بررسی جریان کوته‌سرایی در شعر معاصر

تعداد 295 صفحه در فایل word

چکیده

بررسی جریان کوته‌سرایی در شعر معاصر

 به کوشش

سید مهدی موسوی‌نیا

شعر معاصر فارسی در معرض جریان‌ها و در نتیجه تغییرات بسیاری قرار گرفته است.گاهی این جریان‌ها نهضت‌هایی بوده‌اند که در فرم شعر فارسی تصرف کرده‌اند و نوعی دگرگونی نسبت به شعر کلاسیک فارسی به وجود آورده‌اند، نظیر شعر نیمایی و دیگر حرکت‌های وایسته به آن. گاهی حرکتی بوده‌اند که محتوا و موضوعیت شعر را نشانه رفته‌اند، همچون تغییر رویه‌ی بسیاری از شعرها از حالت غنایی و حماسی و تعلیمی به سمت شعر اجتماعی. گاهی نیز در حجم و اندازه‌ی شعر تغییراتی حاصل کرده‌اند.

    این پژوهش در نظر دارد گرایش به کوته‌سرایی را در شعر معاصر به شکل جریانی پیوسته یا گسسته مورد بررسی قرار دهد. در انجام این کار حدود دویست مجموعه شعر از سروده‌های شاعران معاصر مورد قضاوت قرار گرفته‌اند که یا کاملاً  مشتمل بر سروده‌های کوتاه بوده‌اند و یا اینکه تعدادی شعر کوتاه نیز در خودجای داده بوده‌اند.

   در فصل دوم این پژوهش سعی شده انواع گونه‌های شعر کوتاه در عقبه‌ی شعر فارسی جهت مختصراً معرفی گردند. و پس از آن به گونه‌های شعر کوتاه در ادبیات عامیانه نیز اشاره شده است.

    در فصل سوم که در واقع بدنه‌ی این پژوهش به حساب می‌آید، بخش مفصلی به قالب شعری رباعی که امروزه بسیار مورد توجه شاعران، به ویژه شاعران دو دهه‌ی اخیر قرار گرفته، اختصاص داده شده است. همچنین به قالب شعری دوبیتی نیز به عنوان یکی از قالب‌های کوتاه شعری که بازمانده‌ی ادب پیشینیان است و تا به حال نیز با قوام ودوام باقی مانده، بخشی اختصاص داده شده است. و بخش سوم این فصل اختصاص دارد به انواع گونه‌های کوتاه‌ شعری در ادب معاصر فارسی. از هایکو که منشایی غیر ایرانی دارد تا طرح و ترانک و فرانو و… که امروزه بسیار مورد توجه شعر دوستان قرار گرفته است.

   و در فصل چهارم که فصل پایانی این پژوهش است، چنانکه انتظار می‌رفته نتایج به دست آمده از این تحقیق فهرست شده‌اند. به صورت خلاصه یافته‌های این تحقیق را می‌توان این گونه عنوان کرد:1- شناخت و معرفی برخی از قالب‌های کوتاه در ادب کهن 2- معرفی برخی از قالب‌های کوتاه در ادب عامیانه 3-  یافتن ویژگی‌های رباعی و دوبیتی امروز فارسی4- معرفی انواع شعرهای کوتاه و تعیین حدود آنها.

كليد واژه: شعر كوتاه، رباعي، دوبيتي، هايكو

فهرست مطالب

         عنوان                                                                                                             صفحه

