%53تخفیف

بررسي اثر داروي گياهي آويشن (Zataria multiflora) در درمان اندومتريت پس از زايش در گاو شيري

تعداد   96    صفحه در فایل   word

بررسي اثر داروي گياهي آويشن (Zataria multiflora) در درمان اندومتريت پس از زايش در گاو شيري

 

اندومتريت پس از زايش يکي از رايج‌ترين بيماري‌هاي رحمي بعد از زايمان در گاو شيري است. هدف از انجام اين مطالعه، ارزيابي كارآمدي تست‌ سنجش سريع استراز لوكوسيتي، همچنين شمارش جمعيت سلولي ترشحات به وسيله لام هموسيتومتر در تشخيص اندومتريت و تغييرات دژنره­اي نوتروفيل­ها در سيتولوژي گردن رحم به عنوان روش ابداعي در تشخيص شدت اندومتريت و بررسي اثر داروي گياهي آويشن براي درمان اندومتريت پس از زايش گاوها و مقايسه آن با درمان­ آنتي­بيوتيکي پني‌سيلين+استرپتومايسين بود. براي ارزيابي فعاليت استراز لوکوسيت­ها و تعداد سلول­هاي لوکوسيت در ترشحات فورنيكس واژن 215 رأس گاو در 40-30 روز پس از زايش انتخاب و موردمطالعه قرار گرفتند. از ترشحات سرويکس اسمير تهيه و با گيمسا رنگ­آميزي شد. تست سيتولوژي گردن رحم به عنوان روش مرجع براي تشخيص اندومتريت تحت باليني در نظر گرفته شد. همچنين 131 رأس گاو شيري داراي اندومتريت باليني در 40-30 روز پس از زايش انتخاب شدند. به منظور معاينه دستگاه توليدمثل و تشخيص اندومتريت باليني، معاينه ترشحات ناحيه فورنيكس واژن با دست، لمس راست روده­اي و سونوگرافي انجام شد. گاوهاي داراي نشاني‌‌هاي اندومتريت (درجه 1، 2 و 3) به صورت تصادفي بين سه گروه درماني داروي گياهي آويشن (56 رأس) (ساخت شرکت باريج اسانس کاشان) و آنتي‌بيوتيک پني‌سيلين+استرپتومايسين (55 رأس) (ساخت شرکت نوربروک) و دارو نما يا اتانول (20 رأس) که حلال آويشن هست، تقسيم‌بندي شدند. سيتولوژي گردن رحم، جمعيت سلولي لوکوسيت­ها ((/ml و فعاليت استراز لوکوسيت­ها در همه­ي گاوهاي مورد مطالعه در معاينه اول و دوم انجام شد. تمام گاوهاي مبتلا به اندومتريت دو هفته بعد به کمک لمس راست روده‌اي و بررسي ترشحات فورنيكس واژن مورد معاينه قرار گرفتند. فعاليت استراز لوکوسيت­ها و تعداد لوکوسيت­هاي موجود در ترشحات در گاوهاي داراي اندومتريت تحت باليني نسبت به گاوهاي سالم به‌طور معناداري بالاتر بود. حساسيت و ويژگي فعاليت استراز لوکوسيت­ها در زمان 10 دقيقه، بر اساس نقطه برش 8/0 و براي تعداد لوکوسيت­هاي موجود در ترشحات با نقطه برش بهينه 210 سلول در هر ميکروليتر براي تشخيص اندومتريت تحت باليني به ترتيب 78%، 60% و 73%، 69% بود. بين فعاليت استراز لوکوسيت­ها در زمان 10 دقيقه و تعداد لوکوسيت­هاي موجود در ترشحات با تست سيتولوژي گردن رحم به ترتيب با ضريب کاپا 4/0 و 42/0 (0001/0 >p )، همبستگي خوبي وجود داشت. درصد نوتروفيل دژنره و تعداد کل لوکوسيت موجود در ترشحات با افزايش درجه و شدت اندومتريت همبستگي داشت (05/0 p <). ميزان بهبود باليني در گاوهاي شيري با اندومتريت درجه يک در گروه­هاي درماني دارونما، پني­سيلين+استرپتومايسين و عصاره آويشن شيرازي به ترتيب 5/45، 5/34 و 6/53 درصد بود (3/0 p=). ميزان بهبود باليني در گاوهاي شيري با اندومتريت درجه دو و سه به ترتيب 7/66، 6/84 و 0/56 درصد بود (08/0 p=). در مجموع ميزان موفقيت در بهبود باليني در گاوهاي درمان شده به ترتيب 0/55، 2/58 و 7/54 درصد در گروه­هاي درماني دارونما، پني‌سيلين + استرپتومايسين و عصاره آويشن شيرازي در معاينه دوم بود (05/0 p >). در گروه درماني عصاره آويشن شيرازي و پني‌سيلين+استرپتومايسين، اختلاف آماري معناداري در درصد نوتروفيل­ها و فعاليت استراز لوکوسيت­ها در زمان­هاي 2 و 5 دقيقه بين معاينه اول و دوم وجود داشت درحالي‌که در گروهي که پلاسبو دريافت کرده بود اختلاف آماري معناداري در هيچ‌کدام از پارامترهاي ذکرشده وجود نداشت. نتايج نشان مي­دهد که ميزان باروري در اولين تلقيح در گروه درماني عصاره آويشن شيرازي (9/48%) در مقايسه با ديگر گروه­ها (8/38 و 9/42 درصد در گروه پني­سيلين+استرپتومايسين و دارونما) بالاتر بود، اگرچه اين تفاوت از نظر آماري معنادار نبود (05/0 p >). در اين مطالعه اختلاف آماري معناداري در شاخص­هاي توليدمثلي روزهاي باز و تعداد تلقيح به ازاي آبستني بين گروه­هاي مختلف درماني وجود نداشت. در نتيجه، فعاليت استراز لوکوسيت­ها و تعداد لوکوسيت­هاي موجود در ترشحات مي­تواند براي ارزيابي اندومتريت تحت باليني در گاوهاي شيري به صورت کاربردي، سهل و قابل انجام در شرايط مزرعه­اي استفاده شود؛ و همچنين اين مطالعه نشان داد که عصاره آويشن شيرازي مي­تواند اثرات بهبودي بر گاوهايي با اندومتريت باليني و همچنين بازدهي نسبي توليدمثلي داشته باشد. با توجه به يافته­هاي اين مطالعه از عصاره آويشن شيرازي مي­توان به عنوان يک درمان ابداعي و اثرات جانبي کمتر در درمان اندومتريت باليني گاوهاي شيري با در نظر گرفتن ‌شدت بيماري در شرايط مزرعه­اي استفاده شود.

