بررسی اثر حلال بر مقدار وکیفیت مواد هیومیکی استخراج شده از نمونه های ذغال سنگ نارس

تعداد 115صفحه فایل word قابل ویرایش

Site: www.filenaab.ir

بررسی اثر حلال بر مقدار وکیفیت مواد هیومیکی استخراج شده از نمونه های ذغال سنگ نارس

 

 

چکیده

 

امروزه مواد هيوميك بعنوان اصلاح گر خاك و  افزايش دهنده كيفيت محصولات کشاورزی کاربرد گسترده دارند. در این تحقیق ذغال نارس، ورمی کمپوست، لئوناردیت ترکیه ای و چینی بعنوان منابع  مواد هیومیکی انتخاب شدند. از سود، پلی فسفات سدیم، اوره و EDTA جهت استخراج مواد هیومیکی از این منابع استفاده شد. روش استخراج مورد استفاده روش استخراج اسید- باز بود. اثر نوع حلال و زمان استخراج بر خواص فیزیکوشیمیایی اسید هیومیک و اسید فولویک بررسی گردید.  بدین منظور از آنالیز اتمی، FTIR، اندازه گیری گروه های عاملی و  طیف اسپکتروفتومتری uv/vis  استفاده شد. نتایج نشان داد، سود بیشترین و  اوره کمترین مقدار مواد هیومیک را استخراج کرد. مواد هیومیک استخراج شده از اوره دارای بیشترین مقدار هیدروکسیل فنلی و اسیدیته کل بودند. بیشترین مقدار گروه کربوکسیل و نسبت های اسپکتروفتومتری درحالت استخراج با محلول EDTA مشاهده گردید. نوع حلال تاثیر اندکی بر روی آنالیز عنصری مواد هیومیک حاصله داشت با افزایش زمان استخراج ، طبیعت مواد هیومیک تخریب شد و گروه های عاملی و نسبت های اسپکتروفتومتری کاهش یافتند.

لغات کلیدی: مواد هیومیک، ذغال نارس، استخراج گر، شاخص های هوموسی شدن، آنالیزهای کیفی

 

