بررسی رابطه اخلاق کار و تعهد سازمانی کارکنان شرکت آب منطقه ای استان سمنان

تعداد 104صفحه در فایل word

کارشناسي ارشد (M.A.)

گرايش: مدیریت نیروی انسانی

عنوان:

بررسی رابطه اخلاق کار و تعهد سازمانی کارکنان شرکت آب منطقه ای استان سمنان

چکیده

اين تحقيق سعی دارد رابطه اخلاق کار و تعهد سازمانی را مورد تجزيه و تحليل قرار دهد. در اين راستا از مدل چهار بخشي گری گوری سی پتی و مدل سه بخشی آلن و می یر به عنوان چارچوب نظري تحقيق استفاده مي شود. فرضيه اصلی مورد مطالعه عبارت است از: بین اخلاق کار و تعهد سازمانی در بین کارکنان شرکت آب منطقه ای استان سمنان رابطه وجود دارد. متغير مستقل، اخلاق کار است که مؤلفه هاي آن عبارتند از: علاقه به کار، پشتکار در کار، روابط انسانی در کار و مشارکت در کار و متغير وابسته هم عبارت است از تعهد عاطفی، تعهد هنجاری و تعهد مستمر. جامعه آماري اين تحقيق را کارکنان شرکت آب منطقه ای استان سمنان تشکيل مي دهند که حجم نمونه اين پژوهش شامل 98 نفر مي باشد. روش جمع آوري اطلاعات شامل پرسشنامه 23 سؤالي استاندارد گری گوری سی پتی (1990) و پرسشنامه 24 سوالی استاندارد آلن و می یر مي باشد. روشهاي تجزيه وتحليل با استفاده از آزمونهاي آلفاي کرونباخ، کولموگروف – اسميرنوف، دوجمله اي، يومان ويتني، کروسکال واليس، کندال تائو b صورت پذيرفت. نتايج آزمون ها نشان داد بین اخلاق کار و تعهد سازمانی کارکنان رابطه وجود ندارد. تعهد سازمانی در بين گروه هاي مورد مطالعه جمعيت شناختي مانند جنس، سن، مدرک تحصیلی و سطوح شغلي تفاوت معني داري ندارد، اما از بين مؤلفه هاي اخلاق کار، علاقه به کار و روابط انسانی در کار در بين گروه هاي متفاوت سنی تفاوت معني داري دارد.

واژگان کلیدی: اخلاق کار، تعهد سازمانی، علاقه به کار، پشتکار در کار، روابط انسانی در کار و مشارکت در کار

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                         صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………..1

فصل اول: طرح تحقیق

مقدمه…………………………………………………………………………………………………3

1-1 بیان مساله………………………………………………………………………………………4

1- 2 اهمیت پژوهش………………………………………………………………………………..5

1-3 اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………6

1-4 سوال اصلی تحقیق…………………………………………………………………………….7

1-5 سوالات فرعی تحقیق…………………………………………………………………………7

1-6 فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………7

1-7 مدل تحلیل اولیه………………………………………………………………………………..8

1-8 متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………….8

1-9 تعاریف نظری و عملیاتی……………………………………………………………………..9

1-10 طرح پژوهش و روشهای تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………….12

1-11 مدل فرآیند پژوهش…………………………………………………………………………..13

 

