%28تخفیف

دانلود محصول:” استفاده از مدل سود باقی مانده به منظور تبیین دقیق تر رابطه بین رشد سود و بازده سهام”

تعداد 118صفحه در فایل word

کارشناسی ارشد رشته حسابداری

 

 

استفاده از مدل سود باقی مانده به منظور تبیین دقیق تر رابطه بین رشد سود و بازده سهام

 

چکیده

   هدف اصلی این تحقیق استفاده از مدل سود باقی مانده به منظور تبیین دقیق تر رابطه بین رشد سود و بازده سهام می باشد. در راستای این هدف، تعداد 425 شرکت از بین جامعه آماری که اطلاعات مورد نیاز آن ها برای دوره 1391-1387 قابل دسترسی بود، مورد مطالعه قرار گرفت. به منظور آزمون فرضیه ها از تکنیک آماری رگرسیون خطی چند متغیره بهره گرفته شد. نتایج پژوهش بیانگر آن بوده که اجزای رشد سود بر بازده سهام و بازده آتی سهام در بورس اوراق بهادار تهران تأثیرگذاری معناداری داشته اند. اما مدل تفکیک رشد سود مبتنی بر سود باقی مانده دارای قدرت توضیح دهندگی بیشتری از مدل پایه ای سود و بازده سهام نیست.

کلید واژه ها: رشد سود، بازده سهام، مدل سود باقی مانده.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                 صفحه

فصل اول: مقدمه و کلیات طرح تحقیق

1-1-          مقدمه.. 2

1-2-              بیان مسئله.. 3

1-3-                                 ضرورت و اهمیت پژوهش.. 4

1-4-                  اهداف پژوهش.. 5

1-5-                        کاربردهای پژوهش.. 6

1-6-                        سوال های پژوهش.. 6

1-7-                         فرضیه های پژوهش.. 7

1-8-                                            جنبه جدید بودن و نوآوری پژوهش.. 8

1-9-                                                         تعريف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش   8

1-10-                   ساختار پژوهش.. 10

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1-………………………………………………………………………………………………………. مقدمه.. 13

2-2-                                            بخش نخست: مبانی نظری پژوهش.. 14

2-2-1-         سود نقدی سهام.. 14

2-2-2-                        مفهوم سود و کاربردهای آن.. 16

2-2-3-                                   سود حسابداری و نحوه ی محاسبه آن.. 17

2-2-4-                              سود اقتصادی و نحوه محاسبه آن.. 18

2-2-5-                                          مقایسه ی سود اقتصادی و سود حسابداری   20

2-2-6-            مفهوم سود تقسیمی.. 22

2-2-7-                تئوری‌های تقسیم سود.. 24

2-2-7-1-                 تئوری تقسیم سود باقیمانده.. 25

2-2-7-2-       تئوری علامت‌دهی.. 26

2-2-7-3-    تئوری نمایندگی.. 28

2-2-7-4-             فرضیه هزینه نمایندگی.. 29

2-2-7-5-                       فرضیه حداقل هزینه تقسیم سود.. 30

2-2-7-6-            فرضیه پاداش مدیریت.. 30

2-2-7-7-                     فرضیه‌های پیامدی و جانشینی.. 31

2-2-7-8-……………………………………………………………………………. تئوری بلوغ.. 32

2-2-7-9-  تئوری پذیرایی.. 33

2-2-8-                                                    عدم اطمینان جریان‌های نقدی و سیاست تقسیم سود   33

2-2-9-                                                                          نسبت سود انباشته به جمع حقوق صاحبان سهام و سیاست تقسیم سود   36

2-2-10-                                              فرصت‌های سرمایه‌گذاری و سیاست تقسیم سود   38

2-2-11-               سودآوری و تقسیم سود.. 41

2-2-12-                           مدل های پیش بینی سود هر سهم.. 42

2-2-12-1-                        روش پیش‏بینی هموارسازی نمائی.. 42

2-2-12-2-                               پیش‏بینی با استفاده از روش تحلیل روند   43

2-2-12-3-                                     پیش‏بینی با استفاده از روش باکس – جنکینز   44

2-2-12-4-                                    پیش‏بینی سود سهام با رویکرد شبکه عصبی   44

