آثار برنامه تمرینی الاستیک مقاومتی بر برخی عوامل تن‌سنجی و فیزیولوژیکی تکواندوکاران نوجوان

تعداد 96 صفحه فایل word

چکیده

هدف از انجام تحقیق، بررسی آثار برنامه تمرینی الاستیک مقاومتی بر برخی عوامل تن‌سنجی و فیزیولوژیکی تکواندوکاران نوجوان بود. به این منظور تعداد 30 نفر از تکواندوکاران نوجوان با میانگین سنی 52/1±12 سال، قد 17/9 ±148 سانتی‌متر و وزن 09/10±42 کیلوگرم، با سابقه یک سال فعالیت در رشته تکواندو در شهر کوچصفهان به صورت داوطلبانه در این تحقیق شرکت نمودند و به صورت تصادفی به دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند. گروه‌های تمرینی به مدت 8 هفته، 3 روز در هفته بر اساس برنامه تمرینی تنظیم شده به فعالیت پرداختند. قد، وزن، ترکیب بدن، انعطاف‌پذیری، سرعت، چابکی، قدرت بیشینه، توان انفجاری، درصد چربی، توده بدون چربی و شاخص توده بدنی قبل از شروع برنامه و پس از آن اندازه‌گیری شد. گروه تجربی به غیر از تمرینات مخصوص تکواندو به تمرینات الاستیک مقاومتی می‌پرداختند؛ اما گروه کنترل برنامه همیشگی خود را دنبال می‌کرد. براي بررسي تغييرات درون گروهي و تأثیر تمرین‌ها و مقایسه پیش و پس‌آزمون در هرگروه از آزمون t همبسته و براي بررسي تغييرات بين گروه‌ها از آزمون t مستقل استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان داد تمرینات الاستیک مقاومتی بر متغیرهای سرعت، توان انفجاری، درصد چربی، توده بدون چربی و شاخص توده بدنی گروه تجربی معنی‌دار نشده بود(05/0P>). ولی در متغیرهای انعطاف‌پذیری، چابکی و قدرت بیشینه، اثر معنی‌داری داشت(05/0 P≤). تفاوت معنی‌داری بین دو گروه کنترل و تجربی در متغیر انعطاف‌پذیری داشت(05/0 P≤). اما در سایر متغیرها تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد(05/0P>). با توجه به نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر می‌توان نتیجه گرفت که تمرینات الاستیک مقاومتی بر متغیرهای قدرت، انعطاف‌پذیری و چابکی نوجوانان تکواندوکار معنی‌دار بود.

واژه‌های کلیدی: تمرینات الاستیک مقاومتی، تکواندوکاران نوجوان، آمادگی جسمانی.

«فهرست مطالب»

عنوان                                                                                               صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱

فصل اول. کلیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲

۱-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳

۱-۲- بیان مسأله………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳

۱-۳- ضرورت و اهمیت انجام پژوهش………………………………………………………………………………………………………. ۶

۱-۴- اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸

۱-۴-۱- هدف کلی…………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸

۱-۴-۲- اهداف اختصاصی……………………………………………………………………………………………………………………….. ۸

۱-۵- فرضیه‌های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹

۱-۶- محدودیت‌های پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………… ۹

۱-۶-۱- محدودیت‌های اعمال شده توسط پژوهشگر…………………………………………………………………………………… ۹

۱-۶-۲- محدودیت‌های غیرقابل کنترل………………………………………………………………………………………………………. ۱۰

۱-۷- تعریف واژه‌ها…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰

 فصل دوم. ادبیات و پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………… ۱۲

۲-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳

۲-۲- مبانی نظری……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳

۲-۲-۱- تکواندو……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳

۲-۲-۲- تاریخچه تمرینات الاستیک…………………………………………………………………………………………………………… ۱۴

۲-۲-۳- انعطاف‌پذیری……………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۶

۲-۲-۴- چابکی……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۸

۲-۲-۵- توان انفجاری……………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۹

۲-۲-۶- قدرت بیشینه(۱RM)…………………………………………………………………………………………………………………. 20

۲-۲-۷- سرعت……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۱

۲-۲-۸- شاخص توده بدن……………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۲

۲-۳- پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۳

۲-۴- جمع‌بندی………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۳

فصل سوم. روش اجرای تحقیق………………………………………………………………………………………………………………… ۳۶

۳-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۷

۳-۲-  جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۷

۳-۳- نمونه آماری …………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۷

۳-۴- متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۸

۳-۴-۱- متغیر مستقل………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۸

۳-۴-۲- متغیرهای وابسته ………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۸

۳-۵- وسایل و لوازم مورد استفاده در پژوهش…………………………………………………………………………………………….. ۳۸

۳-۶- طرح پژوهش و روش‌های اجرای آن…………………………………………………………………………………………………. ۳۸

۳-۷- برنامه کامل تمرینات گروه تجربی…………………………………………………………………………………………………….. ۴۰

۳-۸- روش‌های اندازه‌گیری ویژگی بدنی و آزمون‌های عملی……………………………………………………………………….. ۴۲

