%34تخفیف

بررسی رابطه  فرهنگ اسلامی بابهبودکیفیت خدمات کارکنان امورمالیاتی استان یزد

تعداد 107صفحه در فایل word

کارشناسی ارشد در رشته مدیریت دولتی

عنوان

بررسی رابطه  فرهنگ اسلامی بابهبودکیفیت خدمات کارکنان امورمالیاتی استان یزد

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه فرهنگ سازمانی اسلامی با کیفیت خدمات در اداره کل مالیاتی استان یزد انجام شد. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه کارکنان این سازمان به تعداد 180 نفر تشکیل دادند. از این میان حجم نمونه با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران 122 محاسبه و از طریق روش نمونه گیری تصادفی در دسترس حجم انتخاب گردید. ابزار گرد آوری اطلاعات پرسشنامه محق ساخته در چهار بعد ارزش ها، رفتارها، اعتقادات در حوزه فرهنگ سازمانی اسلامی و مدیریت کیفیت خدمات بود که روایی صوری و محتوایی آن توسط اساتید و متخصصان موضوعی مورد تایید قرار گرفت و روایی سازه آن توسط تحلیل عاملی انجام گرفت؛ همچنین پایایی ابزار برابر 94/0 و 96/0 برآورد گردید. نتایج نشان داد ضریب همبستگی بین فرهنگ سازمانی اسلامی با کیفیت خدمات مالیاتی کارکنان امور مالیاتی استان یزد معنی دار بود.بین اعتقادی، ارزشی و رفتاری از فرهنگ سازمانی اسلامی با کیفیت خدمات مالیاتی به ترتیب با ( 519/0=r)، ( 778/0=r) و (928/0=r) رابطه معنی دار وجود داشت. نتایج همچنین نشان داد بین متغیرهای مورد مطالعه در رگرسیون بهترین پیش بینی کننده کیفیت خدمات مالیاتی در گام اول بعد رفتاری و در گام دوم بعد ارزشی بود. در بعد متغیرهای جمعیت شناختی تفاوت معناداری بین پاسخگویانمشاهده نشد.

کلید واژگان: فرهنگ، فرهنگ سازمانی، کیفیت، کیفیت خدمات

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                             صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………………1

