بررسی اثربخشی روان درمانی پویشی کوتاه مدت گروهی بر کاهش علائم بحران هویت میانسالی و افزایش رضایت از زندگی میانسالان

تعداد 76 صفحه فایل word

چکیده

   هدف از انجام اين پژوهش بررسی اثر‌بخشی روان‌درمانی پویشی کوتاه‌مدت به شیوه گروهي بر کاهش نشانه‌های بحران هویت میانسالی وافزایش رضایت از زندگی میانسالان مي­باشد. طرح پژوهش شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون و پیگیری است. جامعه آماری این پژوهش شامل كليه افرادی که در  بهمن ماه سال 1393، برای رفع مشکلات روانی به کلنیک روانشناختی ارین منطقه2 شهر مشهد مراجعه کردند و در بازه سنی 35 تا 50 سالگی قرارداشتند. پژوهشگر نمونه‌ای به حجم 16 نفر را از بین افراد جامعه آماری انتخاب کرد.برای نمونه‌گیری از شیوه نمونه‌گیری داوطلبانه با جایگزینی تصادفی استفاده شد اعضاي نمونه انتخابی به صورت جایگزینی تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند گروه آزمایش در12 جلسه به مدت 2ساعت در گروه درمانی روانپویشی کوتاه مدت قرار گرفتندو گروه کنترل بدون دريافت درماني در ليست انتظاربودند. آزمودنی­هاي گروه آزمايش در دو مرحله پیش آزمون، پس آزمون با مقیاس‌هاي پرسشنامه بحران هويت میانسالی (ICQ) و مقیاس رضایت از زندگی مورد سنجش قرار گرفتند. یافته­های این پژوهش با استفاده از نرم‌افزار SPSS و با روش آماری تحلیل کواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان می دهد روان درمانی پویشی کوتاه مدت گروهی به طور معناداری باعث کاهش نشانه‌های بحران هویت میانسالی و افزایش رضایت از زندگی گروه ازمایش نسبت به گروه کنترل شده است.

 

  کلیدواژه­ها: روان پویشی کوتاه مدت گروهی، بحران هویت میانسالی، رضایت از زندگی.

 

فهرست مطالب

چکیده. ۱

فصل اول: مقدمه پژوهش۲

بیان مسأله. ۲

فرضیه‌های تحقیق.. ۵

تعاریف عملیاتی.. ۵

فصل دوم:گستره نظری و پیشینه پژوهش۶

موضع‌گیری نظری درخصوص هویت.. ۶

تاریخچه هویت.. ۶

مفهوم هویت.. ۷

سبک هویت.. ۸

ابعاد هویت.. ۱۰

شکل‌گیری هویت.. ۱۱

موضع گیری نظری در خصوص بحران هویت میانسالی.. ۱۲

تاریخچه هویت میانسالی.. ۱۲

تحول هویت در دوران میانسالی.. ۱۵

بحران هویت میانسالی.. ۱۶

موضع گیری‌های نظری در خصوص رضایت از زندگی.. ۱۸

تاریخچه مطالعات رضایت از زندگی.. ۱۸

تعریف رضایت از زندگی.. ۲۰

دیدگاه‌های مختلف پیرامون رضایت از زندگی.. ۲۳

دیدگاه مزلو. ۲۳

دیدگاه آدلر. ۲۴

دیدگاه اریکسون.. ۲۴

دیدگاه هورنای.. ۲۵

دیدگاه برن.. ۲۵

دیدگاه سالیوان.. ۲۶

دیدگاه فروم. ۲۷

دیدگاه یونگ۲۷

دیدگاه آلپورت.. ۲۸

موضع‌گیری‌‌های نظری در خصوص روان‌درمانی پویشی کوتاه مدت.. ۲۹

نظریه‌ روان‌پویشی کوتاه مدت.. ۲۹

شکل‌گیری و رشد شخصیت از دیدگاه روان‌پویشی.. ۳۱

تعریف روان‌درمانی پویشی کوتاه مدت.. ۳۲

شخصیت از دیدگاه نظریه‌ روان‌پویشی کوتاه مدت.. ۳۳

شخصیت بهنجار: ویژگی‌های توصیفی.. ۳۴

شخصیت بهنجار: عوامل ساختاری و تحولی.. ۳۵

مدل روان‌پویشی طبقه‌بندی اختلالات.. ۳۸

فرایند روان‌درمانی‌پویشی کوتاه مدت.. ۴۱

جمع‌بندی.. ۴۳

فصل سوم: روش پژوهش۴۴

طرح پژوهش۴۴

شرکت کنندگان.. ۴۴

ابزار تحقیق.. ۴۴

روش اجرای تحقیق.. ۴۵

روش تجزیه و تحلیل داده‌ها ۴۶

فصل چهارم: یافته‌های پژوهش۴۷

یا فته های جمعیت شناختی.. ۴۷

یافته های مربوط به فرضیه‌های تحقیق.. ۵۰

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری.. ۵۴

نتیجه گیری نهایی.. ۵۶

محدودیت‌های پژوهش۵۷

پیشنهادهای پژوهش۵۸

منـابع.. ۵۹

منابع فارسی.. ۵۹

منابع لاتین.. ۶۱

پیوست‌ها ۶۶

 

فهرست جداول

جدول ۴-۱: توزیع آزمودنی‌ها در دو گروه ۴۷

جدول ۴-۲: توزیع سطح تحصیلات اعضای گروه آزمایش… ۴۸

جدول ۴-۳: توزیع سطح تحصیلات اعضای گروه گواه ۴۸

جدول ۴-۴: توزیع جنسیت اعضای گروه آزمایش… ۴۸

جدول ۴-۵: توزیع جنسیت اعضای گروه گواه ۴۹

جدول ۴-۶: وضعیت سنی اعضای گروه آزمایش… ۴۹

جدول ۴-۷: وضعیت سنی اعضای گروه گواه ۴۹

جدول ۴-۸: شاخص‌های توصیفی مربوط به داده‌های حاصل از اجرای پیش‌آزمون و پس‌آزمون بحران هویت میانسالی.. ۵۰

جدول ۴-۹: شاخص‌های توصیفی داده‌های حاصل از اجرای پیش‌آزمون و پس‌آزمون رضایت از زندگی.. ۵۰

جدول ۴-۱۰: آزمون کولموگروف- اسمیرنوف برای اطمینان از نرمال بودن توزیع نمرات متغیر بحران هویت میانسالی.. ۵۱

جدول ۴-۱۱: آزمون لون برای اطمینان از همگنی واریانس‌های متغیر بحران هویت میانسالی.. ۵۱

جدول ۴-۱۲: مقایسه پس‌آزمون بحران هویت میانسالی در دو گروه با کنترل اثر پیش‌آزمون. ۵۲

جدول ۴-۱۳: آزمون کولموگروف- اسمیرنوف برای اطمینان از نرمال بودن توزیع نمرات متغیر رضایت از زندگی.. ۵۳

جدول ۴-۱۴: آزمون لون برای اطمینان از همگنی واریانس‌های متغیر رضایت از زندگی.. ۵۳

جدول ۴-۱۵: مقایسه پس‌آزمون رضایت از زندگی در دو گروه با کنترل اثر پیش‌آزمون. ۵۳

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بررسی اثربخشی روان درمانی پویشی کوتاه مدت گروهی بر کاهش علائم بحران هویت میانسالی و افزایش رضایت از زندگی میانسالان”
قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...