2-2-12-5-                 رویکرد ترکیبی در پیش‏بینی.. 45

2-2-12-6-                                                                                     ترکیب روش‏های پیش‏بینی فردی با استفاده از رویکرد شبکه‏های عصبی مصنوعی.. 46

2-2-12-7-                                                                       ترکیب مدل‏های پیش‏بینی فردی با استفاده از روش رگرسیون چندمتغیره   46

2-2-12-8-                       ترکیب روش‏های هموارسازی و ARIMA با یکدیگر   47

2-2-12-9-                               نتایج تحلیلی پژوهش و مقایسه کارایی نتایج مدل‏های ترکیبی با روش‏های فردی پیش‏بینی.. .. .. 48

2-2-13-                                    بازده سهام و عوامل موثر بر آن.. 49

2-2-14-         اهمیت بازده سهام.. 51

2-2-15-                                الگوهاي ارزش گذاري سهام.. 51

2-2-16-                       معيارهاي حداكثر شدن ثروت.. 54

2-2-17-         سود و بازده سهام.. 55

2-3-                          بخش دوم- پیشینه تحقیق.. 58

2-3-1-   پیشینه تحقیقات داخلی.. 58

2-3-2-   پیشینه تحقیقات خارجی.. 64

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3-1-………………………………………………………………………………………………………. مقدمه.. 68

3-2-                      روش شناسی پژوهش.. 68

3-3-                                                    فرضیه های پژوهش و مدل های مربوطه.. 69

3-4-                                                    متغیرهای پژوهش و نحوه محاسبه آن ها   70

3-5-              فرآیند پژوهش.. 72

3-6-                                          روش و ابزار گرد آوري اطلاعات.. 72

3-7-                                               جامعه، نمونه آماري و روش نمونه گیری   73

3-8-              قلمرو تحقيق.. 74

3-9-                      ماهیت و منابع داده ها.. 74

3-10-                                                  روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل اطلاعات   75

فصل چهارم: تجزیه و  تحلیل داده ها

4-1-………………………………………………………………………………………………………. مقدمه.. 77

4-2-              آمار توصیفی.. 78

4-3-              آمار استنباطی.. 79

4-3-1-                                آزمون بررسی نرمال بودن داده ها.. 79

4-3-2-                                                                                     فرضیه اول: بین بازده سهام و اجزای رشد سود ارتباط معناداری وجود دارد… 79

4-3-3- آزمون فرضیه دوم: مدل تفکیک رشد سود مبتنی بر سود باقی مانده دارای قدرت توضیح دهندگی بیشتری از مدل پایه ای سود و بازده سهام است.   82

4-3-4-                                                                                                    آزمون فرضیه سوم: بین بازده آتی سهام و اجزای رشد سود ارتباط معناداری وجود دارد.   84

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1-………………………………………………………………………………………………………. مقدمه.. 90

5-2-…………………………………………………………………………………………….. خلاصه پژوهش.. 90

5-3-          نتیجه گیری.. 91

5-3-1-                               نتیجه گیری از فرضیه اول.. 91

5-3-2-                       نتیجه گیری از فرضیه دوم.. 93

5-3-3-                       نتیجه گیری از فرضیه سوم.. 95

5-4-                  جمع بندی تحلیلی.. 97

5-5-                      محدودیت‌های پژوهش.. 98

5-6-                                               پیشنهادات برای استفاده از نتایج پژوهش   98

5-7-                           توصيه براي تحقيقات آتي.. 99

منابع و مآخذ.. 100

پیوست ها  و ضمائم.. 106

چکیده انگلیسی.. 112

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                                 صفحه

