%41تخفیف

بررسي تغييرات دما در جزاير گرمايي شهري نسبت به حاشيه شهر و ارتباط آن با شاخص گياهي

تعدا158صفحه در فایل word

گروه مهندسی نقشه برداري

 

کارشناسي ارشد رشته­ي عمران- سنجش از دور

 

 

بررسي تغييرات دما در جزاير گرمايي شهري نسبت به حاشيه شهر و ارتباط آن با شاخص گياهي

چکيده

يكي از مهمترين دگرگونيهاي اقليمي در مناطق شهري، افزايش دما به دليل تغيير كاربري‌هاي زميني است. در محدوده­هاي شهري پوشش­هاي طبيعي و گياهي زمين با مصالح سخت مانند آسفالت و قير جايگزين شده­اند. افزايش نسبي دما در محدوده‌هاي شهري نسبت به مناطق اطراف به پديدة جزيرة گرمايي شهري(UHI[1])  تعبير مي‌شود و با توجه به تاثير جدي اين پديده در تغيير خرد اقليم، سنجش ابعاد مختلف آن براي برنامه‌ريزي‌ها اهميت فراواني دارد. در سال­هاي اخير مطالعات بسياري به بررسي پارامترهاي موثر بر پديده جزيره گرمايي پرداخته­اند. با شناخته شدن پارامترهاي موثر بر پديده جزيره گرمايي بررسي تغييرات اين پديده در بازه زماني بلند اهميت يافته است. اگرچه ايستگاههاي هواشناسي در بازه زماني طولاني اندازه‌گيري داشته، اما با توجه به كمي تعداد و پراكندگي نامناسب ايستگاههاي زميني و برداشت نقطه­اي، قدرت تفكيك مکاني پاييني دارد. جهت بررسي تغييرات دماي سطح زمين و پوشش گياهي در شهر و حومه آن نياز به داشتن داده­هايي در پهنه­هاي وسيع، پيوسته و با فاصله­هاي زماني کوتاه مي­باشد. سنجش از دور مشکل نقطه­اي، تعداد محدود بودن و پراکندگي را حل مي­کند. در اين تحقيق با استفاده از تصاوير سنجنده MODIS روند تغيير دماي سطح زمين(LST[2])  در بازه زماني 12 سال گذشته در چهارده شهر ايران با شرايط اقليمي مختلف برآورد شده است. با توجه به ساعت تصوير برداري ماهواره، اين برآورد در ساعت 11 صبح و ساعت 22:30 شب كه نماينده‌اي از ساعات روز و شب هستند انجام شده است.

در هر شهر از اين چهارده شهر، منطقة شهري با دو محدودة كوچك و بزرگ محيط بر همان شهر مقايسه شده است. سپس به بررسي رابطه متقابل بين دماي سطح زمين و شاخص پوشش گياهي (NDVI[3]) و همينطور به رابطۀ بين تغييرات دماي سطح زمين و تغييرات شاخص پوشش گياهي پرداخته شده است. نتايج اين تحقيق نشان مي‌دهند كه دماي سطح زمين براي بازه زماني مورد مطالعه در محدوده‌هاي شهري، الزاماً با افزايش روبرو نبوده است و حتي در مواردي بر خلاف انتظار معمول، روند كاهشي داشته است. البته مشاهدات اين تحقيق نيز نشان مي‌دهند كه پديدة جزيرة گرمايي در شب رخ مي‌دهد. از طرف ديگر، روز و شب در اكثر شهرهاي مورد مطالعه، به سمت هم‌دمايي پيش مي‌روند. همچنين اختلاف دماي بين شهرها با حومه آنها در حال کاهش است. بين دماي سطح زمين و شاخص پوشش گياهي رابطه منفي وجود دارد بطوريکه هرچه پوشش گياهي بيشتر باشد دماي سطح زمين کمتر مي­باشد. در اين تحقيق نشان داده شده است که رابطه متقابل دماي سطح زمين و شاخص پوشش گياهي از سال 2000 تا 2011 کاهش يافته است از طرف ديگر در شهرها نسبت به اطراف اين رابطه ضعيف­تر مي­باشد. رابطه بين تغييرات دماي سطح زمين و تغييرات شاخص پوشش گياهي ضعيف مي­باشد.