فصل دوم: پیشینه تحقیق

مقدمه…………………………………………………………………………………………………15

2-1 بخش اول: مباحث نظری……………………………………………………………………..16

2-1-1 مفهوم واژه اخلاق………………………………………………………………………….16

2-1-2 چیستی اخلاق………………………………………………………………………………16

2-1-3 اخلاق اداری……………………………………………………………………………….17

2-1-4 ا صول اخلاق اداری در اسلام……………………………………………………………18

2-1-5 اخلاق کار…………………………………………………………………………………22

2-1-6 عوامل موثر بر اخلاق کار………………………………………………………………24

2-1-6-1عوامل اجتماعی موثر بر اخلاق کار………………………………………………….24

2-1-6-2 عوامل اقتصادی موثر بر اخلاق کار…………………………………………………24

2-1-6-3 عوامل روانشناختی اجتماعی………………………………………………………….25

2-1-7 سطوح سیستم اخلاقي……………………………………………………………………..25

2-1-8 منشور اخلاقی…………………………………………………………………………….29

2-1-9 منشور اخلاقیات سازمانی………………………………………………………………..30

2-1-10 ارزش های اخلاقی سازمان…………………………………………………………….33

2-1-11 تعاریف و مفاهیم تعهد سازمانی…………………………………………………………34

2-1-12 انواع تعهد………………………………………………………………………………..35

2-1-13 مدل های تعهد سازمانی………………………………………………………………….35

2-1-14 دو دیدگاه کلی درمورد تعهد سازمانی…………………………………………………..38

2-1-15 عوامل موثر بر تعهد سازمانی………………………………………………………….39

2-1-16 راهکارهایی برای افزایش تعهد سازمانی……………………………………………..40

2-2 بخش دوم: مباحث پژوهشی…………………………………………………………………41

2-2-1 پژوهش های داخل کشور………………………………………………………………..41

2-2-2 پژوهش های خارج از کشور……………………………………………………………42

2-3 چارچوب نظری تحقیق……………………………………………………………………..43

فصل سوم: روش شناسی

مقدمه………………………………………………………………………………………………45

3-1 روش تحقیق…………………………………………………………………………………46

3-2 جامعه آماری و حجم نمونه…………………………………………………………………46

3-3 ابزار جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………………47

3-4 نحوه اجرای تحقیق………………………………………………………………………….49

3-5 روش تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات…………………………………………………….51

3-6 محدودیتهای تحقیق………………………………………………………………………….51

3-7 ابزار کار…………………………………………………………………………………..51

فصل چهارم: یافته های تحقیق

مقدمه……………………………………………………………………………………………..53

4-1 سنجش پایایی پرسشنامه……………………………………………………………………53

4-2 آمار توصیفی……………………………………………………………………………….56

4-3 آمار استنباطی………………………………………………………………………………65

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه……………………………………………………………………………………………..84

5-1 بحث…………………………………………………………………………………………84

5-2 شناسایی وضعیت متغیرهای جمعیت شناختی…………………………………………….85

5-3 شناسایی وضعیت مولفه های اخلاق کار و تعهد سازمانی……………………………….86

5-4 تجزیه و تحلیل فرضیات……………………………………………………………………87

5-5 نتیجه گیری………………………………………………………………………………….88

5-6 پیشنهادات کاربردی و علمی……………………………………………………………….89

5-7 پیشنهادات برای سایر محققین………………………………………………………………89

منابع و ماخذ تحقیق

فهرست منابع فارسی……………………………………………………………………………..91

فهرست منابع انگلیسی……………………………………………………………………………95

پیوست ها

پرسشنامه اخلاق کار……………………………………………………………………………..97

پرسشنامه تعهد سازمانی………………………………………………………………………….98

چکیده لاتین……………………………………………………………………………………….99

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                     صفحه

1-1.جدول: مدل تحلیلی اولیه……………………………………………………………………..8

3-1. جدول: کدگذاری سوالات بر اساس مقیاس 5 گزینه ای……………………………………47

3-2. جدول: سرفصل هر یک از سوالات پرسشنامه اخلاق کار………………………………..47

3-3. جدول: سرفصل هر یک از سوالات پرسشنامه تعهد سازمانی…………………………….48

4-1. جدول: پایایی پرسشنامه اخلاق کار(کل سوالات)…………………………………………..54

4-2. جدول: پایایی پرسشنامه اخلاق کار به تفکیک سوالات از نظر تعداد……………………..54

4-3. جدول: پایایی پرسشنامه تعهد سازمانی(کل سوالات)……………………………………….55

4-4. جدول: پایایی پرسشنامه تعهد سازمانی به تفکیک سوالات از نظر تعداد………………….55

4-5. جدول: توزیع فراوانی جنسیت پاسخگویان………………………………………………….56

4-6. جدول: توزيع فراواني سن پاسخگويان………………………………………………………57

4-7. جدول: توزيع فراواني میزان تحصیلات پاسخگويان……………………………………….58

4-8. جدول: توزيع فراواني میزان تحصیلات پاسخگويان……………………………………….59

4-9. جدول: توزیع فراوانی جنسیت بر حسب سن………………………………………………..60

4-10. جدول: توزیع فراوانی جنسیت بر حسب میزان تحصیلات……………………………….60

4-11. جدول: توزیع فراوانی جنسیت بر حسب سطوح شغلی……………………………………60

4-12. جدول: توصیف سوالات پرسشنامه اخلاق کاری………………………………………….61

4-13. جدول: توصیف سوالات پرسشنامه اخلاق کار از نظر میانگین، انحراف معیار و حجم نمونه…….62

