%38تخفیف

بررسی رابطه  ساختار سازمانی وسلامت نظام اداری اداره های دولتی شهرستان اردستان استان اصفهان

تعداد 132صفحه در فایل word

 

کارشناسی ارشد(M.A)

گرایش:

سیستم های اطلاعات مدیریت

عنوان :

بررسی رابطه  ساختار سازمانی وسلامت نظام اداری اداره های دولتی شهرستان اردستان استان اصفهان

 

چکیده

اغلب صاحبنظران عقيده دارند که موفقیت يا شکست حکومت ها به چگونگي اجراي امور عمومي بستگي دارد. سلامت نظام اداری یکی از مباحث بسیار مهم در علم اداره امور عمومی می باشد. لذا همه حکومت ها سعی دارند تا نظام اداری ای کاملا شفاف و بدون وجود فساد دارا باشند. سلامت نظام اداری تحت تاثیر عوامل گوناگونی قرار دارد. هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه میان ساختار سازمانی و سلامت نظام اداری می باشد. جامعه آماری تحقیق کلیه کارکنان اداره های دولتی شهرستان اردستان می باشد. نمونه آماری شامل 279 نفر از کارکنان مورد نظر می باشد که بصورت تصادفی ساده انتخاب شدند. داده های مورد نیاز به وسیله پرسشنامه جمع آوری شد. برای آزمون فرضیه ها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که بین پیچدگی و تمرکز با سلامت نظام اداری رابطه منفی و بین رسمیت و سلامت نظام اداری رابطه مثبت وجود دارد.

کلیدواژه ها: سلامت نظام اداری، فساد اداری، ساختار سازمانی، پیچیدگی، رسمیت، تمرکز

فهرست موضوعی

 

