بازتاب کشف حجاب در شعر معاصر(اشعار محمدتقی بهار و ایرج میرزا)

تعداد 128صفحه فایل word قابل ویرایش

چکیده

حجاب در لغت باز داشتن، عفاف، شرم، … است. این واژه هفت بار در قرآن مجید با معنای عام مانع و حایل به کار رفته است.هدف اسلام از به کار گیری حجاب جلوگیری از التذاذهای جنسی (بصری و لمسی) است تا محیط خانواده و اجتماع سالم باقی بماند، حجاب از دیرباز در ایران و بسیاری از کشورهای جهان به اشکال متفاوت وجود داشت از دوره ناصرالدین شاه رویکرد کشف حجاب آغاز شد و در دوره رضاخان به عنوان دستور حکومتی ابلاغ گردید.هدف این پایان نامه بررسی شعر معاصر درباره کشف حجاب است، از این رو اشعار محمدتقی بهار و ایرج میرزا محدوده ی کار این پایان نامه می باشد این دو شاعر با فرمان کشف حجاب موافق بوده و هر کدام از زاویه دید خود به موافقت با کشف حجاب پرداخته اند و دلایل متعددی را برای اثبات نظر خود بیان کرده اند.روش کار توصیفی و تحلیلی است نتایج تحقیق نشان داده است که از جمله دلایل بهار و ایرج میرزا در موافقت با کشف حجاب عبارت اند از: بهبود وضعیت عمومی زندگی و فرهنگی زنان،آزادی زنان و حضور آنان در اجتماع،تحصیل علم و هنر و معرفت، انکار رابطه دین و حجاب،عدم تاثیر حجاب بر عفت زنان و باستان گرایی و مخالفت با اسلام.در مجموع نگاه بهار،بیشتر حکومتی و سیاسی است و ایرج میرزا عمدتاً وجه انتقادی و اجتماعی دارد.

کلید واژه ها:ادبیات،بازتاب،شعر،کشف حجاب،محمدتقی بهار،ایرج میرزا

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                       صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………….. ۱

فصل اول:کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….. ۳

۱-۲بیان مسأله………………………………………………………………………………………………………… ۴

۱-۳ سؤالات های تحقیق…………………………………………………………………………………………… ۷

۱-۴ اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………. ۸

۱-۵ پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………. ۸

۱-۶ اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………… ۸

۱-۷ فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………….. ۹

۱-۸ تعاریف واژه های کلیدی……………………………………………………………………………………… ۹

۱-۹ حدود قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………. ۱۰

فصل دوم: حجاب و کشف حجاب

۲-۱مقدمه………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲

۲-۲ پیشینه حجاب………………………………………………………………………………………………….. ۱۳

هـ

۲-۳ معنای حجاب…………………………………………………………………………………………………… ۱۴

۲-۴ جلباب……………………………………………………………………………………………………………. ۱۷

۲-۵ برخی از فواید حجاب………………………………………………………………………………………… ۱۸

۲-۶ هدف و فلسفه حجاب………………………………………………………………………………………… ۱۹

۲-۷ سیر کشف حجاب…………………………………………………………………………………………….. ۲۰

۲-۷-۱ دوره ی ناصرالدین شاه قاجار……………………………………………………………………………. ۲۰

۲-۷-۲ زرین تاج…………………………………………………………………………………………………….. ۲۱

۲-۷-۲-۱ علت حضور زرّین تاج در بدشت…………………………………………………………………… ۲۲

۲-۸ کشف حجاب در شعر شاعران………………………………………………………………………………. ۲۴

۲-۸-۱ میرزاده عشقی………………………………………………………………………………………………. ۲۴

۲-۸-۲ زندخت شیرازی……………………………………………………………………………………………. ۲۶

۲-۸-۳ مهرتاج رخشان……………………………………………………………………………………………… ۲۷

۲-۸-۴پروین اعتصامی………………………………………………………………………………………………. ۲۸

۲-۸-۵ صدیقه دولت آبادی(۱۳۴۰-۱۲۶۱)…………………………………………………………………….. ۳۰

۲-۸-۵-۱ فعالیت های سیاسی – اجتماعی صدیقه دولت آبادی……………………………………………. ۳۰

۲-۹ کشف حجاب در دوره ی رضاخان………………………………………………………………………… ۳۱

و

۲-۹-۱ رضاشاه بعد از بازگشت از ترکیه………………………………………………………………………… ۳۳

۲-۱۰ مقایسه ی شعر حجاب و شعر ضد حجاب……………………………………………………………… ۳۶

فصل سوم: بهار و ایرج میرزا

۳-۱ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….. ۳۸

۳-۲ محمدتقی بهار………………………………………………………………………………………………….. ۳۸

۳-۲-۱ قصاید بهار ………………………………………………………………………………………………….. ۴۳

۳-۲-۲ ویژگی های زبان قالب قصیده بهار …………………………………………………………………….. ۴۳

۳-۲-۳ نوآوری در قالب های گذشته ی شعر فارسی…………………………………………………………. ۵۳

۳-۲-۴ ویژگی های شعر بهار……………………………………………………………………………………… ۵۳

۳-۲-۵ درون مایه های شعر مشروطه……………………………………………………………………………. ۵۴

۳-۲-۶ آثار بهار………………………………………………………………………………………………………. ۵۴

۳-۳ ایرج میرزا……………………………………………………………………………………………………….. ۵۸

۳-۳-۱ برخی از مضامین اشعار ایرج میرزا……………………………………………………………………… ۶۴

۳-۳-۱-۱ انتقاد از اوضاع سیاسی و اجتماعی کشور………………………………………………………….. ۶۴

۳-۳-۱-۲ خرده گیری………………………………………………………………………………………………. ۶۴

۳-۳-۱-۳ تشویق جوانان به دانش اندوختن و علم آموختن…………………………………………………. ۶۵

ز

۳-۳-۱-۴ اظهار علاقه به مادر و حق شناسی از او……………………………………………………………. ۶۶

۳-۳-۱-۵ تشویق مردم به وطن پرستی و تقدیر از وطن پرستان………………………………………… ۶۶

۳-۳-۱-۶ توجه فراوان به تعلیم و تربیت کودکان………………………………………………………….. ۶۷

۳-۳-۱-۷ انتقاد از زاهدان ریایی و فقیهان دروغین و بدکار……………………………………………… ۶۸

۳-۴ انکار رابطه حجاب با دین………………………………………………………………………………….. ۶۹

۳-۵ ویژگی های اشعار ایرج میرزا………………………………………………………………………………… ۷۱

۳-۶ مثنوی عارف نامه………………………………………………………………………………………………. ۷۲

۳-۷ مثنوی زهره و منوچهر………………………………………………………………………………………… ۷۳

فصل چهارم: تحلیل اشعار بهار و ایرج میرزا

۴-۱ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….. ۷۹

۴-۲ تحلیل اشعار بهار………………………………………………………………………………………………. ۸۰

۴-۳ تحلیل اشعار ایرج میرزا……………………………………………………………………………………….. ۱۰۲

فصل پنجم:نتیجه گیری

۵-۱ نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………… ۱۱۴

۵-۲پیشنهاد……………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۵

فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۶

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۰

ح

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بازتاب کشف حجاب در شعر معاصر(اشعار محمدتقی بهار و ایرج میرزا)”
قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...