%44تخفیف

بررسی ارتباط بین انعطاف­پذیری مالی و نرخ رشد شرکت­ با اقلام تعهدی اختیاری  شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تعداد 91 صفحه در فایل word

کارشناسی ارشد

مدیریت بازرگانی گرایش داخلی M.A

بررسی ارتباط بین انعطاف­پذیری مالی و نرخ رشد شرکت­ با اقلام تعهدی اختیاری  شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده :

اقلام تعهدی اختیاری به دلیل اینکه ابزار حیاتی برای مدیریت سود شرکت­ها هستند، از نظر مدیران شرکت­ها و مؤسسات دارای اهمیت بالایی می­باشند. اقلام تعهدی اختیاری جزئی از سود می­باشند که توسط مدیران قابل کنترل می­باشند، لذا بررسی ارتباط اقلام تعهدی اختیاری با متغیرهای رشد شرکت و انعطاف پذیری مالی به عنوان یک خلأ پژوهشی می­تواند موشکافی شود. پژوهش حاضر از نظر ارتباط متغیرها با یکدیگر از نوع علی و از نظر فرآیند اجرا کمی به شکل توصیفی –  پیمایشی می­باشد. در این پژوهش به بررسی ارتباط رشد شرکت و انعطاف پذیری مالی با اقلام تعهدی اختیاری در 62 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله سال­های 1385 الی 1392 پرداخته می­شود. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می­دهد، که بین رشد شرکت­ها و اقلام تعهدی اختیاری از نظر آماری ارتباط معنی­داری وجود دارد، همچنین نتایج پژوهش حاکی از آن می­باشد که بین انعطاف پذیری مالی و اقلام تعهدی اختیاری شرکت­ها از نظر آماری ارتباط معنی­داری وجود دارد. در نهایت پس از انجام آزمون های مختلف معنی داری رگرسیون ارتباط خطی بین متغیرهای مستقل و وابسته پژوهش در قالب یک مدل رگرسیون خطی آورده می­شود.

واژه­های کلیدی : اقلام تعهدی اختیاری، مدیریت سود، رشد شرکت، انعطاف پذیری مالی.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                  صفحه                                                                                                                        

چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 1

فصل اول : کلیات تحقیق

  • مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………….3

  • بیان مسئله ……………………………………………………………………………………………………………………….4

  • اهمیت و ضرورت انجام پژوهش ……………………………………………………………………………………….5

  • اهداف پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………..6

1-4-1  اهداف کلی پژوهش …………………………………………………………………………………………….6

1-4-2  اهداف فرعی پژوهش …………………………………………………………………………………………..6

  • فرضیه­های پژوهش ………………………………………………………………………………………………………….6

  • تعاریف متغیرهای پژوهش ………………………………………………………………………………………………..7

1-6-1  تعاریف مفهومی ………………………………………………………………………………………………….7

1-6-1-1 رشد شرکت.. ……………………………………………………………………………………….7

1-6-1-2 انعطاف پذیری مالی ………………………………………………………………………………7

1-6-1-3 اقلام تعهدی اختیاری ……………………………………………………………………………8

1-6-2   تعاریف عملیاتی متغیرها …………………………………………………………………………………………………9

  • قلمرو پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………….11

     1-7-1 قلمرو موضوعی پژوهش ……………………………………………………………………………………………11

     1-7-2 قلمرو زمانی پژوهش …………………………………………………………………………………………………11

     1-7-2 قلمرو مکانی پژوهش ………………………………………………………………………………………………..11

فصل دوم : ادبیات و پیشینه پژوهش

2-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………13

2-2 مبانی نظری پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………14

     2-2-1 استراتژی رشد شرکت­ها …………………………………………………………………………………………….14

     2-2-1-1 رشد عمودی ………………………………………………………………………………………………………..14

     2-2-1-2 رشد افقی …………………………………………………………………………………………………………….15

     2-2-1-3 متنوع سازی غیر مرتبط ………………………………………………………………………………………….15

     2-2-1-4 روشهای رشد ………………………………………………………………………………………………………16

     2-2-1-5 رشد طبیعی(داخلی) ………………………………………………………………………………………………16

     2-2-1-6 رشد خارجی ………………………………………………………………………………………………………..17

     2-2-1-7 عوامل موثر بر رشد ………………………………………………………………………………………………18

     2-2-1-8 رشد مناسب شرکت ………………………………………………………………………………………………20

2-2-2 انعطاف پذیری مالی ………………………………………………………………………………………………………..22

     2-2-2-1 منابع اساسی انعطاف پذیری مالی ……………………………………………………………………………23

2-2-3 اقلام تعهدی …………………………………………………………………………………………………………………..25

     2-2-3-1 اقلام تعهدی اختیاری و غیر اختیاری ……………………………………………………………………….26

     2-2-3-2 نقش و اهمیت اقلام تعهدی …………………………………………………………………………………..26

     2-2-3-3 معیار اندازه گیری کیفیت اقلام تعهدی …………………………………………………………………….27

     2-2-3-4 معیار خطا در برآورد اقلام تعهدی …………………………………………………………………………..27

     2-2-3-5 اقلام تعهدیبر اساس سرمایه در گردش……………………………………………………………………..27

     2-2-3-6 مدلهای اندازه گیری اقلام تعهدی ……………………………………………………………………………29

     2-2-3-7 عوامل تأثیرگذار بر اقلام تعهدی حسابداری ……………………………………………………………..32

     2-2-3-8 سود حسابداری ……………………………………………………………………………………………………33

2-2-4 ارتباط نظری بین متغیرهای پژوهش ………………………………………………………………………………….35

2-3 پیشینه پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………36

2-3-1 پیشینه داخلی پژوهش ……………………………………………………………………………………………………..36

     2-3-2 پیشینه خارجی پژوهش ……………………………………………………………………………………………..39

فصل سوم : روش پژوهش

3-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………..48

3-2 روش پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………48

3-2-1 روش پژوهش بر حسب هدف …………………………………………………………………………………………48

3-2-2 روش پژوهش بر حسب نوع داده­ها …………………………………………………………………………………..49

3-2-3 روش پژوهش بر حسب فرآیند اجرا …………………………………………………………………………………49

3-3 منابع و ابزار گردآوری داده­ها و اطلاعات ……………………………………………………………………………….49

3-4 جامعه آماری پژوهش ………………………………………………………………………………………………………….49

روش انتخاب شرکت­ها (فیلترینگ) ………………………………………………………………………………………………49

3-5 روش­های تجزیه و تحلیل داده­های پژوهش …………………………………………………………………………..49

     3-5-1 روش­های تجزیه و تحلیل اطلاعات …………………………………………………………………………….49

     3-5-2 مفهوم سطح معنی­داری ………………………………………………………………………………………………50

     3-5-3 مفهوم ضریب همبستگی (r) ………………………………………………………………………………………50

     3-5-3-1 ضریب همبستگی پیرسون ……………………………………………………………………………………..51

     3-5-3-2 ضریب همبستگی اسپیرمن ……………………………………………………………………………………..52

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده­های پژوهش

4-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………..54

4-2 تخمین برآورد OLS برای تعیین ضرایب اقلام تعهدی اختیاری …………………………………………………54

4-3 تحلیل توصیفی داده­ها …………………………………………………………………………………………………………64

4-4 آزمون نرمال بودن داده­ها ……………………………………………………………………………………………………..64

4-5 آزمون فرضیه­های پژوهش ……………………………………………………………………………………………………66

     4-5-1 آزمون فرضیه اول ……………………………………………………………………………………………………..66

     4-5-2 آزمون فرضیه دوم ……………………………………………………………………………………………………..68

4-6 بررسی رابطه خطی بین متغیرهای مستقل و وابسته با استفاده از رگرسیون ………………………………….69

4-6-1 نمودار پراکنش داده­ها ……………………………………………………………………………………………………..70

     4-6-2 آزمون استقلال خطاها ……………………………………………………………………………………………….71

     4-6-3 بررسی نرمال بودن خطاها ………………………………………………………………………………………….72

     4-6-4 هم خطی …………………………………………………………………………………………………………………74

     4-6-5 ارائه مدل رگرسیون برای متغیرها ………………………………………………………………………………..75

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………..77

5-2 نتیجه گیری آزمون فرضیه­های پژوهش ………………………………………………………………………………….77

5-3 پیشنهادها …………………………………………………………………………………………………………………………..78

     5-3-1 پیشنهادهای کاریردی …………………………………………………………………………………………………78

     5-3-2 پیشنهادها برای پژوهش­های آتی …………………………………………………………………………………79

فهرست منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………………………….85

فهرست منابع لاتین …………………………………………………………………………………………………………………….89

پیوست­ها ………………………………………………………………………………………………………………………………….90

چکیده لاتین ……………………………………………………………………………………………………………………………..91

فهرست نگاره­ها

نگاره 2-1 …………………………………………………………………………………………………………………………………34

نگاره 4-1 …………………………………………………………………………………………………………………………………56

نگاره 4-2 …………………………………………………………………………………………………………………………………57

نگاره 4-3 …………………………………………………………………………………………………………………………………58

نگاره 4-4 …………………………………………………………………………………………………………………………………59

نگاره 4-5 …………………………………………………………………………………………………………………………………60

نگاره 4-6 …………………………………………………………………………………………………………………………………61

نگاره 4-7 …………………………………………………………………………………………………………………………………62

نگاره 4-8 …………………………………………………………………………………………………………………………………63

نگاره 4-9 …………………………………………………………………………………………………………………………………64

نگاره 4-10 ………………………………………………………………………………………………………………………………65

نگاره 4-11 ………………………………………………………………………………………………………………………………65

نگاره 4-12 ………………………………………………………………………………………………………………………………66

نگاره 4-13 ………………………………………………………………………………………………………………………………67

نگاره 4-14 ………………………………………………………………………………………………………………………………69

نگاره 4-15 ………………………………………………………………………………………………………………………………70

نگاره 4-16 ………………………………………………………………………………………………………………………………71

نگاره 4-17 ………………………………………………………………………………………………………………………………72

نگاره 4-18 ………………………………………………………………………………………………………………………………72

نگاره 4-19 ………………………………………………………………………………………………………………………………73

نگاره 4-20 ………………………………………………………………………………………………………………………………73

نگاره 4-22 ………………………………………………………………………………………………………………………………75

قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...