جدول 2-1): جدول نتایج مدل سازگار با داده‏ها (تحلیل رگرسیونی)   46

جدول 2-2): نتایج مدل ترکیبی رگرسیون بدون ورود شبکه عصبی.. 47

جدول 4-1) شاخص های مرکزی و پراکندگی هر یک از متغیرهای تحقیق   78

جدول 4-2) نتیجه آزمون جارکو- برا.. 79

جدول 4-3) نتیجه آزمون چاو برای فرضیه اول.. 80

جدول 4-4) نتیجه هاسمن برای فرضیه دوم.. 80

جدول 4-5) آزمون رگرسیون فرضیه اول.. 80

جدول 4-6) قابلیت تبیین و معناداری کل مدل.. 81

جدول 4-7) آزمون هم خطی برای فرضیه اول.. 82

جدول 4-8) نتیجه آزمون چاو برای فرضیه دوم.. 83

جدول 4-9) نتیجه هاسمن برای فرضیه دوم.. 83

جدول 4-10) آزمون رگرسیون فرضیه دوم.. 83

جدول 4-11) قابلیت تبیین و معناداری کل مدل.. 84

جدول 4-12) آزمون هم خطی برای فرضیه دوم.. 84

جدول 4-13) نتیجه آزمون چاو برای فرضیه سوم.. 85

جدول 4-14) نتیجه هاسمن برای فرضیه سوم.. 85

جدول 4-15) آزمون رگرسیون فرضیه سوم.. 85

جدول 4-16) قابلیت تبیین و معناداری کل مدل.. 86

جدول 4-17) آزمون هم خطی برای فرضیه سوم.. 87

 

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                 صفحه

نمودار 2-1- ترتيب ارائه الگوهاي ارزش گذاري.. 52

67 دیدگاه برای دانلود محصول:” استفاده از مدل سود باقی مانده به منظور تبیین دقیق تر رابطه بین رشد سود و بازده سهام”

 1. inquimb

  The mechanism of action of the acetazolamide induced rise in pH i is not completely understood, but most reports focus on an intracellular accumulation of HCO 3 24 25 due to inhibition of Cl HCO 3 exchange can you get accutane in canada

 2. Sibyl

  What’s up, I log on to your blogs daily. Your writing style is witty,
  keep it up!

  Feel free to visit my webpage – mattress

 3. inquimb

  Mycopathologia 2004; 157 1 91 97 best place to buy cialis online

 4. Franklyn

  certainly like your web site however you have to test the spelling on several of your posts.
  Several of them are rife with spelling issues and I in finding
  it very bothersome to inform the truth then again I’ll surely come again again.

  Feel free to surf to my website: накрутка посещений комнаты YAPPY

 5. inquimb

  cheap cialis online A Bio Rad Trans Blot Turbo western blot semi dry transfer system was used for all transfers using their proprietary transfer buffer and stacks

 6. Sondra

  Ridiculous quest there. What occurred after? Good luck!

  Here is my web blog; fish care

 7. Layla

  It’s the best time to make a few plans for the longer term and it’s time
  to be happy. I’ve read this put up and if I may just I desire to suggest
  you few interesting things or advice. Maybe you can write next articles
  regarding this article. I want to read more things approximately it!

  my web page; fish care

 8. bob tape

  Good answer back in return of this query with real arguments and describing everything regarding that. breast lift tape

 9. Malcolm

  I know this site gives quality depending posts and additional information, is there any other
  web page which gives such information in quality?

  Review my blog post – pasti puas

 10. купить диплом образование москве

  Good info. Lucky me I found your website by accident (stumbleupon). I have book marked it for later! диплом о высшем в москве

 11. купить бисер в интернет магазине дешево

  Hey there! Someone in my Myspace group shared this site with us so I came to take a look. I’m definitely enjoying the information. I’m book-marking and will be tweeting this to my followers! Wonderful blog and amazing style and design. магазин бисера минск

 12. yes-dacha.ru

  you are in reality a good webmaster. The web site loading speed is incredible. It kind of feels that you are doing any unique trick. In addition, The contents are masterpiece. you have performed a magnificent activity in this topic! yes-dacha.ru

 13. rem-dom-stroy.ru

  Woah! I’m really loving the template/theme of this site. It’s simple, yet effective. A lot of times it’s very hard to get that “perfect balance” between superb usability and visual appearance. I must say you have done a awesome job with this. Additionally, the blog loads very fast for me on Opera. Exceptional Blog! rem-dom-stroy.ru

 14. obshchestroy.ru

  Hmm is anyone else experiencing problems with the images on this blog loading? I’m trying to find out if its a problem on my end or if it’s the blog. Any responses would be greatly appreciated. obshchestroy.ru