کليدواژه­ها : پديده جزيره گرمايي شهري، دماي سطح زمين، شاخص پوشش گياهي، MODIS

[1] – Urban Heat Island

[2] -Land Surface Temperature

[3] – Normalized Difference Vegetation Index

عنوان                                                                                                                               صفحه

فصل اول:    کليات پژوهش    

 • طرح مسئله و ضرورت انجام آن ………………………………………………………………………………… 1

 • اهداف تحقيق ………………………………………………………………………………………………………… 3

 • فرضيه­ها و سوال­ها ………………………………………………………………………………………………….. 3

 • پيشينه تحقيق ………………………………………………………………………………………………………….. 3

1-4-1    مطالعات صورت گرفته در زمينه دما و پوشش گياهي ……………………………………………………. 4

1-4-2    مطالعات صورت گرفته در زمينه پديده جزيره گرمايي ………………………………………………….. 8

فصل دوم:    روش‌شناسي

 • سنجنده MODIS …………………………………………………………………………………………………. 12

2-1-1     قدرت تفکيک راديومتري(Radiometric resolution) ………………………………………. 13

2-1-2     قدرت تفکيک طيفي (Spectral resolution)  …………………………………………………… 14

2-1-3     قدرت تفکيک مکاني (spatial resolution) ………………………………………………………. 15

2-1-4     قدرت تفکيک زماني (Temporal resolution) …………………………………………………  15

 • شاخص­هاي­ گياهي ……………………………………………………………………………………………….. 16

2-2-1    شاخص گياهي نسبتي (RVI) ………………………………………………………………………………… 17

2-2-2    شاخص گياهي تفاضلي نرمال شده (NDVI) …………………………………………………………… 17

2-2-3    شاخص گياهي تعديل کننده اثر خاک (SAVI) ………………………………………………………. 18

2-2-4    شاخص گياهي تفاضلي(DVI) ………………………………………………………………………………… 18

2-2-5    شاخص گياهي قائم(PVI) ……………………………………………………………………………………… 19

2-2-6    شاخص بهبود يافته گياهي(EVI) ……………………………………………………………………………… 19

عنوان                                                                                                                              صفحه

 • دماي روشنايي (Brightness Temperature) ……………………………………………………. 20

 • ضريب گسيل(Emissivity) …………………………………………………………………………………. 20

 • دماي سطح زمين(LST) ………………………………………………………………………………………… 22

2-5-1    الگوريتم پنجره مجزا …………………………………………………………………………………………….. 22

2-5-2    الگوريتم پنجره مجزاي تعميم يافته…………………………………………………………………………..  22

2-5-3    الگوريتم DAY/NIGHT ……………………………………………………………………………………… 23

 • پديده جزيره گرمايي ……………………………………………………………………………………………  23

 • ضريب همبستگي ………………………………………………………………………………………………..  24

فصل سوم:    موقعيت جغرافيايي محدوده­هاي مورد مطالعه و داده­ها

3-1     موقعيت جغرافيايي …………………………………………………………………………………………………… 26

3-1-1    مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………..  26

3-1-2    نحوه انتخاب چندضلعي­ها ……………………………………………………………………………………..  27

3-1-3    ويژگي­ها و تصاوير شهرهاي مورد مطالعه و مشخصات آن­ها ………………………………………… 28

3-1-3-1    اراک  ……………………………………………………………………………………………………………  28

3-1-3-2    اصفهان ………………………………………………………………………………………………………….. 30

3-1-3-3    تهران …………………………………………………………………………………………………………….. 32

3-1-3-4    يزد ……………………………………………………………………………………………………………….. 33

3-1-3- 5   دزفول  …………………………………………………………………………………………………………..  35

3-1-3-6    همدان …………………………………………………………………………………………………………… 37

3-1-3-7    مشهد …………………………………………………………………………………………………………….. 39

3-1-3-8    رشت …………………………………………………………………………………………………………….. 40

3-1-3-9    تبريز ……………………………………………………………………………………………………………… 42

3-1-3-10    زنجان  …………………………………………………………………………………………………………. 44

عنوان                                                                                                                              صفحه

