بررسی رابطه بین هوش هیجانی و ویژگی های شخصیتی با اضطراب اجتماعی در زوجین متقاضی طلاق

تعداد 118 صفحه فایل word

چکیده:

در ابتدا ایده اصلی این تحقیق در فصل اول با پیدایش سوالی تحت عنوان متغییرهای دخیل در زوجین در حال طلاق شکل گرفت . پژوهش حاضر با روش توصیفی همبستگی انجام گرفت . جامعه آماري کلیه مراجعه کنندگان طلاق در سال 1393 به واحد معاینات پزشکی قانونی استان تهران  به تعداد 9631 نفر بودند. و تعداد 370 نفر بعنوان نمونه جهت این تحقیق انتخاب شده اند.روش گردآوری اطلاعات ، میدانی و کتابخانه ای بود. برای این تحقیق سه فرضیه با توجه به متغییرات موجود در نظر گرفته شد.

سه متغییر اصلی این تحقیق:اضطراب اجتماعی ، ویژگی های شخصیتی در زوجین و هوش هیجانی بودند.

 فصل دوم تحقیق نیز به چندید نظریه و مدل تحقیق مرتبط با هوش هیجانی و اضطراب اجتماعی پرداخته شد و نهایتاً حدود 12 پیشنه اعم از داخلی و خارجی نیز مورد بحث قرار گرفت.

فصل سوم نیز به تحلیل و توضیح در خصوص روش نمونه گیری روش تحقیق و متغیر های مورد آنالیز در تحقیق و همچنین پایایی و روایی پرسشنامه ها نیز پرداخت.

فصل چهارم نیز یافته های توصیفی و استنباطی آماری را بصورت جداول و نمودارهای آماری درج نموده است و در پایان هر کدام از آن جداول توضیحات مبسوط داده شده

فصل پنجم به نتایج آماری و مهمتر از همه در خصوص رابطه مندی فرضیات ما بحث نموده است و در آخر در خصوص محدودیتهای تحقیق راه کار های پیشنهادی بحث کرده ایم.

کلید واژه ها: زوجین طلاق، هوش هیجانی، اضطراب اجتماعی، ویژگیهای شخصیتی

 

