دانلود محصول:بررسی تأثیر حالت‌های مختلف بازار بر مدیریت سود و اقلام تعهدی

تعداد  71 صفحات این فایل word

چکیده:

همواره اقتصاد در کشورهای مختلف تحت تأثیر عوامل و شرایط مختلف قرار دارد که باعث رونق یا رکود اقتصادی در جامعه می‌شود. در چنین شرایطی مؤسسات مالی و شرکت‌های تجاری که نقش اساسی در اقتصاد دولت‌ها ایفا می‌کنند نیز از این شرایط مستثنی نیستند. به طور کلی می‌توان این شرایط رونق و رکود اقتصادی را به عنوان چرخه‌های تجاری یاد کرد. مؤسسات مالی و شرکت‌ها در مقابل این چرخه‌های تجاری سیاست‌ها و رویه‌های مختلفی در پیش می‌گیرند که از جمله از این ابزارها می‌توان به مدیریت سود اشاره کرد. این مسئله که آیا مدیریت سود و اقلام تعهدی تحت تأثیر شرایط رونق و رکود اقتصادی (چرخه‌های تجاری) عکس‌العمل‌ها و واکنش‌های مختلفی انجام می‌دهد، باعث به وجود آمدن و انجام این تحقیق گردید. هدف اصلی از انجام این تحقیق بررسی وجود این رابطه است. متغیرهای مورد بررسی در این پژوهش شامل متغیر مستقل چرخه‌های تجاری و متغیر وابسته مدیریت سود است که در یک دوره زمانی از سال 1377 تا 1388 مورد بررسی قرار می‌گیرد با توجه به سال انجام این تحقیق دلیل این مطلب که به داده‌های سال‌های گذشته پرداخته شده است این است که اولا این تحقیق یک دوره اقتصادی را مورد بررسی قرار خواهد داد و نه سال‌های مختلف و ثانیا تقسیم‌بندی چرخه‌های تجاری مختلف تا سال 1388 در ایران توسط مختارزاده انجام گرفته است که قابل استناد و استفاده می‌باشد نتایج حاصل از این تحقیق بیانگر آن است که بین چرخه‌های تجاری مختلف و مدیریت سود رابطه معناداری وجود دارد.

کلمات کلیدی:

رونق و رکود اقتصادی ، چرخه های تجاری ، مدیریت سود ، اقلام تعهدی

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                    صفحه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