3-1-3-11    زاهدان …………………………………………………………………………………………………………. 46

3-1-3-12    بوشهر …………………………………………………………………………………………………………… 48

3-1-3-13    بندرعباس ……………………………………………………………………………………………………… 50

3-1-3-14    شيراز  …………………………………………………………………………………………………………… 51

3-2     داده­ها  ………………………………………………………………………………………………………………….  53

3-2-1    تصاوير ماهواره­اي  ……………………………………………………………………………………………….. 53

3-2-2    داده­هاي تصحيح اتمسفري …………………………………………………………………………………….. 54

فصل چهارم:    الگوريتم‌ها و محاسبات

4-1    نحوه كار با داده‌هاي ماهواره‌اي  …………………………………………………………………………………  56

4-1-1    فرمت داده­هاي ماهواره­اي ……………………………………………………………………………………..  56

4-1-1-1    EOS-HDF ……………………………………………………………………………………………………. 56

4-1-1-2BIL      ……………………………………………………………………………………………………………… 58

4-1-2    سيستم مختصات  …………………………………………………………………………………………………. 58

4-1-3    بازتاب (Reflectance) و راديانس (Radiance)  ………………………………………………..  65

4-2    داده­هاي تصحيح اتمسفري ………………………………………………………………………………………..  65

4-3    برآورد NDVI  ……………………………………………………………………………………………………….. 65

4-4    تصحيح ابر   ……………………………………………………………………………………………………………. 66

4-5    برآورد ضريب گسيل  ………………………………………………………………………………………………. 66

4-6    برآورد Brightness Temperature  ……………………………………………………………………. 68

4-7    الگوريتمGeneralized Split Window   ……………………………………………………………..  69

4-8    مراحل كار تحقيق ……………………………………………………………………………………………………. 70

عنوان                                                                                                                             صفحه

فصل پنجم:    پياده سازي و نتايج

5-1    مقدمه  …………………………………………………………………………………………………………………… 71

5-2    روز   …………………………………………………………………………………………………………………….  71

5-2-1    مقايسه LST و تغييرات آن در شهرها با اطرافشان ……………………………………………………… 71

5-2-2    مقايسه △LST و تغييرات آن در شهرها با اطرافشان …………………………………………………… 77

5-3    شب ………………………………………………………………………………………………………………………. 82

5-3-1    مقايسه LST در شهرها با اطرافشان …………………………………………………………………………. 82

5-3-2    مقايسه △LST در شهرها با اطرافشان ……………………………………………………………………… 86

5-4    تفاضل دماي سطح زمين بين شب و روز ………………………………………………………………………. 92

5-5    مقايسه NDVI در شهرها با اطرافشان …………………………………………………………………………. 99

5-6    ارتباط LST با NDVI   ………………………………………………………………………………………   102

5-7    ارتباط △LST با △NDVI …………………………………………………………………………………… 108

5-8    آزمون فرضيه­ها   ……………………………………………………………………………………………………. 110

5-8-1    آزمون فرضيه اول ………………………………………………………………………………………………  110

5-8-2    آزمون فرضيه دوم  ……………………………………………………………………………………………..  110

5-8-3    آزمون فرضيه سوم  …………………………………………………………………………………………….  111

5-9    پيشنهادات  ……………………………………………………………………………………………………………  112

 

فهرست شکلها

عنوان                                                                                                                                     صفحه

شکل 3-1- نمايش موقعيت شهرهاي مورد مطالعه، در نقشه ايران و توزيع مکاني آن­ها ……………………………..27