فصل اولکلیات تحقیق

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….2

 • بیان مساله………………………………………………………………………………………………………………………………….3

 • اهمیت و ضرورت پژوهش………………………………………………………………………………………………………….6

 • اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………..7

 • سوالات پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………8

 • تعاریف مفهومی اصطلاحات …………………………………………………………………………………………………….9

 • تعاریف عملیاتی اصطلاحات ……………………………………………………………………………………………………..10

 • روش پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………….10

 فصل دوم

2-1- فرهنگ………………………………………………………………………………………………………………………………………..12

2-2- مفهوم فرهنگ در دوران کلاسیک………………………………………………………………………………………………..17

2-3- ویژگی های فرهنگ…………………………………………………………………………………………………………………18

2-4- اهميت فرهنگ……………………………………………………………………………………………………………………….20

2-5- کارکردهاي فرهنگ……………………………………………………………………………………………………………………….21

2-6- فرهنگ سازمانی………………………………………………………………………………………………………………………22

2-7- روش های ایجاد فرهنگ سازمانی مطلوب ……………………………………………………………………………………….24

2-8- ویژگی های فرهنگ سازمانی ………………………………………………………………………………………………………26

2-9- نقش فرهنگ سازمانی…………………………………………………………………………………………………………………..28

2-10- مدل‌ها و طبقه‌بندی های فرهنگ سازمانی……………………………………………………………………………………..30

2-10-1- طبقه‌بندی دیل وکندی……………………………………………………………………………………………………………..30

2-10-2- طبقه بندی پیترز و واترمن……………………………………………………………………………………………………….31

2-10-3- طبقه‌بندی کوئین…………………………………………………………………………………………………………………….32

2-10-4- طبقه‌بندی سانی فیلد………………………………………………………………………………………………………………33

2-10-5- طبقه بندی دنیسون…………………………………………………………………………………………………………………34

2-11- عناصر و مولفه های فرهنگ………………………………………………………………………………………………………….35

2-11-1- ارزش……………………………………………………………………………………………………………………………………35

2-11-2- ماهیت ارزش­ها……………………………………………………………………………………………………………………….36

2-11-3- منشأ ارزش­ها………………………………………………………………………………………………………………………..37

2-11-4- ارزش­ها در اسلام………………………………………………………………………………………………………………….39

2-11-5-جنبه همگانی تعالیم اخلاقی اسلام……………………………………………………………………………………………..40

2-12- هنجارها(الگوهای رفتاری)……………………………………………………………………………………………………………42

2-13- اعتقادات …………………………………………………………………………………………………………………………………45

بخش دوم

2-14-خدمت………………………………………………………………………………………………………………………………………..47

2-15-خدمت به مشتری……………………………………………………………………………………………………………………….48

2-16- اهميت خدمات در عصر حاضر ………………………………………………………………………………………………….51

2-17- ابعاد كيفيت خدمات ………………………………………………………………………………………………………………….52

2-18- كيفيت خدمات آنلاين و رضايت مشتري………………………………………………………………………………………..52

بخش سوم

2-19-بخش دوم  پژوهش های داخلی و خارجی…………………………………………………………………………………… 54

2-19-1- پژوهش های داخلی ……………………………………………………………………………………………………………..54

2-19- 2- پژوهش های خارجی…………………………………………………………………………………………………………….56

فصل سوم مواد و روش ها

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..58

3-1- روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………….59

 • جامعه و نمونه آماری پژوهش……………………………………………………………………………………………………59

  3-3-  نمونه و برآورد حجم نمونه……………………………………………………………………………………………………….59

 • روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………………………………………….59

 • ابزار اندازه گیری………………………………………………………………………………………………………………………60

 • تعیین روایی و پایایی ابزار اندازه گیری………………………………………………………………………………………..60

  3-6-1-روایی پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………………..60

3-6-2- یافته های مربوط به تحلیل عامل ……………………………………………………………………………………………….61

  3-6-3- پایایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………………….64

 • مراحل اجرای تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..65

 • روش های آماری به کار رفته در تحقیق………………………………………………………………………………………..65

فصل چهارم نتایج

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..67

4-1- بخش اول یافته های توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی………………………………………………………………….68

4-2-داده های توصیفی سؤالات پرسشنامه……………………………………………………………………………………………….69

4-3- یافته های استنباطی………………………………………………………………………………………………………………………75

فصل پنجم بحث و نتیجه گیری

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………81

5-1- خلاصه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………82

5-2- بحث و بررسی…………………………………………………………………………………………………………………………….83

5-3- پیشنهادات کاربردی…………………………………………………………………………………………………………………….86

5-4- پیشنهادات پژوهشی برای پژوهش های آتی………………………………………………………………………………..86

فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………….87

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………………….98

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                                                             صفحه

جدول (4-1) : توزيع فراواني گروه نمونه برحسب جنس……………………………………………………………………………68

جدول (4-2) : توزيع فراواني گروه نمونه برحسب وضعیت تأهل………………………………………………………………..69

جدول (4-3) : توزيع فراواني گروه نمونه برحسب سن………………………………………………………………………………70

جدول (4-4) : توزيع فراواني گروه نمونه برحسب تحصیلات……………………………………………………………………..71

جدول(4-5): توزيع فراواني گروه نمونه بر حسب سابقه شغلی……………………………………………………………………72

جدول(4-6): میانگین و انحراف معیار نمرات فرهنگ سازمانی اسلامی و کیفیت خدمات مالیاتی…………………73

جدول(4-7): میانگین و انحراف معیار مؤلفه های فرهنگ سازمانی اسلامی…………………………………………………….74

جدول (4-7): ضریب همبستگی بین فرهنگ سازمانی اسلامی با کیفیت خدمات مالیاتی کارکنان امور مالیاتی استان یزد………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..75

جدول (4-8): ضریب همبستگی بین اعتقادی ازفرهنگ سازمانی اسلامی با کیفیت خدمات مالیاتی…………………76

جدول (4-9): ضریب همبستگی بین ارزشی ازفرهنگ سازمانی اسلامی با کیفیت خدمات مالیاتی………………….76

جدول (4-10): ضریب همبستگی بین رفتاری ازفرهنگ سازمانی اسلامی با کیفیت خدمات مالیاتی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….77

جدول (4-11): جدول ضریب همبستگی چندگانه ابعاد فرهنگ سازمانی اسلامی با کیفیت خدمات مالیاتی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….78

جدول (4-12): جدول ضریب بتا در پیش بینی ابعاد فرهنگ سازمانی اسلامی با کیفیت خدمات مالیاتی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………78

جدول (4-13):جدول متغیرهای بیرون معادله در رگرسیون برای پیش بینی کیفیت خدمات مالیاتی با ابعاد فرهنگ سازمانی اسلامی……………………………………………………………………………………………………………………………………..79

جدول 4-14: تحلیل واریانس چندراهه نمرات فرهنگ سازمانی اسلامی و کیفیت خدمات مالیاتی با توجه به متغیرهای دموگرافیک (جنس، وضعیت تاهل، سن، مدرک تحصیلی، سابقه شغلی)……………………………………………79

فهرست نمودار ها

عنوان                                                                                                                صفحه

 شكل (4-1) : توزيع فراواني گروه نمونه بر حسب جنس…………………………………………………………………………..68

شكل (4-2) : توزيع فراواني گروه نمونه بر حسب وضعیت تأهل…………………………………………………………………69

شكل (4-3) : توزيع فراواني گروه نمونه بر حسب سن……………………………………………………………………………….70

شكل (4-4) : توزيع فراواني گروه نمونه بر حسب تحصیلات……………………………………………………………………..71

شكل(4-5): توزيع فراواني گروه نمونه بر حسب سابقه شغلی………………………………………………………………………72

شكل(4-6): مقایسه میانگین نمرات فرهنگ سازمانی اسلامی و کیفیت خدمات مالیاتی…………………………………….73

شكل(4-7): مقایسه میانگین مؤلفه های فرهنگ سازمانی اسلامی………………………………………………………………….74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 دیدگاه برای بررسی رابطه  فرهنگ اسلامی بابهبودکیفیت خدمات کارکنان امورمالیاتی استان یزد

 1. nrFUITjWM

  Doctors mainly use azathioprine as what is referred to as a maintenance medication in people with small or medium vessel vasculitis after the vasculitis has been controlled buy priligy cheap

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...
enemad-logo