%38تخفیف

بررسی اثرکاربرد دو گونه قارچ آربوسكولار مايكوريزا (Glomus intraradices) و Glomus mosseae) (وتنش شوری بر گياه ريحان (Ocimum basilicum L.)

تعداد 118صفحه فایل word قابل ویرایش

چكيده:

بروز مشکلات اقتصادی و زیست محیطی ناشی از مصرف بی رویه کودهای شیمیایی در دهه های گذشته اثرات زیست محیطی متعددی از جمله انواع آلودگی آب ،خاک  ومشکلاتی در زمینه سلامتی انسان و دیگر موجودات زنده بوجود آورده است و نیز قابلیت های ذاتی جالب و بسیار متنوع موجودات خاکزی بویژه میکرو ارگانیسم ها موجب شده است در راستای سیاست کشاورزی پایدار از موجودات خاکزی درجهت تامین نیازهای غذایی گیاه بهره برداری بیشتری صورت بگیرد .از آنجایی که قارچهای میکوریز با اکثرخانواده های اصلی گیاهان زراعی همزیستی داشته به طور قابل ملاحظه ای در رشد گیاه تاثیر می گذارند.همزیستی میکوریزی مانند تولید کودهای بیولوژیک در اثر قابل جذب نمودن عناصر غذایی به ویژه فسفر و مبارزه بیولوژیکی با آفات و بیماریهای گیاهی دارای جایگاه ویژه ای در کشاورزی می باشد. اين تحقیق بصورت طرح آزمايشي فاكتوريل در قالب طرح پایه كاملا تصادفي در گلخانه انجام شد. فاكتور هاي آزمايشي شوري آب در 3 سطح(1، 3، 5  دسي زيمنس بر متر)و تيمار تلقيح قارچ مايكوريزا در سه سطح(بدون تلقيح، گونه 1 و گونه 2)در 3 تكرار با  27  گلدان انجام  شد. در محيط كشت از خاک با بافت ماسه ای استفاده شد. از نمك NaCl بعنوان عامل شوري استفاده ميگردد.. در این تحقیق تلقیح به روش سنتی و در مجاورت و زیر ریشه گیاه در ماسه استریل شده صورت گرفت.سپس بر اساس تيمارهاي آزمايشي، شوري اعمال شد. پس از دو ماه آبياري باآب شور بر اساس فاكتورهاي وزن خشك كل،  وزن خشك ريشه، وزن خشك اندامهاي هوايي، كلروفيل برگ، ميزان غلظت عناصر سديم، پتاسيم، فسفر در برگ  ميزان تاثير تيمارهاي آزمايشي با استفاده تحليل آماري داده ها تعيين شد.

واژگان کلیدی: قارچ میکوریز،، ریحان، تنش شوری

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                  شماره صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1 مقدمه 3

1-2 گیاه شناسی و اهمیت گیاه  ریحان  4

1-3 نیاز های اکولوژیک… 4

1-4 آماده سازی خاک… 5

1-6 کاشت.. 5

1-7داشت 6

1-8 برداشت.. 6

1-9دامنه انتشار 6

1-3 تنش شوری 7

1-3-1  تعریف تنش شوری 7

1-3-2 خاکهای شور در ایران وجهان. 8

1-3-3  تاثیر شوری بر رشد ونمو گیاه های 8

1-3-4  تاثیر شور ی در جوانه زنی گیاه 10

1-3-5  تاثیر شوری بر رنگیزه های فتوسنتزی و غیر فتوسنتزی 11

1-3-6  تاثیر شوری بر سایر رنگیزه ها 11

1-3-7  تجمع محلولهای سازشی(پرولین) 11

1-3-8  شوری زدایی. 12

1-5 کودهای زیستی  12

1-4-1 عوامل کاهش جمعیت میکروارگانیسمها در خاکهای یک منطقه 13

1-5-2  دسته بندی کودهای زیستی با توجه به نوع میکروارگانیسم. 14

1-4-3 دسته بندی کودهای زیستی بر اساس نوع فعالیت غالب.. 14

1-4-3-1 میکروارگانیسم‌های حل کننده فسفات… 14

1-4-3-2  اکسید کننده گوگرد (تیو باسیلوس) 14

1-4-4 همزیستی میکوریز آربوسکولار 15

1-4-5 انواع مختلف میکوریز 16

1-4-5-1 اکتومیکوریز. 17

1-5-5-2  اندومیکوریز. 17

1-5-5-3 وزیکولار– آربوسکولار میکوریز 17

1-4-6-1 پیش از نفوذ 18

1-4-6-2 جوانه‌زنی اسپور. 18

1-4-6-3  تحریک رشد و انشعاب هیف… 18

1-4-6-5 تشکیل اپرسوریا 18

1-4-6-6  نفوذ. 19

1-4-6-7 رشد بین سلولی قارچ.. 19

1-4-6-8 تشکیل آربوسکول. 19

1-4-6-9 پیر و متلاشی شدن آربوسکول. 19

1-4-6-10  تشکیل وزیکول ها 19

1-4-6-11  تشکیل اسپورها در میسلیوم بین سلولی و کامل شدن چرخه زندگی.. 20

1-4-7  عوامل موثر در گسترش ویزیکولار آربوسکولار 21

1-4-8  ویژگی های سیتولوژیکی ریشه های گیاهی  آرباسکولار میکوریزا 21

1-4-9 رشد قطبی لوله های جوانه زده 23

1-4-10 پاسخ های الکتروفیزیولوژی به عنوان اجزای سیگنالینگ یا پیام دهی گیاه-قارچ. 23

