرفه عملیاتی.. ۴۸

۲-۱۷-۱-۳-۴-نسبت ذخیره کاهش موجودی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به کل موجودی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها ۴۸

۲-۱۷-۱-۳-۵- معیارهای کلیدی در رابطه با تأمین‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنندگان. ۴۹

۲-۱۷-۱-۳-۶-معیارهای کلیدی در ارتباط با بازار. ۴۹

۲-۱۷-۲-۱-وجوهی که در حوزه موجودی خرج شده و غیرقابل برگشت است… ۴۹

۲-۱۷-۲-۲-پول‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که در قالب موجودی رسوب کرده و با اقداماتی خاص قابل برگشت هستند. ۵۰

۲-۱۷-۲-۳-تعهدات پنهان در حوزه موجودی کالا. ۵۰

۲-۱۷-۳- معیارهای کیفی عمومی.. ۵۰

۲-۱۷-۳-۱-تجزیه و تحیل مقایسه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای.. ۵۱

۲-۱۷-۳-۲-استفاده از استانداردهای جایگزین.. ۵۱

۲-۱۷-۳-۳-آزمون منطقی بودن. ۵۱

۲-۱۷-۴- الزامات تخصصی در حوزه مدیریت موجودی.. ۵۲

۲-۱۷-۴-۱- حوزه پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌بینی.. ۵۲

۲-۱۷-۴-۲-حوزه برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی کلان تولید. ۵۲

۲-۱۷-۴-۳-حوزه برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی ظرفیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تولید. ۵۲