فهرست مطالب

فصل اول:                             مقدمه

۱-۱-  مواد آلی و اثرات آن در خاک            ۲

۱-۱-۱-  اثر موادآلی بر خصوصیات شیمیایی خاک.. ۲

۱-۱-۲-  اثر مواد آلی بر خصوصیات فیزیکی خاک.. ۳

۱-۱-۳-  اثر مواد آلی بر خصوصیات زیستی خاک.. ۳

۱-۱-۴-  اثر مواد آلی در حاصلخیزی خاک.. ۴

۱-۲-  بیان مساله                             ۴

۱-۳-  اهداف                                        ۱۶                                                                             

                                         فصل دوم: کلیات و مبانی نظری تحقیق                            ۷

۲-۱-  فرایند تبدیل ماده آلی به مواد هیومیکی   ۸

۲-۱-۱-  هوموس            ۸

۲-۲- مواد هیومیک              ۹

۲-۲-۱-  چگونگی تشکیل مواد هیومیک… ۱۰

۲-۲-۱-۱-   تئوری لیگنین.. ۱۰

۲-۲-۱-۲-   تئوری پلی فنول. ۱۰

۲-۲-۱-۳-   تراکم قند-آمین.. ۱۱

۲-۲-۱-۴-   ساختار مواد هیومیک… ۱۲

۲-۳-  بررسی تاثیر مواد هیومیک بر جذب عناصر غذایی و عملکرد گیاهان زراعی ۱۵

۲-۳-۱-  بهبود خواص فیزیکی خاک.. ۱۷

۲-۳-۱-۱-   افزایش دانه بندی و تهویه خاک.. ۱۷

۲-۳-۱-۲-   افزایش نگهداری آب در خا ک.. ۱۷

۲-۳-۱-۳-   افزایش مقاومت گیاه به خشکی.. ۱۷

۲-۳-۱-۴-   افزایش ظرفیت تبادل کاتیونی خاک.. ۱۸

۲-۳-۲- بهبود خواص شیمیایی خاک.. ۱۸

۲-۳-۲-۱-   کاهش قلیاییت خا ک.. ۱۸

۲-۳-۲-۲-   کاهش درجه شوری خاک.. ۱۸

۲-۳-۲-۳-   کلات کننده عناصر ریز مغذی.. ۱۹

۲-۳-۲-۴-   سم زدایی مواد آلاینده خا ک.. ۱۹

۲-۳-۲-۵-   افزایش میزان ازت خاک.. ۱۹

۲-۳-۳-  بهبود خواص بیولوژیکی خاک.. ۱۹

۲-۳-۳-۱-   تحریک فعالیت میکروارگانیسم های خاک و افزایش جمعیت آنها ۱۹

۲-۳-۳-۲    بهبود و افزایش راندمان جذب عناصر غذایی.. ۲۰

۲-۳-۳-۳-   افزایش مقاومت گیاهی در برابر بیماریهای گیاهی.. ۲۰

۲-۳-۳-۴-   افزایش مقاومت گیاه در برابر تنش سرما ۲۰

۲-۳-۴-  خصوصیات و ویژگی های مواد هیومیکی (Humic substances) 21

۲-۳-۴-۱-   اسید هیومیک… ۲۲

۲-۳-۴-۲-   اسید فولویک… ۲۲

۲-۳-۴-۳-   هیومین   ۲۳

۲-۴- منابع مواد هیومیکی ]۳۵و ۳۶[ ۲۳

۲-۴-۱-  مواد هیومیک درخاک.. ۲۴

۲-۴-۲-  مواد هیومیک در محیط های آبی.. ۲۴

۲-۴-۳-  مواد هیومیک در رسوبات زمین شناسی.. ۲۴

۲-۴-۴-  مواد هیومیکی در فاضلاب های صنعتی،کشاورزی.. ۲۵

۲-۵- استخراج  اسید هیومیک    ۲۵

۲-۵-۱-  استخراج ایدهآل. ۲۵

۲-۶- روشهای خالص سازی وجداسازی اسید هیومیک و اسید فولویک… ۲۶

۲-۶-۱-  رزینهای آب گریز. ۲۶

۲-۶-۲-  رزینهای تبادل کاتیونی.. ۲۶

۲-۶-۳-  کیسه دیالیز ۲۷

۲-۶-۴-  ژل فیلتراسیون. ۲۷

۲-۶-۵-  روش اولترافیلتراسیون. ۲۸

۲-۷- روشهای شناسایی مواد هیومیک… ۲۸

۲-۷-۱- آنالیز عنصری ۲۸

۲-۷-۲- گروه های عاملی.. ۲۹

۲-۷-۲-۱-   گروه های کربوکسیل.. ۲۹

۲-۷-۲-۲-   گروه های هیدروکسیل (OH) 30

۲-۷-۳- شناسایی گروه های عاملی (روش طیف سنجی مادون قرمز) ۳۱

۲-۷-۳-۱-   دسته بندی طیف مادون قرمز. ۳۲

۲-۸- نسبت های اسپکتروفتومتری.. ۳۳

۲-۸-۱-  نسبت E۴/E۶  ۳۴

۲-۸-۲-  نسبت E3/E5  ۳۴

….. فصل سوم: پیشینه تحقیق     ۳۵

۳-۱- آثار تخریبی کودهای شیمیایی و لزوم استفاده از کودهای آلی.. ۳۶

۳-۲- بررسی نقش مواد آلی در بهبود خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و زیستی خاک.. ۳۶

