آسیب شناسی فرآیند تعویض پلاک در پیشگیری از سرقت خودرو استان ایلام ۱۳۸۸-۱۳۹۲

تعداد 126 صفحه فایل word

چکیده:

تحقیق حاضر با هدف بررسی آسیب شناسی فرایند تعويض پلاك در پیشگیری از سرقت خودرو در استان ایلام طی سال‌هاي  1388-1392 مي‌باشد. که از نظر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی بوده واز لحاظ روش انجام تحقیق در زمره تحقیقات توصیفی و پیمایشی طبقه‌بندی می‌گردد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته که دارای 15 گویه مي‌باشد، استفاده گردیده است که جهت تعیین روایی صوری و محتوایی پرسشنامه، پس از تهیه پرسشنامه در اختیار چند نفر از اساتید قرار گرفت و سپس با نظر اساتید راهنما و مشاور و پس از حذف و اضافه بعضی از گویه ها، تعداد 15 گویه مورد تایید قرار گرفت و برای تعیین پایایی پرسشنامه تعداد 30 نسخه، بین نمونه آماری توزیع، که پس از تکمیل و جمع آوری به وسیله نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت، که ضریب آلفای کرونباخ 84%محاسبه شد. جامعه آماری شامل کلیه كارشناسان پليس راهور و آگاهي استان ايلام، كارشناسان مرکز تعویض پلاک و دفاتر خدمات خودرویی و  عوامل اجرایی پلیس‌هاي انتظامي‌و پیشگیری در سال1393که تعدادشان85نفر مي‌باشند تشکیل شده است. جهت انتخاب نمونه آماری ازروش تمام شمار تعداد 85 نفر به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شدند. برای پاسخ دادن به سوالات تحقیق از آمارتوصیفی(توزیع فراوانی، درصد فراوانی، درصد فراوانی تجمعی، جداول و نمودارها) و آمار استنباطی (آزمون‌های آماری t استیودنت، آزمون نرمال بودن داده‌ها) استفاده شده است. نتیجه تحقیق نشان مي‌دهد که آسیب شناسی فرآیند تعویض پلاک در کاهش سرقت خودروها و همچنین اجرای فرآیند تعويض پلاك در پیشگیری ازسرقت خودرو تأثیرگذار مي‌باشد، اجرای فرایند تعويض پلاك توانسته است از نقل وانتقال خودروهای مسروقه ممانعت به عمل آورده و تجهیز نمودن پلیس راهور و افزایش مهارت و تخصص کارشناسان مراکز تعویض پلاک  مي‌تواند در جلوگیری ازسرقت خودرو تاثیرگذار  باشد.

واژه‌های کلیدی: فرآیند تعويض پلاك، شگردهاي جاعلین و سارقين،‌ نقل وانتقال خودروهای مسروقه، استان ایلام

      فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                     صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه. ۲

