%34تخفیف

بررسی تاثیر بازاریابی اینترنتی بر ارتقاء کیفیت ارائه خدمات بانکی   (مورد کاوی: بانک توسعه تعاون استان سیستان و بلوچستان)

تعداد 146صفحه در فایل word

کارشناسي ارشد در(مديريت بازرگاني گرايش بازاریابی بین الملل)

 

بررسی تاثیر بازاریابی اینترنتی بر ارتقاء کیفیت ارائه خدمات بانکی  

(مورد کاوی: بانک توسعه تعاون استان سیستان و بلوچستان)

چکیده

در این تحقیق ، تلاش شد که پیرامون تاثیر بازاریابی اینترنتی بر کیفیت خدمات بانکی، شناخت کسب شودکه براساس چارچوب و مدل مفهومی مورد نظر مورد تحلیل قرار گرفته است. این پژوهش دارای یک فرضیه اصلی” بازاریابی اینترنتی اثر مثبت و معنی داري بر کیفیت خدمات دارد.” و پنج فرضیه فرعی (استفاده از رویکرد بازاریابی اینترنتی اثر مثبت و معناداری بر ملموس بودن ارائه خدمات بانکی در بانک توسعه تعاون دارد.)(استفاده از رویکرد بازاریابی اینترنتی اثر مثبت و معناداری بر اطمينان خاطر بودن ارائه خدمات بانکی در بانک توسعه تعاون دارد.)(استفاده از رویکرد بازاریابی اینترنتی اثر مثبت و معناداری بر پاسخ گو بودن در ارائه خدمات بانکی در بانک توسعه تعاون دارد.)(استفاده از رویکرد بازاریابی اینترنتی اثر مثبت و معناداری بر قابليت اعتماد ارائه خدمات بانکی در بانک توسعه تعاون دارد.)(استفاده از رویکرد بازاریابی اینترنتی اثر مثبت و معناداری بر همدلي در ارائه خدمات بانکی در بانک توسعه تعاون دارد.) می باشد که روابط میان متغیر های کیفیت خدمات بانکی را مورد بررسی قرار داده است. جامعه آماري تحقيق شامل كليه کارمندان و مدیران بانک توسعه تعاون مي شود كه در استان سیستان و بلوچستان  در شعب مختلف آن مشغول به فعالیت هستند. در اين تحقيق‏، روش نمونه گيري سرشماری می باشد که با توجه به جامعه آماری 250 نفری حجم نمونه نیز همان مقدار تعیین گردیده است.

همچنین در این پژوهش جهت گردآوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده شده است که روایی آن مورد تایید کارشناسان و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفته است. جهت تجزیه تحلیل داده ها داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شده است که تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از طریق پرسشنامه، در دو سطح تجزیه و تحلیل توصیفی، و تجزیه و تحلیل استنباطی، انجام گرفت.در این پژوهش پس از جمع آوری پرسشنامه ها به تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش پرداختیم. بدین منظور در گام نخست به تحلیل توصیفی متغیر‌های بیوگرافیک و توصیفی(سن، سابق، تحصیلات،.. ) پرداختیم. در ادامه فرضیات پژوهشی مورد آزمون قرار گرفت. از آنجایی برخی از متغیر‌ها توزیع غیر نرمال داشتند از ضریب همبستگی اسپیرمن برای آزمون رابطه همبستگی استفاده شد. در نهایت به منظور بررسی تحلیل اهمیت مولفه‌های بازار یابی اینترنتی و ارتقاء کیفیت خدمات بانکی از آزمون فریدمن استفاده شد.

کلمات کلیدی: بازاریابی اینترنتی، خدمات بانکی، کیفیت خدمات، بانک توسعه تعاون.

