%34تخفیف

بررسي تأثير ساختار سرمايه برارزش شرکت ، نرخ بازده سرمايه و سود هر سهم                     شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کارشناسی ارشد “M.A. “

مدیریت مالی

بررسي تأثير ساختار سرمايه برارزش شرکت ، نرخ بازده سرمايه و سود هر سهم                     شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چكيده

تصميم گيري در مورد ساختار سرمايه يكي از چالش بر انگيزترين و مشكل ترين مسايل پيش روي شركتها است. ساختار سرمايه يك شركت تركيب بدهي و حقوق صاحبان سهام است. در تحقيق حاضر به بررسي تأثير ساختار سرمايه برارزش شرکت ، نرخ بازده سرمايه و سود هر سهم شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1388-1392 مورد بررسي قرار گرفتند، كه در مجموع با توجه به محدوديتها  108شركت به عنوان نمونه انتخاب گرديد. سپس داده هاي مورد نياز با استفاده از مطالعات كتابخانه اي و نرم افزار ره آورد نوين گردآوري وبدین منظور اهرم مالی (نسبت بدهی ها) به عنوان متغیر جایگزین تصمیمات ساختار سرمایه در نظر گرفته شد به بررسي فرضيات تحقيق پرداخته شد. به منظور آزمون فرضيه ها نيز از رگرسيون چندگانه و بررسي معنادار بودن ضرايب و مدل در سطح  95% از آمارهF  و t استفاده گرديد، نتایج تحقیق حاکی از آن است که، اهرم مالی دارای تأثیر منفی و معنی داری بر نرخ بازده حقوق صاحبان سهام می باشد. همچنین، اهرم مالی تأثیری معناداری بر ارزش بازار شرکت و سود هر سهم ندارد.

کلمات کلیدی: اهرم مالی، ارزش بازار شرکت، سود هر سهم، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                  صفحه

       چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………….1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه. 3