۲-۱۷-۴-۴-حوزه انبارداری.. ۵۳

۲-۱۸-شناخت موجودی مواد و کالا به عنوان هزینه. ۵۳

۲-۱۹-حاکمیت شرکتی.. ۵۳

۲-۱۹-۱-تعریف و مفهوم حاکمیت شرکتی.. ۵۷

۲-۱۹-۲-طبقه بندی نظام های حاکمیت شرکتی.. ۵۸

۲-۱۹-۳- وضعیت حاکمیت شرکتی در ایران و جهان. ۶۰

۲-۱۹-۳-۱-تاریخچه حاکمیت شرکتی در جهان. ۶۰

۲-۱۹-۳-۲-تاریخچه حاکمیت شرکتی در ایران. ۶۰

۲-۱۹-۳-۲-۱-حاکمیت شرکتی در قوانین ایران. ۶۱

۲-۱۹-۴- ساختار مالکیت… ۶۲

۲-۱۹-۴-۱-انواع ساختار مالکیت… ۶۲

۲-۱۹-۴-۱-۱-ساختار مالکیت مستقیم. ۶۳

۲-۱۹-۴-۱-۲-ساختار مالکیت پیچیده ۶۳

۲-۱۹-۴-۲-تئوری های مرتبط با ساختار مالکیت… ۶۳

۲-۱۹-۴-۲-۱-تئوری نمایندگی.. ۶۳

۲-۱۹-۴-۲-۲- فرضیه همگرایی منافع. ۶۵

۲-۱۹-۴-۲-۳- فرضیه تثبیت جایگاه مدیران. ۶۵

۲-۱۹-۴-۳-ترکیب های مختلف مالکیت… ۶۶

۲-۱۹-۴-۳-۱-مالکیت نهادی.. ۶۶

۲-۱۹-۴-۳-۲-مالکیت مدیریتی.. ۶۶

۲-۱۹-۴-۳-۳-مالکیت خانوادگی.. ۶۷

۲-۱۹-۴-۳-۴-مالکیت خارجی.. ۶۸

۲-۱۹-۵- تمرکز مالکیت… ۶۹

۲-۱۹-۶- ترکیب هیئت مدیره ۶۹

۲-۱۹-۶-۱-درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره ۷۰

۲-۱۹-۶-۲-دوگانگی وظیفه ی رئیس هیئت مدیره از مدیرعامل.. ۷۱

۲-۱۹-۶-۳-نفوذ هیئت مدیره ۷۳

۲-۱۹-۶-۴- اندازه هیئت مدیره ۷۴

۲-۲۰- سایر متغیر های تحقیق.. ۷۵

۲-۲۰-۱-اندازه شرکت(size) 75

۲-۲۰-۲- نسبت های اهرم مالی.. ۷۵

۲-۲۰-۲-۱-نسبت بدهی.. ۷۶

۲-۲۰-۲-۲-نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام. ۷۶

۲-۲۰-۲-۳-نسبت بدهی بلندمدت به حقوق صاحبان سهام. ۷۶

۲-۲۰-۲-۴- نسبت حقوق صاحبان سهام به دارایی ها ۷۶

۲-۲۰-۲-۵- نسبت توان پرداخت بهره ۷۷

۲-۲۰-۳-نسبت های سود آوری.. ۷۷

۲-۲۰-۳-۱- نسبت سود ناخالص…. ۷۸

۲-۲۰-۳-۲-نسبت سود عملیاتی.. ۷۸

۲-۲۰-۳-۳-نسبت سود خالص یا بازده فروش… ۷۸

۲-۲۰-۳-۴-نسبت بازده دارایی.. ۷۹

۲-۲۰-۳-۵-نسبت بازده حقوق صاحبان سهام. ۸۰

۲-۲۰-۳-۶-سود هر سهم(EPS) 80

۲-۲۰-۳-۷-سود تقسیمی هر سهم. ۸۰

۲-۲۰-۳-۸-نسبت سود پرداختی.. ۸۰

۲-۲۱-پیشینه پژوهش… ۸۲

۲-۲۱-۱-پیشینه داخلی.. ۸۲

۲-۲۱-۲-تحقیقات خارجی.. ۸۴

۲-۲۲- خلاصه فصل.. ۹۵

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

۳-۱- مقدمه. ۹۷

۳-۲- جامعه آماری.. ۹۸

۳-۳- نمونه آماری.. ۹۸

۳-۴ – قلمرو تحقیق.. ۱۰۰

۳-۴-۱- قلمرو موضوعی تحقیق.. ۱۰۰

۳-۴-۲ – قلمرو زمانی تحقیق.. ۱۰۰

۳ -۴-۳- قلمرو مکانی تحقیق.. ۱۰۰

۳-۵ – نوع تحقیق.. ۱۰۰

۳-۵-۱- نوع تحقیق بر مبنای هدف… ۱۰۰

۳-۵-۲ نوع تحقیق بر مبنای روش… ۱۰۱

۳-۶- جمع‌آوری و طبقه بندی داده‌ها ۱۰۱

۳-۷ – روش تحقیق.. ۱۰۲

۳-۸- متغیرهای پژوهش و روش استخراج آن ها ۱۰۳

۳-۸-۱ – متغیر وابسته. ۱۰۳

۳-۸-۲-متغیرهای مستقل و کنترلی.. ۱۰۴

۳-۸-۲-۱-متغیرمستقل.. ۱۰۴