کلید واژه­ها: فعالیت استراز لوکوسیت­ها، عصاره آویشن شیرازی، اندومتریت پس از زایش، گاو شیری

 

فهرست مطالب

عنوان

 

صفحه

فصل اول

1

مقدمه و هدف

2

فصل دوم

5

مروري بر تحقيقات انجام شده

6

    2-1- مکانيسم­هاي دفاعي رحم

6

      2-1-1- دفاع آناتوميک

6

      2-1-2- دفاع فيزيولوژيک

7

      2-1-3- پاسخ ايمني رحم

10

    2-2- مرحله­ي بعد از زايمان

12

    2-3- از بين رفتن آلودگي باکتريايي

13

    2-4- فلورباكتريايي رحم

14

    2-5- باکتري­هاي غيراختصاصي ايجاد کننده عفونت رحم

14

    2-6- بيماري‌هاي غيراختصاصي رحم و دسته‌بندي آن‌ها

16

      2-6-1- متريت پس از زايش

16

      2-6-2- پيومترا

17

     2-6-3- اندومتريت

18

    2-7- تشخيص اندومتريت باليني پس از زايش در گاو

19

      2-7-1- معاينه ترشحات واژني

19

      2-7-2- اولتراسونوگرافي

20

      2-7-3- باکتريولوژي

20

    2-8- اندومتريت تحت باليني

21

    2-9- شيوع عفونت رحمي

22

    2-10- پاتوژنز عفونت رحمي

22

    2-11- اثرات عفونت رحمي

24

    2-12- درمان

24

    2-13- گياه آويشن

27

فصل سوم

29

روش کار

30

    3-1- انتخاب حيوانات

30

    3-2- معاينه باليني در زمان معاينه اول

30

    3-3- سيتولوژي و بررسي ترشحات گردن رحم در زمان معاينه اول

31

    3-4- انجام تست­هاي نوار ادراري يا تست سنجش سريع در زمان معاينه اول

31

    3-5- شمارش جمعيت سلولي ترشحات به وسيله لام هموسيتومتر در زمان معاينه اول

32

    3-6- معاينه باليني و درمان

32

    3-7- معاينه باليني در زمان معاينه دوم

34

    3-8- سيتولوژي و بررسي ترشحات گردن رحم در زمان معاينه دوم

34

    3-9- تست­هاي نوار ادراري يا تست سنجش سريع و شمارش جمعيت سلولي ترشحات به وسيله

            لام هموسيتومتر

35

    3-10- آناليز آماري

35

فصل چهارم

37

نتايج

38

    4-1- نتايج مطالعه اول

38

    4-2- نتايج مطالعه دوم

44

فصل پنجم

51

بحث و پيشنهادات

52

منابع

68

فهرست جدول­ها

عنوان

 

صفحه

جدول 1:

گزارش آنالیز عصاره آویشن شیرازی محصول شرکت باریج اسانس کاشان

33

جدول 2:

مقايسه شاخص­هاي سيتولوژي (درصد نوتروفيل غير دژنره و دژنره و کل نوتروفيلها) و تعداد کل سلول­هاي لوکوسيت در هر ميكرو  ليتر (/ml) بين گاوهاي با درجه­هاي مختلف اندومتريت و گاوهاي سالم

40

جدول 3:

