اثر ترکیب های مختلف از خاک پوششی بر عملکرد قارچ دکمه ای

تعداد 119 صفحه فایل word قابل ویرایش

Site: www.filenaab.ir

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته

علوم باغبانی گرایش سبزیکاری

 

اثر تركيب­هاي مختلف از خاك پوششي بر عملكرد قارچ دكمه­اي

 

 

چکیده

    دراین بررسی اثر چندین ترکیب از خاک های پوششی مورد استفاده در کشت قارچ دکمه ای با نام علمی Agaricus bisporus مورد سنجش قرار گرفت. در این تحقیق سعی بر این بود از بین تیمار های پیشنهاد شده برای خاک پوششی بهترین تیمار انتخاب شود. همچنین برخی از عواملی که سبب می شود که یک تیمار نسبت به تیمارهای دیگر مناسب تر برای رشد میسلیوم ها و باردهی قارچ دکمه ای شود نیز مورد ارزیابی قرار گرفت. آزمایش به صورت طرح کاملاً تصادفی بود. این آزمایش دو بار بر روی شش تیمار مختلف که هر کدام دارای چهار تکرار بودند انجام شد، و در کل چهل و هشت تیمار مورد ارزیابی قرار گرفت. بود. داده ها توسط نرافزار Sas محاسبه و جداول به وسیله برنامه Excel رسم گردید. در بین تیمارهای خاک پوششی، تورب + خاک لوم+ سنگ آهک + پودرسنگ (5:1:1:4/.) یشترین بازده را با مقدار 4.23 کیلوگرم در هرچهار بلوک  به خود اختصاص داد که در واقع بازدهی آن 325 کیلوگرم در هر تن کمپوست می شود. کمترین بازده مربوط به تیمار با ترکیب؛ کود دامی + کمپوست مصرف شده + سنگ آهک (1:1:1)، با مقدار بازده 2 کیلو گرم در هر چهار بلوک به دست آمد و بازدهی برابر با 27.77 کیلوگرم در هر تن کمپوست حاصل شد. همچنین از لحاظ کیفیت تولید، بیشترین قارچ درجه یک با مقدار %40 متعلق به تیماری که کمترین بازده را داشت حاصل شد و کمترین قارچ درجه یک با مقدار%6.6 از تیمار با ترکیب تورب + سنگ آهک (1:1) به دست آمد. بر اساس نتایج به دست آمده و برای حاصل شدن بیشترین سود از فروش، ترکیب با بازدهی بالا یعنی خاک پوششی با ترکیب: تورب + خاک لوم + سنگ آهک + پودر سنگ (5:1:1:4/.) پیشنهاد می شود.

کلمات کلیدی: قارچ دکمه ای، خاک پوششی، پیت، کمپوست مصرف شده

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                              صفحه

