«استفاده از سود باقیمانده برای اصلاح رابطه بین سود و بازده در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»

تعداد 78 صفحه فایل word

چكيده

توسعه و پیچیدگی روز افزون فعالیتهای اقتصادی و پیدایش واحد‎های تجاری گوناگون و تشکیل شخصیت‎های حقوقی مستقل و ضرورت ارائه اطلاعات دقیق و مهمتر از آن چگونگی نگرش به اطلاعات ارائه شده این واحدها وشخصیتهای حقوقی درجهت تصمیم گیریهای داخلی وخارجی شرکت، منجر به ابداع روشها و تکنیک‎هایی در ارزیابی شرکتها از جنبه‎های مختلف شده است. موضوع اصلی اين پژوهش بررسی رابطه بين رشد سود و بازده سهام با استفاده از مدل سود باقی مانده در شرکت‌های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در اين پژوهش از مدل سود باقی ‌مانده برای تفکيک رشد سود به رشد سرمايه به کار رفته و رشد سود باقی ‌مانده و بررسی رابطه آن‌ها با بازده جاری و آتی سهام استفاده شده است. با استناد به موضوع تحقيق و بيان مسئله محقق در پي پاسخگويي به اين سوال است که آيا بين رشد سود باقیمانده و بازدهی سهام رابطه مثبت وجود دارد يا خير؟ اطلاعات مورد نياز برای دوره زمانی 1388 تا 1392 جمع آوری و برای آزمون فرضيه‌ها از ضريب همبستگي پيرسون استفاده شده است. اين تحقيق داراي 3 فرضيه مي باشد كه عبارتند از : فرضیه اصلی : بین رشد سود باقیمانده و بازدهی سهام رابطه مثبت وجود دارد. فرضیه فرعی اول : بین رشد سود خالص و بازدهی سهام رابطه مثبت وجود دارد. فرضیه فرعی دوم : بین هزینه فرصت سرمایه گذاری و بازدهی سهام رابطه منفی وجود دارد. روش انجام این تحقیق، توصیفی واز نوع همبستگی است. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع از تحقیقات توصیفی حسابداری به شمار می‎رود. جامعه آماری در تحقیق حاضر کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‎باشند که با استفاده از روش حذف سیستماتیک اقدام به انجام نمونه گیری از این جامعه می‎نماییم. در این تحقیق برای آزمون فرضیه‎ها از مدل‎های تجربی و روش‎های آماری توصیفی  (میانگین، میانه، انحراف معیار و…. ) و تحلیل‎های آماری (تحلیل پانلی، تحلیل رگرسیون حداقل مربعات معمولی (OLS) وتحلیل رگرسیون حداقل مربعات دومرحله ای (2SLS) و همبستگی، استفاده می‎گردد. . متغیرهای تحقیق به کمک صفحه گسترده اکسل محاسبه می‎شود و از نتایج بعنوان ورودی نرم افزار Spss و Eviews استفاده می‎شود و تحلیل‎های آماری با استفاده از این نرم افزار‎ها، انجام می‎گردد. با توجه به نتايح آزمون هر سه فرضيه اين تحقيق تاييد گرديدند.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                        صفحه

