بررسی و مقایسه سبک های دلبستگی مادران دارای کودکان مبتلا به اختلالات افسردگی-اضطراب با کودکان عادی سنین ۸-۱۲ سال

تعداد 105 صفحه فایل word

چکیده

مقدمه: در نظریه دلبستگی، رفتارمادرانه و واکنش های مادرانه به فرزند تحت تأثیر سبک دلبستگی است. هدف این پژوهش بررسی و مقایسه سبک دلبستگی، مادران دارای کودکان اختلالات اضطراب وافسردگی با مادران کودکان عادی  سنین 8 تا12 سال انجام شده است.

روش: پژوهش حاضر از نوع مطالعات علی- مقایسه ای است. نمونه مورد بررسی در این تحقیق شامل 120 نفر از دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدائی بودکه در خصوص مادران کودکان بهنجار، از روش نمونه گیری تصادفی و درخصوص مادران کودکان دارای اختلالات اضطرابی-افسردگی از روش نمونه گیری دردسترس استفاده شد. ابزارمورد استفاده در این مطالعه آزمون راترکودکان و پرسشنامه سبک دلبستگی بزرگسالان(RAAS) بود. داده های بدست آمده ازطریق روش آزمونهای آماری تی گروه های مستقل ورگرسیون لوجستیک موردبررسی قرارگرفت.

یافته ها: نتایج پژوهش،(t=4/23,p=0/000) در سبک دلبستگی اضطرابی ، (t=3/69,p=0/003) در سبک دلبستگی اجتنابی و (t=3/70,p=0/000) در سبک دلبستگی ایمن نشان می‌دهد، میان سبکهای دلبستگی اضطرابی، اجتنابی و ایمن مادران کودکان عادی ودارای اضطراب وافسردگی تفاوت معناداری وجود دارد . بعلاوه نتیجه تحلیل رگرسیون اضطراب نشان داد که سبکهای  دلبستگی اضطرابی، ایمن و اجتنابی می تواند به عنوان پیش بینی کننده های اضطراب به حساب آیند. وهمچنین تحلیل رگرسیون افسردگی نشان داد که سبکهای دلبستگی اضطرابی و اجتنابی مادران می تواند به عنوان پیش بینی کننده های افسردگی کودکان به حساب آیند.

نتیجه گیری: یافته های حاضر با حمایت از نظریه دلبستگی، اهمیت تعامل مادر-کودک را نشان می دهد. دلبستگی نا ایمن و اجتنابی مادران می تواند پیش بینی کننده مهمی برای ایجاد اختلالات افسردگی و اضطراب در کودکان باشد.

کلیدواژه: سبک دلبستگی مادران،کودکان اختلالات افسردگی- اضطراب،کودکان عادی

 

فهرست

عنوان                                                                                                                                       شماره صفحه

