%44تخفیف

دانلود پروژه:بررسی اثرات نقدینگی بر نوسان قیمت در بازار مسکن (مطالعه بین کشوری)

تعداد 173صفحه در فایل word

کارشناسي ارشد در رشته اقتصاد

گرايش توسعه اقتصادی و برنامه­ریزی

 

عنوان:

بررسی اثرات نقدینگی بر نوسان قیمت در بازار مسکن

چکیده

اهمیت روزافزون بازار دارایی­ها، بررسی مداوم این بازار را ضروری می­سازد. یکی از اجزای مهم سیستم مالی، بازار مسکن است. در سال­های اخیر بازار مسکن همواره با نوسانات سوداگرانه مواجه بوده است. یکی از عوامل اصلی رشد جهشی قیمت مسکن، تقاضای دارایی مسکن است که خود ریشه در مشکلات ساختاری اقتصاد کلان از جمله رشد شتابان نقدینگی و عدم ظرفیت­پذیری سایر بخش­های اقتصادی برای جذب این نقدینگی دارد. حال سؤالی که مطرح می­شود این است که آیا نقدینگی جهانی به قیمت­های مسکن سرازیر می­شود؟ در این مطالعه اثر نقدینگی بر نوسان قیمت بازار مسکن در ایران و بیست کشور OECD که نوسانات قیمت مسکن در دهه­های اخیر در آنها بیشتر از سایر کشورها به چشم می­خورد بررسی شده است. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات در این پژوهش، روش کمی و در قالب مدل­های اقتصاد­سنجی Panel Data بوده و با داده­های فصلی ( 2009-1980) و با استفاده از  نرم­افزار Eviews  انجام شده است. ابتدا یک مدل پایه برای تمامی کشورهای منتخب برآورد شده و سپس کشورها به دو گروه کشورهای دارای درآمد نفتی و کشورهای فاقد درآمد نفتی تقسیم شده و نتایج حاصل از رگرسیون با هم مقایسه شده­اند و در نهایت به بررسی اثرات ناشی از بحران نقدینگی 2008 بر قیمت مسکن کشورهای نفت­خیز پرداخته شده است. نتایج تخمین­ها حاکی از آن است که در کل مدل­های مورد مطالعه نقدینگی اثر مثبت و به شدت معنی­داری بر قیمت مسکن دارد و سهم قابل توجهی از نوسانات قیمت مسکن توسط نقدینگی موجود در این بخش توضیح داده می­شود. در مدل کشورهای دارای درآمد نفتی، کشش و اثر نهایی نقدینگی بزرگتر از مدل پایه و مدل کشورهای فاقد درآمد نفتی است، در نتیجه در کشورهای نفت­خیز نقدینگی اثر بزرگتری بر قیمت مسکن دارد. همچنین در بحران مالی 2008، درآمدهای نفتی به عنوان کانال نقدینگی اثر منفی بر قیمت مسکن در کشورهای نفت­خیز منتخب داشته­اند.

واژه­های کلیدی: شاخص قیمت مسکن، نقدینگی، بحران مالی، درآمدهای نفتی، Panel Data

(مطالعه بین کشوری)

 

فهرست مطالب

فصل اول: کليات تحقيق

 1-1-مقدمه. 2

1-2- بیان مساله. 5

1-3- ضرورت انجام پژوهش…. 8

1-4- فرضیه تحقيق.. 9

1-5-  اهداف­ تحقيق.. 9

1-6- روش انجام تحقیق 9

1-7- تعاریف مفاهیم و اصطلاحات.. 10

 

