بررسی رابطه انگیزش تحصیلی و سازگاری اجتماعی با عملکرد تحصیلی دانش¬آموزان پایه سوم دبیرستان شهرستان ابرکوه

تعداد 139 صفحه فایل word

چکیده

هدف اصلي اين پژوهش، بررسي رابطه انگیزش تحصیلی وسازگاری اجتماعی با عملکرد تحصیلی دردانش­آموزان پایه سوم دبیرستان شهرستان ابرکوه در سال تحصیلی 93-1392 بود. در ذیل این هدف، 5 فرضیه تنظیم و مورد آزمون قرار گرفت. جامعه مورد مطالعه شامل همه دانش­آموزان سال سوم دبیرستان­های دخترانه و پسرانه شهرستان ابرکوه در سال تحصيلي 93-1392 بود که با توجه به اطلاعات کسب شده از دفتر طرح و برنامه­ريزي اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه 744 نفر بودند. بر اساس جدول مورگان و کرجسی از این جامعه آماری، تعداد241 نفر (123 دختر و 118 پسر)، از طریق روش نمونه­گيري خوشه­اي، به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای بررسی متغیر انگیزش تحصیلی ترجمه فارسی مقیاس انگیزش تحصیلی AMS، برای سازگاری اجتماعی پرسشنامه شخصیتی کالیفرنیا (زیر مقیاس سازگاری اجتماعی) و برای سنجش متغیر عملکرد تحصیلی، از معدل پایان سال دوم متوسطه دانش­آموزان استفاده شد. یافته­های این تحقیق رابطه­ معناداری بین متغیر انگیزش تحصیلی و سازگاری اجتماعی نشان نداد. در سطح ریز مقیاس­ها نیز رابطه قابل توجهی دیده نشد. بر اساس نتایج، هیچ تفاوت معناداری بین دانش­آموزان دختر و پسر از رشته­های مختلف تحصیلی در مقیاس­های مختلف انگیزش تحصیلی و سازگاری اجتماعی وجود نداشت. همچنین میان عملکرد تحصیلی دانش­آموزان دختر و پسر و مشغول به تحصیل در رشته­های ریاضی، علوم انسانی و علوم تجربی تفاوت معنی­داری دیده نشد. از میان متغیرهای پیش­بین، تنها انگیزه درونی توان پیش بینی عملکرد تحصیلی را داشت. بنابراین هیچ یک از فرضیات این تحقیق تأیید نشد. در پایان تبیین­های احتمالی نتایج مورد بحث قرار گرفت و بر اساس نتایج به دست آمده، پیشنهاداتی ارائه و محدودیت­های تحقیق بیان شد.

کلمات کلیدی: انگیزش تحصیلی، سازگاری اجتماعی، عملکرد تحصیلی، دوره تحصیلی متوسطه، دبیرستان، ابرکوه

فهرست مطالب

فهرست مطالب                                                                                                صفحه

فصل اول: طرح کلی پژوهش………………………………………………………………. ۱

۱-۱- مقدمه:…………………………………………………………………………. ۲

۱-۲- بیان مسأله:…………………………………………………………………….. ۳

۱-۳- اهمیت و ضرورت پژوهش:……………………………………………………… ۵

۱-۴- متغیرهای اساسی پژوهش……………………………………………………… ۶

۱-۵- اهداف پژوهش…………………………………………………………………. ۷

۱-۵-۱- هدف کلی……………………………………………………………….. ۷

۱-۵-۲- اهداف جزیی تحقیق…………………………………………………….. ۷

۱-۶- فرضیات پژوهش……………………………………………………………….. ۷

۱-۷- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها:…………………………………………….. ۸

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش………………………………………………. ۱۳

مقدمه………………………………………………………………………………. ۱۴

۲-۱- مبانی نظری و پیشینه پژوهش………………………………………………… ۱۴

۲-۱-۱- انگیزش…………………………………………………………………. ۱۴

۲-۱-۱-۱- انواع انگیزه………………………………………………………… ۱۷

۲-۱-۱-۲- بی انگیزگی……………………………………………………….. ۲۴

۲-۱-۱-۳- نظریه های عمده درتوضیح انگیزش……………………………….. ۲۲

۲-۱-۱-۴- نظریه های رفتاری انگیزش………………………………………… ۲۷

۲-۱-۱-۵- نظریه های شناختی انگیزش………………………………………. ۳۳

۲-۱-۲- سازگاری اجتماعی………………………………………………………. ۳۷

۲-۱-۲-۱-مؤلفه های سازگاری اجتماعی………………………………………. ۴۱

۲-۱-۲-۲-پایه های نظریه سازگاری اجتماعی………………… ……………………… ۴۹

۲-۲- پیشینه پژوهشی………………………………………………………………. ۴۹

۲-۲-۱- تحقیقات انجام شده در خارج کشور……………………………………… ۶۱

۲-۲-۲- تحقیقات انجام شده در داخل کشور……………………………………… ۶۰

فصل سوم: روش پژوهش…………………………………………………………………. ۶۹

۳-۱- روش پژوهش…………………………………………………………………. ۶۹

۳-۲- جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری……………………………………….. ۷۰

