بررسی تأثیر نوسانات قیمت نفت بر بازده غیرعادی سهام شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تعداد 109 صفحه فایل word

چکیده

نوسانات قيمت نفت يکي از عوامل اصلي بسياري از بحران­هاي اقتصادي در ميان کشورهاي واردکننده و صادرکننده­ی نفت است. براي کشورهاي صادرکننده­ی نفت، درآمدهاي حاصل از فروش نفت، منبع بسيار مهمي از درآمدهاي مالي و ارزي دولت­ها را تشکيل مي­دهد. در کشورهای صادر کننده نفت مانند ایران که سهم اصلی درآمد خود را از طریق ارز حاصل از فروش نفت تامین می­کنند تأثیر نوسانات قیمت نفت بر بخش­های اقتصادی یکی از دغدغه­های سیاست­گذاران و اقتصاددانان بوده است. بورس اوراق بهادار یکی از اصلی­ترین اجزای بازارهای مالی است که نقش مؤثری در توسعه و رشد اقتصادی کشور دارد. هدف این تحقیق بررسی تاثیر نوسانات قیمت نفت بر بازده غیرعادی سهام شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل تصحیح خطای برداري ساختاري می­باشد؛ بدين منظور با استفاده از تکنیک غربالگری طی سال‌های 1392-1388، تعداد 96 شركت از شرکت‌های پذيرفته شده در بورس تهران انتخاب گردیده است. این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی است و از بُعد هدف از نوع تحقیقات توصیفی است که به شیوه همبستگی صورت می­گیرد. پس از جمع­آوری داده­ها، متغیرهای پژوهش محاسبه شده­اند و سپس با بهره­گیری از مدل رگرسیونی داده­های ترکیبی و الگوی اثرات تصادفی به بررسی روابط بین متغیرها پرداخته شده است. نتایج آزمون فرضیه­ها نشان می­دهد که نوسانات قیمت نفت با بازده غیرعادی سهام شرکت­های بورس اوراق بهادار تهران رابطه­ی معنی­داری دارد؛ و از این رو، اهمیت بررسی رابطه قیمت نفت و بازده سهام در کشورهاي نفتی مانند ایران اثبات می­شود.

کلید واژه: نوسانات منفی قیمت نفت، بازده غیرعادی سهام، نوسانات مثبت قیمت نفت، مدل تصحیح خطای برداري ساختاري.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