۳-۸-۲-۱-۱-مالکیت نهادی.. ۱۰۴

۳-۸-۲-۱-۲-تمرکز مالکیت… ۱۰۴

۳-۸-۲-۱-۳-اندازه هیئت مدیره ۱۰۵

۳-۸-۲-۱-۴-دوگانگی وظیفه مدیر عامل اجرایی.. ۱۰۶

۳-۸-۲-۲-متغیر های کنترلی.. ۱۰۷

۳-۸-۲-۲-۱-اندازه شرکت… ۱۰۷

۳-۸-۲-۲-۲-اهرم مالی.. ۱۰۷

۳-۸-۲-۲-۳-سودآوری.. ۱۰۷

۳-۸-۲-۲-۴-نرخ رشد داراییها ۱۰۸

۳-۸-۲-۲-۵- میزان سرمایه بر بودن. ۱۰۸

۳-۸-۲-۲-۶-عمر شرکت… ۱۰۸

۳-۹-مدل رگرسیونی پژوهش… ۱۱۰

فرضیه اصلی تحقیق حاضر بدین صورت است: ۱۱۰

۳-۹-۱-فرضیه اصلی. ۱۱۰

۳-۹-۱-۱-فرضیه اول. ۱۱۰

۳-۹-۱-۲-فرضیه دوم. ۱۱۰

۳-۹-۱-۲-۱-فرضیه فرعی اول. ۱۱۰

۳-۹-۱-۲-۲-فرضیه فرعی دوم. ۱۱۰

۳-۹-۱-۲-۳-فرضیه فرعی سوم. ۱۱۱

۳-۱۰ – مسائل مورد توجه در تخمین مدل. ۱۱۲

۳-۱۰-۱- نرمال بودن. ۱۱۲

۳-۱۰-۲- ناهمسانی واریانس… ۱۱۳

۳-۱۰-۳ – خود همبستگی.. ۱۱۴

۳-۱۰-۴- هم‌خطی.. ۱۱۴

۳-۱۰-۵ – مانایی متغیرها ۱۱۵

۳- ۱۱- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها ۱۱۶

۳-۱۲- مزایای استفاده از داده های تابلویی.. ۱۱۷

۳-۱۳ – تخمین مدل رگرسیون با دادههای تابلویی.. ۱۱۸

۳-۱۳-۱- نحوه عملکرد جمله AR.. 119

۳-۱۳-۲- انتخاب مدل مناسب در دادههای تلفیقی: ۱۲۰

۳- ۱۴- خلاصه فصل.. ۱۲۳

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری

۴-۱-مقدمه. ۱۲۵

۴-۲- آمار توصیفی داده های تحقیق.. ۱۲۵

۴-۲-۱-جدول آمار توصیفی.. ۱۲۵

۴-۲-۲-آزمون مانایی.. ۱۲۷

۴-۳- آمار استنباطی( inferential) و روش های اندازه گیری.. ۱۲۸

۴-۳-۱- انتخاب مدل در داده های تلفیقی ایستا ۱۲۸

۴-۳-۲- آزمون چاو (Chow) 129

۴-۳-۳- آزمون هاسمن.. ۱۳۲

۴-۴-آزمون فرضیه ها بر حسب مدل های تعیین شده ۱۳۴

۴-۴-۱- آزمون فرضیه اول تحقیق.. ۱۳۵

۴-۴-۲- آزمون فرضیه دوم- فرعی اول. ۱۳۸

۴-۴-۳- آزمون فرضیه دوم– فرعی دوم. ۱۴۰

۴-۴-۳- آزمون فرضیه دوم- فرعی سوم تحقیق.. ۱۴۳

۴-۵-خلاصه فصل.. ۱۴۷

فصل پنجم: تلخیص، نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱- مقدمه. ۱۴۹

۵-۲-نتیجه گیری تحقیق.. ۱۵۰

۵-۲-۱- فرضیه اول تحقیق.. ۱۵۰

۵-۲-۲- فرضیه دوم. ۱۵۱

۵-۲-۲-۱- فرضیه دوم –فرعی اول. ۱۵۲

۵-۲-۲-۲- فرضیه دوم –فرعی دوم. ۱۵۳

۵-۲-۲-۳- فرضیه دوم –فرعی سوم. ۱۵۴

۵-۳-نتایج کلی تحقیق.. ۱۵۵

۵-۴-محدودیت ها و مشکلات تحقیق.. ۱۵۶

۵-۵-پیشنهادها در ارتباط با نتایج تحقیق.. ۱۵۷

۵-۶-پیشنهادات برای پژوهش های آتی.. ۱۵۸

پیوست الف. شرکت های نمونه تحقیق.. ۱۶۰

پیوست ب. گزارش های آماری.. ۱۶۱

چکیده انگلیسی  ۱۸۳

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “«بررسی رابطه ی بین حاکمیت شرکتی با مدیریت موجودی کالا در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»”
قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...