بررسی رابطه¬ی بین مکانیزم¬های دفاعی، طرحواره های ناسازگار اولیه و دشواری تنظیم هیجانی با رفتارهای بیمارگونه خوردن در دختران دانش آموز

تعداد 133 صفحه فایل word

چکیده

زمینه: امروزه اختلالات خوردن یکی از اختلالات نسبتا شایع روانپزشکی است که عمدتا در انتهای نوجوانی و ابتدای جوانی در افراد مشاهده می­شود. عوامل متعدد زیست­شناختی، روان­شناختی و محیطی زمینه­ساز این اختلال می­باشند.

هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی سهم سه سازه­ی روانشناختی (مکانیزم­های دفاعی، طرحواره­های ناسازگار اولیه و تنظیم هیجانی) در پیش­بینی رفتار­های بیمار­گونه خوردن در نوجوانان دختر است.

روش‏شناسی: نمونه شامل 350 نفر از دانش­آموزان دبیرستان شهر سیرجان بود؛ نمونه مورد نظر به روش نمونه­گیری خوشه­ای چند مرحله­ای انتخاب شد. تمام آزمودنی­ها به چهار پرسشنامه­ی مکانیزم­های دفاعی(DSQ-40)، طرحواره ناسازگار اولیه یانگ،دشواری تنظیم هیجانی و سیاهه­ی اختلال خوردن پاسخ دادند و نتایج بااستفاده از روش رگرسیون گام به گام تحلیل شد.

یافته‏ها: بر­اساس نتایج تحلیل رگرسیون مکانیزم دفاعی رشد­نایافته، طرحواره­ی ناسازگار اطاعت، طرحواره­ی ناسازگار محرومیت هیجانی، طرحواره­ی ناسازگار وابستگی / بی­کفایتی، طرحواره­ی ناسازگار انزوا / بیگانگی، طرحواره­ی ناسازگار رها­شدگی/ بی­ثباتی، طرحواره­ی ناسازگار ایثار­گری،طرحواره­ی ناسازگار گرفتاری، بعد دشواری کنترل تکانه، فقدان آگاهی هیجانی و عدم پذیرش هیجانی در پیش بینی ابعاد رفتارهای بیمارگونه خوردن نقش داشتند.

 نتیجه‏گیری: بر­اساس یافته­های پژوهش نقش عوامل روانشناختی در رفتارهای بیمارگونه خوردن در نوجوانان شایان توجه است. با توجه به ارتباط طرحواره­های ناسازگار اولیه، مکانیزم­های دفاعی و تنظیم هیجانی با رفتارهای بیمارگونه خوردن  می­توان به وسیله­ی ارتقاء توانایی افراد در تنظیم هیجانی و آگاهی آنها از وجود طرحواره ی ناسازگار و مکانیزم های دفاعی مداخلات پیشگیرانه در زمینه اختلالات خوردن انجام داد.

واژگان کلیدی: مکانیزم­ دفاعی، طرحواره­­ی ناسازگار اولیه، تنظیم هیجانی، اختلالات خوردن

 

فهرست مطالب

فصل اول: چارچوب پژوهش                    ۱                                                                                          

۱-۱. مقدمه                                                                                                    ۲          

۲-۱. بیان مساله              ۴

۳-۱. اهمیت و ضرورت تحقیق                                                                           ۸

۴-۱.اهداف تحقیق                                                                                           ۹

۵-۱.فرضیات تحقیق                                                                                        ۱۰

۶-۱. تعاریف متغیرها                                                                                        ۱۱

۱-۶-۱.   باورهای اختلالات خوردن                                                                 ۱۱

۲-۶-۱.  مکانیزم های دفاعی                          ۱۱

 ۳-۶-۱. طرحواره ناسازگار اولیه              ۱۱

۴-۶-۱.  تنظیم هیجانی                          ۱۲

 

فصل دوم: پیشینه پژوهش                  ۱۳

۱-۲. مقدمه                                                                                                    ۱۴

۲-۲. اختلالات خوردن                                                                                      ۱۴

۱-۲-۲.  هرزه خواری                          ۱۴

۲-۲-۲.  اختلال نشخوار              ۱۵

۳-۲-۲.  اختلال مصرف غذای دوری جو- محدودکننده        ۱۵

۴-۲-۲. بی اشتهایی عصبی                          ۱۶

۵-۲-۲.  پراشتهایی عصبی                          ۱۸

۶-۲-۲.  اختلال پرخوری                          ۲۰

۷-۲-۲. اختلال تغذیه یا خوردن مشخص دیگر            ۲۱

۸-۲-۲.  اختلال تغذیه یا خوردن نا مشخص                                ۲۲

۳-۲. مکانیزم های دفاعی                                                                                  ۲۲

