بررسی اثربخشی طرح¬واره درمانی بر خشم سرکوب شده دانشجویان با نشانگان افسردگی

تعداد 87 صفحه فایل word

چکیده

در مطالعات روان تحلیلگری، منشا شکل­گیری افسردگی را خشم سرکوب شده در روابط بین فردی شناسایی کرده­اند. هدف این پژوهش، بررسی اثربخشی طرح­واره درمانی بر خشم سرکوب شده و افسردگی ناشی از آن در دانشجویان با نشانگان افسردگی است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانشجویان دانشگاه­ فردوسی مشهد، که با شکایت افسردگی به کلینیک­ دانشگاه­ مراجعه می­کنند، تشکیل می­دهد. نمونه آماری این پژوهش را 30 نفر از دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد، مقطع لیسانس که با شکایت افسردگی با خشم سرکوب شده به کلینیک دانشگاه ارجاع نموده­اند، تشکیل می­دهد. نمونه گیری در این پژوهش بصورت در دسترس بود. در این پژوهش طرح­واره درمانی بعنوان متغیر مستقل در گروه آزمایش اجرا شد، و متغیرهای خشم سرکوب شده(مولفه های خشم سرکوب شده و مهار افراطی آن) و افسردگی(پرسشنامه افسردگی بک – 2) و طرح­واره های ناسازگار اولیه(پرسشنامه طرحواره های یانگ) بعنوان متغیر وابسته مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که طرح­واره درمانی سبب بهبود نمرات متغیرهای افسردگی، خشم سرکوب شده و مهار افراطی آن در مقایسه با گروه کنترل شد(05/0>p). همچنین در این نمونه پژوهشی، طرح­واره های ناسازگار اولیه (محرومیت هیجانی، خویشتن داری، بازداری هیجانی و رهاشدگی) سهم معنادار در پیش بینی خشم سرکوب شده آنان داشتند. یافته­ی این پژوهش چنین بود که خشم سرکوب شده سهم معنی دار در پیش بینی افسردگی افراد با نشانگان افسردگی داشته و طرح­واره درمانی می تواند درمانی اثربخش در بهبودی این نوع از افسردگی باشد.

کلید واژه ها : طرح واره درمانی ، خشم سرکوب شده ، افسردگی

فهرست مطالب

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱

فصل اول مقدمه پژوهش

بیان مساله. ۳

اهمیت و ضرورت پژوهش.. ۴

هدف های پژوهش.. ۶

فرضیه های پژوهش.. ۶

متغیرهای پژوهش و تعریف عملیاتی آنان. ۶

فصل دوم گستره نظری و ادبیات پژوهش

افسردگی. ۸

خشم. ۱۶

خشم و پرخاشگری. ۱۶

تظاهر درونی و بیرونی خشم. ۱۷

کنترل درونی و بیرونی خشم. ۱۷

پرخاشگری از دیدگاه روانکاوی. ۱۸

چارچوب نظری مدل مبتنی بر طرحواره ۲۴

طرحوارههای ناسازگار اولیه. ۲۵

منشأ طرحوارههای ناسازگار اولیه. ۲۶

حیطه های طرحواره های ناسازگار اولیه. ۲۶

ذهنیت های طرحواره ای. ۳۲

تکنیک های طرحواره درمانی. ۳۳

جمع بندی. ۳۷

فصل سوم – روش پژوهش

طرح پژوهش.. ۳۸

شرکت کنندگان. ۳۸

ابزار گردآوری داده ها ۳۸

پرسشنامه افسردگی بک.. ۳۸

پرسشنامه خشم سرکوب شده ۳۹

پرسشنامه طرحواره های ناسازگار اولیه. ۴۰

روش اجرای پژوهش.. ۴۱

تجزیه و تحلیل اطلاعات. ۴۱

فصل چهارم-یافته های پژوهش

یافته های پژوهش.. ۴۲

داده های جمعیت شناختی. ۴۲

بررسی توصیفی دادههای خام ۴۳

تجزیه و تحلیل استنباطی فرضیه های تحقیق. ۴۵

غربالگری و تحلیل دادهها ۴۵

فرضیهها ۴۶

فرضیه اول. ۴۶

فرضیه دوم ۴۷

فرضیه سوم ۴۹

فصل پنجم – بحث و نتیجه گیری

مقدمه. ۵۳

فرضیه های پژوهش.. ۵۳

فرضیه اول. ۵۳

فرضیه دوم ۵۴

فرضیه سوم ۵۶

محدودیتهای پژوهش.. ۵۷

پیشنهادات. ۵۷

منابع. ۵۸

منابع انگلیسی : ۶۰

پیوست.. ۶۴

پیوست۱: پرسشنامه افسردگی بک ۲. ۶۴

پیوست ۲: پرسشنامه طرحوارههای ناسازگار اولیه. ۶۸

پیوست ۳ – پرسشنامه خشم سرکوب شده ۷۱

 

 

فهرست جداول

جدول ۴-۱. متغیر سن در شرکت کنندگان. ۴۲

جدول ۴-۲. وضعیت تاهل.. ۴۳

جدول ۴-۳. وضعیت تحصیلات.. ۴۳

جدول۴-۴. نمرات پرسشنامه های افسردگی بک، طرحواره های ناسازگار اولیه و خرده مقیاس های خشم در مرحله پیش و پس آزمون  ۴۳

جدول ۴-۵. آزمون باکس برای همگنی ماتریس کوواریانس ها ۴۶

جدول ۴-۶. آزمون های اثرات بین آزمودنی ها. متغیروابسته: خشم سرکوب شده ۴۷

جدول ۴-۷: همبستگی بین متغیرهای پیش بینی کننده و پیشبینی شونده ۴۷

جدول ۴-۸. متغیرهای واردشده و حذف شده ۴۸

جدول۴-۹. خلاصه مدل. ۴۸

جدول۴-۱۰. آنوآ ۴۹

جدول ۴-۱۱. جدول ضرائب.. ۴۹

جدول۴-۱۲. همبستگی متغیرهای پیش بینی کننده و پیش بینی شونده ۵۰

جدول ۴-۱۳. متغیرهای واردشده و حذف شده ۵۱

جدول۴-۱۴. خلاصه مدل. ۵۱

جدول۴-۱۵. آنوا ۵۲

جدول ۴-۱۶. جدول ضرائب.. ۵۲

 

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بررسی اثربخشی طرح¬واره درمانی بر خشم سرکوب شده دانشجویان با نشانگان افسردگی”
قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...