۳-۲-۱- جامعه آماری……………………………………………………………. ۷۰

۳-۲-۲- نمونه و روش نمونه گیری………………………………………………. ۷۰

۳-۳- ابزارهای پژوهش………………………………………………………………. ۷۱

۳-۳-۱- پرسشنامه انگیزش تحصیلی…………………………………………….. ۷۱

۳-۳-۲ – پرسشنامه سازگاری اجتماعی…………………………………………… ۷۲

۳-۴- نحوه اجرای پرسشنامه و جمع آوری داده ها…………………………………… ۸۰

۳-۵- روش تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………… ۷۴

فصل چهارم: یافته های تحقیق………………………………………………………….. ۷۵

مقدمه…………………………………………………………………………….. ۷۶

۴-۱- یافته های توصیفی…………………………………………………………. ۷۶

۲-۲- یافته های استنباطی……………………………………………………….. ۸۴

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………. ۹۷

۵-۱- بحث و نتیجه گیری یافته های تحقیق……………………………………… ۹۸

۵-۲- پیشنهادهای پژوهشی………………………………………………………… ۱۰۲

۵-۲-۱- پیشنهادات اجرایی……………………………………………………… ۱۰۲

۵-۲-۲- پیشنهادات پژوهشی……………………………………………………. ۱۰۲

۵-۳- محدودیت های پژوهش………………………………………………………. ۱۰۲

فهرست منابع…………………………………………………………………………….. ۱۰۵

پیوست ها………………………………………………………………………………… ۱۱۸

 

فهرست جداول

جدول شماره ۴-۱- فراوانی و درصد دانش آموزان بر اساس جنسیت.. ۷۶

جدول شماره ۴-۲- فراوانی و درصد دانش آموزان بر اساس رشته تحصیلی. ۷۶

جدول شماره ۴-۳- جدول توافقی فراوانی دانش آموزان بر اساس جنسیت و رشته تحصیلی. ۷۷

جدول شماره ۴-۴- میانگین و انحراف معیار متغیرعملکرد تحصیلی دانش آموزان نمونه پژوهش… ۷۷

جدول شماره ۴-۵- میانگین و انحراف معیار عملکرد تحصیلی (معدل) به تفکیک جنسیت.. ۷۷

جدول شماره ۴-۶- میانگین و انحراف معیار عملکرد تحصیلی دانش آموزان به تفکیک رشته تحصیلی  ۷۸

جدول شماره ۴-۷- میانگین و انحراف معیار انگیزش تحصیلی در کل دانش آموزان نمونه پژوهش… ۷۸

جدول شماره ۴-۸- میانگین و انحراف معیار انگیزش تحصیلی به تفکیک جنسیت.. ۷۸

جدول شماره ۴-۹- میانگین و انحراف معیار انگیزش تحصیلی به تفکیک رشته تحصیلی. ۷۹

جدول شماره ۴-۱۰- میانگین و انحراف معیار سازگاری اجتماعی. ۸۰

جدول شماره ۴-۱۱- میانگین و انحراف معیار سازگاری اجتماعی به تفکیک جنسیت.. ۸۱

جدول شماره ۴-۱۲- میانگین و انحراف معیار سازگاری اجتماعی به تفکیک رشته تحصیلی. ۸۲

جدول شماره ۴-۱۳- همبستگی میان انگیزش تحصیلی و سازگاری اجتماعی. ۸۴

جدول شماره ۴-۱۴- همبستگی میان انگیزش تحصیلی و سازگاری اجتماعی به تفکیک جنسیت.. ۸۶

جدول شماره ۴-۱۵- همبستگی میان انگیزش تحصیلی و سازگاری اجتماعی به تفکیک رشته تحصیلی  ۸۷

جدول شماره ۴-۱۶- مراحل ورود متغیرهای پژوهش در مدل رگرسیون. ۸۸

جدول شماره ۴-۱۷- خلاصه مدل رگرسیون بر اساس متغیرها ۸۸

جدول شماره ۴-۱۸- نتایج تحلیل واریانس متغیر پیشبین. ۸۹

جدول شماره ۴-۱۹- نتایج آزمون t و ضرایب مربوط به متغیر پیشبین. ۸۹

جدول شماره ۴-۲۰- میانگین و انحراف معیار انگیزه درونی دانش آموزان براساس جنسیت و رشته تحصیلی  ۹۰

جدول شماره ۴-۲۱- تحلیل واریانس عاملی انگیزه درونی بر اساس جنسیت و رشته تحصیلی. ۹۰

جدول شماره ۴-۲۲- میانگین و انحراف معیار انگیزه بیرونی بر اساس جنسیت و رشته تحصیلی. ۹۱

جدول شماره ۴-۲۳- تحلیل واریانس عاملی انگیزه بیرونی بر اساس جنسیت و رشته تحصیلی. ۹۱

جدول شماره ۴-۲۴- میانگین و انحراف معیار بی انگیزگی  بر اساس جنسیت و رشته تحصیلی. ۹۲

جدول شماره ۴-۲۵- تحلیل واریانس عاملی بی انگیزگی بر اساس جنسیت و رشته تحصیلی. ۹۲

جدول شماره ۴-۲۶- میانگین و انحراف معیار سازگاری اجتماعی دانش آموزان براساس جنسیت و رشته تحصیلی  ۹۳

جدول شماره ۴-۲۷- تحلیل واریانس عاملی سازگاری اجتماعی بر اساس جنسیت و رشته تحصیلی  ۹۴

جدول شماره ۴-۲۸- میانگین و انحراف معیار عملکرد تحصیلی  براساس جنسیت و رشته تحصیلی  ۹۵

جدول شماره ۴-۲۹- تحلیل واریانس عاملی عملکرد تحصیلی بر اساس جنسیت و رشته تحصیلی. ۹۵

 

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بررسی رابطه انگیزش تحصیلی و سازگاری اجتماعی با عملکرد تحصیلی دانش¬آموزان پایه سوم دبیرستان شهرستان ابرکوه”
قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...