بررسی بیان ژن Sox1 در بیماران مبتلا به سرطان سلول‏های ‏‏‏سنگفرشی مری

تعداد  66     صفحه در فایل   word

چکیده

مقدمه

سرطان مری به عنوان ششمین سرطان شایع و عامل مرگ و میر بر اثر سرطان در بین افراد می‏‏باشد.بخاطرشیوع بالای ESCC در ایران،این سرطان از اهمیت بیشتری بر خوردارست.Sox1 نقش کلیدی‏ای ‏‏‏در سرکوب تقسیمات سلولی عصبی ایفا می‏‏نماید. از بین رفتنSOX1 در سلول‏هایی ‏‏‏که قدرت خودسازی مجدد را دارند سلول را به سمت رگ زایی تصاعدی و ادامه چرخه سلولی سلول‏های ‏‏‏در حال تکثیر و افزایش معنی دار تعداد سلول‏هایی ‏‏‏که از چرخه سلولی خارج می‏‏شوند سوق می‏‏دهد.هدف از این تحقیق بررسی ارتباط بیان ژن Sox-1 در سلول‏های ‏‏‏توموری ESCC، با سن، جنسیت و مرحله‏‏‏‏ی ‏‏‏پاتولوژیک تومور در می‏تلایان به ESCC می‏‏باشد.

روش کار

در این مطالعه ابتدا انتخاب نمونه‏‏‏های ‏‏‏سرطانی بود.سپس اسنخراج RNA انجام شد.مرحله بعد سنتز cDNA انجام شد.پس از بهینه سازی شرایط PCR برای پرایمر‏‏‏های ‏‏‏ژن SOX1 با استفاده از تکنیک Real time PCR بیان ژن SOX1 بررسی گردید.

نتایج

کاهش بیان Sox1 در 22.5% از بافت‏‏‏های ‏‏‏سرطان مری در مقایسه با بافت‏‏‏های ‏‏‏نرمال مرتبط، مشاهده شد.بیان Sox1 بطور قابل توجهی با عمق تهاجم تومور در ارتباط است.(P<0.05)

بحث و نتیجه گیری

ژن Sox1 در تعداد زیادی از بیماران مبتلا به کارسینومای سلول‏های ‏‏‏سنگفرشی مری نسبت به نمونه‏‏‏های ‏‏‏نرمال، کاهش بیان نشان داد که این امر می‏‏تواند نقش تومور ساپرسوری را برای این ژن پیشنهاد کند.و از آنجایی که کاهش بیان ژن  Sox1  موجب افزایش عمق تهاجم تومور می‏‏گردد، پس این ژن را می‏توان به عنوان عاملی درتارگتت تراپی ودرمان بمنظور کاهش قدرت تهاجم سلول‏های سرطانی پیشنهاد نمود.