شکل 3-2- الف- تصوير محدوده­هاي شهر، محيط اول و دوم براي شهر اراک تهيه شده

 از برنامه Google Earth  …………………………………………………………………………………………………………..29

شکل 3-2- ب- تصوير محدوده­هاي شهر و محيط اول براي شهر اراک تهيه شده از

برنامه  Google Earth……………………………………………………………………………………………………………….29

شکل 3-3- الف-تصوير محدوده­هاي شهر، محيط اول و دوم براي شهر اصفهان تهيه

 شده از برنامه  Google Earth…………………………………………………………………………………………………….31

شکل 3-3-ب- تصوير محدوده­هاي شهر و محيط اول براي شهر اصفهان تهيه شده

 از برنامه  Google Earth…………………………………………………………………………………………………………..31

شکل 3-4- الف- تصوير محدوده­هاي شهر، محيط اول و دوم براي شهر تهران تهيه

 شده از برنامه Google Earth …………………………………………………………………………………………………….32

شکل 3-4- ب- تصوير محدوده­هاي شهر و محيط اول براي شهر تهران تهيه شده

 از برنامه  Google Earth…………………………………………………………………………………………………………..33

شکل 3-5- الف- تصوير محدوده­هاي شهر، محيط اول و دوم براي شهر يزد تهيه

 شده از برنامه  Google Earth……………………………………………………………………………………………………34

شکل 3-5- ب- تصوير محدوده­هاي شهر و محيط اول براي شهر يزد تهيه شده

 از برنامه  Google Earth…………………………………………………………………………………………………………..35

عنوان                                                                                                                                     صفحه

شکل 3-6- الف- تصوير محدوده­هاي شهر، محيط اول و دوم براي شهر دزفول

 تهيه شده از برنامه  Google Earth………………………………………………………………………………………………36

شکل 3-6- ب- تصوير محدوده­هاي شهر و محيط اول براي شهر دزفول تهيه

 شده از برنامه  Google Earth…………………………………………………………………………………………………….36

شکل 3-7- الف- تصوير محدوده­هاي شهر، محيط اول و دوم براي شهر

همدان تهيه شده از برنامه  Google Earth……………………………………………………………………………………..38

شکل 3-7- ب- تصوير محدوده­هاي شهر و محيط اول براي شهر همدان

 تهيه شده از برنامه  Google Earth………………………………………………………………………………………………38

شکل 3-8- الف- تصوير محدوده­هاي شهر، محيط اول و دوم براي شهر

 مشهد تهيه شده از برنامه  Google Earth……………………………………………………………………………………..39

شکل 3-8- ب- تصوير محدوده­هاي شهر و محيط اول براي شهر مشهد

 تهيه شده از برنامه  Google Earth………………………………………………………………………………………………40

شکل 3-9- الف- تصوير محدوده­هاي شهر، محيط اول و دوم براي شهر

 رشت تهيه شده از برنامه  Google Earth……………………………………………………………………………………..41

شکل 3-9- ب- تصوير محدوده­هاي شهر و محيط اول براي شهر رشت

 تهيه شده از برنامه  Google Earth………………………………………………………………………………………………42

شکل 3-10- الف- تصوير محدوده­هاي شهر، محيط اول و دوم براي

شهر تبريز تهيه شده از برنامه  Google Earth…………………………………………………………………………………43

عنوان                                                                                                                                     صفحه