1-4-11 اثرعوامل مختلف بر فعالیت میکوریزایی. 25

1-4-12  فواید همزیستی میکوریزایی. 25

1-4-13 اثر میکوریزا بر خاک ورشد گیاه. 26

1-4-13-1 جذب مواد مواد معدنی.. 26

1-4-13-2 جذب و انتقال فسفر. 27

1-4-13-3 جذب نیتروژن. 28

1-4-13-4 جذب سایر عناصر. 29

1-4-13-5 تاثیر میکوریز آربوسکولار در فرآیند فتوسنتز. 29

1-4-13-6 تاثیرمثبت قارچ میکوریز در جذب نیتروژن 29

1-4-13-7 تاثیر میکوریزی در فر ایند فتوسنتز 29

1-4-13-8  قارچهای میکوریزی و تنش محیطی 29

1-4-14 نقش قارچهای میکوریز آربوسکولار در بهبود رشد گیاهان در شرایط شور 29

1-4-16 میکوریزا و واکنش های مرفوفیزیولوژیکی. 32

1-4-17 سایر نقشهای میکوریز و اثرات تغذیه ای آن در گیاه میزبان. 32

1-4-18  اهمیت میکوریزا در کشاورزی 33

فصل دوم: ادبیات و بیشینه پژوهش

فصل سوم: فرایند پژوهش

3-1 مواد گیاهی: 47

3-2 تهیه اینوکلوم یا مایه تلقیح میکوریز 47

3-3 تهیه محلول Nacl جهت اعمال تنش شوری  47

3-4 زمان و مکان آزمایش    47

3-5 طرح آزمایشی  48

3-6 ویژگیهای خاک    48

3-6-1 هدایت الکتریکی عصاره اشباع. 48

3-6-2 بافت خاک… 48

3-6-3 میزان کربنات کلسیم (آهک) در خاک… 49

3-6-4 فسفر قابل جذب در خاک… 49

3-6-5 روی قابل جذب در خاک… 49

3-6-6 بر قابل جذب در خاک… 49

3-6-7  کربن آلی و مواد آلی. 50

3-6-8 مس قابل جذب در خاک… 50

3-6-9 منگنز قابل جذب در خاک… 50

3-6-10 آهن قابل جذب در خاک… 51

3-7 صفات گیاهی  51

3-7-1 وزن تر 51

3-7-2 وزن خشک… 51

3-7-3 سدیم، فسفر و پتاسیم 51

3-7-4 پرولين. 51

3-7-5 كلروفيل برگ… 52

فصل چهارم: یافته های پژوهش

4-1 وزن تر ریشه 56

4-2 وزن خشک ریشه 57

4-3 وزن  تر اندام هوايي  58

4-4 وزن خشک اندام هوایی. 59

4-7 رنگیزه هاي فتوسنتزی  60

4-7-1 کلروفیل a. 60

4-7-2 کلروفیل b 61

4-7-3 كلروفیل کل. 62

4-8 پرولین اندام هوایی  63

4-8 پرولین ریشه 64

4-9میزان سدیم اندام هوایی  65

4-9میزان سدیم ریشه 66

4-10 پتاسیم اندام هوایی  67

4-10میزان پتاسیم ریشه 68

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

بحث و تفسیر 71

نتیجه گیری کلی  79

پیشنهادات   80

فهرست منابع  81

چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………………..96

فهرست جداول

عنوان                                                                                             شماره صفحه

4-1 جدول تجزیه واریانس: 54

4-2 جدول همبستگی: 69

فهرست نمودارها

   عنوان                                                                                                 شماره صفحه

نمودار4- 1 اثر متقابل قارچ ميكوريز وتنش شوري بر وزن تر ريشه 56

نمودار 4-2 اثر متقابل قارچ ميكوريز وتنش شوري بر وزن خشك ريشه 57

نمودار -4 3 اثر متقابل قارچ ميكوريز وتنش شوري بر وزن تر اندام هوايي  58

نمودار -4 4 اثر متقابل قارچ ميكوريز وتنش شوري بر وزن خشك اندام هوايي  59

نمودار-4 5 اثر متقابل قارچ ميكوريز وتنش شوري بر ميزان كلروفيل a  60

نمودار -4 6 اثر متقابل قارچ ميكوريز وتنش شوري بر ميزان كلروفيل b  61

نمودار-47 اثر متقابل قارچ ميكوريز وتنش شوري بر ميزان كلروفيل كل  62

نمودار -4 8 اثر متقابل قارچ ميكوريز وتنش شوري بر ميزان پرولين اندام هوايي  63

نمودار -4 9اثر متقابل قارچ ميكوريز وتنش شوري بر ميزان پرولين ريشه 64

نمودار -4 10 اثر متقابل قارچ ميكوريز وتنش شوري بر ميزان سديم اندام هوايي  65

نمودار -4 11 اثر متقابل قارچ ميكوريز وتنش شوري بر ميزان سديم ريشه 66

نمودار -4 12 اثر متقابل قارچ ميكوريز وتنش شوري بر ميزان پتاسيم اندام هوايي  67

نمودار-413 اثر متقابل قارچ ميكوريز وتنش شوري بر ميزان پتاسيم ريشه 68

2 دیدگاه برای بررسی اثرکاربرد دو گونه قارچ آربوسكولار مايكوريزا (Glomus intraradices) و Glomus mosseae) (وتنش شوری بر گياه ريحان (Ocimum basilicum L.)

 1. Fred

  medicamentos en vente en France Hormona Verviers sin efectos indeseables
  en Ecuador Zentiva Noordwijk Medicamentos genéricos

 2. Brigida

  I know this if off topic but I’m looking into starting my own blog and was curious what all is needed to get set up?
  I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny?
  I’m not very web savvy so I’m not 100% sure. Any recommendations or advice would be greatly appreciated.
  Thank you

  My site – ruslara yer yok

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...
enemad-logo