بدیع در دیوان اشعار محمد علی بهمنی

تعداد 120 صفحه در فایل word

چکیده

    محمد علی بهمنی از برجسته ترین شاعران معاصر است که با ایجاد نوآوری در صورت و محتوایِ شعر سنّتی و تلفیق قواعد آن با نو پردازیهایِ شعرِ معاصر ، گونه ای متفاوت از شعر ارائه می دهد. وی در قالبهای گوناگون ، طبع آزمایی کرده است امّا غزل، قالبِ مسلّط در اشعارِ اوست؛ غزلی که هم در بافت و هم در تصویر و محتوا با غزلِ سنّتی متفاوت است . از جمله شیوه هایِ ابتکار و تصویر پردازی در شعر بهمنی ، استفاده از صنایع برجستۀ بدیع لفظی و معنوی ، همچون : واج آرایی ، جناس ، موازنه و ترصیع ، اشتقاق ،  ردّ الصدر الی العجز، تکرار، ردّالمطلع،  تلمیح ، تضمین ،ارسال المثل ، کنایه ، تناسب، تضاد ، تناقض، حس آمیزی و ایهام است . وی فنونِ مذکور را با معیار هایِ شعر نو مطابقت داده و چگونگیِ بهره گیری از بدیعِ سنّتی در شعرِ معاصر را نشان می دهد.

واژگان کلیدی: شعر معاصر، محمد علی بهمنی ، بدیع لفظی، بدیع معنوی

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                     صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱

فصل اول: کلیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲

۱-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳

۱-۱- ۱- شعر نو………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳

۱-۱-۲- بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵

۱-۱-۳- اهمیت انجام تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….. ۵

۱-۱-۴- سوالات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………… ۵

۱-۱-۵- فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………. ۵

۱-۱-۶- اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶

۱-۱-۷- پیشینه و ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….. ۶

۱-۱-۸- شیوه انجام پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………… ۷

۱-۱-۹- مراحل پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷

۱-۱-۱۰-  تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی……………………………………………………………………………. ۷

فصل دوم: جریان شناسی شعر معاصر ……………………………………………………………………………………………………….. ۸

۲-۱- تعریف شعر نو …………………………………………………………………………………………………………………………………… ۹

۲-۲- جریان شناسی شعر نو ………………………………………………………………………………………………………………………… ۹

فصل سوم: زندگی و شعرِ مُحمد علی بهمنی ……………………………………………………………………………………………. ۱۵

۳-۱- زندگی نامه………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۶

۳-۲- شعر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۶

۳-۲-۱- قالب………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۷

۳-۲-۲- محتوا…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۱

۳-۲-۲-۱- عشق…………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۱

۳-۲-۲-۲- اجتماع ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۱

۳-۲-۲-۳- عرفان ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۲

۳-۲-۲-۴- طبیعت ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۳

فصل چهارم : بدیع در اشعارِ محمد علی بهمنی……………………………………………………………………………………….. ۲۴

۴-۱- تعریف و سیرِ علم بدیع………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۵

۴-۲- بدیع در ایران و ادبیات فارسی…………………………………………………………………………………………………………….. ۲۵

۴-۳- بدیع در کلام شاعران …………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۶

۴-۴- بدیع لفظی در اشعار محمد علی بهمنی ……………………………………………………………………………………………….. ۲۶

۴-۴-۱- واج آرایی ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۶

۴-۴-۲- جناس …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۴

۴-۴-۳- موازنه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۰

۴-۴-۴- ترصیع ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۳

۴-۴-۵- اشتقاق……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۴

۴-۴-۶- شبه اشتقاق ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۷

۴-۴-۷- تکرار …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۸

۴-۴-۸- ردّالمطلع ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۶

۴-۴-۹- ردّ الصدر الی العجز………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۶

۴-۴-۱۰- طرد و عکس ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۷

۴-۵- صنایع معنوی بدیع ……………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۸

۴-۵-۱- تلمیح ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۸

۴-۵-۱-۱- تلمیحات تاریخی……………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۸

۴-۵-۱-۱- تلمیحات مذهبی………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۱

۴-۵-۲- تضاد………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۵

۴-۵-۳- تناقض……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۹

۴-۵-۴- حس آمیزی……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۱

۴-۵-۵- ارسال المثل……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۲

۴-۵-۶- تضمین…………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۵

۴-۵-۷- کنایه………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۹

۴-۵-۸- ایهام……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۲

۴-۵-۹- تناسب (مراعات النظیر)………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۳

نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۸

فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۱

فهرست اعلام……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۳

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۲

 

 

 

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بدیع در دیوان اشعار محمد علی بهمنی”
قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...