مقدمه. ۱

فصل اول کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه. ۳

۱-۲- بیان مسأله تحقیق. ۳

۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق. ۴

۱-۴- سؤالات و اهداف تحقیق. ۵

۱-۵- فرضیه­های تحقیق. ۵

۱-۶- کاربردهای متصور از تحقیق. ۶

۱-۷- روش انجام تحقیق. ۶

۱-۷-۱- روش و ابزار گردآوری اطلاعات.. ۶

۱-۷-۲- روش تجزیه وتحلیل داده‌ها ۷

۱-۷-۳- قلمرو تحقیق (موضوعی، مکانی، زمانی) ۷

۱-۸- ساختار تحقیق. ۷

فصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیق

۲-۱- مقدمه. ۹

۲-۲- بخش اول؛ بازده سهام. ۹

۲-۲-۱- بازار مالی.. ۹

۲-۲-۱-۱- کارکردهای بازار مالی.. ۱۰

۲-۲-۱-۲- طبقه بندی بازارهای مالی.. ۱۳

۲-۲-۲- بورس اوراق بهادار. ۱۶

۲-۲-۲-۱- مزایای بورس اوراق بهادار. ۱۷

۲-۲-۳- تاریخچه بورس اوراق بهادار در جهان. ۱۷

۲-۲-۴- تاریخچه بورس اوراق بهادار تهران. ۱۸

۲-۲-۵- سرمایه­گذاری.. ۲۰

۲-۲-۵-۱- مزایای سرمایه­گذاری در بورس… ۲۱

۲-۲-۶- مروری بر شرکت­های سرمایه­گذاری.. ۲۲

۲-۲-۷- دارایی و دارائیهای مالی.. ۲۲

۲-۲-۸- اوراق بهادار. ۲۳

۲-۲-۹- سهام عادی.. ۲۳

۲-۲-۱۰- ارکان اصلی سرمایه­گذاری (ریسک و بازده) ۲۴

۲-۲-۱۱- اجزای بازده ۲۵

۲-۲-۱۲- انواع بازده ۲۶

۲-۲-۱۳- بازده غیرعادی.. ۲۷

۲-۳- بخش دوم؛ نوسانات قیمت نفت.. ۲۸

۲-۳-۱- ویژگی­های اقتصادی نفت خام. ۲۹

۲-۳-۲- عوامل مؤثر بر قیمت نفت.. ۳۱

۲-۳-۳- عوامل اقتصادی تعیین کننده قیمت نفت.. ۳۲

۲-۳-۴- جایگاه ایران در حوزه­ی نفتی خلیج فارس… ۳۲

۲-۳-۵- بررسی شوک­های نفتی به عنوان مهمترین عامل تغییر درآمدها و هزینه­های نفتی.. ۳۲

