بررسی رابطه طلاق عاطفی والدین با اختلال های رفتاری-هیجانی دختران ۷ تا ۱۲ سال دامغان

تعداد 85 صفحه فایل word

چکیده:

 هدف از این پژوهش بررسی رابطه طلاق عاطفی والدین با اختلال های رفتاری- هیجانی کلیه  دانش آموزان دختر دبستانی7 تا 12 سال شهر دامغان بود. تحقیق حاضر توصیفی- تحلیلی از بعد هدف کاربردی و از نظر نوع روش در زمره تحقیقات پیمایشی می باشد و به شیوه نمونه گیری تصادفی 384 نفر  به عنوان نمونه  انتخاب شدند و به پرسشنامه های طلاق عاطفی و سیاهه رفتاری کودک ((CBCLاخنباخ پاسخ دادند . داده های حاصل به روش تحلیل همبستگی  و رگرسیون و آزمون اسمیرنوف با نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که رفتار پرخاشگرانه و نمره کل اختلال های رفتاری- هیجانی بهترین پیش بینی کننده طلاق عاطفی می باشند. همچنین نتایج تحلیل همبستگی نشان داد که  بین متغیرهای کناره گیری با طلاق عاطفی رابطه معنادار نیست اما بین سایر مولفه های اختلال های رفتاری- هیجانی با طلاق عاطفی رابطه معنادار بود. با توجه به نتایج  باید گفت یکی از مهمترین مهارت هایی که زوجین باید بکار گیرند توانایی افراد در حل تعارض، برخورداری از صفت خودکنترلی است، افراد باید هدف های واقع گرایانه را اولویت بندی کنند و در زمان تصمیم گیری میان عواطف و عقل تعادل برقرار کنند. همچنین كودكان بايد ياد بگيرند كه چگونه با مسائل روبرو شوند و چطور آنها را با روش صحيح و منطقي از سر راه خود بردارند. از اين رو آشنا كردن كودك با مسائل روزمره اي كه متناسب با سنش نيز باشد باعث مي شود تا تجربيات و انديشه هاي تازه اي بدست آورد. اين تجربيات در حل مسائل بعدي زندگي براي كودك مفيد و كارساز خواهد بود.

واژگان کلیدی: طلاق عاطفی والدین، اختلال های رفتاری- هیجانی، کودکان طلاق عاطفی

 

فهرست مطالب

عنوان………………………………………………………………………………………………….. صفحه

چکیده فارسی………………………………………………………………………………………….. ۱

فصل اول:معرفی

۱-۱: مقدمه……………………………………………………………………………………………. ۳

۱-۲:بیان مساله……………………………………………………………………………………….. ۷

۱-۳:اهمیت و ضرورت پژوهش……………………………………………………………………… ۱۰

۱-۴:اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………… ۱۱

۱-۵:سوالات  پژوهش………………………………………………………………………………… ۱۱

۱-۶:فرضیه های  پژوهش……………………………………………………………………………. ۱۲

۱-۷: تعریف متغیرها پیش فرضها و اصطلاحات تحقیق……………………………………………. ۱۲

فصل دوم:ادبیات و پیشینه پژوهش

۲-۱: مقدمه……………………………………………………………………………………………. ۱۵

۲-۲: خانواده………………………………………………………………………………………….. ۱۵

۲-۳: تعریف و مفهوم طلاق………….. …………………………………………………………….. ۱۶

۲-۴: انواع طلاق……………………… …………………………………………………………….. ۱۷

۲-۵: مراحل طلاق……………………. …………………………………………………………….. ۲۶

۲-۶: مدیریت طلاق…………………… …………………………………………………………….. ۲۷

۲-۷: اختلالات رفتاری و عاطفی…………………………………………………………………….. ۳۱

۲-۸: علل اختلالات رفتاری………………………………………………………………………….. ۳۳

۲-۹: اثرات اختلالات رفتاری………………………………………………………………………… ۳۴

۲-۱۰:دسته بندی اختلالات رفتاری…………………………………………………………………… ۳۵

۲-۱۱- اصول کلی رفتار درمانی اختلالات رفتاری………………………………………………….. ۳۸

۲-۱۲- رابطه میزان شیوع کلی اختلالات رفتاری با عوامل جمعیت شناختی……………………….. ۳۹

۲-۱۳-تحقیقات انجام شده داخلی و خارجی……………………………………………………………. ۴۰

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱:مقدمه…………………………………………………………………………………………….. ۴۶