فهرست

فصل اول: کليات تحقيق.. 1

1-1- مقدمه. 2

1-2- بيان مساله. 3

1-3- اهميت و ضرورت پژوهش… 4

1-4- پيشينه پژوهش… 7

1-4-1- سوابق تحقيقاتی داخل کشور. 7

1-4-2- سوابق تحقيقاتی خارج از کشور. 8

1-5- اهداف پژوهش… 9

1-5-1- هدف اصلي.. 9

1-5-2- اهداف فرعي: 9

1-6- فرضيات پژوهش… 10

1-7- قلمرو پژوهش… 10

1-7-1- قلمرو زماني: 10

1-7-2- قلمرو مکاني: 10

1-7-3- قلمرو موضوعي: 11

1-8- روش پژوهش: 11

1-8-1- جامعه آماری: 11

1-8-2- روش نمونه گيري و ابزار گردآوري داده ها: 11

1-8-3- شيوه تحليل داده ها: 12

1-9- واژه های کليدی پژوهش… 12

1-10-ساختار ارائه نتايج پايان نامه. 15

فصل دوم: مبانی نظری پژوهش17

2-1- مقدمه. 18

2-2- تاریخچه. 18

2-2-1- مدل های تجاری و اشکال مختلف آن.. 18

2-3- تبيين بازار در محيط الكترونيكي.. 22

2-4- نظريه هاي بازاريابي.. 23

2-5- مباني بازاريابي؛ مفاهيم پايه. 25

2-5-1- مصرف‌كننده. 25

2-5-2- مشتري.. 25

2-5-3- نيازها و انتظارات.. 26

2-5-4- ارزش زماني مشتري.. 26

2-5-5- مديريت تجربه‌ي مشتري.. 26

2-6- انواع بازار در اقتصاد كلاسيك… 27

2-6-1- بازار رقابت كامل 27

2-6-2- بازار انحصار كامل : 27

2-6-3- بازار رقابت انحصاري : 28

2-6-4- بازار انحصار چندجانبه : 28

2-7- پيشرفتهاي بازاريابي الكترونيكي.. 29

2-7-1- انقلاب در فن آوري.. 29

2-7-2- واسطه گري و موانع استراتژيک… 31

2-8- اصول بازاريابي ديجيتال. 32

2-9- مزاياي بازاريابي اينترنتي.. 33

2-11- عوامل موفقيت در بازاريابي الكترونيك… 36

2-12- مدل چند به چند در بازاريابي اينترنتي.. 37

2-13- طراحي چرخه بازاريابي الکترونيک… 39

2-14- مدل هاي قيمت گذاري در تجارت الكترونيك… 40

2-15- استانداردهاي فروش از طريق اينترنت.. 41

2-15-1- نيازمنديهاي کارکردي فروش در اينترنت.. 42

2-15-2- موانع فروش شبکه اي : 43

2-16-آميخته هاي بازاريابي و اينترنت.. 45

2-16-1- آميخته بازاريابي چيست؟. 45

2-16-2- محصول.. 45

2-16-3- قيمت.. 46

2-16-4- سطح عمومي قيمت ها 48

2-16-5-كشش قيمت.. 49

2-16-7- تنوع قيمت.. 50

2-16-8- توزيع (مكان). 52

2-16-9- فعاليت‌هاي پيشبرد فروش… 54

2-17- طليعه رقابت در بازار تجارت الكترونيكي.. 56

2-18- تعاریف خدمات.. 59

2-18-1- ویژگی های خدمات.. 59

2-18-1-1- ناملموس بودن. 59

2-18-1-2- تفکیک ناپذیری.. 61

2-18-1-3- تغییر پذیری.. 61

2-18-1-4- فناپذیری.. 62

2-18-2- بازاریابی و بازاریابی خدماتی.. 62

2-18-2-1- نیازها و خواستهها 63

2-18-2-2- مبادله. 63

2-18-2-3- بازار 63

2-18-3- مشتری مداری.. 63

2-18-4- رقابت گرایی.. 64

2-18-5- هماهنگی میان وظیفه ای.. 64

2-19- کیفیت خدمات.. 64

2-20- مدل های مفهومی کیفیت خدمات سنتی.. 66

2-20-1- مدل تحلیل شکاف های پنجگانه کیفیت خدمات.. 66

2-20-2-مدل تحلیل شکاف های هفتگانه کیفیت خدمات.. 67

2-20-3-مدل رفتاری کیفیت خدمات.. 69

2-20-4-ابعاد کیفیت خدمات سنتی.. 70

2-20-4-1-  ملموسات.. 72

2-20-4-2-  قابلیت اعتماد. 72

2-20-4-3-  پاسخگویی.. 72

2-20-4-4-  تعهد. 73

2-20-4-5- همدلی.. 73

2-20-4-6-  رضايت مشتري.. 74

2-20-4-7-  شكل‌گيري رضايت.. 75

2-21- نتیجه گیری فصل دوم. 76

فصل سوم: روش تحقيق و مراحل انجام آن.. 79

3-1-  مقدمه. 80

3-2- روش انجام تحقيق.. 81

3-3- نوع تحقيق.. 82

3-3-1- ابعاد و شاخص های تحقیق.. 83

3-4- روش گردآوري اطلاعات.. 85

3-5- روايي و پايايي تحقيق.. 88

3-5-1- پايايي پرسشنامه. 88

3-5-2- روايي پرسشنامه. 89

3-6- قلمرو تحقيق.. 90

3-6-1- قلمرو زماني.. 90

3-6-2- قلمرو مكاني.. 90

3-6-3- قلمرو موضوعي.. 90

3-7- جامعه آماري.. 91

3-8- نمونه آماري.. 91

3-9- تحليل داده ها و آزمون فرضيه ها 93

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 96

4-1- مقدمه. 97

4-2- تجزيه و تحليل توصيفي داده‌ها 97

4-2-1- داده‌هاي جمعيت شناختي.. 97

4-2-1-1- جنسيت.. 97

4-2-1-2- سن.. 98

4-2-1-3- سطح تحصيلات.. 99

4-2-1-4- سابقه شغلي.. 100

4-3- داده‌هاي اختصاصي.. 101

4-4- تجزيه و تحليل استنباطي (آزمون فرضيه‌ها) 109

4-4-1- ارزیابی پایایی و اعتبار پژوهش… 110

4-4-2- آزمون فرضيه اول.. 112

4-4-3- آزمون فرضيه دوم. 114

4-4-4- آزمون فرضيه سوم. 114

4-4-5- آزمون فرضيه چهارم. 115

4-4-6- آزمون فرضيه پنجم. 116

4-5- آزمون تحليل واريانس فريدمن.. 117

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. 120

5-1- مقدمه. 121

5-2-خلاصه تحقيق.. 121

5-3- نتیجه گیری.. 122

5-3-1- نتایج تجربی توصیفی: 122

5-3-2- نتایج مرتبط با تحلیل یافته های اختصاصی: 122

5-4-  پیشنهادها 123

5-5- پیشنهادات برای تحقیقات آینده: 125

5-6- محدودیت های تحقیق.. 125

منابع.. 126

پیوست.. 133

قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...
enemad-logo