فهرست مطالب

چکیده: ۵

فصل اول.. ۲

کلیات تحقیق… ۲

مقدمه: ۳

۱-۱بیان مساله تحقیق : ۳

۱-۲اهمیت موضوع پژوهش: ۷

۱-۳اهداف پژوهش: ۸

هدف کلی: ۸

اهداف جزئی: ۸

الف. اهداف علمی: ۸

فرضیات تحقیق: ۸

۱-۵روش تحقیق: ۹

۱-۶روش گردآوری اطلاعات: ۹

۱-۷ابزار گردآوری اطلاعات: ۹

۱-۸جامعه آماری: ۱۱

۱-۹ روش تجزیه و تحلیل آمار: ۱۱

فصل دوم. ۱۲

ادبیات و پیشینه پژوهش… ۱۲

مقدمه. ۱۳

۲-۱دیدگاه‌های هوش هیجانی.. ۱۳

۲-۲ مقایسه هوش هیجانی و هوش شناختی.. ۱۶

۲-۳سنجش هوش هیجانی.. ۱۷

۲-۴هوش هیجانی و سلامت.. ۱۸

۲-۵تعاریف واژگان. ۲۱

۲-۵-۱تعریف اضطراب  اجتماعی.. ۲۱

۲-۵-۲اضطراب طبیعی : ۲۲

۲-۶مؤلفه های اضطراب.. ۲۳

۲-۷مدل‌های هوش هیجانی.. ۲۴

۲-۸مدل هوش هیجانی “گلمن”: ۲۵

۲-۹مدل هوش هیجانی “بار-‌ آن”: ۲۶

۲-۱۰ تعریف عملیاتی طلاق. ۲۸

۲-۱۱نظریات مرتبط با موضوع: ۲۹

۲-۱۱-۱ نظریه های روان شناختی : ۲۹

۲-۱۱-۲ نظریه های روانکاوی : ۲۹

۲-۱۱-۳ نظریه های رفتاری: ۳۰

۲-۱۱-۴ نظریه های وجودی : ۳۱

۲-۱۱-۵ نظریه های شناختی : ۳۱

۲-۱۱-۶  نظریه یادگیری اجتماعی – شناختی ( gls ) ۳۲

۲-۱۱-۷ نظریه های زیست شناختی : ۳۳

۲-۱۲ پیشینه تحقیق. ۳۴

الف- داخلی.. ۳۴

ب- خارجی.. ۳۷

فصل سوم. ۴۰

روش شناسی پژوهش… ۴۰

مقدمه. ۴۱

۳-۱متغییر های تحقیق: ۴۲

متغیر مستقل در این تحقیق : ۴۳

متغییر وابسته در این تحقیق: ۴۳

۳-۲ روش تحقیق: ۴۳

۳-۳ حجم نمونه: ۴۳

۳-۴ جامعه آماری: ۴۳

۳-۵ روش گردآوری اطلاعات: ۴۴

۳-۶ ابزار گردآوری اطلاعات: ۴۴

۳-۷روش تجزیه و تحلیل اطلاعات: ۴۴

فصل چهارم. ۴۵

تجزیه و تحلیل اطلاعات۴۵

۴-۱. مقدمه. ۴۶

۴-۲. یافته ها ۴۶

۴-۲-۱-۱توزیع فراوانی برحسب مدرک تحصیلی.. ۴۷

۴-۲-۱-۲توزیع فراوانی برحسب جنسیت.. ۴۸

۴-۲-۱-۳توزیع فراوانی برحسب سن. ۴۹

۴-۲-۲. توصیف متغیر هوش هیجانی.. ۵۰

۴-۲-۳. توصیف متغیر اضطراب اجتماعی.. ۵۱

۴-۲-۴  توصیف متغیر ویژگی های شخصیتی: ۵۲

فرضیات: ۵۳

نرمال بودن داده ها ۵۳

پردازش مدل رگرسیون. ۵۶

فرضیه دوم: ۵۸

پردازش مدل رگرسیون. ۵۹

فرضیه سوم: ۶۳

پردازش مدل رگرسیون. ۶۴

فصل پنجم. ۶۷

بحث و نتیجه گیری.. ۶۷

چکیده ای از ۴ فصل گذشته: ۶۸

۵-۱.مقدمه. ۶۹

۵-۲ بحث.. ۷۱

. نتیجه گیری حاصل از رابطه مندی فرضیات.. ۷۱

آزمون فرضیه اول: ۷۱

آزمون فرضیه دوم: ۷۲

آزمون فرضیه سوم: ۷۲

۵ -۳ . مقایسه با پژوهش های دیگر، همسوئی و ناهمسوئی فرضیات.. ۷۳

۵-۴ محدودیت های پژوهش… ۷۶

۵-۵. پیشنهادات.. ۷۶

منابع. ۷۸

منابع فارسی.. ۷۹

منابع انگلیسی.. ۸۲

پیوست.. ۸۵

 

فهرست جداول

جدول ۴-۱. توزیع فراوانی بر حسب مدرکتحصیلی.. ۴۷

جدول ۴-۲. توزیع فراوانی بر حسب جنسیت… ۴۸

جدول ۴-۳. توزیع فراوانی بر حسب سن.. ۴۹

جدول۴-۱۱: توصیف متغیرهوش هیجانی.. ۵۰

جدول۴-۱۱: توصیف متغیراضطراب اجتماعی.. ۵۱

جدول ۴-۴: توزیع آزمودنی ها در متغیر های ویژگی های شخصیت… ۵۲

جدول ۴-۷: نتیجه ضریب همبستگی پیرسون.. ۵۵

جدول۴-۸ : همبستگی بین متغیرها (شاخص های کفایت رگرسیونی). ۵۶

جدول ۴-۹. جدول ANOVA.. 57

جدول ۴-۱۰: ضرایب تاثیر رگرسیون.. ۵۷

جدول ۴-۷: نتیجه ضریب همبستگی پیرسون.. ۵۹

جدول۴-۸ : همبستگی بین متغیرها (شاخص های کفایت رگرسیونی). ۶۰

جدول ۴-۹. جدول ANOVA.. 60

جدول ۴-۱۰: ضرایب تاثیر رگرسیون.. ۶۱

جدول۴-۸ : همبستگی بین متغیرها (شاخص های کفایت رگرسیونی). ۶۴

جدول ۴-۹. جدول ANOVA.. 65

جدول ۴-۱۰: ضرایب تاثیر رگرسیون.. ۶۶

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بررسی رابطه بین هوش هیجانی و ویژگی های شخصیتی با اضطراب اجتماعی در زوجین متقاضی طلاق”
قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...