1-2- بیان مسئله. 4

1-3- اهمیت وضرورت تحقیق.. 6

1-4- اهداف تحقيق.. 8

1-5- سؤالات تحقیق.. 8

1-6- فرضیه های تحقیق.. 8

1-7- استفاده كنندگان تحقیق.. 9

1-8- قلمرو تحقیق.. 9

1-8-1- قلمرو موضوعي تحقيق.. 9

1-8-2- قلمرو زماني تحقيق.. 9

1-8-3- مكان تحقيق.. 10

1-9- تعریف واژه های کلیدی تحقیق.. 10

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

2-1- مقدمه. 13

2-2- ساختار سرمايه. 13

2-2-1- تعاریف ساختار سرمایه. 18

2-2-1-1- شرايط تأمين مالي از طريق بدهي.. 20

2-2-1-2- روش هاي تأمين مالي.. 21

2-2-1-2-1- تأمين مالي كوتاه مدت21

2-2-1-2-2- تأمين مالي ميان مدت21

2-2-1-2-3- تأمين مالي بلند مدت22

2-2-1-2-4- تأمين مالي از طريق سرمايه استقراضي.. 22

2-2-1-2-5- تأمين مالي از طريق سهام عادي.. 23

2-2-1-2-6- تأمين مالي از طريق سهام ممتاز. 23

2-2-1-2-7- تأمین مالی از طريق سود انباشته. 24

2-2-2- نظریه های ساختار سرمایه. 25

2-2-2-1- رویکرد سنتی.. 25

2-2-2-2- نظریه مودیلیانی و میلر. 26

2-2-2-3- نظریه توازن. 29

2-2-2-4- نظریه توازن ایستا 31

2-2-2-5- نظریه توازن پویا 32

2-2-2-6- نظریۀ سلسله مراتب40

2-2-2-7- مخالف گزینی.. 43

2-2-3- عوامل تعيين كننده ساختار سرمايه. 45

2-2-3-1-گروه صنعت46

2-2-3-2- اندازه شركت47

2-2-3-3- سود آوري.. 48

2-2-3-4- دارايي هاي وثيقه اي.. 48

2-2-3-5- فرصت هاي رشد……………………………………………………………………………………………. 50

2-3- ارزش شرکت… 50

2-3-1- ارزش اسمی سهام 51

2-3-2- سهام بدون ارزش اسمی.. 51

2-3-3- سهام با ارزش اسمی پائین.. 51

2-3-4- ارزش بازار سهام. 52

2-3-5- ارزش دفتری.. 52

2-3-6- ارزش اقتصادی……………………………………..…………………………………………………………….53

2-3-7- ارزش شرکت با فرض انحلال. 54

2-4- نظريه زمان بندي بازار. 54

2-5- پیشینه تحقیق.. 56

2-5-1- پیشینه خارجی…………………………………………………………………………………………………….56

2-5-2- پیشینه داخلی.. 60

فصل سوم: متولوژی تحقیق

3-1- مقدمه. 63

3-2- روش تحقیق.. 63

3-2-1- تحقیقات توصیفی (غیر آزمایشی). 64

3-2-2- تحقیقات آزمایشی.. 65

3-3- فرضيه هاي تحقيق.. 66

3-4- متغيرها ی پژوهش و نحوه اندازه گیری.. 66

3-4-1- متغیر وابسته. 67

3-4-2- متغیرهای مستقل.. 68

3-4-3- متغیرهای کنترل. 68

3-5- جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری.. 69

3-6- روشهای جمع آوری اطلاعات… 75

3-7- روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل اطلاعات… 76

3-8- تکنیک ها و روش های آماری مورد استفاده 76

3-8-1- تحليل رگرسيون چندگانه. 77

3-8-1-1- آزمون معني دار بودن ضرايب كلي (f). 79

3-8-1-2- آزمون معني دار بودن ضرايب جزئي رگرسيون(t). 80

فصل چهارم: تجزيه و تحليل آماری اطلاعات

4-1- مقدمه. 82

4-2- روش تجزیه و تحلیل داده ها 82

4-3- آمار توصیفی.. 83

4-4- آمار استنباطی.. 84

4-5- نتایج حاصل از آزمون ضریب همبستگی پیرسون، فرضیات… 84

4-6- تبیین مدل رگرسیون تحقیق و آزمون فرضیات… 85

4-7- نتايج حاصل از آزمون فرضيه‌هاي پژوهش… 87

4-7-1- گروه اول فرضيه ها 87

4-7-1-1- آزمون معنادار بودن مدل رگرسیون فرضیات88

4-7-1-2- آزمون t جهت بررسي معني داري ضرایب جزیی رگرسیون. 90

4-7-2- گروه دوم فرضيه ها 90

4-7-2-1- آزمون معنادار بودن مدل رگرسیون فرضیات92

4-7-2-2- آزمون t جهت بررسي معني داري ضرایب جزیی رگرسیون. 92

4-7-3-گروه سوم فرضيه ها 93

4-7-3-1- آزمون معنادار بودن مدل رگرسیون فرضیات95

4-7-3-2- آزمون t جهت بررسي معني داري ضرایب جزیی رگرسیون. 96

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه. 98

5-2- تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیه های مدل های پژوهش… 99

5-2-1- فرضیه اول. 99

5-2-2- فرضیه دوم. 100

5-2-3- فرضیه سوم. 100

5-4- پیشنهادات تحقیق.. 101

5-5- محدودیت های پژوهش… 102

فهرست منابع فارسی.. 104

فهرست منابع انگلیسی.. 106

پیوست ها 106

Abstract 125

 

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                            صفحه

جدول4-1 : آمار توصیفی متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………83

جدول4-2 : همبستگی پیرسون…………………………………………………………………………………………..85

جدول4-3 : متغیرهای وارد شده به مدل تحقیق………………………………………………………………………73

جدول4-4 : خلاصه مدل رگرسیون…………………………………………………………………………………….88

جدول4-5 : آزمون معنادار بودن مدل رگرسیون با روش ANOVA……………………………………………88

جدول4-6 : نتایج آزمونt جهت بررسی معنی داری ضرایب جزئی رگرسیون……………………………….89

جدول4-7 : متغیرهای وارد شده به مدل رگرسیون…………………………………………………………………90

جدول4-8 : خلاصه مدل رگرسیون……………………………………………………………………………………91

جدول4-9 : آزمون معنادار بودن مدل رگرسیون با روش ANOVA…………………………………………..92

جدول4-10 : نتایج آزمونt جهت بررسی معنی داری ضرایب جزئی رگرسیون…………………………….93

جدول4-11 : متغیرهای وارد شده به مدل رگرسیون………………………………………………………………94

جدول4-12 : خلاصه مدل رگرسیون………………………………………………………………………………….94

جدول4-13 : آزمون معنادار بودن مدل رگرسیون با روش ANOVA………………………………………..95

جدول4-14 : نتایج آزمونt جهت بررسی معنی داری ضرایب جزئی رگرسیون……………………………96

2 دیدگاه برای بررسي تأثير ساختار سرمايه برارزش شرکت ، نرخ بازده سرمايه و سود هر سهم                     شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 1. prezzo del flutahexal in Svizzerar

  Just wanted to emphasize Now i am pleased I stumbled on your website. deltasone fácilmente accesible

 2. Casimira

  Wow, awesome blog layout! How lengthy have you ever been running a blog for?

  you make running a blog look easy. The entire glance
  of your site is excellent, as neatly as the content!
  You can see similar here sklep internetowy

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...
enemad-logo