بررسی درون شیشه ای تحمل پینه گیاه دارویی بومادرانAchillea millefolium L. به تنش اسمزی

تعداد 86 صفحه فایل word قابل ویرایش

چكيده:

گياه بومادران (Achillea millefolium L.) يكي از گياهان دارويي مهم دنياست از اين رو به منظور بررسي درون شيشه اي تحمل پينه گياه دارويي بومادران به تنش اسمزی و بررسی اثر تنش اسمزی بر تولید آنزیم های پرکسیداز، کاتالاز و پروتئین کل در بومادران پژوهشی انجام شد. این آزمایش در آزمايشگاه كشت بافت دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه در سال 93-94 اجرا گرديد. از اين رو كه كشت ریزنمونه های برگ، ساقه و ریشه در محيط كشت MS همراه با هورمون NAA وD-4, 2 و BA به منظور القاء پینه زایی انجام و درمرحله بعد پتانسيل های اسمزی0، 3-، 6-، 9- و 12- با استفاده از پلي اتيلن گلايكول 6000 در محیط کشت پینه اعمال شد.در مرحله بعد اثر تنش اسمزی بر شاخص های رشد پینه و تولید آنزیم های کاتالاز، پراکسیداز و پروتئین کل مورد بررسی قرار گرفت. اين آزمايش ها به صورت فاكتوريل و در قالب طرح كاملاً تصادفي اجرا گرديد. جهت بررسي نتايج از نرم افزارهاي MSTATC و Excel استفاده شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد بهترین محیط کشت برای تولید پینه 2 میکرو مول در لیتر BA و 4 میکرومول بر لیتر NAA می باشد. اثر تنش اسمزی بر شاخص های رشدی گیاه بومادران کاهنده بود و همچنین باعث کاهش آنزیم های آنتی اکسیدان در این گیاه شد.

كلمات كليدي: کشت بافت ، تنش اسمزی، آنزیم کاتالاز ، آنزیم پراکسیداز.

گرایش ژنتیک و اصلاح نباتات

عنوان:

بررسی درون شیشه ای تحمل پینه گیاه دارویی بومادرانAchillea millefolium L. به تنش اسمزی

«فهرست مطالب»

چکیده: ۱

فصل اول : مقدمه و کلیات

مقدمه. ۳

فصل دوم : برری منابع

۲- بررسی منابع. ۱۱

۲-۱- کلیاتی درباره گیاه بومادران. ۱۱

۲-۱-۱- خواص دارویی گیاه بومادران : ۱۱

۲-۱-۲- گیاه شناسی بومادران. ۱۴

۲-۲- خشکی.. ۱۶

۲-۲-۱- تعریف تنش خشکی.. ۱۶

۲-۲-۲- اهمیت خشکی در گیاهان زراعی.. ۱۷

۲-۲-۳- انواع خشکی.. ۱۷

۲-۲-۴- مکانیزم های مقاومت به خشکی.. ۱۸

۲-۲-۴-۱- مقاومت به خشکی.. ۱۹

۲-۲-۴-۲- فرار از خشکی.. ۲۰

۲-۲-۴-۳- اجتناب از خشکی.. ۲۱

۲-۲-۴-۳-۱- تداوم جذب آب توسط گیاه ۲۱

۲-۲-۴-۳-۱- کنترل و یا کاهش میزان اتلاف آب از گیاه ۲۲

۲-۲-۴-۴- تحمل خشکی.. ۲۳

۲-۲-۴-۴-۲- تجمع پرولین.. ۲۴

۲-۲-۴-۴-۳- تنظیم فشار اسمزی.. ۲۴

۲-۲-۵-۲- ژنتیک مقاومت به خشکی.. ۲۵

۲-۳- کشت سلول و بافت گیاهی.. ۲۶

۲-۳-۱- مزایای کشت بافت و سلول گیاهی.. ۲۷

۲-۳-۲- منابع ریز نمونه مورد استفاده در کشت بافت.. ۲۹

۲-۳-۳- عوامل مؤثر بر پاسخگویی ریز نمونه ها ۳۱

۲-۳-۳-۱- ژنوتیپ.. ۳۲

۲-۳-۳-۲- شرایط رشد گیاه مادری.. ۳۲

۲-۳-۳-۳- سن ریزنمونه. ۳۳

۲-۳-۳-۴- محیط کشت.. ۳۳

۲-۳-۳-۴-۱- انتخاب محیط کشت برای شروع و استقرار مناسب کشت های بافت.. ۳۳

۲-۳-۳-۴-۲- اثر ترکیبات محیط کشت بر شروع کشت بافت.. ۳۴

۲-۳-۳-۴-۲-۱- مواد تشکیل دهنده محیط کشت.. ۳۴

۲-۳-۴- شرایط نگهداری کشت ها ۳۵

۲-۳-۵- قهوه ای شدن کشت ها ۳۶

۲-۳-۷- کشت بافت و اهمیت آن در خشکی.. ۳۶

فصل سوم :مواد و روش

مواد و روش ها ۴۴

۳-۱- مواد گیاهی.. ۴۴

۳-۲- محل انجام آزمایش… ۴۴

۳-۳-تولید پینه. ۴۴

۳-۳-۱- تکنیک های مورد استفاده در کشت بافت گیاهی.. ۴۴

۳-۳-۱-۱- شستشوی ظروف.. ۴۴

۳-۳-۱-۲- ضدعفونی کردن. ۴۵

۳-۳-۱-۲-۱- محیط کشت.. ۴۵

۳-۳-۱-۲-۲- ظروف کشت و سایر وسایل.. ۴۶

۳-۳-۱-۲-۳- ریزنمونه. ۴۶

۳-۳-۱-۲-۳-۲- ضدعفونی نمونه های گیاهی.. ۴۶

۳-۳-۲- فضای انجام کار. ۴۷

۳-۳-۴- تهیه محیط کشت.. ۴۷

۳-۳-۴-۱- استوک عناصر ماکرو. ۴۷

۳-۳-۴-۲- استوک عناصر میکرو : ۴۸

۳-۳- ۴- ۳- استوک میکرو : ۴۹

۳-۳-۴-۴- استوک آهن: ۴۹

۳-۳-۴-۵- استوک ویتامین: ۵۰

۳-۳- ۴- ۶- تهیه یک لیتر محیط کشت MS از محلول های ذخیره ای.. ۵۱

فصل چهارم : نتایج

نتایج.. ۵۸

۴-۱- بهینه سازی تولید پینه. ۵۸

۴-۲- تنش اسمزی.. ۶۳

۴-۳- آنالیز بیوشیمیایی.. ۶۶

۴-۵- پیشنهادات: ۷۲

منابع: ۷۴

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بررسی درون شیشه ای تحمل پینه گیاه دارویی بومادرانAchillea millefolium L. به تنش اسمزی”
قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...