فصل اول/ مقدمه……………… ……۱

مقدمه و کلیات… ……۲

١-۲- ارزش غذایی قارچ …………………………………………………………………………………………………………………..۲

۱-۳- فواید پرورش قارچ های خوراکی ………………………………………………………………………………………………۳

۱-۴- اهمیت خاک پوششی در تولید قارچ دکمه ای ……………………………………………………………………………..۵

۱-۵- مواد مورد بررسی در این تحقیق ………………………………………………………………………………………………..۷

١-۵-١- پیت (تورب)  ……………………………………………………………………………………………………………………..۷

۱-۵-۲- سنگ آهک  ­­­­­…………………………………………………………………………………………………………………….. ۹

۱-۵-۳ کمپوست مصرف شده (CMS)  …………………………………………………………………………………………..۹

۱-۵-۴- خاک لوم  …………………………………………………………………………………………………………………………۱۰

۱-۵-۶- کود دامی پوسیده  ……………………………………………………………………………………………………………..۱۰

۱-۵-۷- خاک پیت بازیافت شده  …………………………………………………………………………………………………….۱۰

۱-۶- دلایل استفاده از مواد مورد بررسی در خاک پوششی ………………………………………………………………….۱۱

۱-۷- اهداف تحقیق ..۲۱

۱-۸- فرضیه ها ..۱۲

فصل دوم ..۱۳

بررسی  منابع. ..۱۳

۲-۱- تاریخچه ………………………………………………………………………………………………………………………………۱۴

 فصل سوم……………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۹

مواد و روش‌ها………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۹

۳-۱- شرح آزمایش… ..۲۰

۳-۲- رشد میسلیوم در بستر کشت …………………………………………………………………………………………………..۲۱

۳-۳- انجام عملیات آزمایشگاهی ……………………………………………………………………………………………………..۲۳

۳-۳-۱ تهیه محلول خاک ………………………………………………………………………………………………………………..۲۴

۳-۳-۲- روش اند ازه گیری pH …………………………………………………………………………………………………….24

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                              صفحه

٣-۳-٣- روش اندازه گیری EC ……………………………………………………………………………………………………..24

۳-۳-۴- روش اندازه گیری ظرفیت نگهداری آب (WHC) ……………………………………………………………….25

۳-۳-۵- روش اندازه گیری درصد رطوبت ……………………………………………………………………………………….۲۵

٣-۴- ضد عفونی کردن خاک های پوششی و سالن پرورش قارچ خوراکی ……………………………………………۲۶

۳-۵- پوش دادن ……………………………………………………………………………………………………………………………۲۷

۳-۶- تخت کوبی……………………………………………………………………………………………………………………………۲۷

۳-۷- خاک دهی وشرایط محیطی بعد از آن ………………………………………………………………………………………۲۷

۳-۸- رافلینگ کردن ……………………………………………………………………………………………………………………….۳۰

۳-۹- ورود میسلیوم ها به فاز زایشی………………………………………………………………………………………………….۳۱

۳-۱۰- فاز برداشت………………………………………………………………………………………………………………………….۳۲

۳-۱۱- طرح آماری …………………………………………………………………………………………………………………………۳۴

فصل   چهارم …۳۵

نتایج و بحث… …۳۵

۴-۱- خواص شیمیایی و فیزیکی تیمارها……………………………………………………………………………………………۳۶

۴-۲- ظرفیت نگهداری آب ……………………………………………………………………………………………………………..۳۸

۴-۳- درصد رطوبت ……………………………………………………………………………………………………………………….۳۹

۴-۴- اسیدیته نمونه ها …………………………………………………………………………………………………………………….۳۹

۴-۵- EC  نمونه ها ………………………………………………………………………………………………………………………..۴۰

۴-۶- بازده تیمارهای بار اول انجام آزمایش…………………………………………………………………………………………۴۲

۴-۷- آنالیز داده های بار اول انجام آزمایش ………………………………………………………………………………………..۴۳

۴-۸- بررسی میزان بازده های بار اول انجام آزمایش…………………………………………………………………………….۴۴

۴-۹- تبدیل مقدار بازده بر اساس کمپوست ………………………………………………………………………………………..۴۷

۴-۱۰- روند تکرارها در بار اول آزمایش……………………………………………………………………………………………..۴۸

۴-۱۱- کیفیت میوه های بار اول آزمایش……………………………………………………………………………………………..۴۹

۴-۱۲- بازده تیمارها بار دوم انجام آزمایش …………………………………………………………………………………………۵۷

۴-۱۳- آنالیز داده های بار دوم انجام آزمایش……………………………………………………………………………………….۵۹

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                              صفحه

۴-۱۴- بررسی میزان بازده های بار دوم انجام آزمایش…………………………………………………………………………..۶۰

۴-۱۵- تبدیل بازده بر اساس مقدار کمپوست……………………………………………………………………………………….۶۰

۴-۱۶- روند تغییر تکرارها در بازده بار دوم آزمایش…………………………………………………………………………….۶۲

۴-۱۷- مقایسه بازده در بار اول و دوم انجام آزمایش …………………………………………………………………………..۶۳

۴-۱۸- اندازه میوه ها در بار دوم انجام آزمایش……………………………………………………………………………………۶۴

۴-۱۹- نتیجه گیری کلی……………………………………………………………………………………………………………………۶۹

منابع. …..۷۱

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “اثر ترکیب های مختلف از خاک پوششی بر عملکرد قارچ دکمه ای”
قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...