فصل اول: کلیات..…………………………………………………………………………………………………………………………۱

۱ـ۱ـ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………۲

۱ـ۲ـ اهمیت وضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………………….۷

۱ـ۳ـ اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….۹

۱ـ۴ـ پیشینه‌ی‌تحقیق……………………………………………………………………………………………………………۹

۱ـ۵ـ روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..۱۳

۱ـ۶ـ سولات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..۱۵

فصل دوم: درنگ در گذشته‌ی کوته‌سرایی…………………………………………………………………………….۱۶

۲ـ۱ـ شعر کوتاه کهن……………………………………………………………………………………………………………۱۷

۲ـ۱ـ ۱ـ خسروانی…………………………………………………………………………………………………………………۱۸

۲ـ۱ـ۲ـ شعرلحظه ها نگاه‌ها…………………………………………………………………………………………………۲۰

۲ـ۱ـ۳ـ رباعی……………………………………………………………………………………………………………………….۲۱

۲ـ۱ـ۴ـ دوبیتی…………………………………………………………………………………………………………………….۲۵

۲ـ۱ـ۵ـ مفردات…………………………………………………………………………………………………………………….۲۶

۲ـ۲ـ شکل‌های کوتاه در ادبیات عامیانه………………………………………………………………………………۲۷

۲ـ۲ـ۱ـ لیکو………………………………………………………………………………………………………………………….۲۸

۲ـ۲ـ۲ـ سه خشتی……………………………………………………………………………………………………………….۳۰

۲ـ۲ـ۳ـ داینی……………………………………………………………………………………………………………………….۳۲

۲ـ۲ـ۴ـ لالایی………………………………………………………………………………………………………………………۳۴

۲ـ۲ـ۵ـ چیستان…………………………………………………………………………………………………………………..۳۶

۲ـ۲ـ۶ـ واسونک……………………………………………………………………………………………………………………۳۸

۲ـ۲ـ۷ـ شروه………………………………………………………………………………………………………………………..۴۰

فصل سوم:علت کوتاه‌گویی و بررسی کوتاهه‌ها…………………………………………………………………….۴۳

ه

۳ـ۱ـ درآمدی کوتاه بر انواع شعرکوتاه معاصر………………………………………………………………………۴۴

۳ـ۲ـ رباعی……………………………………………………………………………………………………………………………۴۶

۳ـ۲ـ۱ـ زبان و فرم(بدعت های قالبی)…………………………………………………………………………………۴۸

الف ـ زبان…………………………………………………………………………………………………………………..۴۸

ترکیب سازی……………………………………………………………………………………………………..۴۹

واژگان تازه(امروزی)…………………………………………………………………………………………..۵۱

زبان کوچه وبازار…………………………………………………………………………………………………۵۳

سنت گرایی………………………………………………………………………………………………………..۶۰

سکته‌‌های وزنی………………………………………………………………………………………………….۶۷

ب ـ فرم……………………………………………………………………………………………………………………..۷۰

وزن…………………………………………………………………………………………………………………….۷۱

رباعی چهار قافیه‌ای…………………………………………………………………………………………..۷۱

اشکال جدید………………………………………………………………………………………………………۷۴

کاربست علائم نگارشی………………………………………………………………………………………۸۲

ردیف های طولانی…………………………………………………………………………………………….۸۴

۳ـ۳ـ ۲ـ تصویر ومحتوا…………………………………………………………………………………………………………۸۷

عاشقانگی……………………………………………………………………………………………………………………۹۱

بازتاب نعضلات اجتماعی……………………………………………………………………………………………۹۵

آیینه‌ی آیین……………………………………………………………………………………………………………….۹۹

طنز…………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۱

فلسفه‌گرایی یا فیلسوف مآبی…………………………………………………………………………………..۱۱۲

۳ـ۴ـ۳ـ برترین چهره‌های رباعی‌سرا…………………………………………………………………………………..۱۱۸

۳ـ۴ـ۳ـ۱ـ بیژن ارژن………………………………………………………………………………………………………….۱۱۸

۳ـ۴ـ۳ـ۲ـ جلیل صفربیگی………………………………………………………………………………………………..۱۲۱

۳ـ۴ـ۳ـ۳ـ ایرج زبردست……………………………………………………………………………………………………۱۲۵

۳ـ۴ـ۳ـ۴ـ محمد مرادی……………………………………………………………………………………………………۱۳۱

۳ـ۴ـ۳ـ۵ـ میلاد عرفان‌پور…………………………………………………………………………………………………۱۳۴

۳ـ۵ـ دوبیتی………………………………………………………………………………………………………………………۱۳۶

۳ـ۵ـ۱ـ زبان وفرم………………………………………………………………………………………………………………۱۴۱

و

محاوره‌نویسی…………………………………. ………………………………………………………………………۱۴۶

کاربست علائم نگارشی…………………………………………………………………………………………….۱۴۸