۱-۳-۲. شخصیت و مولفه های آن                ۲۲

۲-۳-۲.اضطراب و نقش آن در ساختار شخصیت                ۲۴

      ۱-۲-۳-۲.ماهیت اضطراب                                                                                               ۲۴

۳-۳-۲. مکانیزم های دفاعی من                  ۲۵

۴-۳-۲.  انواع مکانیزم های دفاعی         ۲۵

       ۱-۴-۳-۲. سرکوبی                                                                                       ۲۵

       ۲-۴-۳-۲.واکنش سازی                                                                                 ۲۵

       ۳-۴-۳-۲.ابطال                                                                                                               ۲۶

       ۴-۴-۳-۲.فرافکنی                                                                                          ۲۶

       ۵-۴-۳-۲. دلیل تراشی                                                                                 ۲۷

       ۶-۴-۳-۲.انکار                                                                                                                ۲۷

       ۷-۴-۳-۲.همانند سازی                                                                                  ۲۸

       ۸-۴-۳-۲.تثبیت و واپس گرایی                          ۲۹

       ۹-۴-۳-۲.تصعید                                                                                             ۳۰

۵-۳-۲.دیدگاه وایلانت                                                                                  ۳۰

       ۱-۵-۳-۲.دفاع های نارسیستیک                ۳۱

       ۲-۵-۳-۲.دفاع های نابالغ                                                                                              ۳۱

       ۳-۵-۳-۲.دفاع های نوروتیک                                             ۳۲

       ۴-۵-۳-۲.دفاع های سالم                                                                                  ۳۴

۶-۳-۲. طبقه بندی دیگری از دفاع ها                                                                                       ۳۴

       ۱-۶-۳-۲. دفاع های بسیار سازگارانه         ۳۵

       ۲-۶-۳-۲. بازداری های ذهنی                  ۳۵

       ۳-۶-۳-۲. دفاع هایی که تصورات ذهنی را اندکی تحریف می کنند     ۳۵

       ۴-۶-۳-۲. دفاع های انکاری                  ۳۵

       ۵-۶-۳-۲. دفاع هایی که تصورات ذهنی را خیلی تحریف می کنند     ۳۶

       ۶-۶-۳-۲. دفاع هایی که اقداماتی را در بر دارند        ۳۶

       ۷-۶-۳-۲. دفاع هایی که جدایی از واقعیت را دربردارند                       ۳۶

۴-۲. طرحواره های ناسازگار اولیه                                                                       ۳۶

۱-۴-۲. ریشه های تحولی طرحواره های ناسازگار اولیه             ۳۷

       ۱-۱-۴-۲.نیازهای هیجانی اساسی                ۳۸

       ۲-۱-۴-۲.تجارب اولیه زندگی                                        ۳۸

       ۳-۱-۴-۲.خلق و خوی هیجانی                                   ۳۹

۲-۴-۲. حوزه های طرحواره های ناسازگار اولیه                 ۳۹

       ۱-۲-۴-۲.حوزه اول: بریدگی و طرد                                                                            ۳۹

       ۲-۲-۴-۲.حوزه دوم: خودگردانی و عملکرد مختل          ۴۰

       ۳-۲-۴-۲.حوزه سوم: محدودیت های مختل    ۴۱

       ۴-۲-۴-۲.حوزه چهارم: دیگر جهت مندی               ۴۲

       ۵-۲-۴-۲.حوزه پنجم: گوش به زنگی بیش از حد و بازداری          ۴۳

۵-۲. تنظیم هیجانی                                                                                         ۴۴

۱-۵-۲. کاربردهای تنظیم هیجانی در زندگی                 ۴۷

۲-۵-۲. شیوه های ایجاد تنظیم هیجانی                        ۴۸

       ۱-۲-۵-۲.مشاهده و توصیف                                                      ۴۸

       ۲-۲-۵-۲.افزایش هیجانات مثبت          ۴۸

       ۳-۲-۵-۲.عمل متضاد با هیجان     ۴۹

۶-۲. پیشینه پژوهش                                                                                        ۵۰

۱-۶-۲. پیشینه داخلی                           ۵۰

۲-۶-۲.پیشینه خارجی                       ۵۳

فصل سوم: روش‏شناسی پژوهش                               ۵۷

۱-۳. مقدمه                                                                                                    ۵۸

