آسیب¬شناسی فدراسیون نجات غریق و غواصی ج.ا.ایران

تعداد 103 صفحه فایل word

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی آسیب­های فدراسیون نجات غریق و غواصی ج.ا.ایران در هفت بعد؛ اهداف، ساختار، رهبری، ارتباطات، پاداش­دهی،مکانیزم­های مفید و نگرش به تغییر انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان فدراسیون، هیئت ریئسه فدراسیون و ریئس، نایب ریئس و دبیر هیئت های 31 استان کشور بود که ­با توجه به تعداد کم جامعه آماری با استفاده از روش کل شمار کلیه افراد جامعه به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب گردید(107N=). ابزار گردآوری دادها، پرسشنامه استاندارد شناخت سازمانی رابرت پریزیوسی که به منظور ارزیابی وضعیت سازمان طراحی شده است. این پرسشنامه شامل 35 سوال و 7 مولفه اهداف سازمانی، ساختار سازمانی، رهبری سازمانی، ارتباطات سازمانی، سیستم پاداش­دهی، سازوکارهای مفید و نگرش به تغییر را مورد ارزیابی قرار می­دهد. هر یک از ابعاد 7 گانه شامل 5 سوال با مقیاس 7 گزینه­ای می­باشد. روایی صوری و روایی سازه این پرسشنامه مورد تایید قرار گرفت و پایای آن از طریق آلفای کرونباخ(92/0) به دست آمد. به منظور تجزیه و تحلیل دادها از روش­های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شد. در بخش آمار استنباطی از آزمون کولموگروف اسیمرنوف برای نرمال بودن توزیع دادها استفاده شد و مشخص شد دادها توزیع طبیعی ندارند. به منظور بررسی وضعیت فدراسیون نجات غریق و غواصی در ابعاد مختلف از آزمون دو جمله­ای و برای اولویت­بندی آسیب­های فدراسیون نجات غریق و غواصی از آزمون فریدمن استفاده شد. نتیجه آزمون دو جمله­ای، نشان داد که فدراسیون نجات غریق و غواصی ج.ا.ایران، در حوزه­های رهبری، اهداف، ارتباطات، نگرش به تغییر، ساختار، وضعیت مطلوبی داشت ولی در ابعاد مکانیز­م­های مفید و پاداش­دهی فدراسیون نجات غریق ج.ا.ایران با مشکلاتی مواجه است که باید با روش­ها و استراتژی­هایی در جهت اصلاح و بهبود این ابعاد بپردازد. همچنین نتایج آزمون فریدمن نشان داد بعد مکانیزم­های مفید در رتبه اول، بعد پاداش­دهی در رتبه دوم، بعد ساختار در رتبه سوم، بعد نگرش به تغییر در رتبه چهارم، بعد ارتباطات در رتبه پنجم، بعد اهداف در رتبه ششم و بعد رهبری در رتبه هفتم آسیب­ها قرار داشتند.

واژگان کلیدی: آسیب­شناسی، فدراسیون نجات غریق و غواصی، مدل وایزبورد.

 

فهرست مطالب

 

عنوان………………………………………………………………………………………………………………..صفحه

فصل اول: طرح پژوهش

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. .۲

بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ..۳

مدل آسیب­شناسی وایزبورد(به عنوان مدل مفهومی تحقیق)…………………………………………………………………………………… ۵

اهمیت و ضرورت پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………….. …۶

اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸

هدف کلی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸

اهداف اختصاصی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸

فرضیات پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ..۸

محدوده­های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸

محدودیت­های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………. ..۸

تعاریف مفهومی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۹

 

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

بهبود سازمانی………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲

آسیب­شناسی سازمانی…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲

مفهوم و تعریف آسیب­شناسی…………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳

اهداف آسیب­شناسی سازمانی…………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۴

عوامل ایجاد کننده آسیب‌ها…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵

کانونهای آسیب‌زا…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵

انواع آسیب‌ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۶

مراحل انجام آسیب­شناسی……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۶

انواع آسیب­شناسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۶

      آسیب­شناسی سریع و سطحی……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۶

آسیب­شناسی دقیق و تفضیلی………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۶

کانون توجه آسیب­شناسی سازمانی…………………………………………………………………………………………………………………… ۱۷

فرآیند آسیب­شناسی……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۷

معیارها و اصول مهم در فرآیند آسیب‌شناسی ……………………………………………………………………………………………………. ۱۸

چرخه آسیب­شناسی………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۸

مدل­های آسیب شناسی در سطح سازمان………………………………………………………………………………………………………….. ۱۹

تشریح مدل آسیب­شناسی وایزبورد……………………………………………………………………………………………………………………. ۲۱

مشکلات در طرح آسیب­شناسی سازمانی……………………………………………………………………………………………………………. ۲۵

شرایط لازم در طرح­های آسیب­شناسی………………………………………………………………………………………………………………. ۲۵

پیشنهادات آسیب­شناسی…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۸

نتیجه گیری و مشکلات و مباحث آسیب­شناسی…………………………………………………………………………………………………. ۲۸

فدراسیون ورزشی……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۹

هیئت های ورزشی………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۹

وظایف مهم هیئت ورزشی……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۹

چارت سازمانی فدراسیون نجات غریق و غواصی ج.ا.ایران……………………………………………………………………………………. ۳۰