۳-۸-۱- اندازه‌گیری قد و وزن………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۲

۳-۸-۲- اندازه‌گیری توان انفجاری(تست سارجنت)……………………………………………………………………………………. ۴۲

۳-۸-۳- اندازه‌گیری یک تکرار بیشینه(۱RM)…………………………………………………………………………………………… 43

۳-۸-۴- اندازه‌گیری چابکی(آزمون ایلینویز)………………………………………………………………………………………………. ۴۴

۳-۸-۵- اندازه‌گیری سرعت ۳۰ متر………………………………………………………………………………………………………….. ۴۵

۳-۸-۶- اندازه‌گیری انعطاف‌پذیری……………………………………………………………………………………………………………. ۴۶

۳-۸-۷- اندازه‌گیری درصد چربی…………………………………………………………………………………………………………….. ۴۶

۳-۸-۸- اندازه‌گیری توده بدون چربی……………………………………………………………………………………………………….. ۴۷

۳-۸-۹- اندازه‌گیری شاخص توده بدن …………………………………………………………………………………………………….. ۴۷

۳-۹- روش‌های آماری……………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۷

فصل چهارم. تجزیه و تحلیل داده‌ها…………………………………………………………………………………………………………. ۴۸

۴-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۹

۴-۲- تجزیه و تحلیل توصیفی یافته‌های پژوهش………………………………………………………………………………………….. ۴۹

۴-۲-۱- ویژگی و مشخصات آزمودنی‌ها……………………………………………………………………………………………………. ۴۹

۴-۲-۲- بررسی طبیعی بودن پیش و پس‌آزمون متغیرها………………………………………………………………………………. ۵۰

۴-۲-۳- بررسی میانگین و انحراف استاندارد پیش و پس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آزمون‌ها………………………………………………………………… ۵۲

۴-۳- تجزیه تحلیل یافته‌های پژوهش………………………………………………………………………………………………………….. ۵۳

۴-۳-۱- انعطاف‌پذیری……………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۳

۴-۳-۲- سرعت……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۴

۴-۳-۳- توان انفجاری……………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۵

۴-۳-۴- چابکی……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۶

۴-۳-۵- قدرت بیشینه……………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۷

۴-۳-۶- درصدچربی……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۸

۴-۳-۷- توده بدون چربی………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۹

۴-۳-۸.شاخص توده بدنی………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۰

فصل پنجم. نتیجه‌گیری و پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………………. ۶۱

۵-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۲

۵-۲- خلاصه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۲

۵-۳- بحث و نتیجه‌گیری………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۳

۵-۳-۱- انعطاف‌پذیری……………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۳

۵-۳-۲- چابکی……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۴

۵-۳-۳- قدرت بیشینه……………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۴

۵-۳-۴- سرعت……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۵

۵-۳-۵- توان انفجاری……………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۵

۵-۳-۶- درصد چربی، توده بدون چربی و شاخص توده بدنی……………………………………………………………………. ۶۶

۵-۴- جمع‌بندی………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۷

۵-۵- پیشنهادهای پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۸

۵-۵-۱- پیشنهادهای کاربردی…………………………………………………………………………………………………………………… ۶۸

۵-۵-۲- پیشنهادهای پژوهشی۶۸

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۹

پیوست‌ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۵

 

 

«فهرست جداول»

عنوان                                                                                               صفحه

جدول ۲-۱- خلاصه پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………………………….. ۳۴

جدول ۳-۱ برنامه تمرینی گروه تجربی(الاستیک مقاومتی) تکواندوکاران………………………………………………………. ۴۰

جدول ۴-۱- ویژگی‌های آزمودنی‌ها…………………………………………………………………………………………………………… ۴۹

جدول ۴-۲- نتایج آزمون کلموگراف- اسمیرنف(گروه تجربی)……………………………………………………………………. ۵۰

جدول ۴-۳- نتایج آزمون کلموگراف- اسمیرنف(گروه کنترل)…………………………………………………………………….. ۵۱

جدول ۴-۴- میانگین و انحراف استاندارد پیش‌آزمون و پس‌آزمون متغیرها…………………………………………………… ۵۲