۲-۳. جامعه و نمونه آماری                          ۵۸

۳-۳.  ابزارهای جمع آوری اطلاعات                  ۵۸

۱-۳-۳. سیاهه ی اختلال خوردن                   ۵۸

۲-۳-۳. پرسشنامه سبکهای دفاعی                                                        ۵۹

۳-۳-۳. پرسشنامه طرحواره ناسازگار یانگ                       ۶۱

۴-۳-۳.پرسشنامه تنظیم هیجانی                                                                                ۶۲

۴-۳. روش اجرا                                                                                               ۶۳

۵-۳. روش های آماری                    ۶۳

فصل چهارم: یافته‏های پژوهش                                ۶۴

۱-۴. مقدمه                                                                                                    ۶۵

۲-۴. یافته های توصیفی پژوهش                                ۶۵

۳-۴. یافته های استنباطی پژوهش                           ۷۰

۱-۳-۴. بررسی سهم ابعاد مکانیزم های دفاعی،طرحواره ناسازگار اولیه و دشواری تنظیم هیجانی در پیش بینی بعد گرایش به لاغری رفتارهای بیمارگونه خوردن                     ۷۰

۲-۳-۴. بررسی سهم ابعاد مکانیزم های دفاعی،طرحواره ناسازگار اولیه و دشواری تنظیم هیجانی در پیش بینی بعد آگاهی درونی رفتارهای بیمارگونه خوردن                     ۷۱

۳-۳-۴. بررسی سهم ابعاد مکانیزم های دفاعی،طرحواره ناسازگار اولیه و دشواری تنظیم هیجانی در پیش بینی بعد پرخوری رفتارهای بیمارگونه خوردن                        ۷۲

۴-۳-۴. بررسی سهم ابعاد مکانیزم های دفاعی،طرحواره ناسازگار اولیه و دشواری تنظیم هیجانی در پیش بینی بعد نارضایتی بدنی رفتارهای بیمارگونه خوردن                     ۷۴

۵-۳-۴. بررسی سهم ابعاد مکانیزم های دفاعی،طرحواره ناسازگار اولیه و دشواری تنظیم هیجانی در پیش بینی بعد ناکارآمدی رفتارهای بیمارگونه خوردن                     ۷۵

۶-۳-۴. بررسی سهم ابعاد مکانیزم های دفاعی،طرحواره ناسازگار اولیه و دشواری تنظیم هیجانی در پیش بینی بعد ترسهای بلوغ رفتارهای بیمارگونه خوردن                     ۷۶

۷-۳-۴. بررسی سهم ابعاد مکانیزم های دفاعی،طرحواره ناسازگار اولیه و دشواری تنظیم هیجانی در پیش بینی بعد کمال گرایی رفتارهای بیمارگونه خوردن                     ۷۷

۸-۳-۴. بررسی سهم ابعاد مکانیزم های دفاعی،طرحواره ناسازگار اولیه و دشواری تنظیم هیجانی در پیش بینی بعد بی اعتمادی بین فردی رفتارهای بیمارگونه خوردن                 ۷۸

۹-۳-۴. بررسی سهم ابعاد مکانیزم های دفاعی،طرحواره ناسازگار اولیه و دشواری تنظیم هیجانی در پیش بینی رفتارهای بیمارگونه خوردن                            ۷۸

فصل پنجم: نتیجه‏گیری و پیشنهادها       ۸۰

۱-۵. مقدمه                                                                                                    ۸۱

۲-۵. تفسیر نتایج تحقیق                                                                                  ۸۱

۱-۲-۵. بررسی سهم ابعاد مکانیزم های دفاعی،طرحواره ناسازگار اولیه و دشواری تنظیم هیجانی در پیش بینی بعد گرایش به لاغری رفتارهای بیمارگونه خوردن                     ۸۱

۲-۲-۵. بررسی سهم ابعاد مکانیزم های دفاعی،طرحواره ناسازگار اولیه و دشواری تنظیم هیجانی در پیش بینی بعد آگاهی درونی رفتارهای بیمارگونه خوردن                     ۸۲

۳-۲-۵. بررسی سهم ابعاد مکانیزم های دفاعی،طرحواره ناسازگار اولیه و دشواری تنظیم هیجانی در پیش بینی بعد پرخوری رفتارهای بیمارگونه خوردن                        ۸۲

۴-۲-۵. بررسی سهم ابعاد مکانیزم های دفاعی،طرحواره ناسازگار اولیه و دشواری تنظیم هیجانی در پیش بینی بعد نارضایتی بدنی رفتارهای بیمارگونه خوردن                     ۸۴