۳-۳- سابقه استخراج مواد هیومیک… ۳۷

۳-۳-۱-      انواع عصاره گیرهای مواد هیومیک… ۳۸

۳-۳-۱-۱-   عصاره گیرهای قلیایی.. ۳۸

۳-۳-۱-۲-   پیروفسفات سدیم و دیگر نمک های قلیایی.. ۳۸

۳-۳-۱-۳-   عصاره گیر های آلی.. ۳۸

۳-۳-۲-  تاثیر عصاره گیرها مختلف بر خواص فیزیکوشیمیایی مواد هیومیکی.. ۳۹

۳-۴- روش های استخراج مواد هیومیک… ۴۱

۳-۴-۱-  روش کونونووا ۴۱

۳-۴-۲-  روش انجمن بین المللی مواد هیومیک… ۴۱

۳-۴-۳-  روش استخراج مداوم. ۴۲

۳-۵- منابع مختلف استخراج   ۴۲

۳-۶- ترکیب شیمیایی مواد هیومیک… ۴۳

۳-۷- شاخص های هوموسی شدن. ۴۵

….. فصل چهارم: مواد و روشها ۴۷

۴-۱- مواد  ۴۷

۴-۱-۱-  لئوناردیت    ۴۷

۴-۱-۲-  ورمی کمپوست.. ۴۹

۴-۲- روش استخراج اسیدهیومیک و اسیدفولویک… ۵۰

۴-۳- روش  استخراج انجمن بین المللی مواد هیومیک… ۵۰

۴-۴- اندازه گیری شاخص های هوموسی شدن  ۵۱

۴-۵- طیف مادون قرمز (FTIR) 51

۴-۶-  اندازه گیری گروه های عاملی اسید هیومیک و اسید فولویک… ۵۱

۴-۶-۱-  اسیدیته کل   ۵۲

۴-۶-۲- گروه های کربوکسیل.. ۵۲

۴-۶-۳- گروه های OH-فنولی.. ۵۲

۴-۷ اندازه گیری های اسپکتروسکوپی.. ۵۳

……. فصل پنجم: بحث و نتایج.. ۵۳

۵-۱- مقدار استخراج                  ۵۴

۵-۲- شاخص های هوموسی شدن. ۵۶

۵-۳- نتایج طیف مادون قرمز (FTIR) 59

۵-۴- آنالیز عنصری             ۶۰

۵-۵- گروه های عاملی          ۶۴

۵-۶- نسبت های اسپکتروفتومتری.. ۶۷

۵-۷- آنالیز آماری               ۶۹

فصل ششم: نتیجه گیری کلی و ارائه پیشنهادات   ۷۶

۶-۱- نتیجه گیری کلی         ۷۷

۶-۲- پیشنهادات                      ۷۸

منابع                                                      ………….. ……….. ۸۰

    پیوست ۱  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۹۱

        .

 

فهرست اشکال

شکل ‏۲‑۱: تقسیم بندی هوموس موجود در خاک.. ۸

شکل ‏۲‑۲: ساختار فرضی اسید هیومیک (a) و اسید فولویک ((b. ۱۳

شکل ‏۲‑۳: مدلی از ساختمان اسید هیومیک ]۱۴[ ۱۴

شکل ‏۲‑۴: قرارگیری گروه های عاملی  در ساختار مواد هیومیک  [۱۶] ۱۵

شکل ‏۲‑۵: خصوصیات شیمیایی انواع مواد هیومیک ]۱۹[ ۲۲

شکل ‏۳‑۱: مقادیر درصدهای اتمی و نسبتهای اتمیک مواد هیومیک استخراج شده از منابع مختلف.. ۴۵

شکل ‏۵‑۱: مقدار استخراج اسید هیومیک از تیمارهای مختلف در زمان یک روز  (gr HA/ 50gr solid) 54

شکل ‏۵‑۲: مقدار استخراج اسید فولویک از تیمارهای مختلف در زمان یک روز  (gr HA/ 50gr solid) 55

شکل ‏۵‑۳: مقدار شاخص HR در تیمارهای مختلف در زمان یک روز (% HS/ % TOC) 58

شکل ‏۵‑۴: مقدار شاخص HI در تیمارهای مختلف در زمان استخراج یک روز (HA / %TOC %) 58

شکل ‏۵‑۵: مقدار شاخص HA/ FA در تیمارهای مختلف در زمان استخراج یک روز (HA / %FA %) 59

شکل ‏۵‑۶: مقدار اسیدیته در تیمارهای مختلف در زمان استخراج یک روز (meq. gr) ۶۶

شکل ‏۵‑۷: مقدار گروه کربوکسیل اسید هیومیک استخراج شده از تیمارهای مختلف در زمان یک روز (meq. gr) ۶۶

شکل ‏۵‑۸: مقدار هیدروکسیل فنلی اسید هیومیک استخراج شده از تیمارهای مختلف در زمان یک روز  (meq. gr) ۶۷

شکل ‏۵‑۹: نسبت  E۴/E۶ در اسید هیومیک استخراج شده از تیمارهای مختلف.. ۶۸

شکل ‏۵‑۱۰: نسبت  E۳/E۵ در اسید هیومیک استخراج شده از تیمارهای مختلف.. ۶۹

فهرست جداول

جدول ‏۲–۱: مقایسه خصوصیات اسید هیومیک و اسید فولویک… ۲۳

جدول ‏۴–۱: مقایسه مقدار مواد هیومیک موجود در منابع مختلف ]۱۲۰[ ۴۸

‏جدول ۴–۲: مقایسه چند عنصر کاربردی در لئوناردیت و زغال قهوه ای ]۱۲۱[. ۴۸

جدول ‏۵–۱: درصد کربن آلی موجود در منابع مختلف استخراج. ۵۷

‏جدول ۵–۲: آنالیز عنصری اسید هیومیک استخراج شده با استخراج گرهای مختلف در زمان استخراج یک روز ۶۲

جدول ‏۵–۳: آنالیز عنصری اسید فولویک استخراج شده با استخراج گرهای مختلف  و از منابع مختلف در زمان استخراج یک روز ۶۲

جدول ‏۵–۴: نسبت های اتمیک اسید فولویک استخراج شده از تیمارهای مختلف.. ۶۳

جدول ‏۵–۵: نسبت های اتمیک اسید هیومیک استخراج شده از تیمارهای مختلف.. ۶۳

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بررسی اثر حلال بر مقدار وکیفیت مواد هیومیکی استخراج شده از نمونه های ذغال سنگ نارس”
قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...