چکیده 1

1-    کليات پژوهش… 2

مقدمه 3

1-1-  بیان مساله. 4

1-2-  اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق.. 5

1-3-  اهداف تحقیق.. 6

1-4-  سؤالات تحقیق.. 7

1-5-  فرضيه های تحقیق.. 7

1-6-  قلمرو تحقیق.. 7

1-6-1-   قلمرو مکانی.. 7

1-6-2-   قلمرو موضوعی.. 7

1-6-3-   قلمرو زمانی.. 7

1-7-  تعریف عملیاتی متغیرها 7

2-    مبانی نظری تحقیق.. 9

مقدمه 10

2-1-  تعاریف سازمان،سیستم اداره و دستگاه دولتی.. 10

2-1-1-   سازمان. 10

2-1-2-   سيستم. 11

2-1-3-   اداره 12

2-2-  فساد اداری.. 12

2-2-1-   تعريف فساد. 15

2-2-2-   سطوح فساد. 17

2-2-3-   انواع فساد. 18

2-2-4-   فساد سياسي.. 19

2-2-5-   فساد مالي (اقتصادي) 20

2-2-6-   فساد اداري.. 20

2-2-6-1- مفهوم و تعريف فساد اداري.. 20

2-2-6-2- انواع فساد اداري‏.. 22

2-2-6-3- تاريخچه فساد اداري.. 26

2-2-7-   تحليل فساد در کشورهای جهان سوم. 27

2-2-8-   آثار و علل فساد در جهان سوم. 28

2-2-9-   تفاوت‌هاي فساد در دو جهان توسعه‌يافته و توسعه‌نيافته. 29

2-2-10- تاريخچه فساد در ايران. 30

2-2-11- مبارزه با فساد در ايران. 30

2-2-12- وضعيت فساد پس از پيروزي انقلاب اسلامي.. 32

2-2-13- رابطه فساد با امور اجتماعی و نهادهای موجود در اجتماعی.. 34

2-2-13-1-   رابطه فساد و خدمات عمومي دولتي.. 34

2-2-13-2-   اقتصاد دولتي و فساد. 35

2-2-13-3-   بزرگي دولت و فساد. 36

2-2-14- خصوصي‌سازي و رابطه آن با فساد. 36

2-2-15- فساد و فقر. 37

2-2-16- فساد و قوانين و مقررات… 38

2-2-17- فساد و دستگاه قضايي.. 38

2-2-18- توسعه سياسي، دمكراسي و فساد. 39

2-2-19- فرهنگ و فساد. 39

2-2-20- فساد و جنسيت… 40

2-2-21- فساد و برنامه‌هاي توسعه. 40

2-2-22- سياست‌هاي اقتصادي و فساد. 41

2-2-23- فساد و سرمايه‌گذاري.. 41

2-2-24- تسخير دولت و فساد ناشي از آن در اقتصادهاي در حال گذار. 42

2-2-25- تبيين علل موجبه فساد. 43

2-2-26- رهيافت‌هاي تبيين فساد. 47

2-2-27- عوامل محيطي موجبه فساد. 49

2-2-28- قصد و فرصت، لازمه وقوع فساد. 50

2-2-29- متغيرهاي تسهيل و تشويق‌كننده يا بازدارنده از فساد. 50

2-2-30- شيوه ارزيابي و گزينش استراتژي مبارزه با فساد. 53

2-2-31- سياست‌هاي كليدي در مبارزه با فساد. 55

2-2-31-1-   رقابت در ارائه خدمات دولتي.. 56

2-2-31-2-   تشكيل‌ نهادهاي مستقل مبارزه با فساد. 56

2-2-31-3-   نظارت‌هاي قانوني.. 57

2-2-31-4-   ايجاد خطوط ارتباطي و حمايت از مخبران. 57

2-2-31-5-   قضات سالم. 57

2-2-31-6-   پاسخگويي و نظارت مدني.. 57

2-2-31-7-   تغيير در طرز تفكرات و بسيج خواست‌هاي سياسي.. 57

2-2-31-8-   سنجش و نظرخواهي.. 57

2-2-31-9-   افكار عمومي.. 58

2-2-31-10-  آزادي مطبوعات… 58

2-2-31-11-  سازمان‌هاي حمايتي مدني.. 58

2-2-31-12-  برگزاري سمينارهای  محلي و بومي.. 58

2-2-31-13-  سياست‌هاي اقتصادي.. 58

2-2-31-14-  مقابله پليسي.. 58

2-3-  ساختار سازمانی.. 59

2-3-1-   ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎر. 62

2-3-2-   ‫اﺑﻌﺎد ﺳﺎﺧﺘﺎرﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ.. 62

2-3-2-1- ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ.. 62

2-3-2-2- رﺳﻤﯿﺖ… 63

2-3-2-3- ‫راﺑﻄﻪ رﺳﻤﯿﺖ و پیچیدگی.. 65

2-3-2-4- ‫ﺗﻤﺮﮐﺰ. 65

2-3-2-5- ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی وﺗﻤﺮﮐﺰ. 65

2-3-3-   ﻋﻮاﻣﻞ اﺛﺮ ﭘﺬﯾﺮ از ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ.. 66

2-3-3-1- ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ.. 66

2-3-3-2- تصمیم گیری.. 67

2-3-4-   ‫ اﻧﻮاع ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ.. 68

2-3-4-1- ﺳﺎﺧﺘﺎرﺳﺎده 68

2-3-4-2- ﺑﻮروﮐﺮاﺳﯽ ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ.. 70

2-3-4-3- ﺑﻮروﮐﺮاﺳﯽ ﺣﺮﻓﻪای.. 71

2-3-4-4- ﺳﺎﺧﺘﺎرﺑﺨﺸﯽ.. 72

2-3-4-5- ادﻫﻮﮐﺮاﺳﯽ.. 74

2-3-5-   ﺗﺤﻮل درﺳﺎﺧﺘﺎر. 75

2-3-6-   ‫ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎری.. 76

2-4-  پیشینه تحقیق.. 77

2-4-1-   پيشينه تحقيق داخلی.. 77

2-4-2-   تحقیقات خارجی.. 87

2-5-  ‫مدل مفهومی تحقیق.. 92

3-    فصل سوم: روش تحقيق.. 93

مقدمه 94

3-1-  روش تحقیق.. 94

3-2-  جامعه آماري،حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 94

3-3-  روش و ابزار جمع آوری داده ها 95

3-3-1-   پرسشنامه ساختار سازمانی.. 95

3-3-2-   پرسشنامه سنجش سلامت اداری.. 95

3-3-3-   مولفه‌هاي فساد اداري.. 96

3-4-  روایی و پایایی ابزار سنجش… 97

3-4-1-   روایی ابزار سنجش… 97

3-4-2-   پایایی ابزار سنجش… 97

3-5-  آزمون‌هاي آماري مورد استفاده 98

4-    فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها 100

مقدمه 101

4-1-  آمار توصیفی.. 101

4-2-  آزمون فرضیه های تحقیق.. 102

4-2-1-   فرضيه اول. 102

4-2-2-   فرضيه دوم. 103

4-2-3-   فرضيه سوم. 104

4-3-  آزمون تحليل واريانس فريدمن.. 105

5-    فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات… 107

مقدمه 108

5-1-  بحث در خصوص نتایج به دست آمده 108

5-2-  پیشنهادهایی به محققین آینده 116

5-3-  محدودیت های تحقیق.. 116

6-    منابع و مواخذ. 118

منابع فارسی.. 119

منابع انگليسی.. 121

فهرست جداول

جدول 2-1: اهميت عوامل موثر بر فساد اداری.. 90

جدول 3-1: ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه ساختار سازمانی.. 98

جدول 3-2: ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه فساد اداری.. 98

جدول4-1: سطح تحصیلات… 101

جدول 4-2: سابقه کار. 102

جدول 4-3: جنسیت… 102

جدول 4-4: وضعیت تاهل.. 102

جدول 4-5: نتايج آزمون همبستگي پیرسون ميان پیچیدگی و سلامت نظام اداری.. 103

جدول 4-6: نتايج آزمون همبستگي پیرسون ميان رسمیت و سلامت نظام اداری.. 104

جدول 4-7: نتايج آزمون همبستگي پیرسون ميان تمرکز و سلامت نظام اداری.. 105

جدول 4-8: ميانگين رتبه ها در آزمون فريدمن به منظور بررسي مولفه های ساختار سازمانی.. 106

جدول 4-9:آزمون معني داري فريدمن.. 106

جدول 4-10: خلاصه نتایج ازمون فرضیه های تحقیق.. 106

فهرست نمودارها

نمودار 2-1: ساختار تخت… 61

نمودار 2-5: ساختار بورکراسی حرفه ای.. 71

نمودار 2-9: رابطه فساد اداری با حقوق و دستمزد. 89

نمودار 2-10: مدل مفهومی تحقیق.. 92

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بررسی رابطه  ساختار سازمانی وسلامت نظام اداری اداره های دولتی شهرستان اردستان استان اصفهان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...