 15. UNUFF

  In May 2020, the bitcoins per block have decreased to 6.25. Although the total number of bitcoins that can be minted is 21 million, the bitcoins circulating in the market are substantially low. A study by Chainanalysis in 2020, estimates that 20% of the bitcoins circulating may be lost permanently. Miners were quick to move to countries with low energy prices, but governments were not prepared to meet the energy demands or monitor the consumption of these new facilities. From a regulatory standpoint, legalising blockchain is not enough: it is just the first step. Governments should build a robust regulatory framework around the industry by, for example, imposing energy-efficiency limits on miners and pushing for energy-efficient blockchains. While the 18th million bitcoin may not be the best reminder of the ongoing reality of a limited supply cap, the next upcoming milestone on bitcoin’s horizon assuredly will.
  http://artcrowd.co.kr/gnuboard5/yc5/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=23349
  The maximum supply for Lorde Edge is 1,000,000,000,000. The total number of EDGELON can never surpass this amount. It remains to be seen when Musk will abide by the decision of his Twitter poll, in which users voted 57.9 percent in favor of him selling 10 percent of his Twitter stock in order to pay taxes. This is not the first time the 50-year-old has changed his name on Twitter, leaving his followers puzzled. In June this year, he had changed his Twitter name to “Elon Musk, the 2nd” Also worth noting that Musk’s location is now “Trollheim.” Musk is also a big proponent of Dogecoin as well as other cryptocurrencies. His tweets sometimes have an overwhelming impact on the price of these cryptocurrencies. He also changed his location to “Tröllheim,” which roughly translates to Troll’s World and is also a mountain in the fictitious world of Old School RuneScape. Musk previously changed his location on Twitter to Trollheim last year.

 16. Katherin

  Hi there, just became aware of your blog through
  Google, and found that it is truly informative. I am gonna watch out for brussels.
  I will appreciate if you continue this in future.
  Lots of people will be benefited from your writing.
  Cheers!

  Also visit my web blog – link alternatif beruang168

 17. remont-master-info.ru

  I simply could not depart your web site prior to suggesting that I extremely enjoyed the standard information a person supply for your visitors? Is going to be back steadily in order to check out new posts remont-master-info.ru

 18. аренда офиса минский район

  This web site truly has all of the information I wanted about this subject and didn’t know who to ask. снять офис в пригороде минска

 19. Joanna

  Options include local banking systems such as PayTM,Phone PE, Upi.

  Also visit my web-site; glory caslno (odinferretero.com)

 20. аренда офиса в минском районе

  I quite like reading through a post that will make people think. Also, thank you for allowing for me to comment! аренда офиса минский район

 21. Õigusabi Eestis

  Thank you for sharing your info. I truly appreciate your efforts and I am waiting for your next post thank you once again. Juristide konsultatsioon

 22. Juristide konsultatsioon

  I love it when people come together and share views. Great blog, keep it up! Õigusabi

 23. аренда ричтрака

  If you wish for to increase your familiarity only keep visiting this web site and be updated with the newest information posted here. аренда ричтрака

 24. Wilburn

  Players can also join the oz casino Login (https://Vizitakia.gr)’s
  VIP program, which offers exclusive rewards, including higher withdrawal limits,
  personalized bonuses, and a dedicated VIP host.

 25. просмотры в яппи

  Very soon this site will be famous among all blogging users, due to it’s pleasant articles or reviews просмотры в яппи

 26. накрутка лайков в яппи

  Simply wish to say your article is as amazing. The clearness on your publish is simply cool and i can assume you are a professional in this subject. Well with your permission allow me to seize your RSS feed to stay up to date with imminent post. Thank you one million and please continue the gratifying work. накрутка подписчиков в yappy

 27. накрутка подписчиков в яппи

  Simply wish to say your article is as surprising. The clearness for your publish is simply excellent and i can think you are knowledgeable in this subject. Well with your permission allow me to grasp your RSS feed to stay up to date with forthcoming post. Thank you a million and please keep up the rewarding work. накрутка яппи

 28. накрутка просмотров яппи

  Hi friends, its impressive post regarding educationand completely explained, keep it up all the time. накрутка подписчиков в яппи

 29. smartremstroy.ru

  Hi there, I found your blog via Google even as searching for a similar matter, your site got here up, it seems to be good. I have bookmarked it in my google bookmarks. smartremstroy.ru

