بررسی بیان ژن BIF-1 در سرطان سینه و ارتباط آن با خصوصیات هیستوپاتولوژیکی(وضعیت grade وStage) و گیرنده¬های هورمونی(PR ,ER ,HER2) تومور

تعداد   116    صفحه در فایل   word

چکیده :

زمینه: سرطان سینه یک بیماری هتروژن بوده و بیماران واجد یک روند بیماری و درمان ممکن است نتایج بالینی متفاوتی را بروز  دهند. پروتئین BIF-1 یکی از اعضای خانواده endophilin B  بوده که پروتئین  pro-apoptotic BAX را در پاسخ به سیگنال­های آپوپتوزی ایجاد می­کند. فقدان BIF-1 مسیر داخلی آپوپتوز  را مهار کرده و موجب تشدید تومورزایی می­شود. هدف از مطالعه حاضر سنجش بیان ژن BIF-1 و بررسی اهمیت پروگنوستیک آن در سرطان سینه می­باشد.

روش کار: بیان ژن BIF-1 در 50 تومور سرطان سینه و 50 بافت نرمال پستانی با استفاده از تکنیک SYBR Green Real-Time PCR مورد بررسی قرار گرفت. جهت مقایسه میزان بیان ژن BIF-1 در بافت سرطانی و  نرمال از روش آماری Mann whitny و برای بررسی ارتباط اهمیت پروگنوستیک آن از آنالیزهای چند متغیر و تک متغیر با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده شد.

یافته ها: نتایج این تحقیق نمایانگر این بود که بیان نسبی ژن BIF-1 در بافت­های سرطانی پستانی در مقایسه با بافت های نرمال پستانی بطور معنی داری کمتر است. از سوی دیگر از نظر آماری بیان کم ژن BIF-1 با رخداد بالاتر متاستاز به غدد لنفاوی و Stage بالینی بالاتر، معنی دار نبود.

 

نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان داد که بیان ژن BIF-1 می‌تواند به عنوان یک بیومارکر موثر در سرطان سینه معرفی شود.

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                                       صفحه

