بررسی بیان ژن LRIG1 در سرطان روده بزرگ و ارتباط آن با خصوصیات هیستوپاتولوژی) وضعیت stage و grade تومور)

تعداد    69   صفحه در فایل  word

 

یکی از دلایل اصلی مرگ سرطان می باشد. علی رغم پیشرفت های اخیر در درمان سرطان، نتایج کلینیکی هنوز دور از انتظار است. تشخیص دیر هنگام  یک مانع اصلی در درمان موثر در اکثر سرطان ها می باشد. خانواده  پروتئینی  LRIG (تکرار غنی از لوسین و دومین شبه ایمونوگلوبولین) در تنظیم مسیرهای سیگنالینگ پس از ترجمه دخیل اند. LRIG1 تنظیم کننده منفی سیگنالینگ فاکتور رشد(EGFR)  میباشد و بعنوان ژن سرکوب کننده تومور شناخته شده است. در مطالعه حاضر ارتباط بین بیان ژن LRIG1 و علایم کلینیکی و پاراکلینیکی بررسی شد. بدین منظور بافت های توموری و بافت های سالم مجاور تومور 50 بیمار دارای سرطان کولورکتال برای بررسی بیان ژن LRIG1 با استفاده از تکنیک Real Time RT-PCR مورد ارزیابی قرار گرفت. ارتباط معنی داری میان سطح بیان ژن LRIG1 و  علایم کلینیکی و پاراکلینیکی یافت نشد. علاوه بر این، تکنیک Real Time RT-PCR  یک تکنیک ساده، سریع و حساس در تشخیص و بررسی کیفی بیان ژن LRIG1 می باشد.

 

کلمات کلیدی: سرطان کولون، LRIG1، Real Time RT-PCR

 