 چکیده ۱

فصل اول

۱-۱ مقدمه  ۲

۱-۲ بیان مسأله  ۴

۱-۳ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق   ۵

۱-۴ اهداف مشخص تحقیق   ۶

۱-۵ سؤالات و فرضیه‏های تحقیق   ۶

۱-۶ تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش     ۶

۱-۶-۱ تعاریف نظری.. ۶

۱-۶-۲ تعاریف عملیاتی.. ۷

فصل دوم

۱-۲ مقدمه  ۹

۲-۲ تحقیقات انجام شده در مورد دلبستگی : ۱۲

۲-۲-۱ تحقیقات داخلی.. ۱۲

۲-۲-۲ تحقیقات خارجی.. ۱۷

۲-۳ مفهوم شناسی دلبستگی : ۲۰

۲-۳-۱ سبکهای دلبستگی : ۲۱

۲-۳-۲ عوامل مؤثر بر سبک دلبستگی.. ۲۵

۲-۳-۳ شکل گیری دلبستگی در نوزادان. ۲۶

۲-۳-۴ تبیینهای نظری دلبستگی.. ۲۹

۲-۴ توصیف اضطراب    ۳۱

۲-۴-۱ طبقه‌بندی اختلالهای اضطرابی بر اساس DSM-IVTR.. 33

۲-۴-۲ سبب شناسی ترسها، نگرانیها و اضطراب در کودکان. ۴۲

۲-۵ توصیف افسردگی   ۴۷

۲-۵-۱افسردگی در کودکان و نوجوانان. ۴۸

۲-۵-۲ افسردگی و رشد. ۴۸

۲-۵-۳ تشریح افسردگی.. ۴۹

۲-۵-۴ الگوهای نظری افسردگی.. ۵۱

فصل سوم

۳-۱ مقدمه  ۵۸

۳-۲ روش پژوهش : ۵۸

۳-۳ جامعه آماری   ۵۸

۳-۴ روش نمونه گیری   ۶۰

۳-۵ روش اجرا ۶۰

۳-۶ متغیر ها ۶۰

۳-۷ ابزارپژوهش     ۶۰

۳-۸ روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها ۶۶

۳-۹ ملاحظات اخلاقی   ۶۷

فصل چهارم

۴-۱ مقدّمه  ۶۸

۴-۲ آمار توصیفی   ۶۹

۴-۳ تحلیل داده ها (آمار استنباطی) ۷۵

۴-۳-۱ تحیل رگرسیون اضطراب… ۸۱

۴-۳-۲ تحلیل رگرسیون افسردگی.. ۸۳

فصل پنجم

۵-۱ مقدمه  ۸۵

۵-۲ بررسی فرضیه ها ۸۵

۵-۳ بحث و نتیجه گیری   ۸۹

۵-۴ محدودیت ها ۹۲

۵-۵ پیشنهادات    ۹۲

فهرست منابع  ۹۳

Abstrac  ۱۰۰

فهرست جدول ها

أ‌.         جدول شماره ۴ – ۱ توزیع متغیرهای تحقیق در گروه نمونه کل…………………………………………….. ۶۶

ب‌.     جدول شماره ۴ – ۸ خلاصه نتایج و ضرایب تحلیل رگرسیون افسردگی………………………………….. ۶۷

ت‌.     جدول شماره ۴-۳ فراوانی سطح تحصیلات کودکان دو گروه نمونه و گروه کل………………………..۶۹

ث‌.     جدول شماره ۴ – ۴ خلاصه نتایج آزمون t گروه های مستقل………………………………………………….۷۱

ج‌.      جدول شماره ۴ – ۵ ماتریس همبستگی متغیّرهای تحلیل رگرسیون اضطراب……………………………..۷۲

ح‌.      جدول شماره ۴ – ۶ خلاصه نتایج و ضرایب تحلیل رگرسیون اضطراب……………………………………۷۲

خ‌.      جدول شماره ۴ – ۷ ماتریس همبستگی متغیّرهای تحلیل رگرسیون افسردگی……………………………۷۴

د‌.        جدول شماره ۴ – ۲ توزیع متغیرهای تحقیق در دو گروه نمونه به تفکیک…………………………………۷۴

فهرست جدول ها

أ‌.         جدول شماره ۴ – ۱ توزیع متغیرهای تحقیق در گروه نمونه کل…………………………………………….. ۶۶

ب‌.     جدول شماره ۴ – ۸ خلاصه نتایج و ضرایب تحلیل رگرسیون افسردگی………………………………….. ۶۷

ت‌.     جدول شماره ۴-۳ فراوانی سطح تحصیلات کودکان دو گروه نمونه و گروه کل………………………..۶۹

ث‌.     جدول شماره ۴ – ۴ خلاصه نتایج آزمون t گروه های مستقل………………………………………………….۷۱

ج‌.      جدول شماره ۴ – ۵ ماتریس همبستگی متغیّرهای تحلیل رگرسیون اضطراب……………………………..۷۲

ح‌.      جدول شماره ۴ – ۶ خلاصه نتایج و ضرایب تحلیل رگرسیون اضطراب……………………………………۷۲

خ‌.      جدول شماره ۴ – ۷ ماتریس همبستگی متغیّرهای تحلیل رگرسیون افسردگی……………………………۷۴

د‌.        جدول شماره ۴ – ۲ توزیع متغیرهای تحقیق در دو گروه نمونه به تفکیک…………………………………۷۴

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بررسی و مقایسه سبک های دلبستگی مادران دارای کودکان مبتلا به اختلالات افسردگی-اضطراب با کودکان عادی سنین ۸-۱۲ سال”
قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...