ضريب همبستگي بين پارامترهاي نوار ادراري، درصد نوتروفيل غير دژنره، نوتروفيل دژنره و کل نوتروفيل­ها و جمعيت سلولي لوکوسيتي ترشحات در گاوهاي با ترشحات شفاف (شامل گاوهاي سالم و گاوهاي با اندومتريت تحت باليني) و کل گاوهاي مورد مطالعه (گاوهاي با ترشحات شفاف و گاوهاي با اندومتريت باليني) در زمان­هاي مختلف

41

جدول 4:

مقايسه ارتباط نوع اندومتريت و شاخص­هاي باليني گاوهاي مبتلا به اندومتريت

45

جدول 5:

مقايسه گروه­هاي درماني و شاخص­هاي باليني گاوهاي مبتلا به اندومتريت در قبل از درمان

46

جدول 6:

مقايسه گروه­هاي درماني و شاخص­هاي باليني گاوهاي مبتلا به اندومتريت در بعد از درمان

47

جدول 7:

درصد (تعداد) گاوهاي سالم بعد از درمان با دارونما، پني­سيلين+استرپتومايسين و عصاره آويشن شيرازي

48

جدول 8:

درصد نوتروفيل­ها، جمعيت سلولي لوکوسيت­ها ((/ml و فعاليت استراز لوکوسيت­ها در زمان­هاي مختلف (2، 5 و 10 دقيقه) در گروه­هاي مختلف درماني در معاينه اول و دوم

49

جدول 9:

تفاوت پارامترها در طي دو معاينه

50

جدول 10:

شاخص­هاي توليدمثلي بين گروه­هاي مختلف درماني

50

فهرست شکل­ها

عنوان

 

 

صفحه

شکل 1:

ترشحات واژني در گاوهاي پس از زايمان که بر اساس خصوصيات ظاهري درجه‌بندي مي‌شوند. درجه صفر: ترشحات شفاف و موکوسي، درجه 1: ترشحات موکوسي با رگه‌هاي چرک، درجه 2: ترشحات موکوسي- چرکي (50% چرک- 50% موکوس)، درجه 3: ترشحات بيش از 50% چرک سفيد، کرم‌رنگ يا آغشته به خون و حجم بيش از 50 ميلي‌ليتر

20

شکل 2:

مقايسه فعاليت استراز لوکوسيت­ها در گاوهاي سالم (18% ≥ نوتروفيل در نمونه سيتولوژي) نسبت به گاوهاي داراي اندومتريت تحت باليني (18% < نوتروفيل در نمونه سيتولوژي) در زمان­هاي مختلف. 2، 5، 10 و 15 دقيقه (LE 2, LE 5, LE 10, LE 15 بيانگر فعاليت استراز در زمانهاي2 ، 5، 10 و 15 دقيقه)

42

شکل 3:

مقايسه فعاليت استراز لوکوسيت­ها در گاوهاي سالم (18% ≥ نوتروفيل در نمونه سيتولوژي) نسبت به گاوهاي بيمار (18% < نوتروفيل در نمونه سيتولوژي که شامل گاوهاي با اندومتريت باليني و تحت باليني مي­شوند) در زمان­هاي 2، 5، 10 و 15 دقيقه

43

شکل 4:

مقايسه سطح پروتئين در گاوهاي سالم (18% ≥ نوتروفيل در نمونه سيتولوژي) نسبت به گاوهاي بيمار (18% < نوتروفيل در نمونه سيتولوژي که شامل گاوهاي با اندومتريت باليني و تحت باليني مي­شوند) در زمان­هاي 1، 5، 10 و 15 دقيقه (Pro 1: Pro 5, Pro 10, Pro 15 بيانگر سطح پروتئين در زمانهاي 1، 5، 10 و 15 دقيقه)

44

2 دیدگاه برای بررسي اثر داروي گياهي آويشن (Zataria multiflora) در درمان اندومتريت پس از زايش در گاو شيري

 1. Jdbvsc

  allergy pills on sale kirkland allergy pills toronto non drowsy allergy medication canada

 2. Aleksandar

  * As a highly experienced SEO analyst, I’ve helped many businesses like yours grow their online presence.
  – I’ve seen some clients experience a 47% increase in online visibility in just 6 months.

  * Are you ready to boost your online success?
  – Now, I’m excited to offer my expertise to you!

  * Get Started with a FREE SEO Analysis
  – Take the first step towards elevating your online presence by claiming your FREE SEO analysis.
  -This comprehensive assessment will identify areas of improvement and provide actionable recommendations to help you:

  • Improve your website’s search engine rankings
  • Increase organic traffic and engagement
  • Enhance user experience and conversion rates

  * Why Choose Me?
  • Proven track record of delivering high-quality SEO services
  • Expertise in site analysis and SEO audits
  • Personalized approach to meet your unique business needs
  • Competitive pricing and flexible packages

  * Get in Touch
  – Ready to take your online presence to the next level?
  Contact me today using:
  – WhatsApp at +381604141669
  or
  – Email at web0220supp@gmail.com.

  * I look forward to helping you achieve your online goals!

  Best regards,
  Aleksandar

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...
enemad-logo