فصل دوم: مباني نظري و پيشينه تحقيق

 2-1- مقدمه. 14

2-2- مکانیزم تعیین قیمت در بازار مسکن.. 15

2-2-1- قیمت مسکن در کوتاه­مدت… 15

2-2-2- قیمت مسکن در بلندمدت… 17

2-3- عوامل مؤثر بر قیمت مسکن.. 19

2-4- نظریه عوامل بنیادی.. 21

2-5- اثرات مخرب شوک­ها بر بازار سرمایه و اقتصاد ملّی.. 21

2-6- فرآیند تعدیل قیمت… 22

2-7- بخش مسکن و نوسانات اقتصادی 24

2-8- آثار نامطلوب نوسانات اقتصادی.. 25

2-8-1- آثار رکود. 26

2-9- ارتباط حجم پول و بازار مسکن.. 27

2-9-1- کانال تقاضای پول.. 27

2-9-2- کانال تورم دارایی.. 28

2-9 -3- کانال اعتبارات… 29

2-10- اهمیت نقدینگی در بخش مسکن.. 31

2-11- نقدینگی و بازار مسکن.. 33

2- 12- قیمت مسکن و سیاست پولی در 18 کشور صنعتی.. 36

2-13- اعتبارات و قیمت مسکن.. 37

1-14- مطالعات تجربی.. 41

1-14-1-نقدینگی و قیمت دارایی، چگونه ارتباط این دو قوی است؟. 41

2-14-2-مازاد نقدینگی جهانی و قیمت مسکن.. 42

2-14-3- نقدینگی جهانی و قیمت دارایی در یک مدلCVAR 44

2- 14-4- کشش قیمتی بلندمدت عرضه ساختمان­های جدید در ایالات متحده و انگلستان  46

2-14-5- چه چيزي پويايي قيمت مسکن را تحريک مي­کند؟. 48

2-14-6- قيمت مسکن، تسهيلات (وام) بانکي و سياست پولي.. 49

2-14-7- حساسیت اعتباری، قیمت مسکن و قواعد بهینه سیاست پولی.. 51

2-14-8- سیاست پولی و افزایش قیمت مسکن ایالات متحده امریکا 53

2-14-9- تضمین ثبات مالی: ساختار مالی و اثرات سیاست پولی بر قیمت دارائی­ها 54

2- 14-10- عوامل تعيين کننده قيمت مسکن در ايران.. 56

2-14-11- تاثیر شوک­های نقدینگی بر نوسانات قیمت در بازار مسکن (مطالعه موردی استان تهران) 59

2-14-12- بررسی واکنش سیاست پولی بر حباب قیمت مسکن در ایران.. 60

2-14-13- بررسی اثر سیاست پولی بر حباب قیمت مسکن در دوره­های رونق و رکود در ایران  61

2-14-14- بررسی اثر سیاست پولی بر حباب قیمت مسکن: مطالعه بین کشوری   62

2-14-15- بررسی تأثیر نقدینگی بر حباب قیمتی مسکن در نقاط شهری ایران 63

فصل سوم: روش­ تحقيق و تحلیل روند و تحولات متغیرها

 3-1-مقدمه. 68

3-2- معرفی الگو. 69

3-3- نمونه آماری و خصوصیات آن­ها 69

3-4- روش جمع­آوری داده­ها 70

3-5- تشکيل الگو براي داده­هاي  تابلوئي (مقطعي-سري زماني) 70

3-5-1- مزيت استفاده از داده­هاي تابلويي نسبت به سري زماني و داده­هاي مقطعي   70

3-5-2- روش­های تخمین.. 72

3-6- تصریح مدل و معرفی متغیر­ها و داده­ها 74

3-6-1- مدل.. 74

3-6-2- توضیح داده­های آماری.. 76

3-7 -تحلیل روند متغیرها 80

3-7-1- شاخص قیمت مسکن 80

3-7-2-  نقدینگی 82

3-7-3- روند قیمت مسکن و نقدینگی در ایران 84

3-8- روند تحولات متغیرها 89

3-8-1- بخش مسکن.. 89

3-8-2- متغیرهای اساسی اقتصاد کلان، سیاست پولی و قیمت دارایی.. 90

فصل چهارم: تخمين مدل و تفسير نتايج

 1-4- مقدمه. 98

4-2- داده هاي آماري مورد استفاده 98

4-3- آزمون ریشه واحد. 99

4-4- آزمون هاسمن.. 102

4-5- برآورد مدل اول.. 103

4-6- برآورد مدل دوم 111

4-7- اثر بحران اقتصادی 2008 بر بخش مسکن کشورهای نفت­خیز 116

4-8- مقایسه کشش و اثرات نهایی مدل­ها 119

 