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه

۱-۱-تعریف سرطان…………………………………………………………………………………………………………………………… ۳

۱-۲-عوامل ایجاد کننده ی سرطان…………………………………………………………………………………………………….. ۳

۱-۳- انواع سرطانها……………………………………………………………………………………………………………………………. ۴

۱-۴- ژنتیک سرطان……………………………………………………………………………………………………………………….. ۵

۱-۵- سرطان کلورکتال((CRC……………………………………………………………………………………………………….. 6

۱-۵-۱ اپیدمیولوژی سرطان کولورکتال در ایران………………………………………………………………………………… ۹

۱-۵-۲اپیدمیولوژی سرطان کولورکتال در جهان………………………………………………………………………………. ۱۰

۱-۵-۳- فاکتورهای خطرزا  در ابتلاء به سرطان CRC………………………………………………………………………… 12

۱-۵-۴- علائم هشدار دهنده ی CRC………………………………………………………………………………………………. 12

۱-۵-۵- روشهای تشخیص و مرحله بندی…………………………………………………………………………………………… ۱۳

۱-۵-۶- درمان بیماری……………………………………………………………………………………………………………………… ۱۴

۱-۵-۶-۱-تعیین  مرحله ی سرطان…………………………………………………………………………………………………… ۱۴

۱-۵-۶-۲- طبقه بندی TNM در سرطان کولورکتال…………………………………………………………………………. ۱۶

۱-۶- انواع پولیپ در سرطان های کولورکتال………………………………………………………………………………………. ۱۷

۱-۷-تعیین میزان بقاء برای سرطان توسط مرحله سرطان……………………………………………………………………. ۱۸

۱-۸-ژن LRIG1…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۰

۱-۹- بیان مساله………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۰

۱-۱۰- اهمیت و ضرورت پژوهش……………………………………………………………………………………………………….. ۲۱

۱-۱۱-اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۲

۱-۱۲- پیشینه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۳

۱-۱۳- روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۳

۱-۱۴- موانع و مشکلات پژوهش………………………………………………………………………………………………………… ۲۴

۱-۱۵سازماندهی پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۴

فصل دوم:مواد و روشها

۲-۱- نمونه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۶

۲-۲-آماده سازی بافت جهت استخراج RNA…………………………………………………………………………………….. 26

۲-۳-طیف سنجی RNAهای استخراجی با Nanodrop…………………………………………………………………… 28

۲-۴-واکنش رونویسی معکوس ((RT)Reverse Transcription)…………………………………………………….. 28

۲-۵-چک نمودن مراحل سنتز cDNA ……………………………………………………………………………………………. 29

۲-۶-واکنشهای Real Time PCR وPCR …………………………………………………………………………………….. 30

۲-۶-۱-طراحی پرایمر………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۰

۲-۶-۲-واکنش ( Polymerase Chain Reaction (PCR…………………………………………………………….. 31

۲-۶-۳- واکنش PCR ……………………………………………………………………………………………………………………. 31

۲-۶-۴- برنامه واکنش PCR ………………………………………………………………………………………………………….. 32

۲-۶-۵- الکتروفورز محصولات PCR ……………………………………………………………………………………………….. 33

۲-۶-۶- واکنشهای Real Time PCR …………………………………………………………………………………………… 33

۲-۷- مدل ریاضی مورد استفاده برای آنالیز بیان ژن……………………………………………………………………………. ۳۵

۲-۷-۱ تقسیم بندی روند انجام واکنش Real Time PCR ………………………………………………………………. 35

۲-۷-۱-۱- روش rrCT ۲ …………………………………………………………………………………………………………….. ۳۶

۲-۷-۱-۲ – روش پی­فافل…………………………………………………………………………………………………………………. ۳۷

۲-۹- تعیین میزان بیان ژن­های IRIG1 وGAPDH آنالیز آماری داده ها……………………………………………. ۳۷

فصل سوم: نتایج

۳-۱ -اطلاعات بیماران……………………………………………………………………………………………………………………… ۴۰

۳-۲-استخراج RNA ……………………………………………………………………………………………………………………… 41

۳-۳- نتایج کنترل کیفیت cDNA  های سنتز شده  با روش RT-PCR …………………………………………… 42

۳-۴- نتایج RT-PCR برای ژنهای IRIG1 و GAPDH ……………………………………………………………….. 43

۳-۵-نتایج Real time RT-PCR  ژن LRIG1 …………………………………………………………………………… 45

۳-۶- نتایج Real time RT-PCR ژن GAPDH ………………………………………………………………………… 46

۳-۷- تأیید بیان ژن­ IRIG1 ………………………………………………………………………………………………………….. 47

۳-۸- آنالیز نمونه های سالم وبیمار از نظر سطح بیان ژن IRIG1 ……………………………………………………… 49

۳-۹-ارتباط بین  سطوح مختلف  بیان ژن IRIG1 و علائم کلینیکی و پاراکلینیکی………………………………. ۴۹

۳-۹-۱-ارتباط سن بیماران با سطوح مختلف بیان ژن………………………………………………………………………….. ۵۰

۳-۹-۲-ارتباط اندازه تومور با سطوح مختلف بیان ژن IRIG1 ……………………………………………………………. 50

۳-۹-۳- ارتباط مرحله ی سرطان بیماران با سطوح مختلف بیان ژن IRIG1 ………………………………………. 51

۳-۹-۴-ارتباط درگیری غدد لنفاوی با سطوح مختلف بیان ژن IRIG1 ………………………………………………. 51

فصل چهارم: بحث و نتییجه گیری

بحث……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۳

۴-۱- بیان ژن در بافتهای توموری و نرمال سرطان کولورکتال………………………………………………………………. ۵۳

۴-۲- ارتباط سن بیماران با سطوح مختلف بیان ژن LRIGI ………………………………………………………………. ۵۴

۴-۳- ارتباط اندازه تومور با سطوح مختلف بیان ژن LRIGI ……………………………………………………………….. ۵۴

۴-۴- ارتباط مرحله ی سرطان بیماران با سطوح مختلف بیان ژن LRIGI …………………………………………… ۵۴