تعریف و تاریخچه نجات غریق…………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۰

برنامه جامع راهبردی  فدراسیون نجات غریق…………………………………………………………………………………………………….. ۳۳

        ماموریت……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۳

چشم انداز……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۴

اهداف کلی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۴

وضع موجود…………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۵

راهبردها………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۶

شاخص عملکرد فدراسیون نجات غریق……………………………………………………………………………………………………………… ۳۷

پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۸

       تحقیقات انجام شده در داخل کشور………………………………………………………………………………………………………….. ۳۸

تحقیقات انجام شده در خارج کشور………………………………………………………………………………………………………….. ۴۰

جمع­بندی پیشینه…………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۱

فصل سوم: روش پژوهش

روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۳

جامعه،  نمونه و روش تعیین حجم نمونه…………………………………………………………………………………………………………….. ۴۳

ابزار اندازه­گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۴

روایی و پایایی ابزار اندازه­گیری……………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۵

نحوه جمع­آوری داده­ها……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۵

روش­های آماری پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۶

تعریف عملیاتی متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۶

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری داده­ها

یافته­های توصیفی……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۸

بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها……………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۳

یافته­های استنباطی پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۴

آزمون فریدمن………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۸

فصل پنجم: بحث و نتیجه­گیری

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۰

خلاصۀ پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۰

نتایج پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۱

      نتایج توصیفی……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۱

      نتایج سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۱

بحث و نتیجه­گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۲

نتیجه­گیری کلی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۷

 پیشنهادهای برخاسته از پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۷

پیشنهادهایی برای سایر پژوهشگران……………………………………………………………………………………………………………………. ۶۸

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۰

پیوست­ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۸

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۹۳

فهرست جداول

عنوان……………………………………………………………………………………………………………………………………………………صفحه

جدول ۱-۱: : مقایسه مدل­های آسیب­شناسی………………………………………………………………………………………………………. ۴

جدول ۲-۱: خلاصه مدل­های آسیب­شناسی سازمانی……………………………………………………………………………………………. ۲۰

جدول ۱-۳: مقدار پایایی پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………………. ۴۵

جدول ۱-۴: نمودار فراوانی پاسخ دهندگان بر اساس جنسیت………………………………………………………………………………… ۴۸

جدول ۲-۴: فراوانی پاسخ دهندگان بر اساس تحصیلات……………………………………………………………………………………….. ۴۹

جدول ۳-۴: فراوانی توزیع پاسخ دهندگان بر اساس سابقه کاری……………………………………………………………………………. ۵۰

جدول ۴-۴: فراوانی پاسخ دهندگان بر اساس سن………………………………………………………………………………………………… ۵۱

جدول ۵-۴: تعداد پرسشنامه­های تکمیل شده……………………………………………………………………………………………………… ۵۳

جدول ۶-۴: بررسی نرمال بودن توزیع متغیرهای تحقیق به کمک آزمون کولموگرف اسمیرنف ………………………………… ۵۳

جدول ۷-۴: نتایج آزمون دو جمله­ایی سوال اول پژوهش………………………………………………………………………………………. ۵۴

جدول ۸-۴: نتایج آزمون دو جمله­ایی سوال دوم پژوهش………………………………………………………………………………………. ۵۵

جدول ۹-۴: نتایج آزمون دو جمله­ایی سوال سوم پژوهش……………………………………………………………………………………… ۵۵

جدول ۱۰-۴: نتایج آزمون دو جمله­ایی سوال چهارم پژوهش ……………………………………………………………………………….. ۵۶

جدول ۱۱-۴: نتایج آزمون دو جمله­ایی سوال پنجم پژوهش…………………………………………………………………………………. ۵۶

جدول ۱۲-۴: نتایج آزمون دو جمله­ایی سوال ششم پژوهش………………………………………………………………………………….. ۵۷

جدول ۱۳-۴: نتایج آزمون دو جمله­ایی سوال هفتم پژوهش………………………………………………………………………………….. ۵۷

جدول۱۴-۴: نتایج آزمون فریدمن ابعاد آسیب­شناسی فدراسیون نجات غریق و غواصی……………………………………………. ۵۸

جدول ۱۵- ۴: نتایج آزمون  معنی­داری فریدمن برای اولویت­یندی ابعاد آسیب­شناسی فدراسیون نجات غریق و غواصی……..۵۸

جدول۱۶- ۴: جدول آمار توصیفی آزمون فریدمن……………………………………………………………………………………………………………………۵۹

فهرست اشکال                                                                                                                          عنوان………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..صفحه

شکل ۱-۱: مدل آسیب­شناسی وایزبورد……………………………………………………………………………………………………………….. ۶

شکل ۱-۲: مدل آسیب­شناسی وایزبورد……………………………………………………………………………………………………………….. ۲۴

شکل ۲-۲: نمودار سازمانی فدراسیون نجات غریق و غواصی جمهوری اسلامی ایران…………………………………………………. ۳۰

شکل ۱-۴: نمودار فراوانی رشته تحصیلی پاسخ­دهندگان……………………………………………………………………………………….. ۵۲

 

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “آسیب¬شناسی فدراسیون نجات غریق و غواصی ج.ا.ایران”
قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...