۳-۲:روش تحقیق……………………………………………………………………………………… ۴۶

۳-۳: جامعه آماری……………………………………………………………………………………. ۴۶

۳-۴: روش نمونه گیری………………………………………………………………………………. ۴۶

۳-۵: ابزار های پژوهش……………………………………………………………………………… ۴۶

۳-۶:روش اجرای پژوهش……………………………………………………………………………. ۴۹

۳-۷:تحلیل آماری……………………………………………………………………………………… ۵۰

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل  داده ها

۴-۱:مقدمه…………………………………………………………………………………………….. ۵۲

۴-۲: یافته های توصیفی………………………………………………………………………………. ۵۲

۴-۳-یافته های استنباطی……………………………………………………………………………… ۵۷

فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری

۵-۱:مقدمه…………………………………………………………………………………………….. ۶۵

۵-۲:بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………… ۶۵

۵-۳:محدودیتها………………………………………………………………………………………… ۷۴

۵-۴:پیشنهادات کاربردی……………………………………………………………………………… ۷۴

۵-۵:یشنهادات پژوهشی………………………………………………………………………………. ۷۵

منابع ………………………………………………………………………………………………….. ۷۷

پیوستها………………………………………………………………………………………………… ۸۴

پرسشنامه اختلالات رفتاری…………………………………………………………………………… ۸۵

پرسشنامه طلاق عاطفی……………………………………………………………………………….. ۹۱

خروجی داده ها………………………………………………………………………………………… ۹۴

چکیده لاتین……………………………………………………………………………………………. ۱۰۰

فهرست جداول

جدول ۴-۱: جدول توزیع فراوانی تحصیلات…………………………………………………………. ………………………………………… ۵۲

جدول۴-۲: جدول توزیع فراوانی سن…. …………………………………………………………….. ۵۳

جدول۴-۳: جدول توزیع فراوانی شغل.. …………………………………………………………….. ۵۴

جدول۴-۴: جدول توزیع فراوانی مدت زمان ازدواج…………………………………………………. ۵۵

جدول۴-۵: آزمون نرمال بودن برای دو متغیر و سه خرده متغیر…………………………………… ۵۷

جدول۴-۶: خلاصه ی تحلیل رگرسیون گام به گام متغیرهای طلاق عاطفی زوجین واختلال های رفتاری – هیجانی……….. ………………………………………… ۵۸

جدول۴-۷: آزمون تحلیل واریانس برای معناداری رگرسیون(ANOVA)…………………………. 58

جدول۴-۸: آزمون بتا و تحلیل رگرسیون به روش گام به گام………………………………………… ۵۹

جدول۴-۹: ضریب همبستگی  متغیرهای طلاق عاطفی والدین و کناره گیری/ انزواطلبی کودکان….. ۶۰

جدول۴-۱۰: ضریب همبستگی برای متغیرهای طلاق عاطفی والدین و شکایات جسمانی کودکان…. ۶۰

جدول۴-۱۱: ضریب همبستگی برای متغیرهای طلاق عاطفی والدین و اضطراب / افسردگی در کودکان………………………………………… ۶۱

جدول۴-۱۲: ضریب همبستگی برای متغیر طلاق عاطفی و مسائل اجتماعی کودکان………………. ۶۱

جدول۴-۱۳- ضریب همبستگی برای متغیر طلاق عاطفی و مسائل فکری…………………………. ۶۲

جدول۴-۱۴- ضریب همبستگی برای متغیر طلاق عاطفی والدین و مسائل مربوط به توجه………… ۶۲

جدول۴-۱۵- ضریب همبستگی برای متغیرطلاق عاطفی والدین و رفتار بزهکارانه……………….. ۶۳

جدول۴-۱۶- ضریب همبستگی برای متغیرطلاق عاطفی والدین و رفتار پرخاشگرانه……………… ۶۳

فهرست نمودارها

نمودار ۴-۱: توزیع گرید تحصیلات والدین…………………………………………………………………………………………… …………۵۳

نمودار ۴-۲: توزیع سن والدین………………………………………………………………………………………………………………………….۵۴

نمودار ۴-۳: توزیع شغل والدین………………………………………………………………………………………………………………………..۵۵

نمودار ۴-۴: توزیع مدت ازدواج والدین…………………………………………………………………………………………………………….۵۶

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بررسی رابطه طلاق عاطفی والدین با اختلال های رفتاری-هیجانی دختران ۷ تا ۱۲ سال دامغان”
قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...