۲-۳-۶- تأثیرات شوک­های نفتی بر اقتصاد کلان. ۳۴

۲-۳-۷- تأثیر نوسانات قیمت نفت بر طرف عرضه اقتصاد در کشورهای وارد کننده نفت.. ۳۶

۲-۳-۸- تأثیر نوسانات قیمت نفت بر طرف تقاضا اقتصاد در کشورهای صادرکننده نفت.. ۳۷

۲-۴- پیشینه تحقیق. ۳۹

۲-۴-۱- مطالعات داخلی.. ۳۹

۲-۴-۲- مطالعات خارجی.. ۴۱

۲-۵- خلاصه فصل. ۴۲

فصل سوم روش تحقیق

۳-۱- مقدمه. ۴۴

۳-۲- روش تحقیق. ۴۴

۳-۳- سؤالات تحقیق. ۴۵

۳-۴- فرضیه­های تحقیق. ۴۵

۳-۵- مدل تصحیح خطای برداری ساختاری.. ۴۶

۳-۵-۱- تحلیل نااطمینانی برآوردهای واکنش­های آنی.. ۴۷

۳-۶- متغیرهای تحقیق. ۴۸

۳-۶-۱- تصریح غیرخطی قیمت نفت.. ۴۹

۳-۶-۲- بازده غیرعادی سهام. ۵۰

۳-۷- جامعه آماری.. ۵۱

۳-۷-۱- اعمال محدودیت­های ساختاری.. ۵۱

۳-۸-  قلمرو تحقیق. ۵۳

۳-۸-۱- قلمرو موضوعی.. ۵۳

۳-۸-۲-  قلمرو مکانی.. ۵۳

۳-۸-۳-  قلمرو زمانی.. ۵۳

۳-۹- روش انجام پژوهش و روش گردآوری داده‌ها ۵۴

۳-۱۰- روش­های تجزیه و تحلیل آماری و آزمون فرضیه­ها ۵۴

۳-۱۰-۱- رگرسیون چند متغیره ۵۵

۳-۱۰-۲- نبود خود همبستگی.. ۵۶

۳-۱۰-۳- ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل شده ۵۷

۳-۱۰-۴- آزمون معنی­دار بودن در الگوی رگرسیون. ۵۸

۳-۱۰-۴-۱- آزمون معنی­دار بودن معادله رگرسیون. ۵۹

۳-۱۰-۴-۲- آزمون معنی­دار بودن ضرایب رگرسیونی.. ۵۹

۳-۱۰-۵- روش استفاده از داده‌ها ۵۹

۳-۱۱- خلاصه فصل. ۶۳

فصل چهارم یافته­های تحقیق

۴-۱- مقدمه. ۶۵

۴-۲- آمارتوصیفی.. ۶۶

۴-۲-۱- بررسی پایایی متغیرهای پژوهش… ۶۶

۴-۲-۲- بررسی هم­خطی.. ۶۷

۴-۲-۳- آزمون نرمال بودن داده­ها ۶۷

۴-۳- آمار استنباطی.. ۶۸

۴-۳-۱- آزمون ریشه واحد فیلیپس- برون. ۶۹

۴-۳-۲- تعیین وقفه بهینه. ۶۹

۴-۳-۳- تعیین تعداد بردارهای همجمعی.. ۷۰

۴-۳-۴- تفسیر مدل­های تصحیح خطای برداری ساختاری.. ۷۱

۴-۳-۵- توابع عکس­العمل آنی.. ۷۱

۴-۳-۵-۱- نوسان مثبت قیمت نفت.. ۷۱

۴-۳-۵-۲- نوسان منفی قیمت نفت.. ۷۳

۴-۳-۶- تجزیه­ی واریانس خطای پیش­بینی.. ۷۵

۴-۳-۶-۱- نوسان مثبت قیمت نفت.. ۷۵

۴-۳-۶-۲- نوسان منفی قیمت نفت.. ۷۵

۴-۴- آزمون فرضیه­ها ۷۶

۴-۴-۱- آزمون فرضیه فرعی اول. ۷۶

۴-۴-۲- آزمون فرضیه فرعی دوم. ۷۷

۴-۴-۳- فرضیه اصلی.. ۷۸

۴-۵- خلاصه فصل. ۷۸

فصل پنجم جمع­بندی، نتیجه­گیری و ارائه پیشنهادات

۵-۱- مقدمه. ۸۰

۵-۲- جمع­بندی و تشریح نتایج آزمون فرضیه­ها ۸۰

۵-۲-۱- نتیجه­ی فرضیه اصلی.. ۸۱

۵-۲-۲- نتایج آزمون فرضیه­های فرعی.. ۸۱

۵-۳- نتیجه­گیری کلی تحقیق. ۸۲

۵-۴- پیشنهادها ۸۴

۵-۴-۱- پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های تحقیق. ۸۴

۵-۴-۲- پیشنهادهایی برای پژوهش­های آتی.. ۸۵

۵-۵- محدودیت­های تحقیق. ۸۶

۵-۶- خلاصه فصل. ۸۶

پیوست.. ۸۷

فهرست منابع. ۸۹

چکیده انگلیسی.. ۹۳

فهرست جداول

    عنوان                                                                                                                                 صفحه

جدول ۳-۱- نحوه انتخاب نمونه آماری بر اساس محدودیت‌های فوق. ۵۳

جدول ۴-۱- آمار توصیفی متغیرها ۶۶

جدول ۴-۲- آزمون پایایی متغیرهای پژوهش… ۶۷

جدول ۴-۳- نتایج حاصل از مقادیر VIF. 67

جدول ۴-۴- نتایج آزمون جارک برا ۶۸

جدول ۴-۵- نتایج برآورد الگو با استفاده از معیار مورک و همیلتون. ۶۸

جدول ۴-۶- آزمون ریشه واحد فیلیپس- پرون. ۶۹

جدول ۴-۷- تعیین وقفه بهینه- نوسان مثبت قیمت نفت.. ۷۰

جدول ۴-۸- تعیین وقفه بهینه- نوسان منفی قیمت نفت.. ۷۰

جدول ۴-۹- در حالت نوسان منفی قیمت نفت- آزمون همجمعی یوهانسون. ۷۱

جدول ۴-۱۰- تجزیه واریانس خطای پیش بینی شاخص بازده غیر عادی سهام. ۷۵

جدول ۴-۱۱- تجزیه واریانس خطای پیش بینی شاخص بازده غیر عادی سهام. ۷۶

جدول ۴-۱۲- نتایج آزمون F لیمر و هاسمن برای فرضیه فرعی اول. ۷۶

جدول ۴-۱۳- مدل رگرسیونی ترکیبی اثرات تصادفی تاثیر نوسانات منفی قیمت نفت بر بازده غیرعادی سهام. ۷۷