چکیده: 1

کلمات کلیدی: 1

رونق و رکود اقتصادی ، چرخه های تجاری ، مدیریت سود ، اقلام تعهدی.. 1

فصل اول: کلیات پژوهش… 2

1-1 مقدمه. 2

1-2 بیان مسئله: 2

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق.. 3

1-4 اهداف و فرضیه‌های تحقیق: 3

2-3 اهداف تحقیق و کاربردها: 4

2-3-1 الگوی کسب آرامش: 5

2-3-2 الگوی حداکثر کردن سود: 6

2-3-3 الگوی حداقل کردن سود: 6

2-3-4 الگوی هموارسازی سود: 6

2-5 ساختار تحقیق: 7

1-5 قلمرو زمانی و مکانی تحقیق: 8

1-6 روش تحقیق: 8

1-7 جامعه آماری و داده‌های تحقیق: 8

1-8 قلمرو تحقیق: 10

1-9 متغیرهای تحقیق: 10

1-10 تعاریف، اصطلاحات و واژه‌ها: 10

فصل دوم: پیشینه تحقیق.. 12

2-1 مقدمه: 12

2-2 پیشینه تحقیق: 14

2-2-1 تعاریف مدیریت سود: 15

2-2-2 مبانی نظری مدیریت سود: 16

2-2-3 فرضیه مکانیکی و تئوری بازارهای کارآ: 17

2-2-3-1 تئوری‌های اثباتی در مدیریت سود. 18

2-2-3-2 فرضیه طرح پاداش: 19

2-2-3-4 فرضیه قرارداد استقراض: 19

2-2-3-5 فرضیه هزینه‌های سیاسی: 20

2-2-4 تمرکز مجدد به انگیزه‌های بازار سرمایه: 21

2-2-4-1 انگیزه‌های مرتبط با عرضه اولیه اوراق بهادار: 22

2-2-4-2 انگیزه مالیاتی: 22

2-2-4-3 انگیزه مرتبط با تعویض مدیران: 23

2-2-5 نامتقارن بودن اطلاعات: 23

2-2-5-1 خطر اخلاقی: 24

2-2-5-2 گزینش نادرست: 24

2-2-5-3 تئوری علامت‌دهی: 25

2-4 تکنیک‌های مدیریت سود: 31

2-4-1 مدیریت سود از طریق زمان‌بندی: 32

2-4-2 مدیریت سود از طریق طبقه‌بندی: 33

2-6 اندازه‌گیری مدیریت سود: 34

2-6-1 مدل‌های اقلام تعهدی: 34

2-6-2 خلاصه‌ای از بررسی‌های مربوط به مدل‌های موجود اقلام تعهدی: 37

2-6-2-1 مدل‌های سری زمانی: 39

2-6-2-2 مدل جونز و گستره آن: 39

2-6-2-3 مدل (KS) 41

2-6-2-4 روش توزیع نمونه‌ای: 42

جدول 2-1: جدولی از تحقیقات صورت گرفته در خصوص اقلام تعهدی.. 43

محقق.. 43

شاخص اقلام تعهدی غیرعادی (مدیریت سود) 43

بیور و مک نیکولز (1998) 43

رشد ذخیره زیان سالانه برای بیمه‌گران اموال. 43

دی جرج و همکاران (1999) 43

فراوانی مقایسه سودهای فصلی سالانه به سطح سود صفر و مقایسه سود فصل قبل با پیش‌بینی تحلیل‌گران  43

جیانمینگ (2007) 43

اقلام تعهدی غیرمنتظره 43

یودیانتی (2008) 43

مدیریت سود و جریان های نقدی.. 43

لوبو و ژانگ ژو (2008) 43

افشاء مدیریت سود. 43

کارل و اسکات (2009) 43

نقش اقلام تعهدی در صنعت… 43

دپوچ وهمکاران(2009) 43

اقلام تعهدی و اندازه گیری آن. 43

7 تحقیقات انجام‌شده: 43

2-7-1 تحقیقات خارجی: 43

2-7-2 تحقیقات داخلی: 45

فصل سوم: روش‌شناسی تحقیق.. 46

3-1 مقدمه. 46

3-2 چرخه‌های تجاری (EXP): 46

3-3 جامعه آماری: 47

3-4 اندازه نمونه: 49

3-5 طرح متغیرها: 49

3-5-1 متغیر وابسته: 49

3-5-2 متغیر مستقل: 50

3-6 برآورد اقلام تعهدی اختیاری و غیراختیاری: 50

3-7 روش‌های آماری و شیوه تحلیل داده‌ها : 50

3-7-1 آزمون کولموگروف- اسمیرنوف (KS) 50

3-8 طرح فرضیه‌ها: 51

3-8-1 فرضیه اول: 51

3-9 روش‌های آماری به کار رفته برای آزمون: 51

3-9-1 رگرسیون خطی چندگانه: 51

3-9-2 ضریب تشخیص: 52

3-9-3 آزمون دوربین واتسون: 53

4-1 مقدمه: 54

4-2 تجزیه و تحلیل نتایج آزمون: 54

4-3 فرضیه اصلی: 54

4-4 تجزیه و تحلیل فرضیه اصلی: 56

جدول 4-1: نتایج مربوط به آزمون چاو. 56

جدول 4-2: تحلیل واریانس… 56

جدول 4-3: ضریب جزئی رگرسیون. 57

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها: 58

5-1 مقدمه: 58

5-2 نتایج آزمون فرضیه اصلی: 58

جدول 4-3: نتایج آزمون فرضیه اول. 59

5-3 محدودیت‌های تحقیق: 59

5-4 پیشنهادات تحقیقات آینده: 60

فهرست منابع: 61

منابع فارسی: 61

منابع لاتین: 63

Abstract 64

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                    صفحه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جدول 2-1: تعهدی از تحقیقات صورت گرفته در خصوص اقلام تعهدی.. 43

جدول 4-2: نتایج مربوط به آزمون چاو. 56

جدول 4-3: نتایج آزمون فرضیه اول  56

قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...