شکل 3-10- ب- تصوير محدوده­هاي شهر و محيط اول براي شهر

تبريز تهيه شده از برنامه  Google Earth……………………………………………………………………………………….44

شکل 3-11- الف-تصوير محدوده­هاي شهر، محيط اول و دوم براي

شهر زنجان تهيه شده از برنامه Google Earth………………………………………………………………………………..45

شکل 3-11- ب- تصوير محدوده­هاي شهر و محيط اول براي شهر

زنجان تهيه شده از برنامه  Google Earth……………………………………………………………………………………..45

شکل 3-12- الف-تصوير محدوده­هاي شهر، محيط اول و دوم براي

 شهر زاهدان تهيه شده از برنامه Google Earth………………………………………………………………………………48

شکل 3-12- ب-تصوير محدوده­هاي شهر و محيط اول براي شهر

زاهدان تهيه شده از برنامه Google Earth……………………………………………………………………………………..48

شکل 3-13- الف-تصوير محدوده­هاي شهر، محيط اول و دوم براي

 شهر بوشهر تهيه شده از برنامه Google Earth……………………………………………………………………………….49

شکل 3-13- ب-تصوير محدوده­هاي شهر و محيط اول براي شهر

بوشهر تهيه شده از برنامه Google Earth……………………………………………………………………………………….49

شکل 3-14- الف-تصوير محدوده­هاي شهر، محيط اول و دوم براي

شهر بندرعباس تهيه شده از برنامه Google Earth……………………………………………………………………………50

شکل 3-14- ب-تصوير محدوده­هاي شهر و محيط اول براي شهر

بندرعباس تهيه شده از برنامه  Google Earth…………………………………………………………………………………51

عنوان                                                                                                                                     صفحه

شکل 3-15-الف- تصوير محدوده­هاي شهر، محيط اول و دوم براي

شهر شيراز تهيه شده از برنامه  Google Earth………………………………………………………………………………..52

شکل 3-15- ب- تصوير محدوده­هاي شهر و محيط اول براي شهر

شيراز تهيه شده از برنامه  Google Earth……………………………………………………………………………………….53

شکل 3-16- زمان تصاوير MODIS و داده­هاي LST و NDVI ……………………………………………………..54

شکل 3-17- فرمت داده­هاي سايت NOAA/ESRL Radiosonde Database …………………………….55

شکل 4-1- بخشي از سلسله مراتبي تصوير MODIS در فرمت EOS-HDF ………………………………………57

شکل4-2- تصوير MODIS در روز 17ام ماه MAY از سال 2010 ……………………………………………………60

شکل 4-3- سيستم مختصات سينوسويدال و موقعيت تصاوير استفاده شده در تحقيق………………………………….61

شکل 4-4- تصاوير LST در روز 24ام MAY از سال 2011………………………………………………………………62

شکل 4-5- تصاوير LST در شب 24ام MAY از سال 2011 …………………………………………………………….63

شکل 4-6- داده NDVI در روز 24ام MAY از سال 2011 ……………………………………………………………..64

شکل 4-7- برنامه محاسبه NDVI در MATLAB …………………………………………………………………………66

شکل 4-8- برنامه محاسبه ضريب گسيل دو باند 31 و 32 در MATLAB ……………………………………………67

شکل4-9- الگوريتم NDVIBE جهت محاسبه ضريب گسيل ……………………………………………………………68

شکل 4-10- برنامه محاسبه ضريب گسيل دو باند 31 و 32 در MATLAB ………………………………………….69

شکل 4-11- الگوريتم پياده سازي شده در تحقيق ……………………………………………………………………………..70

شکل5-1- الف- نمودارهاي LST شهرها و اطراف آن­ها در روز و خطوط برازش داده شده……………………..73

عنوان                                                                                                                                     صفحه

شکل5-1- ب- ادامه نمودارهاي LST شهرها و اطراف آن­ها در روز و خطوط برازش داده شده………………..74

شکل5-1- ج- ادامه نمودارهاي LST شهرها و اطراف آن­ها در روز و خطوط برازش داده شده…………………75

شکل5- 2- الف- نمودارهاي △LSTu – su در روز بين شهر با محيط اول

و دوم شهر بر حسب درجه کلوين و خطوط برازش داده شده ……………………………………………………………….79

شکل5- 2- ب- نمودارهاي △LSTu – su در روز بين شهر با محيط اول

 و دوم شهر بر حسب درجه کلوين و خطوط برازش داده شده……………………………………………………………….80

شکل5- 2- ج- نمودارهاي △LSTu – su در روز بين شهر با محيط اول

 و دوم شهر بر حسب درجه کلوين و خطوط برازش داده شده ………………………………………………………………81

شکل5-3- الف- نمودارهاي LST در شهرها و اطراف آن­ها در شب و خطوط برازش داده شده ……………….84

شکل5-3- ب- نمودارهاي LST در شهرها و اطراف آن­ها در شب و خطوط برازش داده شده …………………85.