۱-۲- بیان مساله. ۴

۱-۳-  اهمیت و ضرورت تحقیق. ۶

۱-۴-  اهداف تحقیق. ۸

۱-۴-۱- هدف اصلی. ۸

۱-۴-۲- اهداف فرعی. ۸

۱-۵-  سؤال‌های تحقیق. ۹

۱-۵-۱- سؤال اصلی. ۹

۱-۵-۲- سوالات فرعی. ۹

۱-۶- مفاهیم و اصطلاحات.. ۹

۱-۶-۱- تعاریف مفهومی متغیرها ۹

۱-۶-۲- تعاریف عملیاتی متغیرها ۱۲

فصل دوم: مبانی نظری و ادبیات تحقیق

۲-۱- مقدمه. ۱۵

۲-۲-تاریخچه راهنمایی و رانندگی. ۱۶

۲-۳- تاریخچه شماره گذاری خودرو ۱۹

۲-۳-۱- تاریخچه شماره‌گذاری  خودرو درجهان. ۱۹

۲-۳-۲-تاریخچه شماره گذاری خودرو درایران. ۲۰

۲-۴- فرآیندتعویض پلاک.. ۲۸

۲-۵- ضرورت شکل گیری طرح ملی تعویض پلاک.. ۲۹

۲-۶- اقدامات صورت گرفته برای اجرای طرح: ۳۰

۲-۶-۱- در این راستا امکان دریافت خدمات راهور مانند: ۳۰

۲-۷- رویکردها ودیدگاههای مختلف درخصوص تعویض پلاک.. ۳۳

۲-۷-۱- رویکرد داخلی: ۳۳

۲-۷-۲- رویکرد خارجی. ۳۳

۲-۸- مروری بر تاریخچه سرقت: ۳۴

۲-۹-عناصر تشکیل دهنده سرقت.. ۳۶

۲-۹-۱-عنصر قانونی. ۳۶

۲-۹-۲-عنصر مادی. ۳۷

۲-۹-۳-عنصر روانی. ۳۷

۲-۱۰- اثرات وتبعات نامطلوب ناشی از  سرقت خودرو در جامعه. ۳۹

۲-۱۱- سرقت خودرو درجهان. ۳۹

۲-۱۲-  سرقت خودرو در ایران. ۴۰

۲-۱۳- شیوه ها و روش‌های شایع سرقت خودرو ۴۰

۲-۱۴- اقدامات سارقین برای سرقت خودرو ۴۳

۲-۱۴-۱- اقدام سارقین قبل از سرقت.. ۴۳

۲-۱۴-۲- اقدام سارقین حین سرقت ۴۳

۲-۱۴-۳- اقدام سارقین بعد از سرقت ۴۳

۲-۱۵- اهداف سارقان از سرقت خودرو ۴۴

۲-۱۵-۱- سرقت خودرو به خاطر فروش آن. ۴۵

۲-۱۵-۲- سرقت خودرو به خاطر بردن لوازم و قطعات آن. ۴۶

۲-۱۵-۳- سرقت خودرو به خاطر ارتکاب جرائم دیگر ۴۶

۲-۱۶- پیشگیری از سرقت خودرو ۴۷

۲-۱۷- اهداف و راهکارهای پیشگیری ازسرقت خودرو ۴۸

۲-۱۸- اقدامات پیشگیرانه پلیس درجلوگیری ازسرقت خودروها ۵۰

۲-۱۹- احراز اصالت خودرو ۵۲

۲-۱۹-۱- فابریک بودن مشخصات فنی. ۵۲

۲-۱۹-۲- اسناد ۵۳

۲-۱۹-۳- اسناد مسلم الصدور ۵۳

۲-۱۹-۴- احراز مالکیت.. ۵۴

۲-۱۹-۵- احراز هویت.. ۵۴

۲-۲۰- شگردها و روش‌های جاعلین در تغییر ارکان اساسی و اصالت  خودروها ۵۵

۲-۲۰-۱- جعل سند. ۵۵

۲-۲۰-۲- سند نمره ۵۵

۲-۲۰-۲-۱- دو روش برای سند نمره وسایل نقلیه. ۵۶

۲-۲۰-۲-۲- اهداف مبارزه با سند نمره کردن. ۵۷

۲-۲۰-۳- تغییرات بر روی موتور وشاسی. ۵۷

۲-۲۰-۴- چاپ اسناد و مدارک مالکیت خودرو ۶۰

۲-۲۰-۵- توضیحات بیشتر (پدیده  سندنمره کردن خودروها) ۶۲

۲-۲۰-۵-۱- اقدامات الزامی ‌مربوط به آینده ۶۳

۲-۲۰-۵-۲- اقدامات الزامی‌مربوط به زمان‌های گذشته. ۶۳

۲-۲۱- بخش دوم: پیشینه تحقیق. ۶۴

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

۳-۱- مقدمه. ۷۰

۳-۲- روش تحقیق. ۷۱

۳-۳- جامعه آماری. ۷۲

۳-۴- روش‌های گردآوری اطلاعات.. ۷۲

۳-۴-۱- ویژگی‌های فنی ابزار گردآوری اطلاعات (ساختار پرسشنامه) ۷۴

۳-۵- چگونگی تعیین روایی پرسشنامه. ۷۴

۳-۶- پایایی و یا اعتبار پرسشنامه. ۷۴

۳-۷- روش تجزیه و تحلیل داده ها ۷۶

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱- مقدمه. ۷۸

۴-۲-توصیف داده ها ۷۹

۴-۳- تحلیل داده ها ۸۸

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

۵-۱-مقدمه. ۹۳

۵-۲-بحث و نتیجه گیری. ۹۴

۵-۳- مشکلات و محدودیت‌های تحقیق. ۹۵

۵-۳-۱-محدودیت‌های تحقیق. ۹۵

۵-۳-۲- مشکلات تحقیق. ۹۵

۵-۴- پیشنهادها ۹۶

۵-۴-۱- پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی. ۹۹

۵-۵-خلاصه فصل. ۱۰۰

منابع و مآخذ ۱۰۲

پیوست‌ها ۱۰۶

چکیده انگلیسی. II

 

 

فهرست جدول‌ها

عنوان                                                                                                                    صفحه

 

جدول ۲-۱ آمار تعداد خودروهایی که در طی ۵ سال (۱۳۸۸-۱۳۹۲) به تفکیک شهرستان‌ها در سطح  استان ایلام  ۳۱