فصل اول: مقدمه. ۱

۱-۱-پیش درآمد. ۲

۱-۲-تاریخچه سرطان. ۴

۱-۲-۱-سرطان. ۵

۱-۲-۲-طبقه­بندی سرطان. ۸

۱-۲-۳-ژنتیک سرطان. ۹

۱-۲-۴-ماهیت ژن­های سرطانی.. ۱۰

۱-۳-سرطان سینه. ۱۱

۱-۳-۱-انواع سرطان سینه. ۱۲

۱-۳-۲-علائم سرطان سینه. ۱۶

۱-۳-۳-اپیدمیولوژی سرطان سینه. ۱۷

۱-۳-۴-عوامل خطر. ۱۸

۱-۳-۵-مرحله­بندی سرطان سینه: ۲۱

۱-۳-۶-تشخیص بیماری.. ۲۳

۱-۳-۷-درمان بیماری: ۲۵

۱-۴-اهمیت ژن­ها در تحقیقات مرتبط با سرطان. ۲۸

۱-۴-۱-ژن BIF-1. ۲۸

۱-۵-بیان مساله. ۳۳

۱-۵-۱-اهمیت و ضرورت پژوهش… ۳۴

۱-۵-۲-اهداف پژوهش… ۳۵

۱-۵-۳-پیشینه پژوهش… ۳۵

۱-۵-۴-روش پژوهش… ۳۵

۱-۵-۵-موانع و مشکلات پژوهش… ۳۶

۱-۵-۶-سازماندهی پژوهش… ۳۶

فصل دوم: مواد و روش ها ۳۷

۲-۱-انتخاب گروه بیماران و گروه کنترل. ۳۸

۲-۱-۱-نمونه­گیری.. ۳۹

۲-۲-آماده سازی بافت جهت استخراج RNA.. 39

۲-۲-۱-استخراج RNA  از نمونه بافت.. ۴۰

۲-۳-بررسی کمی  RNAاستخراج شده ۴۳

۲-۳-۱-اسپکتروفتومتری.. ۴۳

۲-۴-بررسی بیان ژن. ۴۴

۲-۵-طراحی پرایمر. ۴۴

۲-۵-۱-محلول­های ذخیره پرایمرها ۴۸

۲-۶-واکنش رونویسی معکوس(Reverse Transcription) 48

۲-۶-۱-سنتز cDNA.. 48

۲-۶-۱-۱-کنترل و بررسی  cDNA های سنتز شده ۵۱

۲-۶-۲-واکنش زنجیره­ای پلیمراز ۵۲

۲-۷-الکتروفورز محصولات RT-PCR بر روی ژل آگارز ۵۶

۲-۷-۱-جداسازی به روش الکتروفورز ۵۷

۲-۸-Real Time RT-PCR.. 62

۲-۸-۱-تعریف ومفهوم Real-Time PCR 62

۲-۸-۲-مزایای روش   Real-Time PCR.. 62

۲-۸-۳-تکنیک Real Time RT-PCR SYBR GREEN.. 63

۲-۸-۴-تقسیم­بندی روند انجام واکنش Real Time RT-PCR.. 64

۲-۸-۴-۱-آزمون Real Time RT-PCR.. 66

۲-۹-آنالیز آمارى.. ۶۹

۲-۹-۱-مدل ریاضی مورد استفاده برای آنالیز بیان ژن. ۶۹

۲-۹-۲-روش rrCT ۲. ۷۰

۲-۹-۳-روش پی فافل.. ۷۰

۲-۹-۴-روش­های برآورد کارائی تکثیر. ۷۱

۲-۱۰-تعیین میزان بیان ژن­هایBIF-1  و  b-ACTIN.. ۷۲

فصل سوم: نتایج. ۷۳

۳-۱-اطلاعات بیماران. ۷۴

۳-۲-نتایج کنترل کیفی RNA استخراج شده ۷۵

۳-۳-نتایج کنترل کیفیت  cDNAهای سنتز شده با روش RT-PCR.. 76

۳-۳-۱-الکتروفورز بر روی ژل آگارز ۷۶

۳-۴- نتایج RT-PCR برای ژن­های BIF-1 و b-ACTIN.. ۷۷

۳-۵-نتایج Real Time RT-PCR ژن BIF-1. ۷۸

۳-۶-نتایج Real Time RT-PCR ژن b-ACTIN.. ۷۹

۳-۷-تایید تکثیر نواحی هدف ژن BIF-1. ۸۰

۳-۸-بررسی­های آماری.. ۸۱

۳-۸-۱-آنالیز نمونه­ها از نظر سطح بیان ژن BIF-1. ۸۱

۳-۸-۲-بررسی معنی­دار بودن آماری اطلاعات.. ۸۱

۳-۸-۳-میزان بیان و وضعیت بیان ژن BIF-1. ۸۲

۳-۸-۴-کمی کردن میزان بیان ژن­ها ۸۳

۳-۹-ارتباط بین بیان ژن BIF-1 و علائم کلینیکی و پاراکلینیکی.. ۸۴

۳-۹-۱-نتایج ارتباط گیرنده های هورمونی با بیان ژن BIF-1. ۸۴

۳-۹-۲-ارتباط وضعیت هیستوپاتولوژیکی بیماران و بیان BIF-1. ۸۶

۳-۹-۳-ارتباط مرحله­ی سرطان بیماران با بیان ژن BIF-1. ۸۶

۳-۹-۴-ارتباط اندازه تومور بیماران با بیان ژن BIF-1. ۸۷

۳-۹-۵-ارتباط درگیری غدد لنفاوی با بیان ژن BIF-1. ۸۷

فصل چهارم: بحث و نتیجه گیری.. ۸۸

۴-۱-بحث.. ۸۹

۴-۲-بررسی بیان BIF-1 در مبتلایان به سرطان سینه. ۹۰

۴-۳-نتیجه گیری.. ۹۵

۴-۴-پیشنهادات.. ۹۷

منابع و مآخذ. ۹۸

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                                                                             صفحه

جدول ۱-۱. ابتلا به سرطان پستان و مرگ و میر ناشی از آن. ۳

جدول ۱-۲. مشخصات پنج گروه اصلی مولکولی سرطان پستان. ۱۳

جدول ۱-۳. طبقه­بندی تومورها به روشTNM   ۱۹

جدول ۱-۴. طبقه­بندی تومورها به روش  Grading 20

جدول ۱-۵. مهمترین ملکول­هاى درگیر در آپوپتوز ۳۱

جدول ۲-۱. مشخصات پرایمرهای واکنش­های RT-PCR و  Real Time PCR.. 47

جدول ۲-۲. اجزای واکنش RT-PCR 55

جدول ۲-۳. برنامه­های حرارتی واکنش­های RT-PCR برای ژن BIF-۱. ۵۵

جدول ۲-۴. اجزای واکنش Real Time RT-PCR.. 67

جدول ۲-۵. برنامه حرارتی در واکنش­های Real Time RT-PCR.. 67

جدول ۳-۱. خصوصیات دموگرافیک تومورهای بررسی شده ۷۴

جدول ۳-۲. مقایسه میزان بیان و وضعیت بیان ژن BIF-1   ۸۲

جدول ۳-۳. بیان ژن BIF-1 در ارتباط با گیرنده­های هورمونی.. ۸۴

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                                              صفحه

