بررسی رابطه بین تنوع‌بخشی شرکت‌ها و ارزش سطح نگه داشت وجه نقد

تعداد 106 صفحه فایل word

چکیده

این تحقیق، اثرتنوع‌بخشیشرکت‌ها را بر ارزش سطح نگهداشت وجه نقد موردبررسی قرار می‌دهد.به همین منظور در این مقاله 2 فرضیه برای بررسی این موضوع تدوین و به‌وسیله رگرسیون داده‌هایترکیبیبرایدوره‌یزمانیبینسال‌های 1385 تا 1392دربورساوراقبهادارتهرانموردآزمونقرارگرفت.هدف تحقيق بررسي رابطه بين تنوع‌بخشیشرکت‌ها و ارزش سطح نگهداشت وجه نقدهست. همچنين در اين تحقيق ارزش سطح نگهداشت وجه نقد در شرکت­هاي دچار محدوديت مالي موردتوجه قرار گرفت. نتايج تحقيق نشان داد تنوع­بخشي به‌طورکلی به کاهش ارزش ایجادشده براي سهامداران منجر مي­شود، زيرا انگيزه­هاي مديران براي گسترش قلمرو و ايجاد امپراتوري براي شرکت هزينه­هايي دارد که نوعي هزينه نمايندگي تلقي مي­شود. همچنين نتايج تحقيق نشان داد، اگرچه تنوع­بخشي به‌طورکلی ارزش ایجادشده براي سهامداران را کاهش مي­دهد، اما مي­تواند ابزار مفيدي براي مديران در شرايط وجود محدوديت­هاي مالي باشد. به‌طوری‌که در اين شرايط، مديران مي­توانند به تخصيص بهينه منابع داخلي شرکت کمک کنند.

کلیدواژه: تنوع‌بخشی محصولات در شرکت‌ها، ارزش سطح نگهداشت وجه نقد

 