جدول ۲-۲: آمارتعدادخودروهایی که درطی۵سال(۱۳۸۸-۱۳۹۲) درسطح استان ایلام. ۳۲

جدول ۲-۳: آمار وقوع سرقت وکشف خودرو درسال‌های(۱۳۸۸-۱۳۹۲)پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی ‌استان ایلام  ۴۹

جدول۳-۱: تقسیم بندی مؤلفه‌های متغیر‌های پژوهش… ۷۴

جدول۳-۲:آزمون آلفای کرونباخ برای بررسی پایایی ابزار تحقیق. ۷۵

جدول۳-۳:آزمون آلفای کرونباخ برای بررسی پایایی متغییرهای ابزار تحقیق. ۷۶

جدول۴-۱ : توزیع فراوانی و درصد گروه نمونه پژوهش… ۷۹

جدول ۴-۲: توزیع فراوانی و درصد جنسیت گروه نمونه. ۸۰

جدول ۴-۳ : توزیع فراوانی و درصد وضعیت تأهل گروه نمونه. ۸۱

جدول ۴-۴: توزیع فراوانی و درصد درجه سازمانی گروه نمونه. ۸۲

جدول۴-۵: توزیع فراوانی و سطح تحصیلات گروه نمونه. ۸۳

جدول ۴-۶توزیع میانگین و انحراف معیار سن و سابقه خدمت گروه نمونه. ۸۴

جدول ۴-۷: توزیع فراوانی پاسخ سؤالات و میانگین و انحراف معیار پاسخ‌های پرسشنامه تحقیق مربوط به سؤالات پیشگیری از شگردهای  سارقین خودرو وجاعلین اسناد و مدارک: ۸۵

جدول ۴-۸: توزیع فراوانی پاسخ سؤالات و میانگین و انحراف معیار پاسخ‌های پرسشنامه تحقیق مربوط به سؤالات مربوط به نقل و انتقال خودروهای مسروقه: ۸۶

جدول ۴-۹: توزیع فراوانی پاسخ سؤالات و میانگین و انحراف معیار پاسخ‌های پرسشنامه تحقیق مربوط به سؤالات تجهیز پلیس راهور: ۸۷

جدول ۴-۱۰: نرمال بودن توزیع متغیرها ۸۸

جدول ۴-۱۱: نتایج آزمون t استیودنت در SPSS برای سوال اول. ۸۹

جدول ۴-۱۲: نتایج آزمون t استیودنت در SPSS برای سوال دوم. ۹۰

جدول ۴-۱۳: نتایج آزمون t استیودنت در SPSS برای سوال سوم. ۹۱

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                    صفحه

نمودار ۴-۱: توزیع فراوانی جنسیت گروه نمونه. ۸۰

نمودار۴-۲: توزیع فراوانی وضعیت تأهل گروه ۸۱

نمودار ۴-۳: توزیع فراوانی درجه سازمانی گروه نمونه. ۸۲

نمودار ۴-۴ :توزیع فراوانی و سطح تحصیلات گروه نمونه. ۸۳

نمودار ۴-۵: توزیع سن و سابقه خدمت گروه نمونه. ۸۴

 

 

فهرست شکل‌‌ها

عنوان                                                                                                                   صفحه

 

شکل ۲-۱: پلاک خودرو در سال ۱۹۰۳. ۱۹

شکل ۲-۲: پلاک خودرو در سال ۱۳۴۷. ۲۱

شکل ۲-۳: پلاک خودرو ۱۳۳۵. ۲۱

شکل ۲-۴: پلاک خودرو ۱۳۴۲. ۲۱

شکل ۲-۵: پلاک خودرو ۱۳۴۲ با اندازه و شکل تغییر یافته. ۲۲

شکل ۲-۶: پلاک خودرودر سال‌های ۱۳۴۷- ۱۳۴۶. ۲۲

شکل ۲-۷: پلاک خودرو۱۳۵۶. ۲۳

شکل ۲-۸: نمونه پلاک خودرو تهران وشهرستان در سال ۱۳۷۲. ۲۴

شکل ۲-۹:پلاک شخصی (بغیرازحرف ع ،ت والف) ۲۵

شکل ۲-۱۰:پلاک عمومی‌باحرف (ع ) ۲۵

شکل ۲-۱۱: پلاک با حرف (ت) ۲۵

شکل ۲-۱۲: پلاک دولتی (حرف الف) ۲۶

شکل۲-۱۳:پلاک جانبازان ومعلولین(حرف ژ) ۲۶

شکل ۲-۱۴:پلاک شخصی موتورسیکلت (زمینه سفید) ۲۷

شکل ۲-۱۵: پلاک دولتی موتورسیکلت (زمینه قرمز) ۲۸

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “آسیب شناسی فرآیند تعویض پلاک در پیشگیری از سرقت خودرو استان ایلام ۱۳۸۸-۱۳۹۲”
قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...