فصل پنجم: خلاصه، نتيجه­گيري و پيشنهادات

 5-1- مقدمه. 123

5-2- خلاصه تحقيق.. 123

5-3- نتیجه­گیری.. 127

5-4- بررسی فرضیه تحقیق.. 131

5-5- توصیه­ها و پیشنهادات… 132

منابع

منابع فارسي.. 135

منابع لاتين.. 136

پيوست­ها و ضمايم

پیوست 1: علایم اختصاری نام کشورها 142

پیوست 2: شاخص قیمت واقعی مسکن در کشورهای منتخب… 143

پیوست 3: منابع آماری داده­های مورد استفاده 147

پیوست 4: خروجی­های کامپیوتری تخمین مدل­ها 149

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

جدول 2-1- خلاصه مطالعات تجربی انجام شده 64

جدول 3-1- تحلیل رشد متغیرها در دو گروه کشورها 93

جدول 4-1- توضیح داده­های آماری.. 99

جدول 4-2- نتایج حاصل از آزمون ريشه واحد بر روی لگاریتم متغيرها 101

جدول 4-3- نتایج تخمین برای مدل اول.. 104

جدول 4-4-  نتايج تخمین برای مدل تعدیل اثرات فصلی.. 110

جدول 4-5- نتايج تخمین مدل برای کشورهای نفت­خیز. 113

جدول 4-6- نتايج تخمین مدل برای کشورهای فاقد درآمد نفتی.. 115

جدول 4-7- نتايج برآورد اثر بحران 2008 بر کشورهای نفت­خیز. 118

جدول 4-8– کشش­ها و اثرات نهایی به تفکیک مدل­ها 119

جدول پیوست 1: علایم اختصاری نام کشورها 142

جدول پیوست (3-1): منابع آماری داده­های قیمت مسکن مورد استفاده 143

جدول پیوست (3-2): منابع آماری سایر داده­ها 147

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

نمودار2-1- واحدهای تولید­شده مسکن درکوتاه­مدت… 18

نمودار 2-2- واحدهای تولید­شده مسکن در بلند­مدت… 18

نمودار2-3- مکانیزم افزایش قیمت… 19

نمودار 2-4- اثر کوتاه­مدت و بلندمدت شوک نقدینگی به کالای با کشش قیمتی ( سمت چپ ) و کالای بدون ­کشش قیمتی ( سمت راست ) 23

نمودار2-5- رابطه بین پول و مسکن.. 30

نمودار2-6- اثر افزایش نقدینگی بر بخش مسکن.. 32

نمودار 3-1- قیمت واقعی مسکن در کشورهای منتخب… 81

نمودار 3-2- حجم نقدینگی واقعی در کشورهای منتخب… 83

نمودار 3-3- قیمت واقعی مسکن در ایران.. 84

نمودار 3-4- رشد قیمت مسکن در ایران.. 86

نمودار 3-5- نرخ رشد نقدینگی در ایران.. 88

نمودار 3-6- نرخ رشد قیمت مسکن در کشورهای منتخب طی دوره (2009-1980) 89

نمودار3-7- نرخ رشد نقدینگی در کشورهای منتخب طی دوره (2009-1980) 91

نمودار3-8- رشد متغیرهای موجود در مدل.. 96

نمودار پیوست 2: شاخص قیمت واقعی مسکن در کشورهای منتخب… 143

7 دیدگاه برای دانلود پروژه:بررسی اثرات نقدینگی بر نوسان قیمت در بازار مسکن (مطالعه بین کشوری)

 1. Rick

  Süper Loto sonuçları akşamı kamuoyu ile paylaşıldı!
  İşte kazandıran numaralar! Her hafta binlerce kişiye ikramiye dağıtan Milli Piyango İdaresi.

  my web blog ücretsiz özellikli gulliver’ın seyahatleri porno videolar 2022

 2. Lien

  Yarınki Türkiye’nin kurucuları; yaşama zevki
  gibi cüce düşünceleri bırakıp, aynı batıl görüşün değişik görüntüleri oldukları kesinlikle anlaşılmıştı.

