برآورد شبه¬بیزی پارامترهای توزیع وایبل معکوس تحت توابع زیان

تعداد 101 صفحه فایل word

چکیده

توزیع وایبل یک توزیع احتمالاتی پیوسته است که به علت داشتن نرخ شکست ثابت، نزولی و صعودی نقش مهمی در تحلیل داده­های طول عمر بازی می­کند. با بسط توزیع وایبل، می­­توان توزیع­ های جدیدی مانند توزیع وایبل معکوس را معرفی کرد. با به کارگیری روش تابع توزیع تجمعی می­­توان به توزیع وایبل معکوس رسید. در این پایان­نامه پس از معرفی توزیع­های وایبل و وایبل معکوس و توابع زیان مربع خطا و لاینکس و برآورد بیزی و شبه­بیزی، اقدام به برآورد پارامترهای توزیع­های وایبل و وایبل معکوس خواهد شد و در پایان با استفاده از شبیه­سازی در نرم افزار آماریR ، برآوردهای شبه‌ ­بیزی لاینکس و مربع خطای توزیع وایبل معکوس باهم مقایسه خواهند شد.

واژگان کلیدی: توزیع وایبل، توزیع وایبل معکوس، برآورد بیزی، برآورد شبه­بیزی

فهرست مطالب

 

         عنوان                                                                                                     صفحه                               

فصل اول – مقدمه و کلیات.. ۱

۱-۱- مقدمه. ۲

۱-۲- بیان مسأله. ۴

۱-۳- ساختار تحقیق.. ۴

۱-۴- انواع توابع زیان. ۵

۱-۵- تابع مخاطره ۸

۱-۶- اصل بیز. ۹

فصل دوم – برآورد پارامترهای توزیع وایبل ۱۰

٢-۱- مقدمه. ۱۱

٢-۱-۱- توزیع وایبل. ۱۲

٢-۱-٢- نرخ شکست توزیع وایبل. ۱۴

٢-۲- برآورد به روش های ماکزیمم درست نمایی و  بیزی پارامترهای توزیع وایبل. ۱۶

الف: برآورد به روش ماکزیمم درست نمایی توزیع وایبل. ۱۶

ب: برآورد به روش بیزی پارامترهای توزیع وایبل. ۱۹

٢-۲-۲- برآورد بیزی پارامترهای توزیع وایبل، تحت تابع زیان مربع خطا ۲۱

٢-۲-۳-ریسک بیزی توزیع وایبل تحت تابع زیان مربع خطا ۲۲

٢-۲-۴- برآورد بیزی پارامترهای توزیع وایبل، تحت تابع زیان لاینکس… ۲۳

٢-۲-۵- مخاطره بیزی توزیع وایبل، تحت تابع زیان لاینکس… ۲۴

۲-۳- توزیع های تعمیم یافته بر پایه توزیع وایبل. ۲۵

فصل سوم – برآورد پارامترهای توزیع وایبل معکوس۲۷

٣-۱- مقدمه. ۲۸

٣-۱-۱- توزیع وایبل معکوس… ۲۸

٣-۱-٢- نرخ شکست توزیع وایبل معکوس… ۳۱

٣-۱-٣- تابع مخاطره تجمعی توزیع وایبل معکوس… ۳۲

٣-٢- برآورد به روش های ماکزیمم درستنمایی و بیزی پارامترهای توزیع وایبل معکوس… ۳۳

الف: برآورد به روش ماکزیمم درست نمایی توزیع وایبل معکوس… ۳۳

ب: برآورد به روش بیزی توزیع وایبل معکوس… ۳۶

٣-٢-۱- برآورد بیزی پارامترهای توزیع وایبل معکوس… ۳۷

٣-٢-۱-۱-  برآورد بیزی پارامترهای توزیع وایبل معکوس تحت تابع زیان مربع خطا ۳۸

٣-٢-۱-۲- مخاطره بیز توزیع وایبل معکوس تحت تابع زیان مربع خطا ۳۹

٣-٢-۱-۳- برآورد بیزی پارامترهای توزیع وایبل معکوس تحت تابع زیان لاینکس… ۴۰

٣-٢-۱-۴- مخاطره بیزی توزیع وایبل معکوس تحت تابع زیان لاینکس… ۴۱

فصل چهارم – برآورد شبه بیزی پارامترهای توزیع وایبل معکوس۴۲

۴-۱- مقدمه. ۴۳

۴-۲- برآورد شبه درست نمایی پارامترهای توزیع وایبل معکوس… ۴۳

۴-۳-برآورد شبه بیزی پارامترهای توزیع وایبل معکوس… ۴۵

۴-۳-۱- برآوردگر شبه بیزی تحت تابع زیان مربع خطا ۴۶

۴-۳-۲- تابع مخاطره شبه بیزی توزیع وایبل معکوس تحت تابع زیان مربع خطا ۴۷

۴-۳-۳- برآورد شبه بیزی پارامترهای توزیع وایبل معکوس تحت تابع زیان لاینکس… ۴۸

۴-۳-۴- تابع مخاطره شبه بیزی توزیع وایبل معکوس تحت تابع زیان لاینکس… ۴۹

فصل پنجم – شبیه سازی.. ۵۰

۵-۱- مقدمه. ۵۱

۵-۲- پارامترهای محاسبه شده در نرم افزار ۵۱

۵-۳- نتایج. ۵۷

منابع. ۵۸

 

فهرست جداول

        عنوان                                                                                             صفحه

جدول ۵-۱: میانگین مربع خطا و ریسک شبه بیزی توزیع وایبل معکوس… ۵۳

جدول ۵-۲: میانگین مربع خطا و ریسک بیزی توزیع وایبل معکوس… ۵۳

جدول ۵-۳: میانگین مربع خطا و ریسک شبه بیزی توزیع وایبل معکوس… ۵۴

جدول ۵-۴: میانگین مربع خطا و ریسک بیزی توزیع وایبل معکوس… ۵۴

فهرست نمودارها

     عنوان                                                                                                صفحه

نمودار ۵-۱ : برآورد میانگین مربع خطای بیزی پارامترهای توزیع وایبل معکوس… ۵۵

نمودار ۵-۲ : برآورد میانگین مربع خطای شبه­بیزی پارامترهای توزیع وایبل معکوس… ۵۵

نمودار ۵-۳ : برآورد میانگین مربع خطای بیزی پارامترهای توزیع وایبل معکوس… ۵۶

نمودار ۵-۴ : برآورد میانگین مربع خطای شبه­بیزی پارامترهای توزیع وایبل معکوس… ۵۶

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “برآورد شبه¬بیزی پارامترهای توزیع وایبل معکوس تحت توابع زیان”
قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...