فهرست مطالب

عنوانصفحه

فصل اول. ۱

۱-۱-مقدمه. ۲

۱-۲-بیانوطرحمسئله‏. ۳

۱-۳-ضرورتواهمیتپژوهش… ۵

۱-۴-اهدافتحقیق.. ۷

۱-۵-فرضیه­هایپژوهش… ۷

۱-۶-مدل­هاینظری ( نظریات ) موجوددرموضوعپژوهش… ۷

۱-۷-روشانجامپژوهش: (ازنظرهدف،نوعومراحلانجام) ۹

۱-۷-۱-متغیرهایمستقل.. ۱۱

۱-۷-۲-متغیرهایکنترل‌شده ۱۱

۱-۸-جامعهوواحدتحلیلآمار ۱۲

۱-۹-نمونهوروشنمونهگیری.. ۱۲

۱-۱۰-ابزاروروشگردآوریداده­ها ۱۲

۱-۱۱-روش­هایتحلیلداده­ها ۱۳

۱-۱۲-ساختارتحقیق.. ۱۳

فصلدوم. ۱۴

         ۲-۱- مقدمه. ۱۵

۲-۲-بخشاول: نگهداشتوجهنقد. ۱۶

۲-۲-۱-مفهوموجهنقد. ۱۷

۲-۲-۲-انگیزههاینگهداریوجهنقد. ۱۸

۲-۲-۳-اهمیتنقدینگیباتوجهبهشاخصهایآن. ۲۰

۲-۲-۴-نظریههایمرتبطباسطحنگهداشتوجهنقد. ۲۱

۲-۲-۴-۱-نظریهعدمتقارناطلاعاتی.. ۲۱

۲-۲-۴-۲-نظریهنمایندگی.. ۲۲

۲-۲-۴-۳-نظریهموازنه. ۲۲

۲-۲-۴-۴-نظریهسلسلهمراتبتامینمالی.. ۲۵

۲-۲-۴-۵-نظریهجریانوجهنقدآزاد. ۲۷

۲-۳-بخشدوم: راهبردتنوع‌بخشی.. ۲۸

۲-۳-۱-نقشراهبردهایحوزهمالیدرعملکردمالی.. ۲۹

۲-۳-۲طبقه‌بندیتنوع. ۳۱

۲-۳-۳-انگیزهبه‌کارگیریتنوع. ۳۱

۲-۳-۴-ریسکوتنوع‌بخشی.. ۳۳

۲-۳-۵-متنوعسازیسبدسرمایه‌گذاری.. ۳۴

۲-۳-۶-رقابتومتنوعسازی.. ۳۵

۲-۴-بخشسوم: پیشینهپژوهش… ۳۶

۲-۴-۱-مروریبرمطالعاتداخلی.. ۳۶

۲-۴-۲-مروریبرمطالعاتخارجی.. ۴۳

فصلسوم. ۴۸

۳-۱-مقدمه. ۴۹

۳-۲-نوعتحقیق.. ۴۹

۳-۲-۱-ازلحاظهدفتحقیق.. ۴۹

۳-۲-۲-ازلحاظمکانتحقیق.. ۴۹

۳-۲-۳-ازلحاظروشتحقیق.. ۴۹

۳-۲-۴-ازلحاظنوعرابطهموردبررسی.. ۵۰

۳-۲-۵-ازلحاظنوعتحقیق.. ۵۰

۳-۳-پرسشهایتحقیق.. ۵۰

۳-۴-فرضیه‌هایتحقیق.. ۵۰

۳-۵-متغیرهایتحقیقوتعاریفعملیاتیآن‌ها ۵۱

۳-۵-۱متغیروابسته. ۵۱

۳-۵-۲-متغیرهایمستقل.. ۵۲

۳-۵-۳-متغیرهایکنترل‌شده ۵۲

۳-۶-مدلتحقیق.. ۵۳

۳-۷-قلمروتحقیق.. ۵۵

۳-۷-۱-محدودهزمانیانجامتحقیق.. ۵۵

۳-۷-۲-قلمرومکانی.. ۵۵

۳-۸-جامعهونمونهآماریتحقیق.. ۵۵

۳-۹-نحوهگردآوریداده‌ها ۵۷

۳-۱۰-روش‌هایآماری.. ۵۸

۳-۱۰-۱-رگرسیونچندمتغیره ۵۸

۳-۱۰-۲-ضریبتعیینوضریبتعیینتصحیح‌شده ۶۱

۳-۱۰-۳-مفروضاترگرسیونخطی.. ۶۲

۳-۱۰-۴-آزموناستقلالخطاها ۶۲

۳-۱۰-۵-آزمونمناسببودنمدل. ۶۳

۳-۱۰-۶-آزمونمعناداربودنضرایب.. ۶۳

۳-۱۱-نرم‌افزارتحلیلآماری.. ۶۴

۳-۱۲-خلاصهفصل.. ۶۴

فصلچهارم. ۶۵

۴-۱-مقدمه. ۶۶

۴-۲-آمارتوصیفی.. ۶۶

۴-۳-آزموننرمالبودنتوزیعمتغیرها ۶۹

۴-۴-تجزیه‌وتحلیلهمبستگی.. ۷۱

۴-۵-آماراستنباطی.. ۷۳

۴-۶-نتایجآزمونفرضیه­ها ۷۴

۴-۷-خلاصهفصل.. ۷۸

فصلپنجم. ۸۰

۵-۱-مقدمه. ۸۱

۵-۲-خلاصهتحقیق.. ۸۱

۵-۳-تجزیه‌وتحلیلنتایجآزمونفرضیهاولتحقیق.. ۸۲

۵-۴-تجزیه‌وتحلیلنتایجآزمونفرضیهدومتحقیق.. ۸۳

۵-۵-نتیجه­گیری.. ۸۴

۵-۶-پیشنهادهاییبرایاستفاده­کنندگانازنتایجتحقیق.. ۸۵

۵-۷-پیشنهادبرایتحقیقاتآتی.. ۸۶

۵-۸-محدودیت­هایتحقیق.. ۸۶

۵-۹-خلاصهفصل.. ۸۷

منابع. ۸۹

فهرست جدول‌ها

عنوانصفحه

جدول (۳-۱) : روند غربالگری جامعه آماری.. ۵۸

جدول (۴-۱) : آمار توصیفی متغیرهای تحقیق(Descriptive ststistics) 70

جدول (۴-۲) : نتایج آزمون کولموگرف-اسمیرنف برای متغیر های تحقیق.. ۷۲

جدول (۴-۳) : ضرایب همبستگی پیرسون میان متغیرهای تحقیق(pearson correlations) 74

جدول (۴-۴) : نتایجآزمون F لیمر. ۷۵

جدول (۴-۵) : نتایجآزمون هاسمن.. ۷۵

جدول (۴-۶) : نتایجبرازش مدل.. ۷۷

جدول (۴-۷) : محاسبه ارزش وجه نقد نگهداری شده بر اساس تنوع‌بخشیشرکت‌ها ۷۸

جدول (۴-۸) : محاسبه ارزش وجه نقد نگهداری شده بر اساس تنوع‌بخشیو محدودیت مالی شرکت‌ها ۸۰

جدول (۵-۱) : خلاصه نتایج آزمون فرضیه های تحقیق.. ۸۶

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بررسی رابطه بین تنوع‌بخشی شرکت‌ها و ارزش سطح نگه داشت وجه نقد”
قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...