شکل ۱-۱، مقایسه سرطان مهاجم و سرطان غیرمهاجم. ۶

شکل ۱-۲، مقایسه تقسیم سلول سرطانی با سلول طبیعی.. ۷

شکل ۱-۳، اجزای بافت پستان. ۱۴

شکل ۱-۴، شمایی از سرطان مجرایی مهاجم. ۱۵

شکل ۱-۵، مقایسه بافت نرمال و بافت مبتلا. ۱۶

شکل ۱-۶، ماموگرافی.. ۲۴

شکل ۲-۱، شمایی از جداسازی محلول حاویRNA . 42

شکل ۲-۲، نحوه تشکیل دایمر پرایمر در واکنش PCR 45

شکل ۲-۳، نقش انتهای ´۳ پرایمر در تکثیر صحیح توالی هدف.. ۴۶

شکل ۲-۴، نتایج تایید کننده صحت پرایمرهای ژن BIF-1 با استفاده از Primer BLAST. 46

شکل ۲-۵، نتایج تایید کننده صحت پرایمرهای ژن b-ACTIN با استفاده از Primer BLAST. 47

شکل۲-۶، RT-PCR   ۴۹

شکل۲-۷، الکتروفورز محصولات RT-PCR برای ژن GAPDH بر روی ژل. ۵۱

شکل ۲-۸، مراحل انجام PCR.. 54

شکل۲-۹، نمونه­ای از الکتروفورز محصول RT-PCR برای ژن BIF-1 بر روی ژل  ۵۷

شکل ۲-۱۰، اجزای دستگاه الکتروفورز ۵۸

شکل ۲-۱۱، پودر آگارز قبل از حل شدن. ۶۰

شکل ۲-۱۲، پودر آگارز پس از حرارت دهی و حل شدن. ۶۰

شکل۲-۱۳، الکتروفورز محصول RT-PCR برای ژن b-ACTIN بر روی ژل. ۶۱

شکل ۲-۱۴، مکانیسم عمل SYBR Green. 63

شکل ۲-۱۵، واکنشReal time RT-PCR  . ۶۴

شکل۲-۱۶، شمایی از چهار فاز روند انجام واکنشReal time RT-PCR    ۶۵

شکل ۲-۱۷، سیکل آستانه. ۶۶

شکل۲-۱۸، نرم افزار لینرگ.. ۷۲

شکل ۳-۱، نتایج حاصل از الکتروفورز  RNAاستخراج شده بر روی ژل آگارز ۷۵

شکل ۳-۲، نتایج کنترل کیفیت cDNA های سنتز شده برای ژن GAPDH.. ۷۶

شکل ۳-۳، نتایج RT-PCR برای ژن BIF-1. ۷۷

شکل ۳-۴، نتایج RT-PCR ژنb-ACTIN   در بافت­های توموری و سالم. ۷۸

شکل۳-۵، نتایج تایید تکثیر BIF-1 در بافت توموری.. ۸۰

فهرست نمودارها

  عنوان                                                                                                                                          صفحه

نمودار ۲-۱. نمودار منحنی ذوب ژن BIF-1. ۶۸

نمودار ۲-۲. نمودار منحنی ذوب ژن bACTIN.. ۶۸

نمودار ۳-۱. نمودار تکثیر ژن BIF-1. ۷۸

نمودار ۳-۲. منحنی ذوب ژن BIF-1 به همراه کنترل منفی.. ۷۹

نمودار ۳-۳. نمودار تکثیر ژن b-ACTIN.. ۷۹

نمودار ۳-۴. نمودار منحنی ذوب ژن  b-ACTIN.. ۸۰

نمودار ۳-۵. نتیجه کلی آنالیز با نرم افزار REST. 81

نمودار ۳-۷. نتایج سنجش بیان ژن BIF-1 در تومورهای سینه. ۸۳

نمودار ۳-۸. میانگین بیان ژن BIF-1 در گروه­های مختلف توموری.. ۸۵

نمودار ۳-۹. پراکنش بیماران بر اساس مرحله ی تومور ۸۶

نمودار ۳-۱۰. پراکنش بیماران بر اساس اندازه ی تومور ۸۷

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بررسی بیان ژن BIF-1 در سرطان سینه و ارتباط آن با خصوصیات هیستوپاتولوژیکی(وضعیت grade وStage) و گیرنده¬های هورمونی(PR ,ER ,HER2) تومور”
قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...