شکل5-3- ج- نمودارهاي LST در شهرها و اطراف آن­ها در شب و خطوط برازش داده شده ………………….86

شکل 5-4- الف- نمودارهاي △LSTu – su برحسب درجه کلوين در شب و خطوط برازش داده شده ………..89

شکل 5-4- ب- نمودارهاي △LSTu – su برحسب درجه کلوين در شب و خطوط برازش داده شده …………..90

شکل 5-4- ج- نمودارهاي △LSTu – su برحسب درجه کلوين در شب و خطوط برازش داده شده ……………91

شکل 5-5 – الف- نمودارهاي اختلاف دماي روز و شب بر حسب درجه کلوين

 در بازه 12 ساله در سه محدوده شهري، محيط اول و دوم شهر ……………………………………………………………..93

شکل 5-5 – ب- نمودارهاي اختلاف دماي روز و شب بر حسب درجه کلوين

 در بازه 12 ساله در سه محدوده شهري، محيط اول و دوم شهر ……………………………………………………………..94

عنوان                                                                                                                                     صفحه

شکل 5-5 – ج- ادامه نمودارهاي اختلاف دماي روز و شب بر حسب درجه کلوين در بازه 12

ساله در سه محدوده شهري، محيط اول و دوم شهر ……………………………………………………………………………..95

شکل 5-6- الف- نمودارهاي NDVI در شهر، محيط اول و دوم و خطوط برازش داده شده …………………….99

شکل 5-6- ب- نمودارهاي NDVI در شهر، محيط اول و دوم و خطوط برازش داده شده …………………….100

شکل 5-6- ج- نمودارهاي NDVI در شهر، محيط اول و دوم و خطوط برازش داده شده ……………………..101

شکل 5-7- الف- نمودارهاي مقدار NDVI و LST در روز

در 12 سال و رگرسيون بين اين دو شاخص………………………………………………………………………………………105

شکل 5-7- ب- ادامه نمودارهاي مقدار NDVI و LST در روز

 در 12 سال و رگرسيون بين اين دو شاخص …………………………………………………………………………………….106

شکل 5-7- ج- ادامه نمودارهاي مقدار NDVI و LST در روز

 در 12 سال و رگرسيون بين اين دو شاخص …………………………………………………………………………………….107

شکل 5-7- د- ادامه نمودارهاي مقدار NDVI و LST در روز

 در 12 سال و رگرسيون بين اين دو شاخص……………………………………………………………………………………..108

فهرست جدولها

عنوان                                                                                                                                     صفحه

جدول 2-1- مشخصات فني سنجنده MODIS ………………………………………………………………………………..13

جدول 2-2- محدوده طيفي تعدادي از باندهاي سنجنده MODIS با کاربردهاي هر باند…………………………..14

جدول 3-1- مختصات چندضلعي­هاي محدوده­هاي شهر، محيط اول و دوم براي شهر اراک………………………30

جدول 3-2- مختصات چندضلعي­هاي محدوده­هاي شهر، محيط اول و دوم براي شهر اصفهان…………………….30

جدول 3-3- مختصات چندضلعي­هاي محدوده­هاي شهر، محيط اول و دوم براي شهر تهران ………………………33

جدول 3-4- مختصات چندضلعي­هاي محدوده­هاي شهر، محيط اول و دوم براي شهر يزد ………………………….34

جدول 3-5- مختصات چندضلعي­هاي محدوده­هاي شهر، محيط اول و دوم براي شهر دزفول ……………………..37

جدول 3-6- مختصات چندضلعي­هاي محدوده­هاي شهر، محيط اول و دوم براي شهر همدان ……………………..37

جدول 3-7- مختصات چندضلعي­هاي محدوده­هاي شهر، محيط اول و دوم براي شهر مشهد ………………………40

جدول 3-8- مختصات چندضلعي­هاي محدوده­هاي شهر، محيط اول و دوم براي شهر رشت ………………………41