 30. delaremontnika.ru

  Hello there! I could have sworn I’ve been to this blog before but after reading through some of the post I realized it’s new to me. Nonetheless, I’m definitely happy I found it and I’ll be bookmarking and checking back often! delaremontnika.ru

 31. Aleisha

  I thinnk whqt youu typed wwas very logical. However, whyat about this?
  what iff you were to create a awesome headline? I
  ain’t suggestting your content is not good, howdver hat iff you added someting to possibly grab folk’s attention? I mewan دانلود
  محصول:” استفاده از مدل سود باقی مانده به منظور تبیین دقیق تر رابطه بین رشد سود و بازده سهام” – filenaab.ir is kinda vanilla.
  You should liok att Yahoo’s front page annd note
  hhow the crdate articl headlines tto grab viewers to open the links.
  Yoou miight add a related viddeo or a piic oor twwo to grab readers
  excited about what you’ve goot to say. Jusst my opinion, itt woyld
  bring ypur posts a little bbit more interesting.

  Feell ffree too visit my site; porn

 32. daachnik.ru

  If you desire to improve your knowledge only keep visiting this site and be updated with the newest gossip posted here. daachnik.ru

 33. Juan

  Thiss inforation iis invaluable. When can I find
  out more?

  Alsoo visi myy web site; online cams

 34. Katrin

  Do yoou minnd iif I qote a feew off your psts as lonjg
  as I provvide credit annd souces bacck tto your website?

  My blog iis in the exact same area oof interest as youhrs
  and myy visirors would definigely beneftit fro a lott
  of the information you presewnt here. Please let mme know iff thius ok with you.
  Thankk you!

  Allso visit my pzge :: 927 (Jeanne)

 35. Byron

  This iss vesry interesting, Yoou are a vey skilled blogger.
  I’ve joibed yor rsss eed and look forqard tto seeking more oof your great post.
  Also, I’ve shared your webb sife in mmy socisl networks!

  My blg – free porn (Renate)

 36. перетяжка мебели в Новосибирске

  When someone writes an post he/she maintains the idea of a user in his/her mind that how a user can know it. Thus that’s why this article is great. Thanks! перетяжка мебели

 37. документы на гостиницу в москве

  Do you have a spam issue on this website; I also am a blogger, and I was curious about your situation; many of us have created some nice methods and we are looking to swap methods with other folks, be sure to shoot me an e-mail if interested. купить чеки на гостиницу в москве

 38. daachkaru

  Greetings from Ohio! I’m bored to tears at work so I decided to check out your website on my iphone during lunch break. I really like the knowledge you present here and can’t wait to take a look when I get home. I’m shocked at how quick your blog loaded on my mobile .. I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, superb site! daachkaru

 39. hd xxx zoo

  Hi, this weekend is nice for me, as this point in time i am reading this enormous informative article here at my home. horse fuck donkey

 40. glavsadovnik.ru

  you are actually a just right webmaster. The web site loading speed is incredible. It sort of feels that you are doing any unique trick. In addition, The contents are masterpiece. you have performed a wonderful activity in this matter! glavsadovnik.ru

 41. myinfodacha.ru

  If some one wants expert view regarding blogging and site-building after that i suggest him/her to pay a visit this webpage, Keep up the good job. myinfodacha.ru

 42. раскрутка сайта в гугле

 43. sadounik.ru

  It’s going to be end of mine day, except before finish I am reading this wonderful piece of writing to increase my knowledge. sadounik.ru

 44. частный эротический массаж Москва

  Роскошный мужской эротический массаж Москва база массажа мужской эротический массаж в Москве

 45. daachka.ru

  I think the admin of this website is truly working hard for his web site, since here every information is quality based information. daachka.ru

 46. xxx video animal

  My brother suggested I might like this website. He was totally right. This submit actually made my day. You cann’t consider just how so much time I had spent for this information! Thank you! animal hd sexy video

 47. ремонт окон

  These are really enormous ideas in concerning blogging. You have touched some good factors here. Any way keep up wrinting. ремонт стеклопакетов в Жодино