جدول شماره ۴-۵- نتایج آزمون t همبسته مربوط به انعطاف‌پذیری……………………………………………………………… ۵۳

جدول شماره ۴-۶- نتایج آزمون t مستقل مربوط به انعطاف‌پذیری………………………………………………………………. ۵۳

جدول ۴-۷- نتایج آزمون t همبسته مربوط به سرعت…………………………………………………………………………………. ۵۴

جدول ۴-۸- نتایج آزمون t مستقل مربوط به سرعت…………………………………………………………………………………… ۵۴

جدول ۴-۹- نتایج آزمون t همبسته مربوط به توان انفجاری………………………………………………………………………… ۵۵

جدول ۴-۱۰- نتایج آزمون t مستقل مربوط به توان انفجاری……………………………………………………………………….. ۵۵

جدول ۴-۱۱- نتایج آزمون t همبسته مربوط به چابکی……………………………………………………………………………….. ۵۶

جدول ۴-۱۲- نتایج آزمون نتایج آزمون t مستقل مربوط به چابکی………………………………………………………………. ۵۶

جدول ۴-۱۳- نتایج آزمون t همبسته مربوط به قدرت بیشینه………………………………………………………………………. ۵۷

جدول ۴-۱۴- نتایج آزمون t مستقل مربوط به قدرت بیشینه……………………………………………………………………….. ۵۷

جدول ۴-۱۵- نتایج آزمون t همبسته مربوط به درصدچربی………………………………………………………………………… ۵۸

جدول ۴-۱۶- نتایج آزمون t مستقل مربوط به درصدچربی…………………………………………………………………………. ۵۸

جدول ۴-۱۷- نتایج آزمون t همبسته مربوط به توده بدون چربی…………………………………………………………………. ۵۹

جدول ۴-۱۸- نتایج نتایج آزمون t مستقل مربوط به توده بدون چربی………………………………………………………….. ۵۹

جدول ۴-۱۹- نتایج آزمون t همبسته مربوط به شاخص توده بدنی(BMI)………………………………………………….. 60

جدول ۴-۲۰- نتایج آزمون t مستقل مربوط به شاخص توده بدنی(BMI)…………………………………………………… 60

«فهرست نمودارها»

عنوان                                                                                               صفحه

نمودار ۴-۱- نتایج آزمون انعطاف‌پذیری در دو گروه، قبل و بعد از برنامه تمرین…………………………………………… ۵۳

نمودار ۴-۲- نتایج آزمون سرعت در دو گروه، قبل و بعد از برنامه تمرین…………………………………………………….. ۵۴

نمودار ۴-۳- نتایج آزمون توان انفجاری در دو گروه، قبل و بعد از برنامه تمرین…………………………………………… ۵۵

نمودار ۴-۴- نتایج آزمون چابکی در دو گروه، قبل و بعد از برنامه تمرین…………………………………………………….. ۵۶

نمودار ۴-۵- نتایج آزمون قدرت بیشینه در دو گروه، قبل و بعد از برنامه تمرین…………………………………………… ۵۷

نمودار ۴-۶- نتایج آزمون درصدچربی در دو گروه، قبل و بعد از برنامه تمرین…………………………………………….. ۵۸

نمودار ۴-۷- نتایج آزمون توده بدون چربی در دو گروه، قبل و بعد از برنامه تمرین……………………………………… ۵۹

نمودار ۴-۸- نتایج آزمون شاخص توده بدنی(BMI) در دو گروه، قبل و بعد از برنامه تمرین……………………….. ۶۰

«فهرست اشکال»

عنوان                                                                                               صفحه

شکل ۳-۱- اندازه‌گیری توان انفجاری………………………………………………………………………………………………………… ۴۲

شکل ۳-۲- حرکت اسکات برای برآورد ۱RM…………………………………………………………………………………………. 43

شکل ۳-۳- آزمون ایلینویز اندازه‌گیری چابکی……………………………………………………………………………………………. ۴۴

شکل ۳-۴- آزمون ۳۰ متر برای اندازه‌گیری سرعت……………………………………………………………………………………. ۴۵

شکل ۳-۵- اندازه‌گیری انعطاف‌پذیری……………………………………………………………………………………………………….. ۴۶

شکل ۳-۶- اندازه‌گیری درصد چربی بدن………………………………………………………………………………………………….. ۴۶

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “آثار برنامه تمرینی الاستیک مقاومتی بر برخی عوامل تن‌سنجی و فیزیولوژیکی تکواندوکاران نوجوان”
قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...