جدول 3-9- مختصات چندضلعي­هاي محدوده­هاي شهر، محيط اول و دوم براي شهر تبريز ……………………….43

جدول 3-10- مختصات چندضلعي­هاي محدوده­هاي شهر، محيط اول و دوم براي شهر زنجان ……………………46

جدول 3-11- مختصات چندضلعي­هاي محدوده­هاي شهر، محيط اول و دوم براي شهر زاهدان …………………..48

جدول 3-12- مختصات چندضلعي­هاي محدوده­هاي شهر، محيط اول و دوم براي شهر بوشهر ……………………48

جدول 3-13- مختصات چندضلعي­هاي محدوده­هاي شهر، محيط اول و دوم براي شهر بندرعباس ………………51

جدول 3-14- مختصات چندضلعي­هاي محدوده­هاي شهر، محيط اول و دوم براي شهر شيراز …………………….52

جدول 3-15- مختصات جغرافيايي شهرها ………………………………………………………………………………………..53

عنوان                                                                                                                                     صفحه

جدول 3-16- روز تصاوير MODIS تهيه شده در ماه MAY ……………………………………………………………54

جدول 4-1- يک نمونه از مشخصات سيستم مختصات تصاوير سازمان فضايي ايران …………………………………58

جدول 5-1- ضرايب خطوط برازش داده شده بر نمودارهاي LST  در روز ……………………………………………76

جدول 5-2- مقدار مينيمم،  ماکزيمم و متوسط LST در روز

در بازه 12 سال در محدوده­هاي مورد مطالعه ……………………………………………………………………………………..77

جدول 5-3- ضرايب خطوط برازش داده شده بر نمودارهاي △LST u – su در روز …………………………………81

جدول 5-4- مينيمم و ماکزيمم و متوسط △LST u – su

در بازه 12 سال در محدوده­هاي مورد مطالعه ……………………………………………………………………………………..82

جدول 5-5- ضرايب خطوط برازش داده شده بر نمودارهايLST  در شب ……………………………………………87

جدول 5-6- مقدار مينيمم،  ماکزيمم و متوسط LST در شب

در بازه 12 سال در محدوده­هاي مورد مطالعه ……………………………………………………………………………………..88

جدول 5-7- ضرايب خطوط برازش داده شده بر نمودارهاي △LST u – su در شب ………………………………..91

جدول 5-8- مينيمم و ماکزيمم و متوسط △LST u – su در شب

 در بازه 12 سال در محدوده­هاي مورد مطالعه …………………………………………………………………………………….92

جدول 5-9- الف- تفاضل دماي شب از روز در شهرها و اطراف آن­ها …………………………………………………..96

جدول 5-9- ب- تفاضل دماي شب از روز در شهرها و اطراف آن­ها …………………………………………………….97

جدول 5-10- ضرايب خطوط برازش داده شده بر نمودارهاي اختلاف دماي روز و شب …………………………..98

جدول 5-11- ضرايب خطوط برازش داده شده بر نمودارهاي NDVI ………………………………………………..102

عنوان                                                                                                                                     صفحه

جدول 5-12- ضريب همبستگي بين پوشش گياهي و دما در روز  براي دو سال 2000 و 2011 …………………103

جدول 5-13- ضريب همبستگي بين پوشش گياهي و دما در شب  براي دو سال 2000 و 2011 …………………104

جدول 5-14- ضريب همبستگي بين اختلاف پوشش گياهي

و اختلاف دما در روز از سال 2000 تا 2011 ……………………………………………………………………………………109

جدول 5-15- ضريب همبستگي بين اختلاف پوشش گياهي

و اختلاف دما در شب از سال 2000 تا 2011 ……………………………………………………………………………………109

1 دیدگاه برای بررسي تغييرات دما در جزاير گرمايي شهري نسبت به حاشيه شهر و ارتباط آن با شاخص گياهي

 1. مریم

  سلام
  میشه لطفا نام نگارنده و سال انتشار پایان نامه و نام دانشگاه ذکر کنید.
  ممنون

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...