بررسی رابطه سبک های دلبستگی و ویژگی های شخصیتی با میزان هیجان خواهی در امدادگران هلال احمر شهرستان کنگاور

تعداد 116 صفحه فایل word

چکیده

بین انسان ها از نظر میزان هیجان خواهی تفاوت های زیادی وجود دارد و یکی از این تفاوت ها به ویژگی های شخصیتی افراد بر می گردد. همچنین تحقیقات نشان داده است که هیجان خواهی با انتخاب مشاغل پرخطر و ماجراجویانه رابطه دارد لذا هدف از اجرای این پژوهش، بررسی رابطه سبک های دلبستگی و ویژگی های شخصیتی با هیجان خواهی در امدادگران هلال احمر سهرستان کنگاور بوده است. از این رو 250نفر از امدادگران هلال احمر که با استفاده از نمونه گیری هدفمند انتخاب شده بودند نمونه ما را تشکیل دادند. ابزار این پژوهش شامل پرسشنامه‌های هیجان خواهی نسخه پنجم زاکرمن ، پنج عاملي شخصيت مک کری و کاستا و سبک های دلبستگي هازن و شیور  بود. نتایج نشان داد که ویژگی های شخصیتی و سبک های دلبستگی با هیجان خواهی دارای رابطه معناداری هستند. بنابراین می توان نتیجه گرفت که  با استفاده از ویژگی های شخصیتی و سبک های دلبستگی می توان برای سنجش میزان هیجان خواهی افراد استفاده کرد.

واژگان کلیدی: هیجان خواهی، ویژگی های شخصیتی، سبک های دلبستگی

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                    صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش

چکیده

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱

بیان مساله………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳

ضرورت و اهمیت پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………….. ۷

اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹

فرضیه‌های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………… ۹

تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی……………………………………………………………………………………………………… ۱۰

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

 

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲

گفتار اول:                                                                                                                             

هیجان خواهی………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲

مدل هیجان خواهی زاکرمن………………………………………………………………………………………………………………… ۱۴

مولفه های هیجان خواهی……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۷

جست و جوی تجربیات تازه………………………………………………………………………………………………………………… ۱۸

مبنای زیستی هیجان خواهی……………………………………………………………………………………………………………… ۱۸

ویژگی های افراد هیجان خواه…………………………………………………………………………………………………………….. ۱۹

هیجان خواهی و رفتارهای پرخطر……………………………………………………………………………………………………… ۲۰

گفتار دوم:

سبک های دلبستگی……………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۱

مراحل شکل گیری دلبستگی……………………………………………………………………………………………………………… ۲۲

دلبستگی و الگوی فعال درونی……………………………………………………………………………………………………………. ۲۴

نظریه های دلبستگی……………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۷

نظریه روانکاوی……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۷

نظریه کردارشناسی………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۸

نظریه شناختی……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۸

نظریه دلبستگی جان بالبی………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۹

انواع دلبستگی………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۰

رابطه دلبستگی با بروز رفتارهای پرخطر……………………………………………………………………………………………. ۳۴

گفتار سوم:

ویژگی های شخصیت…………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۵

مبانی نظری شخصیت………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۵

رویکرد روانکاوی…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۶

رویکرد پویایی روانی-اجتماعی رفتار انسان………………………………………………………………………………………… ۳۷

نظریه پدیدار شناختی………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۹

دیدگاه رفتار گرایی……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۹

رویکرد تحلیل عوامل…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۰

ریشه های تاریخی نظریه پنج عامل بزرگ…………………………………………………………………………………………. ۴۱

مدل پنج عاملی در فرهنگ های مختلف……………………………………………………………………………………………. ۴۵

پیشینه مفهوم دلزدگی زناشویی………………………………………………………………………………………………………….. ۴۶

پنج بزرگ ایرانی(گردون)……………………………………………………………………………………………………………………… ۴۷

ابعاد شخصیت بر اساس مدل پنج عامل بزرگ شخصیت………………………………………………………………….. ۴۸

ثبات و تغییر در شخصیت……………………………………………………………………………………………………………………. ۵۲

پیش بینی پیامدهای مهم زندگی از طریق پنج عامل بزرگ شخصیت……………………………………………. ۵۴

علایق شغلی و تحصیلی……………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۴

آشنایی با تاریخچه هلال احمر…………………………………………………………………………………………………………….. ۵۶

تاسیس در ایران……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۷

امدادگری……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۷

پیشینه پژوهش در داخل کشور………………………………………………………………………………………………………….. ۵۸

پیشینه تحقیق در خارج از کشور………………………………………………………………………………………………………… ۶۰

فصل سوم: روش پژوهش

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۳

طرح پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۳

جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۳

نمونه و روش نمونه‌گیری……………………………………………………………………………………………………………………… ۶۳

ابزارهای پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۳

پرسشنامه هیجان خواهی زاکرمن نسخه پنجم………………………………………………………………………………….. ۶۴

شیوه نمره‌گذاری پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………………. ۶۴

روایی و پایایی پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………………… ۶۵

پرسشنامه سبک های دلبستگی………………………………………………………………………………………………………….. ۶۸

شیوه نمره گذاری پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………….. ۶۸

روایی و پایایی پرسشنامه سبک های دلبستگی…………………………………………………………………………………. ۶۹

شیوه اجرا………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۰

شیوه تجزیه‌وتحلیل داده‌ها…………………………………………………………………………………………………………………… ۷۰

فصل چهارم: تجزیه‌وتحلیل داده‌ها

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۲

یافته های توصیفی……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۲

یافته های استنباطی…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۷

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۱

بحث و نتیجه‌گیری……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۱

محدودیت های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۸

پیشنهادات پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۸

                                                              فهرست منابع

 

منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۰

منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۶

 

پیوست ها

فهرست جداول

جدول۴-۱: فراوانی و درصد فراوانی نمونه ها بر اساس سن………………………………………………………………………………. ۷۲

جدول۴-۲: فراوانی و درصد فراوانی نمونه ها بر اساس تحصیلات……………………………………………………………………….. ۷۳

جدول۴-۳: فراوانی و درصد فراوانی نمونه ها بر اساس سنوات خدمت در هلال احمر……………………………………………… ۷۴

جدول۴-۴: میانگین و انحراف استاندارد نمونه ها در متغیرهای پژوهش……………………………………………………………… ۷۶

جدول۴-۵: نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن توزیع نمرات…………………………………………. ۷۶

جدول۴-۶: همبستگی بین متغیر های پژوهش……………………………………………………………………………………………… ۷۷

جدول۴-۷: نتایج تحلیل رگرسیون همزمان………………………………………………………………………………………………….. ۷۸

فهرست نمودارها

شکل ۴-۱: نمودار توزیع نمونه ها از نظر سن……………………………………………………………………………………………….. ۷۳

شکل ۴-۲: نمودار توزیع نمونه ها از نظر تحصیلات……………………………………………………………………………………….. ۷۴

شکل ۴-۳: نمودار توزیع نمونه ها از نظر سنوات خدمت………………………………………………………………………………… ۷۵

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بررسی رابطه سبک های دلبستگی و ویژگی های شخصیتی با میزان هیجان خواهی در امدادگران هلال احمر شهرستان کنگاور”
قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...