چکیده ۱

فصل اول: کلیات تحقیق

۱ـ ۱. مقدمه. ۳

۱ـ۲. تشریح و بیان مسئله. ۴

۱ـ ۳.  ضرورت انجام تحقیق.. ۵

۱-۴. سوالات تحقیق.. ۶

۱ـ ۵. فرضیات تحقیق.. ۶

۱ ـ ۶. اهداف تحقیق.. ۶

۱-۶-۱. اهداف تحقیق.. ۶

۱-۶-۲. هدف علمی تحقیق.. ۷

۱-۶-۳. اهداف کاربردی تحقیق.. ۷

۱ـ۷. روش انجام تحقیق.. ۷

۱ـ۸. قلمرو تحقیق، جامعه مورد مطالعه ونمونه آماری.. ۸

۱ـ ۹. روش‎های مورد نظر برای تجزیه وتحلیل اطلاعات وآزمون فرضیه‎ها ۸

۱ـ ۱۰. تعریف واژه‎ها و اصطلاحات تخصصی تحقیق.. ۸

۱ـ ۱۱. ساختار تحقیق.. ۹

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

۲ـ۱. مقدمه. ۱۲

۲-۲. بازده سهام. ۱۲

۲-۲-۱. اجزای بازده سهام. ۱۳

۲-۲-۲. بازده سرمایه گذاری.. ۱۶

۲-۲-۳. بازده کل.. ۱۶

۲-۲-۴. ضریب همبستگی.. ۱۸

۲-۲-۵. دیدگاه‌های مختلف پیرامون بازدهی سهام. ۱۸

۲-۲-۶. تئوری انتظارات… ۱۹

۲-۲-۷. تئوری سنتی قیمت سهام. ۲۱

۲-۲-۸. تئوری اعتماد. ۲۱

۲-۲-۹. تئوری بازار کارا ۲۲

۲-۲-۱۰. نظریه  Wave. 22

۲-۳. سود باقیمانده ۲۴

۲-۳-۱. روشهای ارزشیابی سهام بر مبنای سود باقمیانده ۲۴

۲-۳-۲. مدل سود باقی مانده ۲۵

۲-۳-۳. سود خالص…. ۲۷

۲-۳-۳-۱. توجه به حسابداری و مدیریت سود خالص…. ۲۸

۲-۳-۳-۲. تعیین سود خالص عملیاتی و غیر عملیاتی.. ۳۰

۲-۳-۴. هزینه فرصت سرمایه گذاری.. ۳۰

۲-۳-۴-۱. هزینه فرصت نگهداری پول‌. ۳۰

۲-۳-۴-۲. عوامل موثر بر قیمت سرمایه. ۳۲

۲-۳-۴-۳. درجه توسعه‌یافتگی.. ۳۲

۲-۳-۴-۴. عدم وجود شرایط رقابتی.. ۳۳

۲-۳-۴-۵. شرایط تعیین قیمت سرمایه در ایران. ۳۳

۲-۴. پیشینه تحقیق.. ۳۷

۲-۴-۱. تحقیقات خارجی.. ۳۷

۲-۴-۲. تحقیقات داخلی.. ۳۹

فصل سوم: روش تحقیق

۳ ـ۱. مقدمه. ۴۱

۳ ـ۲. روش تحقیق.. ۴۱

۳ـ ۳. فرضیات تحقیق.. ۴۱

۳ـ ۴. معرفی مدل‎های تحقیق و اندازه گیری متغیرها ۴۲

۳ ـ ۵. بازه زمانی تحقیق.. ۴۴

۳ ـ ۶. جامعه آماری و نمونه تحقیق.. ۴۴

۳ ـ ۷. روش‎های آماری برای آزمون فرضیات وتجزیه وتحلیل‎یافته‎ها ۴۴

۳ـ ۷ ـ۱. تحلیل رگرسیون خطی.. ۴۴

۳ ـ ۷ ـ۱ـ۱. فرض‎های کلاسیک مدل رگرسیون خطی.. ۴۵

۳ ـ۷ ـ۱ـ۲. آزمون فرضیه در رگرسیون خطی چند متغیره ۴۶

۳ ـ۷ـ۱ـ۲ـ۱. آزمون معنی دار بودن رگرسیون. ۴۶

۳ـ۷ـ۱ـ۲ـ۲. آزمون معنی دار بودن هریک ازضرایب رگرسیون. ۴۶

۳ـ۷ـ۲. تحلیل رگرسیون حداقل مربعات ادغام شده(تحلیل پانلی) ۴۶

۳ ـ۷ـ۳. تحلیل رگرسیون حداقل مربعات دو مرحله ای.. ۴۷

۳ ـ۷ـ۴. آزمون همبستگی.. ۴۷

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری

۴-۱. مقدمه. ۴۹

۴-۲. آزمون‎های آماری لازم جهت تحلیل رگرسیون چند متغیره ۴۹

۴-۳. آمار توصیفی.. ۵۰

۴-۳-۱. آزمون نرمال بودن متغیرهای وابسته. ۵۱

۴-۴. آزمون مانایی متغیرها ۵۲

۴-۵. آزمون هم خطی.. ۵۳

۴-۶. برآورد مدل و تجزیه و تحلیل مدل نهایی.. ۵۳

۴-۶-۱. آزمون F لیمر. ۵۴

۴-۶-۲. آزمون‎هاسمن.. ۵۴

۴-۶-۳. نتایج آزمون فرضیات تحقیق.. ۵۵

۴-۷. آزمون همسان بودن واریانس خطا ۵۷

۴-۸. آزمون نرمال بودن جملات خطا در مدل‎ها ۵۷

۴-۹. خلاصه فصل.. ۵۸

فصل پنجم: خلاصه تحقیق، نتیجهگیری و پیشنهادات

۵ ـ ۱. خلاصه تحقیق، نتیجه گیری و پیشنهادات… ۵۹

۵ ـ ۲. خلاصه موضوع. ۶۰

۵ ـ ۳. خلاصه نتایج.. ۶۰

۵ ۴. نتیجه گیری و تفسیر و بررسی تطبیقی‎یافته‎ها ۶۱

۵ ـ ۵. محدودیت‎های تحقیق.. ۶۲

۵ ۶.  پیشنهادات حاصل از نتایج تحقیق.. ۶۲

۵ ـ ۷. پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. ۶۳

منابع

منابع داخلی.. ۶۴

منابع خارجی.. ۶۵

فهرست جداول

عنوان                                                                                        صفحه

جدول (۴-۱) آزمون‎های آماری جهت تعیین رگرسیون چندمتغیره ۴۹

جدول(۴-۲) آمار توصیفی مربوط به متغیرهای مدل‎های تحقیق.. ۵۱

جدول(۴-۳)نتایج حاصل از نرمالیته متغیر وابسته. ۵۲

جدول ۴-۴) نتایج آزمون ریشه واحد LLC.. 52

جدول ۴-۵) ماتریس ضرایب همبستگی پیرسون متغیرهای مستقل تحقیق.. ۵۳

جدول ۴-۶) آزمون اف لیمر مدل‎های تحقیق.. ۵۴

جدول(۴-۷) نتایج آزمون‎هاسمن فرضیه‎های پژوهش… ۵۵

جدول۴-۸) نتایج برآورد مدل اصلی تحقیق.. ۵۶

جدول ۴-۹) نتایج حاصل از آزمون ناهمسانی در مدل‎های تحقیق.. ۵۷

جدول۴-۱۰) بررسی نرمال بودن  باقیمانده‎های مدل(پسماندها)-آزمون جارک برا ۵۸

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                        صفحه

نمودار ۲-۱ عوامل مؤثر در بازدهی آتی سرمایه گذاری‎ها ۱۷

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “«استفاده از سود باقیمانده برای اصلاح رابطه بین سود و بازده در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»”
قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...