قافیه وردیف وموسیقی…………………………………………………………………………………………….۱۴۹

دوبیتی پنج مصرعی،بدعت یا نوآوری………………………………………………………………………۱۵۴

دوبیتی‌های خارج از وزن معمول……………………………………………………………………………..۱۵۸

۳ـ۵ـ۲ـ تصویر ومحتوا…………………………………………………………………………………………………………۱۵۹

بیان عشق وگلایه……………………………………………………………………………………………………..۱۶۴

دوبیتی تعلیمی…………………………………………………………………………………………………………۱۶۸

دعوت……………………………………………………………………………………………………………………….۱۷۰

گله از روزگار…………………………………………………………………………………………………………….۱۷۲

دوبیتی‌های آیینی…………………………………………………………………………………………………….۱۷۴

۳ـ۵ـ۳ـ چهره‌های برتر دوبیتی‌سرایی………………………………………………………………………………..۱۷۸

۳ـ۵ـ۳ـ۱ـ سیاوش کسرایی………………………………………………………………………………………………..۱۷۸

۳ـ۵ـ۳ـ۲ـ  قیصر امین‌پور…………………………………………………………………………………………………..۱۸۱

۳ـ۵ـ۳ـ۳ـ حسین(شهراد) میدری………………………………………………………………………………………۱۸۲

۳ـ۵ـ۳ـ۴ـ سلمان هراتی…………………………………………………………………………………………………….۱۸۴

۳ـ۵ـ۳ـ۵ـ عباس براتی‌پور………………………………………………………………………………………………….۱۸۵

۳ـ۶ـ۱ـ هایکو……………………………………………………………………………………………………………………..۱۸۶

۳ـ۶ـ۲ـ هایکوهای ایرانی……………………………………………………………………………………………………۱۹۷

۳ـ۶ـ۲ـ۱ـ زبان وفرم………………………………………………………………………………………………………….۱۹۸

زبان نیمه سنتی……………………………………………………………………………………………………۱۹۸

زبان نو…………………………………………………………………………………………………………………..۱۹۹

قافیه و وزن…………………………………………………………………………………………………………..۲۰۱

هایکوهای دوسطری……………………………………………………………………………………………..۲۰۶

۳ـ۶ـ۲ـ۲ـ تصویر ومحتوا……………………………………………………………………………………………………۲۰۸

ایجاز………………………………………………………………………………………………………………………۲۰۸

توجه به طبیعت……………………………………………………………………………………………………۲۱۰

ساده‌ی‌ مبهم………………………………………………………………………………………………………..۲۱۳

ز

صبغه‌ایرانی……………………………………………………………………………………………………………۲۱۷

عاشقانه‌سرایی……………………………………………………………………………………………………….۲۱۸

۳ـ۷ـ طرح………………………………………………………………………………………………………………………….۲۱۹

۳ـ۷ـ۱ـ آرایش سطور وحروف…………………………………………………………………………………………..۲۲۱

۳ــ۷ـ۲ـ وزن عروضی……………………………………………………………………………………………………….۲۲۳

۳ـ۷ـ۳ـ آزادی مکان………………………………………………………………………………………………………….۲۲۴

۳ـ۷ـ۴ـ صنایع ادبی…………………………………………………………………………………………………………..۲۲۴

۳ـ۷ـ۵ـ  توجه به طبیعت………………………………………………………………………………………………….۲۲۵

۳ـ۷ـ۶ـ خلق تابلوی تصویر……………………………………………………………………………………………….۲۲۸

۳ـ۷ـ۷ـ درون‌گرایی یا برون‌گرایی…………………………………………………………………………………….۲۲۸

۳ـ۸ـ فرانو………………………………………………………………………………………………………………………….۲۳۱

۳ـ۹ـ خسروانی، نوخسروانی وسه‌گانی………………………………………………………………………………۲۳۵

۳ـ۱۰ـ ترانک……………………………………………………………………………………………………………………..۲۴۰

۳ـ۱۱ـ  شعرک…………………………………………………………………………………………………………………..۲۴۴

۳ـ۱۲ـ آنک………………………………………………………………………………………………………………………..۲۴۸

۳ـ۱۳ـ چهره‌های برتر کوته‌سرایی…………………………………………………………………………………….۲۵۳

۳ـ۱۳ـ۱ـ سیروس نوذری………………………………………………………………………………………………….۲۵۳

۳ـ۱۳ـ۲ـ سید علی صالحی………………………………………………………………………………………………۲۵۶

۳ـ۱۳ـ۳ـ حمیدرضا شکارسری…………………………………………………………………………………………۲۵۷

۳ـ۱۳ـ۴ـ سید علی میرافضلی………………………………………………………………………………………….۲۵۹

۳ـ۱۳ـ۵ـ جلیل صفربیگی………………………………………………………………………………………………..۲۶۱

۳ـ۱۳ـ۶ـ علی رضا روشن………………………………………………………………………………………………..۲۶۲

۳ـ۱۳ـ۷ـ مهدی قنبری…………………………………………………………………………………………………..۲۶۴

فصل چهارم: نتیجه‌‌گیری…………………………………………………………………………………………………….۲۶۶

۴ـ۱ـ نتایج به دست آمده……………………………………………………………………………………………….۲۶۷

منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۷۰

چکیده وصفحه عنوان به انگلیسی

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بررسی جریان کوته‌سرایی در شعر معاصر”
قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...