واژه‏‏‏های ‏‏‏کلیدی: سرطان مری، SOX1، Real time PCR

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                      صفحه

چکیده ۱

مقدمه. ۱

روش کار. ۱

نتایج.. ۱

بحث و نتیجه گیری.. ۱

مقدمه. ۲

فصل اول: کلیات تحقیق.. ۴

۱-۱- آناتومی‏ مری.. ۴

۱-۲- بافت شناسی مری.. ۵

۱-۳- آسیب شناسی مری.. ۶

۱-۴- آشنایی با سرطان. ۶

۱-۵- سرطان مری.. ۷

۱-۶- پاتولوژی.. ۷

۱-۷- بافت شناسی سرطان مری.. ۷

۱-۷-۱-  آدنوکارسینومای مری.. ۷

۱-۷-۱-۱- علت شناسی و بیماری زایی آدنوکارسینوما مری.. ۸

۱-۷-۱-۲- مورفولوژی آدنوکارسینوما مری.. ۸

۱-۷-۱-۳- علائم بالینی آدنوکارسینوما مری.. ۸

۱-۷-۲- سرطان بافت سنگفرشی مری (ٍESCC). 9

۱-۷-۲-۱- مورفولوژی و وضعیت آناتومیکی سرطان بافت سنگفرشی مری.. ۹

۱-۷-۲-۲- علائم بالینی سرطان سنگفرشی مری.. ۱۰

۱-۸- توزیع جغرافیایی سرطان مری.. ۱۰

۱-۸-۱- مناطق دارای شیوع پایین.. ۱۰

۱-۸-۲- مناطق دارای شیوع متوسط.. ۱۰

۱-۸-۳- مناطق دارای شیوع زیاد. ۱۱

۱-۹- جایگاه سرطان مری در ایران. ۱۱

۱-۹-۱- شیوع جنسی و سنی.. ۱۲

۱-۹-۲- مرگ و میر. ۱۲

۱-۱۰-  اتیولوژی سرطان بافت سنگفرشی مری.. ۱۲

۱-۱۰-۱- الکل و دخانیات… ۱۳

۱-۱۰-۲- ازوفاژیت… ۱۴

۱-۱۰-۳- کارسینوژن ها ۱۴

۱-۱۰-۳-۱- نیتروز آمین‏ها ۱۴

۱-۱۰-۴- تغذیه. ۱۵

۱-۱۰-۴-۱- کمبود مواد غذایی (اثر سیستمیک). ۱۵

۱-۱۰-۴-۲- مواد غذایی که به طور موضعی به مری آسیب می‏رسانند: ۱۵

۱-۱۱- تعیین مرحله بیماری.. ۱۵

۱-۱۲- سیر بالینی بیماری.. ۱۶

۱-۱۳ آشنایی با تکنیک Real time. 18

۱-۱۳-۱ تعریف ومفهوم Real time PCR.. 18

۱-۱۳-۲ مزایای روش Real time PCR.. 18

۱-۱۳-۳ کاربرد‏‏‏های ‏‏‏Real time. 18

۱-۱۳-۴ مقدمه‏ای در مورد دستگاه Real time PCR.. 19

۱-۱۳-۵- روشهای آشکارسازی درReal time PCR: 19

۱-۱۴- ژن Sox1. 19

۱-۱۴-۱- تعریف ژن و پروتئین Sox1. 19

۱-۱۴-۲- ساختمان ژن. ۲۱

۱-۱۴-۳- موقعیت ژن. ۲۱

۱-۱۴-۴- نقش ژن. ۲۱

مسأله تحقیق.. ۲۲

فصل دوم: مروری برتحقیقات انجام شده. ۲۳

فصل سوم: مواد و روش ها ۲۵

۳-۱- کلیات روش انجام تحقیق.. ۲۵

۳-۱-۱- انتخاب بیماران. ۲۵

۳-۱-۲- جداسازی بافت نرمال و توموری.. ۲۵

۳-۱-۳- استخراج RNA از نمونه‏‏‏های ‏‏‏بیوپسی نرمال و توموری.. ۲۶

۳-۱-۴ تریت نمودن RNAی استخراج ‏شده‏با آنزیم تجزیه کننده DNA (DNaseI). 27

۳-۱-۵- سنتز cDNA.. 28

۳-۱-۶- طراحی پرایمر. ۲۹

۳-۱-۷- بهینه سازی شرایط PCR برای پرایمرهای ژن Sox 1. 30

۳-۱-۷-۱- الکتروفورز محصولات PCR روی ژل آگارز. ۳۱

۳-۱-۷-۲- محلولهای ژل الکتروفورز آگارز. ۳۱

۳-۱-۷-۳- تهیه ژل آگارز ۱.۵%. ۳۲

۳-۱-۸ اصول آزمایش Real time PCR با استفاده از سایبر گرین: ۳۲

۳-۱-۹ آنالیز آماری نتایج حاصل از Real time PCR.. 36

فصل چهارم: نتایج.. ۳۷

۴-۱- خصوصیات بیماران و مشخصات پاتولوژیکی.. ۳۷

۴-۱-۱- بررسی سن بیماران. ۳۷

۴-۱-۲- بررسی بیماران از نظر جنسیت: ۳۸

۴-۱-۳- بررسی مکان تومور. ۳۹

۴-۱-۴- بررسی مرحله تومور. ۴۰

۴-۱-۵- بررسی تهاجم توموری ۱۴۲ و متاستاز به غدد لنفاوی.. ۴۰

۴-۱-۶- بررسی متاستازی توموری.. ۴۱

۴-۱-۷- بررسی درجه نئوپلاستیک تومور. ۴۲

۴-۲- نتایج حاصل از Real time PCR ژن مورد مطالعه در این تحقیق (ژنSox1) برای نمونه‏‏‏های ‏‏‏نرمال و توموری ۴۰ بیمار  ۴۳