4-14. جدول: توصیف سوالات پرسشنامه تعهد سازمانی………………………………………..63

4-15. جدول: توصیف سوالات پرسشنامه تعهد سازمانی از نظر میانگین، انحراف معیار و حجم نمونه……….64

4-16. جدول: نتایج آزمون کولموگوروف اسمیرنوف برای مولفه های اخلاق کار…………….65

4-17. جدول: نتایج آزمون کولموگوروف اسمیرنوف برای مولفه های تعهد سازمانی…………65

4-18. جدول: توصیف مولفه های متغیر اخلاق کار…………………………………………..66

4-19. جدول: شناسایی وضعیت مولفه های متغیر اخلاق کار…………………………………67

4-20. جدول: توصیف مولفه های متغیر تعهد سازمانی……………………………………….68

4-21. جدول: شناسایی وضعیت مولفه های متغیر تعهد سازمانی…………………………….68

4-22. جدول: بررسی مولفه های اخلاق کار در بین زنان و مردان………………………….69

4-23. جدول: میانگین رتبه جنسیت در بین مولفه های اخلاق کار……………………………69

4-24. جدول: بررسی مولفه های تعهد سازمانی در بین زنان و مردان………………………70

4-25. جدول: میانگین رتبه جنسیت در بین مولفه های تعهد سازمانی………………………..70

4-26. جدول: بررسی مولفه های اخلاق کار در بین گروههای سنی…………………………71

4-27. جدول: میانگین رتبه گروههای سنی در بین مولفه های اخلاق کار…………………..72

4-28. جدول: بررسی مولفه های تعهد سازمانی در بین گروههای سنی……………………..73

4-29. جدول: میانگین رتبه گروههای سنی در بین مولفه های تعهد سازمانی……………….73

4-30. جدول: بررسی مولفه های اخلاق کار در بین گروههای تحصیلی……………………74

4-31. جدول: میانگین رتبه گروههای تحصیلی در بین مولفه های اخلاق کار……………..74

4-32. جدول: بررسی مولفه های تعهد سازمانی در بین گروههای تحصیلی……………….75

4-33. جدول: میانگین رتبه گروههای تحصیلی در بین مولفه های تعهد سازمانی………….75

4-34. جدول: بررسی مولفه های اخلاق کار در بین گروههای سطوح شغلی………………76

4-35. جدول: میانگین رتبه گروههای سطوح شغلی در بین مولفه های اخلاق کار………..76

4-36. جدول: بررسی مولفه های تعهد سازمانی در بین گروههای سطوح شغلی………….77

4-37. جدول: میانگین رتبه گروههای سطوح شغلی در بین تعهد سازمانی………………..77

4-38. جدول: نتیجه آزمون کندال جهت بررسی رابطه اخلاق کار و تعهد سازمانی………78

4-39. جدول: نتیجه آزمون کندال جهت بررسی رابطه علاقه به کار و تعهد سازمانی……79

4-40. جدول: نتیجه آزمون کندال جهت بررسی رابطه پشتکار در کار و تعهد سازمانی….80

4-41. جدول: نتیجه آزمون کندال جهت بررسی رابطه روابط انسانی در کار و تعهد سازمانی…81

4-42. جدول: نتیجه آزمون کندال جهت بررسی رابطه مشارکت در کار و تعهد سازمانی………82

 

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                       صفحه

2-1. نمودار: منشور اخلاقیات سازمانی……………………………………………………30

2-2. نمودار: الگو سه بخشی تعهد سازمانی آلن و می یر…………………………………38

4-1. نمودار: الگو سه بخشی تعهد سازمانی آلن و می یر…………………………………39

4-1. نمودار: جنسیت پاسخگویان…………………………………………………………..56

4-2. نمودار: سن پاسخگویان……………………………………………………………….57

4-3. نمودار: میزان تحصیلات پاسخگویان………………………………………………..58

4-4. نمودار: سطوح شغلی پاسخگویان…………………………………………………….59

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بررسی رابطه اخلاق کار و تعهد سازمانی کارکنان شرکت آب منطقه ای استان سمنان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...