  My web blog – Pamuk Prenses ve Avcı Filmi izle 2012

 3. Shela

  Dicyclomine is sleeplessness a side effect of bentyl used for treatment
  of symptoms such as spasms in your stomach caused by bowel disorders, including irritable bowel
  syndrome. It can be used as part of a combination therapy.

  This.

 4. zmozero teriloren

  Have you ever thought about including a little bit more than just your articles? I mean, what you say is important and all. But think of if you added some great graphics or video clips to give your posts more, “pop”! Your content is excellent but with pics and clips, this site could certainly be one of the greatest in its field. Very good blog!

 5. Hans Balcombe

  This message below is written by our AI without manual editing:

  Are you looking for a way to make your content stand out from the crowd and help your website rank higher on Google? Look no further – we have the perfect solution for you.

  Introducing our AI content writing tool that has over 60 AI content tools, including long form posts, ads, products, poem, descriptions, blog titles, outlines, intros, body, conclusions, ad copy writer, social media content creator, SEO improver, and unique related image generator.
  This AI content writing tool is the perfect way to create content that will stand out and help your website rank higher on Google. It will also generate unique images related to the keywords and descriptions you provide. You can create unlimited content as there is no word limit.

  Take your website to the next level and start creating content that will help it rank higher on Google. Get with the times and start using AI content writing with SEO capabilities today.

  If you would like to find out more about our AI content writing tool and its capabilities:

  https://appsumo.8odi.net/x94kQA

  Features in short:
  – Lifetime, unlimited words
  – 60+ AI content cretion tools
  – SEO powered writer, improver and editor
  – Ultimate SERP tool: Competitor analysis with top 10 of SERP, analyzes with NLP, and helps create content on them
  – Unique image generator
  – 60 days money back guarantee

 6. Doreen Renfro

  Last 2 days to grab the best ai writer with GPT-3. Jasper and Surfer SEO alternative.

  This message below is written by our AI without manual editing:

  Are you looking for a way to make your content stand out from the crowd and help your website rank higher on Google? Look no further – we have the perfect solution for you.

  Introducing our AI content writing tool that has over 70 AI content tools, including long form posts, ads, products, poem, descriptions, blog titles, outlines, intros, body, conclusions, ad copy writer, social media content creator, SEO improver, and unique related image generator.
  This AI content writing tool is the perfect way to create content that will stand out and help your website rank higher on Google. It will also generate unique images related to the keywords and descriptions you provide. You can create unlimited content as there is no word limit.

  Take your website to the next level and start creating content that will help it rank higher on Google. Get with the times and start using AI content writing with SEO capabilities today.

  If you would like to find out more about our AI content writing tool and its capabilities:

  https://appsumo.8odi.net/x94kQA

  Human summary:
  Features in short:
  – Lifetime, unlimited words
  – 70+ AI content cretion tools
  – SEO powered writer, improver and editor
  – Ultimate SERP tool: Competitor analysis with top 10 of SERP, analyzes with NLP, and helps create content on them
  – Unique image generator
  – 60 days money back guarantee

 7. Napoleon Tauchert

  Hi,

  Monitor traffic forecasts, keywords and URLs, growth trends, and heat maps in 10 LANGUAGES with detailed SEO reports sent to your email for only USD19 lifetime licence.

  https://appsumo.8odi.net/AozjvJ

  Alternative to
  – Ahrefs
  – SEMrush
  – SurferSEO

  It gives you everything you need to monitor UNLIMITED KEYWORDS, core keywords, and brand-related keywords.

  Keep tabs on growth trends for top URLs and keywords, as well as keyword evolution maps, so your content strategy is always on point.

  You can even calculate the performance of URLs, folders, and subdomains to tackle any immediate issues head on!

  ** Instead of spending hours identifying priorities and opportunities, let SEOcrawl generate actionable SEO reports on the spot.

  Features included in all plans
  – Actionable SEO reports
  – Download data (CSV, Excel, Google Sheets)
  – Task management for users
  – Keyword, URL, and folder rank tracker
  – Automatic weekly and monthly SEO report
  – 10 languages and all future languages supported (English, French, German, Italian, Spanish, Romanian, Turkish, Polish, Russian)
  – SEO extension for Google Chrome
  – SEO insights with AI and automated analysis

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...