جدول ۴-۱۴- نتایج آزمون F لیمر و هاسمن برای فرضیه فرعی دوم. ۷۷

جدول ۴-۱۵- مدل رگرسیونی ترکیبی اثرات تصادفی تأثیر نوسان مثبت قیمت نفت با بازده غیرعادی سهام. ۷۸

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                               صفحه

نمودار (۲-۱): مکانیسم اثر قیمت نفت بر طرف عرضه اقتصاد. ۳۶

نمودار (۲-۲): اثرات افزایش قیمت نفت بر طرف تقاضای اقتصاد. ۳۸

نمودار ۴-۱- واکنش آنی لگاریتم شاخص کل بازده غیرعادی سهام به نوسان یک انحراف معیار از NOPI. 72

نمودار ۴-۲- فواصل اطمینان واکنش آنی لگاریتم شاخص کل بازده غیرعادی سهام به نوسان یک انحراف معیار از NOPI. 72

نمودار ۴-۳- فواصل اطمینان واکنش آنی لگاریتم شاخص کل بازده غیرعادی سهام به نوسان یک انحراف معیار از NOPI. 72

نمودار ۴-۴ فواصل اطمینان واکنش آنی لگاریتم شاخص کل بازده غیرعادی سهام به نوسان یک انحراف معیار از NOPI. 73

نمودار ۴-۵- واکنش آنی لگاریتم شاخص کل بازده غیرعادی سهام به نوسان یک انحراف معیار از NOPD.. 73

نمودار ۴-۶- فواصل اطمینان واکنش آنی لگاریتم شاخص کل بازده غیرعادی سهام به نوسان یک انحراف معیار از NOPD.. 74

نمودار ۴-۷- فواصل اطمینان واکنش آنی لگاریتم شاخص کل بازده غیرعادی سهام به نوسان یک انحراف معیار از NOPD.. 74

نمودار ۴-۸- فواصل اطمینان واکنش آنی لگاریتم شاخص کل بازده غیرعادی سهام به نوسان یک انحراف از NOPD.. 74

فهرست روابط

عنوان                                                                                                               صفحه

رابطه­ی(۲-۱) ریسک کل. ۲۴

رابطه­ی(۲-۲) بازده کل. ۲۶

رابطه­ی(۲-۳) بازده کل سهام عادی.. ۲۶

رابطه­ی(۲-۴) بازده مورد انتظار. ۲۷

رابطه­ی(۲-۵) بازده غیرعادی.. ۲۷

رابطه­ی(۳-۱) مدل تصحیح خطای برداری ساختاری.. ۴۶

رابطه­ی(۳-۲) رابطه­ی بین خطای پیس­بینی و اخلال شاختاری.. ۴۷

رابطه­ی(۳-۳) نرخ ارز حقیقی.. ۴۹

رابطه­ی(۳-۴) معیار مورک.. ۵۰

رابطه­ی(۳-۵) معیار همیلتون. ۵۰

رابطه­ی(۳-۶) معیار همیلتون. ۵۰

رابطه­ی(۳-۷) بازده غیرعادی.. ۵۰

رابطه­ی(۳-۸) لگاریتم متغیرهای پژوهش… ۵۲

رابطه­ی(۳-۹) رگرسیون چند متغیره ۵۵

رابطه­ی(۳-۱۰) فرمول دوربین- واتسون. ۵۷

رابطه­ی(۳-۱۱) ضریب تعیین.. ۵۷

رابطه­ی(۳-۱۲) ضریب تعیین تعدیل شده ۵۸

رابطه­ی(۳-۱۳) مدل داده­های ترکیبی.. ۶۰

رابطه­ی(۳-۱۴) مدل تعدیل شده­ی داده­های ترکیبی.. ۶۰

رابطه­ی(۳-۱۵) مدل نهایی داده­های ترکیبی.. ۶۱

رابطه­ی(۳-۱۶) برآورد خطای داده­های ادغام شده ۶۲

 

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بررسی تأثیر نوسانات قیمت نفت بر بازده غیرعادی سهام شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”
قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...