۴-۵- ارتباط درگیری غدد لنفاوی با سطوح مختلف بیان ژن LRIGI ………………………………………………….. ۵۴

۴-۶- ارتباط متاستاز با سطوح مختلف بیان ژن LRIGI …………………………………………………………………….. ۵۵

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۶

پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۷

فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۸

فهرست شکل ها و نمودار ها

۱-۱: شکل تقسیم سلولهای نرمال در مقایسه با سلولهای سرطانی………………………………………………………….. ۶

۱-۲ : آناتومی دستگاه گوارش……………………………………………………………………………………………………………… ۷

۱-۳ : مسیر پیش رونده ی سرطان کولون……………………………………………………………………………………………. ۸

۱-۴ : شیوع سرطان کولون……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰

۱-۵ :هرم سنی بروز استاندارد سرطان کولورکتال در جهان با توجه به جنس و منطقه ی جهانی………………. ۱۱

۱-۶ :روش تشخیص کلونوسکوپی………………………………………………………………………………………………………. ۱۳

۱-۷: طبقه بندی در سرطان کولورکتال……………………………………………………………………………………………… ۱۶

۱-۸: مسیر پیش رونده پولیپ……………………………………………………………………………………………………………. ۱۸

۲-۷-۱منحنی فرایند سه مرحله ای PCR…………………………………………………………………………………………………………..36

۲-۱ :نرم افزار لینرگ………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۸

۳-۱ :نتایج حاصل از الکتروفورز RNA استخراج شده بر روی ژل آگارز…………………………………………………. ۴۲

۳-۲ :نتایج کنترل کیفیت cDNA های سنتز شده…………………………………………………………………………….. ۴۳

۳-۳ : نتایجRT-PCR برای ژن IRIG1 ………………………………………………………………………………………….. ۴۳

۳-۴ : نتایجRT-PCR  ژنGAPDH  در بافت های توموری و سالم…………………………………………………… ۴۴

۳-۵ : نمودار نکثیر ژن IRIG1…………………………………………………………………………………………………………. ۴۵

۳-۶ : نمودار منحنی ذوب ژن IRIG1 به همراه کنترل منفی……………………………………………………………….. ۴۶

۳-۷ : نمودار نکثیر ژنGAPDH……………………………………………………………………………………………………… ۴۶

۳-۸ :منحنی ذوب ژنGAPDH ……………………………………………………………………………………………………… ۴۷

۳-۹ : نتایج تایید تکثیر IRIG1 در بافت های توموری………………………………………………………………………… ۴۸

۳-۱۰: نمودار ۳-۵ گزارش مربوط به آنالیز REST…………………………………………………………………………….. 49

۳-۱۱: نمودار پراکنش………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۰

۳-۱۲: نمودارسطح (stage) تومور…………………………………………………………………………………………………….. ۵۱

فهرست جداول

۳-۱ : ویژگیهای پرایمرهای استفاده شده در واکنش های PCR و Real Time PCR………………………….. 41

۳-۲ : اجزای واکنش PCR……………………………………………………………………………………………………………….. 43

۳-۳ : برنامه های حرارتی مورد استفاده در دستگاهGradient PCR……………………………………………………. 43

۳-۴ : برنامه های حرارتی مورد استفاده در واکنش های  PCR  برای ژن IRIG1 …………………………………. ۴۴

۳-۵ : اجزای واکنشReal Time PCR برای ژن IRIG1 و ژن GAPDH ……………………………………….. ۴۵

۳-۶ : برنامه های حرارتی مورد استفاده در واکنش های Real Time PCRبرای ژن IRIG1…………………. ۴۶

۴-۱ : مشخصات کلینیکی و پاتولوژی بیماران……………………………………………………………………………………… ۵۲

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بررسی بیان ژن LRIG1 در سرطان روده بزرگ و ارتباط آن با خصوصیات هیستوپاتولوژی) وضعیت stage و grade تومور)”
قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...