۵-۲-۵. بررسی سهم ابعاد مکانیزم های دفاعی،طرحواره ناسازگار اولیه و دشواری تنظیم هیجانی در پیش بینی بعدناکارآمدی رفتارهای بیمارگونه خوردن                        ۸۵

۶-۲-۵. بررسی سهم ابعاد مکانیزم های دفاعی،طرحواره ناسازگار اولیه و دشواری تنظیم هیجانی در پیش بینی بعد ترسهای بلوغ رفتارهای بیمارگونه خوردن                     ۸۶

۷-۲-۵. بررسی سهم ابعاد مکانیزم های دفاعی،طرحواره ناسازگار اولیه و دشواری تنظیم هیجانی در پیش بینی بعد کمال گرایی رفتارهای بیمارگونه خوردن                     ۸۷

۸-۲-۵. بررسی سهم ابعاد مکانیزم های دفاعی،طرحواره ناسازگار اولیه و دشواری تنظیم هیجانی در پیش بینی بعد بی اعتمادی بین فردی رفتارهای بیمارگونه خوردن              ۸۷

۹-۲-۵. بررسی سهم ابعاد مکانیزم های دفاعی،طرحواره ناسازگار اولیه و دشواری تنظیم هیجانی در پیش بینی رفتارهای بیمارگونه خوردن                            ۸۸

۳-۵. محدودیت های پژوهش                                ۸۹

۴-۵. پیشنهادات پژوهشی                    ۸۹

۵-۵. پیشنهادات کاربردی                    ۸۹

منابع                            ۹۱

پیوست‏ها           ۱۰۳

فهرست جدول‏ها

 

عنوان                                                                                                                صفحه

جدول۱-۴: یافته های توصیفی                                                                               ۶۵

جدول۲-۴: ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش                                                      ۶۷

جدول۳-۴: نتایج تحلیل رگرسیون ابعاد مکانیزم های دفاعی،طرحواره ناسازگار اولیه و دشواری تنظیم هیجانی در پیش بینی بعد گرایش به لاغری اختلال خوردن                                ۷۰

جدول۴-۴: نتایج تحلیل رگرسیون ابعاد مکانیزم های دفاعی،طرحواره ناسازگار اولیه و دشواری تنظیم هیجانی در پیش بینی بعدآگاهی درونی اختلال خوردن                                         ۷۱

جدول۵-۴: نتایج تحلیل رگرسیون ابعاد مکانیزم های دفاعی،طرحواره ناسازگار اولیه و دشواری تنظیم هیجانی در پیش بینی بعد پرخوری اختلال خوردن                                         ۷۲

جدول۶-۴: نتایج تحلیل رگرسیون ابعاد مکانیزم های دفاعی،طرحواره ناسازگار اولیه و دشواری تنظیم هیجانی در پیش بینی بعد نارضایتی بدنی اختلال خوردن                                              ۷۴

جدول۷-۴: نتایج تحلیل رگرسیون ابعاد مکانیزم های دفاعی،طرحواره ناسازگار اولیه و دشواری تنظیم هیجانی در پیش بینی بعد ناکارآمدی اختلال خوردن                                         ۷۵

جدول۸-۴: نتایج تحلیل رگرسیون ابعاد مکانیزم های دفاعی،طرحواره ناسازگار اولیه و دشواری تنظیم هیجانی در پیش بینی بعد ترسهای بلوغ اختلال خوردن                                              ۷۶

جدول۹-۴: نتایج تحلیل رگرسیون ابعاد مکانیزم های دفاعی،طرحواره ناسازگار اولیه و دشواری تنظیم هیجانی در پیش بینی بعد کمال گرایی  اختلال خوردن                                         ۷۷

جدول۱۰-۴: نتایج تحلیل رگرسیون ابعاد مکانیزم های دفاعی،طرحواره ناسازگار اولیه و دشواری تنظیم هیجانی در پیش بینی بعد بی اعتمادی بین فردی اختلال خوردن                           ۷۸

جدول۱۱-۴:  نتایج تحلیل رگرسیون ابعاد مکانیزم های دفاعی،طرحواره ناسازگار اولیه و دشواری تنظیم هیجانی در پیش بینی علائم اختلال خوردن                                                   ۷۸

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بررسی رابطه¬ی بین مکانیزم¬های دفاعی، طرحواره های ناسازگار اولیه و دشواری تنظیم هیجانی با رفتارهای بیمارگونه خوردن در دختران دانش آموز”
قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...