 48. фитнес тренер обучение

  If you are going for best contents like me, simply visit this site every day as it offers quality contents, thanks фитнес тренер обучение

 49. фитнес тренер обучение

  I know this website provides quality based posts and other data, is there any other web site which provides such things in quality? фитнес тренер обучение

 50. xx kutta wala

  It’s not my first time to go to see this web site, i am visiting this site dailly and get good data from here every day. xxx dog

 51. horse fuck donkey

  Every weekend i used to go to see this web site, as i want enjoyment, since this this site conations really good funny stuff too. xxxx xxxx com

 52. daachka.ru

  I loved as much as you will receive carried out right here. The sketch is tasteful, your authored subject matter stylish. nonetheless, you command get bought an impatience over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come further formerly again since exactly the same nearly a lot often inside case you shield this increase. daachka.ru

 53. bezogoroda.ru

  Nice post. I was checking continuously this blog and I am impressed! Very useful information particularly the last part 🙂 I care for such info a lot. I was seeking this particular info for a long time. Thank you and good luck. bezogoroda.ru

 54. чистка дивана на дому цена в смолевичах

  You really make it seem so easy with your presentation however I in finding this topic to be really something which I think I would never understand. It sort of feels too complicated and very wide for me. I am taking a look forward for your next submit, I will try to get the grasp of it! чистка дивана на дому цена в борисове

 55. чистка дивана на дому цена смолевичи

  This article will help the internet viewers for building up new website or even a blog from start to end. химчистка матраса в жодино

 56. sadovoe-tut.ru

  Why viewers still use to read news papers when in this technological world all is existing on net? sadovoe-tut.ru

 57. agrosadovnik.ru

  Hey there, You have performed a fantastic job. I will definitely digg it and personally recommend to my friends. I am sure they will be benefited from this site. agrosadovnik.ru

 58. гостиничные чеки с подтверждением москва

  I have been surfing online more than three hours today, yet I never found any interesting article like yours. It’s pretty worth enough for me. Personally, if all website owners and bloggers made good content as you did, the internet will be much more useful than ever before. сделать гостиничные чеки

 59. гостиничные чеки

  Nice blog here! Also your website loads up fast! What host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my site loaded up as fast as yours lol купить чек на гостиницу в москве

 60. гостиничные чеки

  My spouse and I stumbled over here coming from a different web page and thought I might check things out. I like what I see so now i am following you. Look forward to looking over your web page for a second time. чеки на гостиницу в москве

 61. ogorodkino.ru

  We are a group of volunteers and starting a new scheme in our community. Your site provided us with useful information to work on. You have performed an impressive process and our whole group shall be grateful to you. ogorodkino.ru

 62. гостиница с отчетными документами

  Hi, this weekend is pleasant for me, since this time i am reading this enormous informative post here at my home. где можно заказать гостиничные чеки в москве

 63. fast indexing url

  Please let me know if you’re looking for a article author for your site. You have some really great posts and I think I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I’d really like to write some articles for your blog in exchange for a link back to mine. Please blast me an e-mail if interested. Many thanks! link indexing url

 64. scholding

  Быстромонтируемые строения – это современные здания, которые отличаются повышенной скоростью строительства и гибкостью. Они представляют собой конструкции, образующиеся из заранее созданных компонентов либо компонентов, которые имеют возможность быть скоро собраны на пункте строительства.
  Быстровозводимые строительные здания владеют гибкостью и адаптируемостью, что дает возможность легко менять а также модифицировать их в соответствии с интересами клиента. Это экономически выгодное а также экологически устойчивое решение, которое в последние лета приобрело маштабное распространение.

 65. сделать гостиничный чек

  Quality articles or reviews is the important to attract the people to pay a visit the web site, that’s what this website is providing. гостиничные чеки с подтверждением москва

 66. сделать гостиничные чеки

  I know this if off topic but I’m looking into starting my own blog and was wondering what all is required to get set up? I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny? I’m not very internet savvy so I’m not 100% positive. Any recommendations or advice would be greatly appreciated. Thanks гостиничные чеки с подтверждением москва

 67. infoda4nik.ru

  It’s difficult to find knowledgeable people on this topic, but you sound like you know what you’re talking about! Thanks infoda4nik.ru

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...
enemad-logo