۴-۱-۱ Fold chang ژن Sox1. 43

۴-۲-۲- وضعیت بیان مارکرهایSox1. 45

۴-۲-۳- بررسی ارتباط بین بیان ژن مورد مطالعه با خصوصیات توموری.. ۴۵

۴-۲-۴- بررسی ارتباط بین بیان ژن Sox1 با خصوصیات توموری.. ۴۵

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری.. ۴۶

۵-۱- بحث… ۴۶

۵-۲- نتیجه گیری.. ۴۸

منابع.. ۵۰

 

 

فهرست تصاویر

عنوان                                                                                                     صفحه

۱-۱- توده سرطان مری از نوع آدنوکارسینوما در نمای میکروسکوپیک… ۸

۱-۲-  توده سرطان مری از نوع سنگفرشی در نمای میکروسکوپیک… ۹

۱-۳-  کمربند فرضی مری.. ۱۱

۳-۱ تصویر توده سرطان مری: این تصویر تودهی سرطان مری را حین عمل جراحی و مقایسه آن با بافتهای اطرافش نشان می‏دهد  ۲۶

۳-۲- تصویر الکتروفورز ژل آگارز و مشاهده ی باند ۲۰۸bp ژن Sox1. 32

۳-۳ نحوه تعریف نمودن نمونه‏ها در دستگاه Real time PCR ‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏………………………………………………..‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.۳۴

۳-۴ تصویر برنامه دمایی Real time PCR براساس بهینه سازی انجام شده ……………………………………..‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.۳۵

۳-۵- تصویر منحنی به دست آمده از یک بیمار که مقایسهی بیان ژن مورد نظر باGAPDH را نشان می‏‏دهد. ۳۶

۳-۶- تصویر منحنی به دست آمده از یک بیمار که به صورت چارت، سطح بیان ژن را در نمونهی نرمال و توموری مقایسه کرده و میزان fold chang محاسبه ‏شده‏توسط دستگاه را نشان می‏‏دهد. ۳۶

۴-۱ نمودار سن بیماران.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏……………………………………………………………………………..‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏۳۸

۴-۲ نمودار جنسیت بیماران.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏…………………………………………………………………………..‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏۳۹

۴-۳ نمودار موقعیت تومور.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏…………………………………………………………………………….‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏۳۹

۴-۴ نمودار مرحله تومور.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏………………………………………………………………………………‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏۴۰

۴-۵ نمودار مرحله تومور بر اساس T تومور.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏…………………………………………………….‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏۴۱

۴-۶ نمودار مرحله تومور بر اساس متاستاز توموری (M.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏…………‏.‏.‏.‏.‏………………………….‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏۴۲

۴-۷ نمودار درجه تومور.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏………………………………………………………….‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.۴۲

۴-۸ نمودار بیان ژن Sox1.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏…‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏…………………………………………………………………………..‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏۴۵

فهرست جداول

عنوان                                                                                                               صفحه

۳-۱- مواد و مقادیر مورد استفاده در تیریت نمودن RNA.‏………………………………………………………………‏.‏.‏.‏.‏.۲۸

۳-۲- حجم مواد مرحله اول سنتزcDNA.. ۲۸

۳-۳- حجم مواد مرحله دوم سنتزcDNA.. 29

۳-۴-جدول توالی پرایمر ها ۳۰

۳-۵- جدول حجم و غلظت نهایی مواد مورد استفاده در واکنش…. ۳۱

۳-۶- برنامه دمایی و زمانی واکنش PCR.. ۳۱

۳-۷- جم مواد مورد استفاده در واکنشReal time PCR.. ۳۳

۳-۸- برنامه چرخه‏ای ‏‏‏و دمایی Real time PCR برای ژن Sox1. ۳۴

۴-۱- توزیع فراوانی سن بیماران. ۳۸

۴-۲- توزیع فراوانی جنسیت بیماران. ۳۸

۴-۳- توزیع فراوانی بر حسب مکان تومور بیماران. ۳۹

۴-۴- توزیع فراوانی بر اساس مرحله تومور بیماران. ۴۰

۴-۵- توزیع فراوانی بر اساس T تومور بیماران. ۴۱

۴-۶- توزیع فراوانی بر اساس متاستاز توموری (M). 41

۴-۷- توزیع فراوانی بر اساس درجه تومور بیماران. ۴۲

۴-۸- fold chang ژن Sox1. 44

۴-۹- توزیع فراوانی بر اساس میزان بیان ژن Sox1. 45

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بررسی بیان ژن Sox1 در بیماران مبتلا به سرطان سلول‏های ‏‏‏سنگفرشی مری”
قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...